Sri Guru Granth Sahib

Page - 478


ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਰਾਨੀ ਸੂੰਨਾ ਮੰਦਰੁ ਹੋਈ ॥੧॥
tel jale baatee tthaharaanee soonaa mandar hoee |1|

But when the oil is burnt, the wick goes out, and the mansion becomes desolate. ||1||

ਰੇ ਬਉਰੇ ਤੁਹਿ ਘਰੀ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ॥
re baure tuhi gharee na raakhai koee |

O mad-man, no one will keep you, for even a moment.

ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
toon raam naam jap soee |1| rahaau |

Meditate on the Name of that Lord. ||1||Pause||

ਕਾ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੁ ਕਾ ਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ ॥
kaa kee maat pitaa kahu kaa ko kavan purakh kee joee |

Tell me, whose mother is that, whose father is that, and which man has a wife?

ਘਟ ਫੂਟੇ ਕੋਊ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛੈ ਕਾਢਹੁ ਕਾਢਹੁ ਹੋਈ ॥੨॥
ghatt footte koaoo baat na poochhai kaadtahu kaadtahu hoee |2|

When the pitcher of the body breaks, no one cares for you at all. Everyone says, "Take him away, take him away!" ||2||

ਦੇਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ ਖਟੀਆ ਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ॥
dehuree baitthee maataa rovai khatteea le ge bhaaee |

Sitting on the threshold, his mother cries, and his brothers take away the coffin.

ਲਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤਿਰੀਆ ਰੋਵੈ ਹੰਸੁ ਇਕੇਲਾ ਜਾਈ ॥੩॥
latt chhittakaae tireea rovai hans ikelaa jaaee |3|

Taking down her hair, his wife cries out in sorrow, and the swan-soul departs all alone. ||3||

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥
kahat kabeer sunahu re santahu bhai saagar kai taaee |

Says Kabeer, listen, O Saints, about the terrifying world-ocean.

ਇਸੁ ਬੰਦੇ ਸਿਰਿ ਜੁਲਮੁ ਹੋਤ ਹੈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਹਟੈ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੯॥ ਦੁਤੁਕੇ
eis bande sir julam hot hai jam nahee hattai gusaaee |4|9| dutuke

This human suffers torture and the Messenger of Death will not leave him alone, O Lord of the World. ||4||9|| Dho-Thukay

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ਇਕਤੁਕੇ ॥
aasaa sree kabeer jeeo ke chaupade ikatuke |

Aasaa Of Kabeer Jee, Chau-Padhay, Ek-Thukay:

ਬੇਦ ਪੜੇ ਪੜਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥
bed parre parr brahame janam gavaaeaa |1|

Brahma wasted his life away, continually reading the Vedas. ||1||

ਹਰਿ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
har kaa bilovanaa bilovahu mere bhaaee |

Churn the churn of the Lord, O my Siblings of Destiny.

ਸਹਜਿ ਬਿਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਤਤੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sahaj bilovahu jaise tat na jaaee |1| rahaau |

Churn it steadily, so that the essence, the butter, may not be lost. ||1||Pause||

ਤਨੁ ਕਰਿ ਮਟੁਕੀ ਮਨ ਮਾਹਿ ਬਿਲੋਈ ॥
tan kar mattukee man maeh biloee |

Make your body the churning jar, and use the stick of your mind to churn it.

ਇਸੁ ਮਟੁਕੀ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਸੰਜੋਈ ॥੨॥
eis mattukee meh sabad sanjoee |2|

Gather the curds of the Word of the Shabad. ||2||

ਹਰਿ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਬੀਚਾਰਾ ॥
har kaa bilovanaa man kaa beechaaraa |

The churning of the Lord is to reflect upon Him within your mind.

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ॥੩॥
guraprasaad paavai amrit dhaaraa |3|

By Guru's Grace, the Ambrosial Nectar flows into us. ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਮਂੀਰਾ ॥
kahu kabeer nadar kare je maneeraa |

Says Kabeer, if the Lord, our King casts His Glance of Grace,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਗਿ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ ॥੪॥੧॥੧੦॥
raam naam lag utare teeraa |4|1|10|

one is carried across to the other side, holding fast to the Lord's Name. ||4||1||10||

ਆਸਾ ॥
aasaa |

Aasaa:

ਬਾਤੀ ਸੂਕੀ ਤੇਲੁ ਨਿਖੂਟਾ ॥
baatee sookee tel nikhoottaa |

The wick has dried up, and the oil is exhausted.

ਮੰਦਲੁ ਨ ਬਾਜੈ ਨਟੁ ਪੈ ਸੂਤਾ ॥੧॥
mandal na baajai natt pai sootaa |1|

The drum does not sound, and the actor has gone to sleep. ||1||

ਬੁਝਿ ਗਈ ਅਗਨਿ ਨ ਨਿਕਸਿਓ ਧੂੰਆ ॥
bujh gee agan na nikasio dhoonaa |

The fire has gone out, and no smoke is produced.

ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਏਕੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rav rahiaa ek avar nahee dooaa |1| rahaau |

The One Lord is pervading and permeating everywhere; there is no other second. ||1||Pause||

ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ ॥
ttoottee tant na bajai rabaab |

The string has broken, and the guitar makes no sound.

ਭੂਲਿ ਬਿਗਾਰਿਓ ਅਪਨਾ ਕਾਜੁ ॥੨॥
bhool bigaario apanaa kaaj |2|

He mistakenly ruins his own affairs. ||2||

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਹਨੁ ਕਹਾਵਨੁ ॥
kathanee badanee kahan kahaavan |

When one comes to understand,

ਸਮਝਿ ਪਰੀ ਤਉ ਬਿਸਰਿਓ ਗਾਵਨੁ ॥੩॥
samajh paree tau bisario gaavan |3|

He forgets his preaching, ranting and raving, and arguing. ||3||

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਜੋ ਚੂਰੇ ॥
kahat kabeer panch jo choore |

Says Kabeer, the state of supreme dignity is never far

ਤਿਨ ਤੇ ਨਾਹਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਦੂਰੇ ॥੪॥੨॥੧੧॥
tin te naeh param pad doore |4|2|11|

From those who conquer the five demons of the body passions. ||4||2||11||

ਆਸਾ ॥
aasaa |

Aasaa:

ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥
sut aparaadh karat hai jete |

As many mistakes as the son commits,

ਜਨਨੀ ਚੀਤਿ ਨ ਰਾਖਸਿ ਤੇਤੇ ॥੧॥
jananee cheet na raakhas tete |1|

his mother does not hold them against him in her mind. ||1||

ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਿਕੁ ਤੇਰਾ ॥
raameea hau baarik teraa |

O Lord, I am Your child.

ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਡਸਿ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaahe na khanddas avagan meraa |1| rahaau |

Why not destroy my sins? ||1||Pause||

ਜੇ ਅਤਿ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰਿ ਧਾਇਆ ॥
je at krop kare kar dhaaeaa |

If the son, in anger, runs away,

ਤਾ ਭੀ ਚੀਤਿ ਨ ਰਾਖਸਿ ਮਾਇਆ ॥੨॥
taa bhee cheet na raakhas maaeaa |2|

even then, his mother does not hold it against him in her mind. ||2||

ਚਿੰਤ ਭਵਨਿ ਮਨੁ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ ॥
chint bhavan man pario hamaaraa |

My mind has fallen into the whirlpool of anxiety.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਾ ॥੩॥
naam binaa kaise utaras paaraa |3|

Without the Naam, how can I cross over to the other side? ||3||

ਦੇਹਿ ਬਿਮਲ ਮਤਿ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ॥
dehi bimal mat sadaa sareeraa |

Please, bless my body with pure and lasting understanding, Lord;

ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਨ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥
sahaj sahaj gun ravai kabeeraa |4|3|12|

in peace and poise, Kabeer chants the Praises of the Lord. ||4||3||12||

ਆਸਾ ॥
aasaa |

Aasaa:

ਹਜ ਹਮਾਰੀ ਗੋਮਤੀ ਤੀਰ ॥
haj hamaaree gomatee teer |

My pilgrimage to Mecca is on the banks of the Gomati River;

ਜਹਾ ਬਸਹਿ ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਰ ॥੧॥
jahaa baseh peetanbar peer |1|

the spiritual teacher in his yellow robes dwells there. ||1||

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਿਆ ਖੂਬੁ ਗਾਵਤਾ ਹੈ ॥
vaahu vaahu kiaa khoob gaavataa hai |

Waaho! Waaho! Hail! Hail! How wondrously he sings.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har kaa naam merai man bhaavataa hai |1| rahaau |

The Name of the Lord is pleasing to my mind. ||1||Pause||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter