Sri Guru Granth Sahib

Page - 153


ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲਿ ਥਾਟੁ ॥
naam sanjogee goeil thaatt |

Those who are committed to the Naam, see the world as merely a temporary pasture.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੈ ਬਿਖੁ ਮਾਟੁ ॥
kaam krodh foottai bikh maatt |

Sexual desire and anger are broken, like a jar of poison.

ਬਿਨੁ ਵਖਰ ਸੂਨੋ ਘਰੁ ਹਾਟੁ ॥
bin vakhar soono ghar haatt |

Without the merchandise of the Name, the house of the body and the store of the mind are empty.

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਖੋਲੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੪॥
gur mil khole bajar kapaatt |4|

Meeting the Guru, the hard and heavy doors are opened. ||4||

ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ॥
saadh milai poorab sanjog |

One meets the Holy Saint only through perfect destiny.

ਸਚਿ ਰਹਸੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਲੋਗ ॥
sach rahase poore har log |

The Lord's perfect people rejoice in the Truth.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇ ਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
man tan de lai sahaj subhaae |

Surrendering their minds and bodies, they find the Lord with intuitive ease.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੫॥੬॥
naanak tin kai laagau paae |5|6|

Nanak falls at their feet. ||5||6||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree mahalaa 1 |

Gauree, First Mehl:

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚੀਤੁ ॥
kaam krodh maaeaa meh cheet |

The conscious mind is engrossed in sexual desire, anger and Maya.

ਝੂਠ ਵਿਕਾਰਿ ਜਾਗੈ ਹਿਤ ਚੀਤੁ ॥
jhootth vikaar jaagai hit cheet |

The conscious mind is awake only to falsehood, corruption and attachment.

ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤੁ ॥
poonjee paap lobh kee keet |

It gathers in the assets of sin and greed.

ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥੧॥
tar taaree man naam sucheet |1|

So swim across the river of life, O my mind, with the Sacred Naam, the Name of the Lord. ||1||

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
vaahu vaahu saache mai teree ttek |

Waaho! Waaho! - Great! Great is my True Lord! I seek Your All-powerful Support.

ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hau paapee toon niramal ek |1| rahaau |

I am a sinner - You alone are pure. ||1||Pause||

ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਭੜਵਾਉ ॥
agan paanee bolai bharravaau |

Fire and water join together, and the breath roars in its fury!

ਜਿਹਵਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥
jihavaa indree ek suaau |

The tongue and the sex organs each seek to taste.

ਦਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥
disatt vikaaree naahee bhau bhaau |

The eyes which look upon corruption do not know the Love and the Fear of God.

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥
aap maare taa paae naau |2|

Conquering self-conceit, one obtains the Name. ||2||

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥
sabad marai fir maran na hoe |

One who dies in the Word of the Shabad, shall never again have to die.

ਬਿਨੁ ਮੂਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥
bin mooe kiau pooraa hoe |

Without such a death, how can one attain perfection?

ਪਰਪੰਚਿ ਵਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਮਨੁ ਦੋਇ ॥
parapanch viaap rahiaa man doe |

The mind is engrossed in deception, treachery and duality.

ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
thir naaraaein kare su hoe |3|

Whatever the Immortal Lord does, comes to pass. ||3||

ਬੋਹਿਥਿ ਚੜਉ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰੁ ॥
bohith chrrau jaa aavai vaar |

So get aboard that boat when your turn comes.

ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥
tthaake bohith daragah maar |

Those who fail to embark upon that boat shall be beaten in the Court of the Lord.

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੁਆਰੁ ॥
sach saalaahee dhan guraduaar |

Blessed is that Gurdwara, the Guru's Gate, where the Praises of the True Lord are sung.

ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਘਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੪॥੭॥
naanak dar ghar ekankaar |4|7|

O Nanak, the One Creator Lord is pervading hearth and home. ||4||7||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree mahalaa 1 |

Gauree, First Mehl:

ਉਲਟਿਓ ਕਮਲੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
aulattio kamal braham beechaar |

The inverted heart-lotus has been turned upright, through reflective meditation on God.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨਿ ਦਸ ਦੁਆਰਿ ॥
amrit dhaar gagan das duaar |

From the Sky of the Tenth Gate, the Ambrosial Nectar trickles down.

ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਬੇਧਿਆ ਆਪਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥
tribhavan bedhiaa aap muraar |1|

The Lord Himself is pervading the three worlds. ||1||

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥
re man mere bharam na keejai |

O my mind, do not give in to doubt.

ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man maaniaai amrit ras peejai |1| rahaau |

When the mind surrenders to the Name, it drinks in the essence of Ambrosial Nectar. ||1||Pause||

ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਮਰਣਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
janam jeet maran man maaniaa |

So win the game of life; let your mind surrender and accept death.

ਆਪਿ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥
aap mooaa man man te jaaniaa |

When the self dies, the individual mind comes to know the Supreme Mind.

ਨਜਰਿ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥੨॥
najar bhee ghar ghar te jaaniaa |2|

As the inner vision is awakened, one comes to know one's own home, deep within the self. ||2||

ਜਤੁ ਸਤੁ ਤੀਰਥੁ ਮਜਨੁ ਨਾਮਿ ॥
jat sat teerath majan naam |

The Naam, the Name of the Lord, is austerity, chastity and cleansing baths at sacred shrines of pilgrimage.

ਅਧਿਕ ਬਿਥਾਰੁ ਕਰਉ ਕਿਸੁ ਕਾਮਿ ॥
adhik bithaar krau kis kaam |

What good are ostentatious displays?

ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰਜਾਮਿ ॥੩॥
nar naaraaein antarajaam |3|

The All-pervading Lord is the Inner-knower, the Searcher of hearts. ||3||

ਆਨ ਮਨਉ ਤਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਉ ॥
aan mnau tau par ghar jaau |

If I had faith in someone else, then I would go to that one's house.

ਕਿਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
kis jaachau naahee ko thaau |

But where should I go, to beg? There is no other place for me.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਉ ॥੪॥੮॥
naanak guramat sahaj samaau |4|8|

O Nanak, through the Guru's Teachings, I am intuitively absorbed in the Lord. ||4||8||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree mahalaa 1 |

Gauree, First Mehl:

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁ ਮਰਣੁ ਦਿਖਾਏ ॥
satigur milai su maran dikhaae |

Meeting the True Guru, we are shown the way to die.

ਮਰਣ ਰਹਣ ਰਸੁ ਅੰਤਰਿ ਭਾਏ ॥
maran rahan ras antar bhaae |

Remaining alive in this death brings joy deep within.

ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਗਗਨ ਪੁਰੁ ਪਾਏ ॥੧॥
garab nivaar gagan pur paae |1|

Overcoming egotistical pride, the Tenth Gate is found. ||1||

ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਆਏ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥
maran likhaae aae nahee rahanaa |

Death is pre-ordained - no one who comes can remain here.

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਪਿ ਰਹਣੁ ਹਰਿ ਸਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jap jaap rahan har saranaa |1| rahaau |

So chant and meditate on the Lord, and remain in the Sanctuary of the Lord. ||1||Pause||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਗੈ ॥
satigur milai ta dubidhaa bhaagai |

Meeting the True Guru, duality is dispelled.

ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿ ਮਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੈ ॥
kamal bigaas man har prabh laagai |

The heart-lotus blossoms forth, and the mind is attached to the Lord God.

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਆਗੈ ॥੨॥
jeevat marai mahaa ras aagai |2|

One who remains dead while yet alive obtains the greatest happiness hereafter. ||2||

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਸੂਚਾ ॥
satigur miliaai sach sanjam soochaa |

Meeting the True Guru, one becomes truthful, chaste and pure.

ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥
gur kee paurree aoocho aoochaa |

Climbing up the steps of the Guru's Path, one becomes the highest of the high.

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ ॥੩॥
karam milai jam kaa bhau moochaa |3|

When the Lord grants His Mercy, the fear of death is conquered. ||3||

ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਮਿਲਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇਆ ॥
gur miliaai mil ank samaaeaa |

Uniting in Guru's Union, we are absorbed in His Loving Embrace.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
kar kirapaa ghar mahal dikhaaeaa |

Granting His Grace, He reveals the Mansion of His Presence, within the home of the self.

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥
naanak haumai maar milaaeaa |4|9|

O Nanak, conquering egotism, we are absorbed into the Lord. ||4||9||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter