Sri Guru Granth Sahib

Page - 415


ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥
guraparasaadee karam kamaau |

By Guru's Grace, perform good deeds.

ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੫॥
naame raataa har gun gaau |5|

Imbued with the Naam, sing the Glorious Praises of the Lord. ||5||

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ॥
gur sevaa te aap pachhaataa |

Serving the Guru, I have come to understand myself.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
amrit naam vasiaa sukhadaataa |

The Ambrosial Naam, the Giver of Peace, abides within my mind.

ਅਨਦਿਨੁ ਬਾਣੀ ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ॥੬॥
anadin baanee naame raataa |6|

Night and day, I am imbued with the Word of the Guru's Bani, and the Naam. ||6||

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਏ ਤਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ॥
meraa prabh laae taa ko laagai |

When my God attaches someone to Him, only then is that person attached.

ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਬਦੇ ਜਾਗੈ ॥
haumai maare sabade jaagai |

Conquering ego, he remains awake to the Word of the Shabad.

ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ॥੭॥
aaithai othai sadaa sukh aagai |7|

Here and hereafter, he enjoys lasting peace. ||7||

ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਬਿਧਿ ਨਾਹੀ ਜਾਣੈ ॥
man chanchal bidh naahee jaanai |

The fickle mind does not know the way.

ਮਨਮੁਖਿ ਮੈਲਾ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥
manamukh mailaa sabad na pachhaanai |

The filthy self-willed manmukh does not understand the Shabad.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥੮॥
guramukh niramal naam vakhaanai |8|

The Gurmukh chants the Immaculate Naam. ||8||

ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਗੈ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
har jeeo aagai karee aradaas |

I offer my prayer to the Lord,

ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਨਿਵਾਸੁ ॥
saadhoo jan sangat hoe nivaas |

that I might dwell in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥੯॥
kilavikh dukh kaatte har naam pragaas |9|

There, sins and sufferings are erased, and one is illumined with the Lord's Name. ||9||

ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ਆਚਾਰੁ ਪਰਾਤਾ ॥
kar beechaar aachaar paraataa |

In reflective meditation, I have come to love good conduct.

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥
satigur bachanee eko jaataa |

Through the Word of the True Guru, I recognize the One Lord.

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੧੦॥੭॥
naanak raam naam man raataa |10|7|

O Nanak, my mind is imbued with the Lord's Name. ||10||7||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mahalaa 1 |

Aasaa, First Mehl:

ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾ ॥
man maigal saakat devaanaa |

The mind of the faithless cynic is like a crazy elephant.

ਬਨ ਖੰਡਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਹੈਰਾਨਾ ॥
ban khandd maaeaa mohi hairaanaa |

It wanders around the forest, distracted by attachment to Maya.

ਇਤ ਉਤ ਜਾਹਿ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ॥
eit ut jaeh kaal ke chaape |

It goes here and there, hounded by death.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ ॥੧॥
guramukh khoj lahai ghar aape |1|

The Gurmukh seeks, and finds his own home. ||1||

ਬਿਨੁ ਗੁਰਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਠਉਰਾ ॥
bin gurasabadai man nahee tthauraa |

Without the Word of the Guru's Shabad, the mind finds no place of rest.

ਸਿਮਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ ਅਵਰ ਤਿਆਗਹੁ ਹਉਮੈ ਕਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
simarahu raam naam at niramal avar tiaagahu haumai kauraa |1| rahaau |

Remember in meditation the Lord's Name, the most pure and sublime; renounce your bitter egotism. ||1||Pause||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਰਹਸੀ ॥
eihu man mugadh kahahu kiau rahasee |

Tell me, how can this stupid mind be rescued?

ਬਿਨੁ ਸਮਝੇ ਜਮ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹਸੀ ॥
bin samajhe jam kaa dukh sahasee |

Without understanding, it shall suffer the pains of death.

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ॥
aape bakhase satigur melai |

The Lord Himself forgives us, and unites us with the True Guru.

ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰੇ ਸਚੁ ਪੇਲੈ ॥੨॥
kaal kanttak maare sach pelai |2|

The True Lord conquers and overcomes the tortures of death. ||2||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਰਮਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਰਮਾ ॥
eihu man karamaa ihu man dharamaa |

This mind commits its deeds of karma, and this mind follows the Dharma.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤੁ ਤੇ ਜਨਮਾ ॥
eihu man panch tat te janamaa |

This mind is born of the five elements.

ਸਾਕਤੁ ਲੋਭੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥
saakat lobhee ihu man moorraa |

This foolish mind is perverted and greedy.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਮਨੁ ਰੂੜਾ ॥੩॥
guramukh naam japai man roorraa |3|

Chanting the Naam, the mind of the Gurmukh becomes beautiful. ||3||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨੇ ਸੋਈ ॥
guramukh man asathaane soee |

The mind of the Gurmukh finds the Lord's home.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
guramukh tribhavan sojhee hoee |

The Gurmukh comes to know the three worlds.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਤਪੁ ਤਾਪੈ ॥
eihu man jogee bhogee tap taapai |

This mind is a Yogi, an enjoyer, a practicer of austerities.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੀਨੈੑ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੈ ॥੪॥
guramukh cheenai har prabh aapai |4|

The Gurmukh understands the Lord God Himself. ||4||

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ॥
man bairaagee haumai tiaagee |

This mind is a detached renunciate, forsaking egotism.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਨਸਾ ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੀ ॥
ghatt ghatt manasaa dubidhaa laagee |

Desire and duality afflict each and every heart.

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਖੈ ॥
raam rasaaein guramukh chaakhai |

The Gurmukh drinks in the Lord's sublime essence;

ਦਰਿ ਘਰਿ ਮਹਲੀ ਹਰਿ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥੫॥
dar ghar mahalee har pat raakhai |5|

at His Door, in the Mansion of the Lord's Presence, He preserves his honor. ||5||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸੰਗ੍ਰਾਮਿ ॥
eihu man raajaa soor sangraam |

This mind is the king, the hero of cosmic battles.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ॥
eihu man nirbhau guramukh naam |

The mind of the Gurmukh becomes fearless through the Naam.

ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਅਪੁਨੈ ਵਸਿ ਕੀਏ ॥
maare panch apunai vas kee |

Overpowering and subduing the five passions,

ਹਉਮੈ ਗ੍ਰਾਸਿ ਇਕਤੁ ਥਾਇ ਕੀਏ ॥੬॥
haumai graas ikat thaae kee |6|

holding ego in its grip, it confines them to one place. ||6||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਗ ਸੁਆਦ ਅਨ ਤਿਆਗੇ ॥
guramukh raag suaad an tiaage |

The Gurmukh renounces other songs and tastes.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਗਤੀ ਜਾਗੇ ॥
guramukh ihu man bhagatee jaage |

The mind of the Gurmukh is awakened to devotion.

ਅਨਹਦ ਸੁਣਿ ਮਾਨਿਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥
anahad sun maaniaa sabad veechaaree |

Hearing the unstruck music of the sound current, this mind contemplates the Shabad, and accepts it.

ਆਤਮੁ ਚੀਨਿੑ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥੭॥
aatam cheeni bhe nirankaaree |7|

Understanding itself, this soul becomes attuned to the Formless Lord. ||7||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਦਰਿ ਘਰਿ ਸੋਈ ॥
eihu man niramal dar ghar soee |

This mind becomes immaculately pure, in the Court and the Home of the Lord.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਧੁਨਿ ਹੋਈ ॥
guramukh bhagat bhaau dhun hoee |

The Gurmukh shows his love through loving devotional worship.

ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ॥
ahinis har jas guraparasaad |

Night and day, by Guru's Grace, sing the Lord's Praises.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ॥੮॥
ghatt ghatt so prabh aad jugaad |8|

God dwells in each and every heart, since the very beginning of time, and throughout the ages. ||8||

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਾ ॥
raam rasaaein ihu man maataa |

This mind is intoxicated with the sublime essence of the Lord;

ਸਰਬ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ॥
sarab rasaaein guramukh jaataa |

The Gurmukh realizes the essence of totality.

ਭਗਤਿ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸਾ ॥
bhagat het gur charan nivaasaa |

For the sake of devotional worship, he dwells at the Guru's Feet.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥੯॥੮॥
naanak har jan ke daasan daasaa |9|8|

Nanak is the humble servant of the slave of the Lord's slaves. ||9||8||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430