Sri Guru Granth Sahib

Page - 339


ਸੰਕਟਿ ਨਹੀ ਪਰੈ ਜੋਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਰੇ ॥
sankatt nahee parai jon nahee aavai naam niranjan jaa ko re |

He does not fall into misfortune, and He does not take birth; His Name is the Immaculate Lord.

ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਜਾ ਕੈ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੋ ਰੇ ॥੨॥੧੯॥੭੦॥
kabeer ko suaamee aaiso tthaakur jaa kai maaee na baapo re |2|19|70|

Kabeer's Lord is such a Lord and Master, who has no mother or father. ||2||19||70||

ਗਉੜੀ ॥
gaurree |

Gauree:

ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ ॥
nindau nindau mo kau log nindau |

Slander me, slander me - go ahead, people, and slander me.

ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ॥
nindaa jan kau kharee piaaree |

Slander is pleasing to the Lord's humble servant.

ਨਿੰਦਾ ਬਾਪੁ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nindaa baap nindaa mahataaree |1| rahaau |

Slander is my father, slander is my mother. ||1||Pause||

ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ਤ ਬੈਕੁੰਠਿ ਜਾਈਐ ॥
nindaa hoe ta baikuntth jaaeeai |

If I am slandered, I go to heaven;

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਹਿ ਬਸਾਈਐ ॥
naam padaarath maneh basaaeeai |

the wealth of the Naam, the Name of the Lord, abides within my mind.

ਰਿਦੈ ਸੁਧ ਜਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ॥
ridai sudh jau nindaa hoe |

If my heart is pure, and I am slandered,

ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕੁ ਧੋਇ ॥੧॥
hamare kapare nindak dhoe |1|

then the slanderer washes my clothes. ||1||

ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥
nindaa karai su hamaraa meet |

One who slanders me is my friend;

ਨਿੰਦਕ ਮਾਹਿ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤੁ ॥
nindak maeh hamaaraa cheet |

the slanderer is in my thoughts.

ਨਿੰਦਕੁ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ ॥
nindak so jo nindaa horai |

The slanderer is the one who prevents me from being slandered.

ਹਮਰਾ ਜੀਵਨੁ ਨਿੰਦਕੁ ਲੋਰੈ ॥੨॥
hamaraa jeevan nindak lorai |2|

The slanderer wishes me long life. ||2||

ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥
nindaa hamaree prem piaar |

I have love and affection for the slanderer.

ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰੁ ॥
nindaa hamaraa karai udhaar |

Slander is my salvation.

ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰੁ ॥
jan kabeer kau nindaa saar |

Slander is the best thing for servant Kabeer.

ਨਿੰਦਕੁ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥੩॥੨੦॥੭੧॥
nindak ddoobaa ham utare paar |3|20|71|

The slanderer is drowned, while I am carried across. ||3||20||71||

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raajaa raam toon aaisaa nirbhau taran taaran raam raaeaa |1| rahaau |

O my Sovereign Lord King, You are Fearless; You are the Carrier to carry us across, O my Lord King. ||1||Pause||

ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੁਮ ਹਹੁ ਹਮ ਨਾਹੀ ॥
jab ham hote tab tum naahee ab tum hahu ham naahee |

When I was, then You were not; now that You are, I am not.

ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹਹਿ ਏਕੈ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਪਤੀਆਹੀ ॥੧॥
ab ham tum ek bhe heh ekai dekhat man pateeaahee |1|

Now, You and I have become one; seeing this, my mind is content. ||1||

ਜਬ ਬੁਧਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲੁ ਕੈਸਾ ਅਬ ਬੁਧਿ ਬਲੁ ਨ ਖਟਾਈ ॥
jab budh hotee tab bal kaisaa ab budh bal na khattaaee |

When there was wisdom, how could there be strength? Now that there is wisdom, strength cannot prevail.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥੨॥੨੧॥੭੨॥
keh kabeer budh har lee meree budh badalee sidh paaee |2|21|72|

Says Kabeer, the Lord has taken away my wisdom, and I have attained spiritual perfection. ||2||21||72||

ਗਉੜੀ ॥
gaurree |

Gauree:

ਖਟ ਨੇਮ ਕਰਿ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ ਬਸਤੁ ਅਨੂਪੁ ਬੀਚ ਪਾਈ ॥
khatt nem kar kottharree baandhee basat anoop beech paaee |

He fashioned the body chamber with six rings, and placed within it the incomparable thing.

ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫੁ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਈ ॥੧॥
kunjee kulaf praan kar raakhe karate baar na laaee |1|

He made the breath of life the watchman, with lock and key to protect it; the Creator did this in no time at all. ||1||

ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ॥
ab man jaagat rahu re bhaaee |

Keep your mind awake and aware now, O Sibling of Destiny.

ਗਾਫਲੁ ਹੋਇ ਕੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਚੋਰੁ ਮੁਸੈ ਘਰੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gaafal hoe kai janam gavaaeio chor musai ghar jaaee |1| rahaau |

You were careless, and you have wasted your life; your home is being plundered by thieves. ||1||Pause||

ਪੰਚ ਪਹਰੂਆ ਦਰ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ਤਿਨ ਕਾ ਨਹੀ ਪਤੀਆਰਾ ॥
panch paharooaa dar meh rahate tin kaa nahee pateeaaraa |

The five senses stand as guards at the gate, but now can they be trusted?

ਚੇਤਿ ਸੁਚੇਤ ਚਿਤ ਹੋਇ ਰਹੁ ਤਉ ਲੈ ਪਰਗਾਸੁ ਉਜਾਰਾ ॥੨॥
chet suchet chit hoe rahu tau lai paragaas ujaaraa |2|

When you are conscious in your consciousness, you shall be enlightened and illuminated. ||2||

ਨਉ ਘਰ ਦੇਖਿ ਜੁ ਕਾਮਨਿ ਭੂਲੀ ਬਸਤੁ ਅਨੂਪ ਨ ਪਾਈ ॥
nau ghar dekh ju kaaman bhoolee basat anoop na paaee |

Seeing the nine openings of the body, the soul-bride is led astray; she does not obtain that incomparable thing.

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰ ਨਵੈ ਘਰ ਮੂਸੇ ਦਸਵੈਂ ਤਤੁ ਸਮਾਈ ॥੩॥੨੨॥੭੩॥
kahat kabeer navai ghar moose dasavain tat samaaee |3|22|73|

Says Kabeer, the nine openings of the body are being plundered; rise up to the Tenth Gate, and discover the true essence. ||3||22||73||

ਗਉੜੀ ॥
gaurree |

Gauree:

ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਓ ਆਨਾਨਾਂ ॥
maaee mohi avar na jaanio aanaanaan |

O mother, I do not know any other, except Him.

ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ ਜਾਸੁ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਤਾਸੁ ਬਸਹਿ ਮੋਰੇ ਪ੍ਰਾਨਾਨਾਂ ॥ ਰਹਾਉ ॥
siv sanakaad jaas gun gaaveh taas baseh more praanaanaan | rahaau |

My breath of life resides in Him, whose praises are sung by Shiva and Sanak and so many others. ||Pause||

ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਿਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਧਿਆਨਾਨਾਂ ॥
hirade pragaas giaan gur gamit gagan manddal meh dhiaanaanaan |

My heart is illuminated by spiritual wisdom; meeting the Guru, I meditate in the Sky of the Tenth Gate.

ਬਿਖੈ ਰੋਗ ਭੈ ਬੰਧਨ ਭਾਗੇ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾਨਾ ॥੧॥
bikhai rog bhai bandhan bhaage man nij ghar sukh jaanaanaa |1|

The diseases of corruption, fear and bondage have run away; my mind has come to know peace in its own true home. ||1||

ਏਕ ਸੁਮਤਿ ਰਤਿ ਜਾਨਿ ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਭ ਦੂਸਰ ਮਨਹਿ ਨ ਆਨਾਨਾ ॥
ek sumat rat jaan maan prabh doosar maneh na aanaanaa |

Imbued with a balanced single-mindedness, I know and obey God; nothing else enters my mind.

ਚੰਦਨ ਬਾਸੁ ਭਏ ਮਨ ਬਾਸਨ ਤਿਆਗਿ ਘਟਿਓ ਅਭਿਮਾਨਾਨਾ ॥੨॥
chandan baas bhe man baasan tiaag ghattio abhimaanaanaa |2|

My mind has become fragrant with the scent of sandalwood; I have renounced egotistical selfishness and conceit. ||2||

ਜੋ ਜਨ ਗਾਇ ਧਿਆਇ ਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਤਾਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਥਾਨਾਨਾਂ ॥
jo jan gaae dhiaae jas tthaakur taas prabhoo hai thaanaanaan |

That humble being, who sings and meditates on the Praises of his Lord and Master, is the dwelling-place of God.

ਤਿਹ ਬਡ ਭਾਗ ਬਸਿਓ ਮਨਿ ਜਾ ਕੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਥਾਨਾਨਾ ॥੩॥
tih badd bhaag basio man jaa kai karam pradhaan mathaanaanaa |3|

He is blessed with great good fortune; the Lord abides in his mind. Good karma radiates from his forehead. ||3||

ਕਾਟਿ ਸਕਤਿ ਸਿਵ ਸਹਜੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਏਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨਾਨਾ ॥
kaatt sakat siv sahaj pragaasio ekai ek samaanaanaa |

I have broken the bonds of Maya; the intuitive peace and poise of Shiva has dawned within me, and I am merged in oneness with the One.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter