Sri Guru Granth Sahib

Page - 260


ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਕਹਤਾ ॥੪੬॥
naanak har har guramukh jo kahataa |46|

Har, Har, and rises above all social classes and status symbols. ||46||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆ ਸਾਕਤ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ॥
hau hau karat bihaaneea saakat mugadh ajaan |

Acting in egotism, selfishness and conceit, the foolish, ignorant, faithless cynic wastes his life.

ੜੜਕਿ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਨ ॥੧॥
rrarrak mue jiau trikhaavant naanak kirat kamaan |1|

He dies in agony, like one dying of thirst; O Nanak, this is because of the deeds he has done. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ੜਾੜਾ ੜਾੜਿ ਮਿਟੈ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ॥
rraarraa rraarr mittai sang saadhoo |

RARRA: Conflict is eliminated in the Saadh Sangat, the Company of the Holy;

ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤੁ ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ ॥
karam dharam tat naam araadhoo |

meditate in adoration on the Naam, the Name of the Lord, the essence of karma and Dharma.

ਰੂੜੋ ਜਿਹ ਬਸਿਓ ਰਿਦ ਮਾਹੀ ॥
roorro jih basio rid maahee |

When the Beautiful Lord abides within the heart,

ਉਆ ਕੀ ੜਾੜਿ ਮਿਟਤ ਬਿਨਸਾਹੀ ॥
auaa kee rraarr mittat binasaahee |

conflict is erased and ended.

ੜਾੜਿ ਕਰਤ ਸਾਕਤ ਗਾਵਾਰਾ ॥
rraarr karat saakat gaavaaraa |

The foolish, faithless cynic picks arguments

ਜੇਹ ਹੀਐ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਕਾਰਾ ॥
jeh heeai ahanbudh bikaaraa |

his heart is filled with corruption and egotistical intellect.

ੜਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ੜਾੜਿ ਮਿਟਾਈ ॥
rraarraa guramukh rraarr mittaaee |

RARRA: For the Gurmukh, conflict is eliminated in an instant,

ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਈ ॥੪੭॥
nimakh maeh naanak samajhaaee |47|

O Nanak, through the Teachings. ||47||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੁ ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਤਿਆਗੁ ॥
saadhoo kee man ott gahu ukat siaanap tiaag |

O mind, grasp the Support of the Holy Saint; give up your clever arguments.

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥੧॥
gur deekhiaa jih man basai naanak masatak bhaag |1|

One who has the Guru's Teachings within his mind, O Nanak, has good destiny inscribed upon his forehead. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਸਾ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਅਬ ਹਾਰੇ ॥
sasaa saran pare ab haare |

SASSA: I have now entered Your Sanctuary, Lord;

ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੂਕਾਰੇ ॥
saasatr simrit bed pookaare |

I am so tired of reciting the Shaastras, the Simritees and the Vedas.

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥
sodhat sodhat sodh beechaaraa |

I searched and searched and searched, and now I have come to realize,

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥
bin har bhajan nahee chhuttakaaraa |

that without meditating on the Lord, there is no emancipation.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਮ ਭੂਲਨਹਾਰੇ ॥
saas saas ham bhoolanahaare |

With each and every breath, I make mistakes.

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੇ ॥
tum samarath aganat apaare |

You are All-powerful, endless and infinite.

ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ ॥
saran pare kee raakh deaalaa |

I seek Your Sanctuary - please save me, Merciful Lord!

ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੪੮॥
naanak tumare baal gupaalaa |48|

Nanak is Your child, O Lord of the World. ||48||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ ॥
khudee mittee tab sukh bhe man tan bhe arog |

When selfishness and conceit are erased, peace comes, and the mind and body are healed.

ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥੧॥
naanak drisattee aaeaa usatat karanai jog |1|

O Nanak, then He comes to be seen - the One who is worthy of praise. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਖਖਾ ਖਰਾ ਸਰਾਹਉ ਤਾਹੂ ॥
khakhaa kharaa saraahau taahoo |

KHAKHA: Praise and extol Him on High,

ਜੋ ਖਿਨ ਮਹਿ ਊਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰਾਹੂ ॥
jo khin meh aoone subhar bharaahoo |

who fills the empty to over-flowing in an instant.

ਖਰਾ ਨਿਮਾਨਾ ਹੋਤ ਪਰਾਨੀ ॥
kharaa nimaanaa hot paraanee |

When the mortal being becomes totally humble,

ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
anadin jaapai prabh nirabaanee |

then he meditates night and day on God, the Detached Lord of Nirvaanaa.

ਭਾਵੈ ਖਸਮ ਤ ਉਆ ਸੁਖੁ ਦੇਤਾ ॥
bhaavai khasam ta uaa sukh detaa |

If it pleases the Will of our Lord and Master, then He blesses us with peace.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਐਸੋ ਆਗਨਤਾ ॥
paarabraham aaiso aaganataa |

Such is the Infinite, Supreme Lord God.

ਅਸੰਖ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸਨਹਾਰਾ ॥
asankh khate khin bakhasanahaaraa |

He forgives countless sins in an instant.

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ ॥੪੯॥
naanak saahib sadaa deaaraa |49|

O Nanak, our Lord and Master is merciful forever. ||49||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਸਤਿ ਕਹਉ ਸੁਨਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
sat khau sun man mere saran parahu har raae |

I speak the Truth - listen, O my mind: take to the Sanctuary of the Sovereign Lord King.

ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥
aukat siaanap sagal tiaag naanak le samaae |1|

Give up all your clever tricks, O Nanak, and He shall absorb you into Himself. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਸਾ ਸਿਆਨਪ ਛਾਡੁ ਇਆਨਾ ॥
sasaa siaanap chhaadd eaanaa |

SASSA: Give up your clever tricks, you ignorant fool!

ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮਿ ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥
hikamat hukam na prabh pateeaanaa |

God is not pleased with clever tricks and commands.

ਸਹਸ ਭਾਤਿ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥
sahas bhaat kareh chaturaaee |

You may practice a thousand forms of cleverness,

ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਏਕ ਨ ਜਾਈ ॥
sang tuhaarai ek na jaaee |

but not even one will go along with you in the end.

ਸੋਊ ਸੋਊ ਜਪਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ॥
soaoo soaoo jap din raatee |

Meditate on that Lord, that Lord, day and night.

ਰੇ ਜੀਅ ਚਲੈ ਤੁਹਾਰੈ ਸਾਥੀ ॥
re jeea chalai tuhaarai saathee |

O soul, He alone shall go along with you.

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੈ ਜਿਹ ਆਪੈ ॥
saadh sevaa laavai jih aapai |

Those whom the Lord Himself commits to the service of the Holy,

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਦੂਖੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥੫੦॥
naanak taa kau dookh na biaapai |50|

O Nanak, are not afflicted by suffering. ||50||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਨਾ ਮਨਿ ਵੂਠੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
har har mukh te bolanaa man vootthai sukh hoe |

Chanting the Name of the Lord, Har, Har, and keeping it in your mind, you shall find peace.

ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥
naanak sabh meh rav rahiaa thaan thanantar soe |1|

O Nanak, the Lord is pervading everywhere; He is contained in all spaces and interspaces. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਹੇਰਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਗਲ ਕੈ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ॥
herau ghatt ghatt sagal kai poor rahe bhagavaan |

Behold! The Lord God is totally pervading each and every heart.

ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸਦੀਵ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ॥
hovat aae sad sadeev dukh bhanjan gur giaan |

Forever and ever, the Guru's wisdom has been the Destroyer of pain.

ਹਉ ਛੁਟਕੈ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਤਿਹ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਪਿ ॥
hau chhuttakai hoe anand tih hau naahee tah aap |

Quieting the ego, ecstasy is obtained. Where the ego does not exist, God Himself is there.

ਹਤੇ ਦੂਖ ਜਨਮਹ ਮਰਨ ਸੰਤਸੰਗ ਪਰਤਾਪ ॥
hate dookh janamah maran santasang parataap |

The pain of birth and death is removed, by the power of the Society of the Saints.

ਹਿਤ ਕਰਿ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਦਇਆਲਾ ॥
hit kar naam drirrai deaalaa |

He becomes kind to those who lovingly enshrine the Name of the Merciful Lord within their hearts,

ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥
santah sang hot kirapaalaa |

In the Society of the Saints.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430