Sri Guru Granth Sahib

Page - 116


ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ਖੋਟਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥
manamukh khottee raas khottaa paasaaraa |

The wealth of the self-willed manmukhs is false, and false is their ostentatious display.

ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਨਿ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਭਾਰਾ ॥
koorr kamaavan dukh laagai bhaaraa |

They practice falsehood, and suffer terrible pain.

ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਫਿਰਨਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੭॥
bharame bhoole firan din raatee mar janameh janam gavaavaniaa |7|

Deluded by doubt, they wander day and night; through birth and death, they lose their lives. ||7||

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮੈ ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ ॥
sachaa saahib mai at piaaraa |

My True Lord and Master is very dear to me.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਧਾਰਾ ॥
poore gur kai sabad adhaaraa |

The Shabad of the Perfect Guru is my Support.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨਣਿਆ ॥੮॥੧੦॥੧੧॥
naanak naam milai vaddiaaee dukh sukh sam kar jaananiaa |8|10|11|

O Nanak, one who obtains the Greatness of the Naam, looks upon pain and pleasure as one and the same. ||8||10||11||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mahalaa 3 |

Maajh, Third Mehl:

ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆ ਬਾਣੀ ॥
tereea khaanee tereea baanee |

The four sources of creation are Yours; the spoken word is Yours.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥
bin naavai sabh bharam bhulaanee |

Without the Name, all are deluded by doubt.

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥
gur sevaa te har naam paaeaa bin satigur koe na paavaniaa |1|

Serving the Guru, the Lord's Name is obtained. Without the True Guru, no one can receive it. ||1||

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥
hau vaaree jeeo vaaree har setee chit laavaniaa |

I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to those who focus their consciousness on the Lord.

ਹਰਿ ਸਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har sachaa gur bhagatee paaeeai sahaje man vasaavaniaa |1| rahaau |

Through devotion to the Guru, the True One is found; He comes to abide in the mind, with intuitive ease. ||1||Pause||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ॥
satigur seve taa sabh kichh paae |

Serving the True Guru, all things are obtained.

ਜੇਹੀ ਮਨਸਾ ਕਰਿ ਲਾਗੈ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥
jehee manasaa kar laagai tehaa fal paae |

As are the desires one harbors, so are the rewards one receives.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵਥੂ ਕਾ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥
satigur daataa sabhanaa vathoo kaa poorai bhaag milaavaniaa |2|

The True Guru is the Giver of all things; through perfect destiny, He is met. ||2||

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਇਕੁ ਨ ਧਿਆਏ ॥
eihu man mailaa ik na dhiaae |

This mind is filthy and polluted; it does not meditate on the One.

ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥
antar mail laagee bahu doojai bhaae |

Deep within, it is soiled and stained by the love of duality.

ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ਭਵੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਰੁ ਵਧੇਰੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥੩॥
tatt teerath disantar bhavai ahankaaree hor vadherai haumai mal laavaniaa |3|

The egotists may go on pilgrimages to holy rivers, sacred shrines and foreign lands, but they only gather more of the dirt of egotism. ||3||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਮਲੁ ਜਾਏ ॥
satigur seve taa mal jaae |

Serving the True Guru, filth and pollution are removed.

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥
jeevat marai har siau chit laae |

Those who focus their consciousness on the Lord remain dead while yet alive.

ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਸਚੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਸਚਿ ਲਾਗੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੪॥
har niramal sach mail na laagai sach laagai mail gavaavaniaa |4|

The True Lord is Pure; no filth sticks to Him. Those who are attached to the True One have their filth washed away. ||4||

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥
baajh guroo hai andh gubaaraa |

Without the Guru, there is only pitch darkness.

ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰਾ ॥
agiaanee andhaa andh andhaaraa |

The ignorant ones are blind-there is only utter darkness for them.

ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਕਮਾਵਹਿ ਫਿਰਿ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਪਚਾਵਣਿਆ ॥੫॥
bisattaa ke keerre bisattaa kamaaveh fir bisattaa maeh pachaavaniaa |5|

The maggots in manure do filthy deeds, and in filth they rot and putrefy. ||5||

ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੈ ॥
mukate seve mukataa hovai |

Serving the Lord of Liberation, liberation is achieved.

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਬਦੇ ਖੋਵੈ ॥
haumai mamataa sabade khovai |

The Word of the Shabad eradicates egotism and possessiveness.

ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
anadin har jeeo sachaa sevee poorai bhaag gur paavaniaa |6|

So serve the Dear True Lord, night and day. By perfect good destiny, the Guru is found. ||6||

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥
aape bakhase mel milaae |

He Himself forgives and unites in His Union.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ॥
poore gur te naam nidh paae |

From the Perfect Guru, the Treasure of the Naam is obtained.

ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੇਵੇ ਦੁਖੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੭॥
sachai naam sadaa man sachaa sach seve dukh gavaavaniaa |7|

By the True Name, the mind is made true forever. Serving the True Lord, sorrow is driven out. ||7||

ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਹੁ ॥
sadaa hajoor door na jaanahu |

He is always close at hand-do not think that He is far away.

ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਪਛਾਣਹੁ ॥
gurasabadee har antar pachhaanahu |

Through the Word of the Guru's Shabad, recognize the Lord deep within your own being.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੧॥੧੨॥
naanak naam milai vaddiaaee poore gur te paavaniaa |8|11|12|

O Nanak, through the Naam, glorious greatness is received. Through the Perfect Guru, the Naam is obtained. ||8||11||12||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mahalaa 3 |

Maajh, Third Mehl:

ਐਥੈ ਸਾਚੇ ਸੁ ਆਗੈ ਸਾਚੇ ॥
aaithai saache su aagai saache |

Those who are True here, are True hereafter as well.

ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਾਚੇ ॥
man sachaa sachai sabad raache |

That mind is true, which is attuned to the True Shabad.

ਸਚਾ ਸੇਵਹਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥
sachaa seveh sach kamaaveh sacho sach kamaavaniaa |1|

They serve the True One, and practice Truth; they earn Truth, and only Truth. ||1||

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
hau vaaree jeeo vaaree sachaa naam man vasaavaniaa |

I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to those whose minds are filled with the True Name.

ਸਚੇ ਸੇਵਹਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਹਿ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sache seveh sach samaaveh sache ke gun gaavaniaa |1| rahaau |

They serve the True One, and are absorbed into the True One, singing the Glorious Praises of the True One. ||1||Pause||

ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥
panddit parreh saad na paaveh |

The Pandits, the religious scholars read, but they do not taste the essence.

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਭਰਮਾਵਹਿ ॥
doojai bhaae maaeaa man bharamaaveh |

In love with duality and Maya, their minds wander, unfocused.

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਭ ਸੁਧਿ ਗਵਾਈ ਕਰਿ ਅਵਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਿਆ ॥੨॥
maaeaa mohi sabh sudh gavaaee kar avagan pachhotaavaniaa |2|

The love of Maya has displaced all their understanding; making mistakes, they live in regret. ||2||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਤਤੁ ਪਾਏ ॥
satigur milai taa tat paae |

But if they should meet the True Guru, then they obtain the essence of reality;

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
har kaa naam man vasaae |

the Name of the Lord comes to dwell in their minds.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430