Sri Guru Granth Sahib

Page - 224


ਨਰ ਨਿਹਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਨਾਉ ॥
nar nihakeval nirbhau naau |

The Name makes a man pure and fearless.

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਕਰੇ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
anaathah naath kare bal jaau |

It makes the masterless become the master of all. I am a sacrifice to him.

ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੫॥
punarap janam naahee gun gaau |5|

Such a person is not reincarnated again; he sings the Glories of God. ||5||

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥
antar baahar eko jaanai |

Inwardly and outwardly, he knows the One Lord;

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥
gur kai sabade aap pachhaanai |

through the Word of the Guru's Shabad, he realizes himself.

ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਦਰਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥੬॥
saachai sabad dar neesaanai |6|

He bears the Banner and Insignia of the True Shabad in the Lord's Court. ||6||

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥
sabad marai tis nij ghar vaasaa |

One who dies in the Shabad abides in his own home within.

ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਚੂਕੈ ਆਸਾ ॥
aavai na jaavai chookai aasaa |

He does not come or go in reincarnation, and his hopes are subdued.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥੭॥
gur kai sabad kamal paragaasaa |7|

Through the Word of the Guru's Shabad, his heart-lotus blossoms forth. ||7||

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ॥
jo deesai so aas niraasaa |

Whoever is seen, is driven by hope and despair,

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖੁ ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ॥
kaam krodh bikh bhookh piaasaa |

by sexual desire, anger, corruption, hunger and thirst.

ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੮॥੭॥
naanak birale mileh udaasaa |8|7|

O Nanak, those detached recluses who meet the Lord are so very rare. ||8||7||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree mahalaa 1 |

Gauree, First Mehl:

ਐਸੋ ਦਾਸੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
aaiso daas milai sukh hoee |

Meeting such a slave, peace is obtained.

ਦੁਖੁ ਵਿਸਰੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੧॥
dukh visarai paavai sach soee |1|

Pain is forgotten, when the True Lord is found. ||1||

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ॥
darasan dekh bhee mat pooree |

Beholding the blessed vision of his darshan, my understanding has become perfect.

ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਚਰਨਹ ਧੂਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
atthasatth majan charanah dhooree |1| rahaau |

The cleansing baths at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage are in the dust of his feet. ||1||Pause||

ਨੇਤ੍ਰ ਸੰਤੋਖੇ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰਾ ॥
netr santokhe ek liv taaraa |

My eyes are contented with the constant love of the One Lord.

ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਰਾ ॥੨॥
jihavaa soochee har ras saaraa |2|

My tongue is purified by the most sublime essence of the Lord. ||2||

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭ ਅੰਤਰਿ ਸੇਵਾ ॥
sach karanee abh antar sevaa |

True are my actions, and deep within my being, I serve Him.

ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੩॥
man tripataasiaa alakh abhevaa |3|

My mind is satisfied by the Inscrutable, Mysterious Lord. ||3||

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਸਾਚਾ ॥
jah jah dekhau tah tah saachaa |

Wherever I look, there I find the True Lord.

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਝਗਰਤ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੪॥
bin boojhe jhagarat jag kaachaa |4|

Without understanding, the world argues in falsehood. ||4||

ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
gur samajhaavai sojhee hoee |

When the Guru instructs, understanding is obtained.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੫॥
guramukh viralaa boojhai koee |5|

How rare is that Gurmukh who understands. ||5||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ॥
kar kirapaa raakhahu rakhavaale |

Show Your Mercy, and save me, O Savior Lord!

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੂ ਭਏ ਬੇਤਾਲੇ ॥੬॥
bin boojhe pasoo bhe betaale |6|

Without understanding, people become beasts and demons. ||6||

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥
gur kahiaa avar nahee doojaa |

The Guru has said that there is no other at all.

ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥੭॥
kis kahu dekh krau an poojaa |7|

So tell me, who should I see, and who should I worship? ||7||

ਸੰਤ ਹੇਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਾਰੇ ॥
sant het prabh tribhavan dhaare |

For the sake of the Saints, God has established the three worlds.

ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ ਸੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੮॥
aatam cheenai su tat beechaare |8|

One who understands his own soul, contemplates the essence of reality. ||8||

ਸਾਚੁ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸ ॥
saach ridai sach prem nivaas |

One whose heart is filled with Truth and true love

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸ ॥੯॥੮॥
pranavat naanak ham taa ke daas |9|8|

- prays Nanak, I am his servant. ||9||8||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree mahalaa 1 |

Gauree, First Mehl:

ਬ੍ਰਹਮੈ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥
brahamai garab keea nahee jaaniaa |

Brahma acted in pride, and did not understand.

ਬੇਦ ਕੀ ਬਿਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ॥
bed kee bipat parree pachhutaaniaa |

Only when he was faced with the downfall of the Vedas did he repent.

ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੇ ਤਹੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥
jah prabh simare tahee man maaniaa |1|

Remembering God in meditation, the mind is conciliated. ||1||

ਐਸਾ ਗਰਬੁ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰੈ ॥
aaisaa garab buraa sansaarai |

Such is the horrible pride of the world.

ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jis gur milai tis garab nivaarai |1| rahaau |

The Guru eliminates the pride of those who meet Him. ||1||Pause||

ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
bal raajaa maaeaa ahankaaree |

Bal the King, in Maya and egotism,

ਜਗਨ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਰ ਅਫਾਰੀ ॥
jagan karai bahu bhaar afaaree |

held his ceremonial feasts, but he was puffed up with pride.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਜਾਇ ਪਇਆਰੀ ॥੨॥
bin gur poochhe jaae peaaree |2|

Without the Guru's advice, he had to go to the underworld. ||2||

ਹਰੀਚੰਦੁ ਦਾਨੁ ਕਰੈ ਜਸੁ ਲੇਵੈ ॥
hareechand daan karai jas levai |

Hari Chand gave in charity, and earned public praise.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇ ਅਭੇਵੈ ॥
bin gur ant na paae abhevai |

But without the Guru, he did not find the limits of the Mysterious Lord.

ਆਪਿ ਭੁਲਾਇ ਆਪੇ ਮਤਿ ਦੇਵੈ ॥੩॥
aap bhulaae aape mat devai |3|

The Lord Himself misleads people, and He Himself imparts understanding. ||3||

ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ॥
duramat haranaakhas duraachaaree |

The evil-minded Harnaakhash committed evil deeds.

ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥
prabh naaraaein garab prahaaree |

God, the Lord of all, is the Destroyer of pride.

ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੪॥
prahalaad udhaare kirapaa dhaaree |4|

He bestowed His Mercy, and saved Prahlaad. ||4||

ਭੂਲੋ ਰਾਵਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਚੇਤਿ ॥
bhoolo raavan mugadh achet |

Raawan was deluded, foolish and unwise.

ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ ਸੀਸ ਸਮੇਤਿ ॥
loottee lankaa sees samet |

Sri Lanka was plundered, and he lost his head.

ਗਰਬਿ ਗਇਆ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤਿ ॥੫॥
garab geaa bin satigur het |5|

He indulged in ego, and lacked the love of the True Guru. ||5||

ਸਹਸਬਾਹੁ ਮਧੁ ਕੀਟ ਮਹਿਖਾਸਾ ॥
sahasabaahu madh keett mahikhaasaa |

The Lord killed the thousand-armed Arjun, and the demons Madhu-keetab and Meh-khaasaa.

ਹਰਣਾਖਸੁ ਲੇ ਨਖਹੁ ਬਿਧਾਸਾ ॥
haranaakhas le nakhahu bidhaasaa |

He seized Harnaakhash and tore him apart with his nails.

ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਅਭਿਆਸਾ ॥੬॥
dait sanghaare bin bhagat abhiaasaa |6|

The demons were slain; they did not practice devotional worship. ||6||

ਜਰਾਸੰਧਿ ਕਾਲਜਮੁਨ ਸੰਘਾਰੇ ॥
jaraasandh kaalajamun sanghaare |

The demons Jaraa-sandh and Kaal-jamun were destroyed.

ਰਕਤਬੀਜੁ ਕਾਲੁਨੇਮੁ ਬਿਦਾਰੇ ॥
rakatabeej kaalunem bidaare |

Rakat-beej and Kaal-naym were annihilated.

ਦੈਤ ਸੰਘਾਰਿ ਸੰਤ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੭॥
dait sanghaar sant nisataare |7|

Slaying the demons, the Lord saved His Saints. ||7||

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
aape satigur sabad beechaare |

He Himself, as the True Guru, contemplates the Shabad.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter