Sri Guru Granth Sahib

Page - 567


ਰਾਜੁ ਤੇਰਾ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥
raaj teraa kabahu na jaavai |

Your rule shall never end.

ਰਾਜੋ ਤ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲੁ ਏਹੁ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵਏ ॥
raajo ta teraa sadaa nihachal ehu kabahu na jaave |

Your rule is eternal and unchanging; it shall never come to an end.

ਚਾਕਰੁ ਤ ਤੇਰਾ ਸੋਇ ਹੋਵੈ ਜੋਇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਏ ॥
chaakar ta teraa soe hovai joe sahaj samaave |

He alone becomes Your servant, who contemplates You in peaceful ease.

ਦੁਸਮਨੁ ਤ ਦੂਖੁ ਨ ਲਗੈ ਮੂਲੇ ਪਾਪੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਏ ॥
dusaman ta dookh na lagai moole paap nerr na aave |

Enemies and pains shall never touch him, and sin shall never draw near him.

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾ ਏਕ ਤੇਰੇ ਨਾਵਏ ॥੪॥
hau balihaaree sadaa hovaa ek tere naave |4|

I am forever a sacrifice to the One Lord, and Your Name. ||4||

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਰਿ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥
jugah jugantar bhagat tumaare |

Throughout the ages, Your devotees sing the Kirtan of Your Praises,

ਕੀਰਤਿ ਕਰਹਿ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੇ ॥
keerat kareh suaamee terai duaare |

O Lord Master, at Your Door.

ਜਪਹਿ ਤ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥
japeh ta saachaa ek muraare |

They meditate on the One True Lord.

ਸਾਚਾ ਮੁਰਾਰੇ ਤਾਮਿ ਜਾਪਹਿ ਜਾਮਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਹੇ ॥
saachaa muraare taam jaapeh jaam man vasaavahe |

Only then do they meditate on the True Lord, when they enshrine Him in their minds.

ਭਰਮੋ ਭੁਲਾਵਾ ਤੁਝਹਿ ਕੀਆ ਜਾਮਿ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥
bharamo bhulaavaa tujheh keea jaam ehu chukaavahe |

Doubt and delusion are Your making; when these are dispelled,

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੁ ਜਮਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥
guraparasaadee karahu kirapaa lehu jamahu ubaare |

then, by Guru's Grace, You grant Your Grace, and save them from the noose of Death.

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਰਿ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥੫॥
jugah jugantar bhagat tumaare |5|

Throughout the ages, they are Your devotees. ||5||

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥
vadde mere saahibaa alakh apaaraa |

O my Great Lord and Master, You are unfathomable and infinite.

ਕਿਉ ਕਰਿ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਹਉ ਆਖਿ ਨ ਜਾਣਾ ॥
kiau kar krau benantee hau aakh na jaanaa |

How should I make and offer my prayer? I do not know what to say.

ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤਾ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥
nadar kareh taa saach pachhaanaa |

If You bless me with Your Glance of Grace, I realize the Truth.

ਸਾਚੋ ਪਛਾਣਾ ਤਾਮਿ ਤੇਰਾ ਜਾਮਿ ਆਪਿ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥
saacho pachhaanaa taam teraa jaam aap bujhaavahe |

Only then do I come to realize the Truth, when You Yourself instruct me.

ਦੂਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾਰਿ ਕੀਏ ਸਹਸਾ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥
dookh bhookh sansaar kee sahasaa ehu chukaavahe |

The pain and hunger of the world are Your making; dispel this doubt.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥
binavant naanak jaae sahasaa bujhai gur beechaaraa |

Prays Nanak, ones skepticism is taken away, when he understands the Guru's wisdom.

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਹੈ ਆਪਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥੬॥
vaddaa saahib hai aap alakh apaaraa |6|

The Great Lord Master is unfathomable and infinite. ||6||

ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥
tere banke loein dant reesaalaa |

Your eyes are so beautiful, and Your teeth are delightful.

ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ॥
sohane nak jin lamarre vaalaa |

Your nose is so graceful, and Your hair is so long.

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ॥
kanchan kaaeaa sueine kee dtaalaa |

Your body is so precious, cast in gold.

ਸੋਵੰਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮਾਲਾ ਜਪਹੁ ਤੁਸੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥
sovan dtaalaa krisan maalaa japahu tusee saheleeho |

His body is cast in gold, and He wears Krishna's mala; meditate on Him, O sisters.

ਜਮ ਦੁਆਰਿ ਨ ਹੋਹੁ ਖੜੀਆ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਮਹੇਲੀਹੋ ॥
jam duaar na hohu kharreea sikh sunahu maheleeho |

You shall not have to stand at Death's door, O sisters, if you listen to these teachings.

ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਬਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ ॥
hans hansaa bag bagaa lahai man kee jaalaa |

From a crane, you shall be transformed into a swan, and the filth of your mind shall be removed.

ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥੭॥
banke loein dant reesaalaa |7|

Your eyes are so beautiful, and Your teeth are delightful. ||7||

ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥
teree chaal suhaavee madhuraarree baanee |

Your walk is so graceful, and Your speech is so sweet.

ਕੁਹਕਨਿ ਕੋਕਿਲਾ ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ ॥
kuhakan kokilaa taral juaanee |

You coo like a songbird, and your youthful beauty is alluring.

ਤਰਲਾ ਜੁਆਣੀ ਆਪਿ ਭਾਣੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ ॥
taralaa juaanee aap bhaanee ichh man kee pooree |

Your youthful beauty is so alluring; it pleases You, and it fulfills the heart's desires.

ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪਗੁ ਧਰੈ ਠਿਮਿ ਠਿਮਿ ਆਪਿ ਆਪੁ ਸੰਧੂਰਏ ॥
saarang jiau pag dharai tthim tthim aap aap sandhoore |

Like an elephant, You step with Your Feet so carefully; You are satisfied with Yourself.

ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਰਾਤੀ ਫਿਰੈ ਮਾਤੀ ਉਦਕੁ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ ॥
sreerang raatee firai maatee udak gangaa vaanee |

She who is imbued with the Love of such a Great Lord, flows intoxicated, like the waters of the Ganges.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥੮॥੨॥
binavant naanak daas har kaa teree chaal suhaavee madhuraarree baanee |8|2|

Prays Nanak, I am Your slave, O Lord; Your walk is so graceful, and Your speech is so sweet. ||8||2||

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ॥
vaddahans mahalaa 3 chhant |

Wadahans, Third Mehl, Chhant:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਤੀ ਮੁਈਏ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ ॥
aapane pir kai rang ratee mueee sobhaavantee naare |

Let yourself be imbued with the Love of your Husband Lord, O beautiful, mortal bride.

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀ ਮੁਈਏ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਭਾਇ ਪਿਆਰੇ ॥
sachai sabad mil rahee mueee pir raave bhaae piaare |

Let yourself remain merged in the True Word of the Shabad, O mortal bride; savor and enjoy the Love of your Beloved Husband Lord.

ਸਚੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੀ ਕੰਤਿ ਸਵਾਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਰਚਾਇਆ ॥
sachai bhaae piaaree kant savaaree har har siau nehu rachaaeaa |

The Husband Lord embellishes His beloved bride with His True Love; she is in love with the Lord, Har, Har.

ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਤਾ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇਆ ॥
aap gavaaeaa taa pir paaeaa gur kai sabad samaaeaa |

Renouncing her self-centeredness, she attains her Husband Lord, and remains merged in the Word of the Guru's Shabad.

ਸਾ ਧਨ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥
saa dhan sabad suhaaee prem kasaaee antar preet piaaree |

That soul bride is adorned, who is attracted by His Love, and who treasures the Love of her Beloved within her heart.

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮੇਲਿ ਲਈ ਪਿਰਿ ਆਪੇ ਸਾਚੈ ਸਾਹਿ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥
naanak saa dhan mel lee pir aape saachai saeh savaaree |1|

O Nanak, the Lord blends that soul bride with Himself; the True King adorns her. ||1||

ਨਿਰਗੁਣਵੰਤੜੀਏ ਪਿਰੁ ਦੇਖਿ ਹਦੂਰੇ ਰਾਮ ॥
niragunavantarree pir dekh hadoore raam |

O worthless bride, see your Husband Lord ever-present.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਮੁਈਏ ਪਿਰੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਰਾਮ ॥
guramukh jinee raaviaa mueee pir rav rahiaa bharapoore raam |

One who, as Gurmukh, enjoys her Husband Lord, O mortal bride, knows Him to be all-pervading everywhere.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430