Sri Guru Granth Sahib

Page - 524


ਮਥੇ ਵਾਲਿ ਪਛਾੜਿਅਨੁ ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਮੁਤੇ ॥
mathe vaal pachhaarrian jam maarag mute |

Grabbing them by the hair on their heads, the Lord throws them down, and leaves them on the path of Death.

ਦੁਖਿ ਲਗੈ ਬਿਲਲਾਣਿਆ ਨਰਕਿ ਘੋਰਿ ਸੁਤੇ ॥
dukh lagai bilalaaniaa narak ghor sute |

They cry out in pain, in the darkest of hells.

ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਦਾਸ ਰਖਿਅਨੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਤੇ ॥੨੦॥
kantth laae daas rakhian naanak har sate |20|

But hugging His slaves close to His Heart, O Nanak, the True Lord saves them. ||20||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰਨੁ ਸੋਇ ॥
raam japahu vaddabhaageeho jal thal pooran soe |

Meditate on the Lord, O fortunate ones; He is pervading the waters and the earth.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਧਿਆਇਐ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥
naanak naam dhiaaeaai bighan na laagai koe |1|

O Nanak, meditate on the Naam, the Name of the Lord, and no misfortune shall strike you. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਤਿਸੁ ਲਾਗਤੇ ਜਿਸ ਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ॥
kott bighan tis laagate jis no visarai naau |

Millions of misfortunes block the way of one who forgets the Name of the Lord.

ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਬਿਲਪਤੇ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥੨॥
naanak anadin bilapate jiau sunyai ghar kaau |2|

O Nanak, like a crow in a deserted house, he cries out, night and day. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਦਾਤਾਰੁ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਿਆ ॥
simar simar daataar manorath pooriaa |

Meditating, meditating in remembrance of the Great Giver, one's heart's desires are fulfilled.

ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਨਿ ਆਸ ਗਏ ਵਿਸੂਰਿਆ ॥
eichh punee man aas ge visooriaa |

The hopes and desires of the mind are realized, and sorrows are forgotten.

ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਿਸ ਨੋ ਭਾਲਦਾ ॥
paaeaa naam nidhaan jis no bhaaladaa |

The treasure of the Naam, the Name of the Lord, is obtained; I have searched for it for so long.

ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਰਹਿਆ ਘਾਲਦਾ ॥
jot milee sang jot rahiaa ghaaladaa |

My light is merged into the Light, and my labors are over.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਵੁਠੇ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ॥
sookh sahaj aanand vutthe tith ghar |

I abide in that house of peace, poise and bliss.

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਜਨਮੁ ਨ ਤਹਾ ਮਰਿ ॥
aavan jaan rahe janam na tahaa mar |

My comings and goings have ended - there is no birth or death there.

ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਕੁ ਇਕੁ ਇਕੁ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥
saahib sevak ik ik drisattaaeaa |

The Master and the servant have become one, with no sense of separation.

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥੨॥ ਸੁਧੁ
guraprasaad naanak sach samaaeaa |21|1|2| sudhu

By Guru's Grace, Nanak is absorbed in the True Lord. ||21||1||2||Sudh||

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
raag goojaree bhagataa kee baanee |

Raag Goojaree, The Words Of The Devotees:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨ ਦੂਜਾ ॥
sree kabeer jeeo kaa chaupadaa ghar 2 doojaa |

Chau-Padhay Of Kabeer Jee, Second House:

ਚਾਰਿ ਪਾਵ ਦੁਇ ਸਿੰਗ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਈਹੈ ॥
chaar paav due sing gung mukh tab kaise gun geehai |

With four feet, two horns and a mute mouth, how could you sing the Praises of the Lord?

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰਿਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਈਹੈ ॥੧॥
aootthat baitthat tthegaa parihai tab kat moodd lukeehai |1|

Standing up and sitting down, the stick shall still fall on you, so where will you hide your head? ||1||

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥
har bin bail biraane hueehai |

Without the Lord, you are like a stray ox;

ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਧਨ ਕੋਦਉ ਕੋ ਭੁਸੁ ਖਈਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
faatte naakan ttootte kaadhan kodau ko bhus kheehai |1| rahaau |

with your nose torn, and your shoulders injured, you shall have only the straw of coarse grain to eat. ||1||Pause||

ਸਾਰੋ ਦਿਨੁ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ ਅਜਹੁ ਨ ਪੇਟ ਅਘਈਹੈ ॥
saaro din ddolat ban maheea ajahu na pett agheehai |

All day long, you shall wander in the forest, and even then, your belly will not be full.

ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਅਪਨੋ ਪਈਹੈ ॥੨॥
jan bhagatan ko kaho na maano keeo apano peehai |2|

You did not follow the advice of the humble devotees, and so you shall obtain the fruits of your actions. ||2||

ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਮਹਾ ਭ੍ਰਮਿ ਬੂਡੋ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮਈਹੈ ॥
dukh sukh karat mahaa bhram booddo anik jon bharameehai |

Enduring pleasure and pain, drowned in the great ocean of doubt, you shall wander in numerous reincarnations.

ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਓ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਸਰਿਓ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਤ ਪਈਹੈ ॥੩॥
ratan janam khoeio prabh bisario ihu aausar kat peehai |3|

You have lost the jewel of human birth by forgetting God; when will you have such an opportunity again? ||3||

ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਪਿ ਜਿਉ ਗਤਿ ਬਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬਿਹਈਹੈ ॥
bhramat firat telak ke kap jiau gat bin rain biheehai |

You turn on the wheel of reincarnation, like an ox at the oil-press; the night of your life passes away without salvation.

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੂੰਡ ਧੁਨੇ ਪਛੁਤਈਹੈ ॥੪॥੧॥
kahat kabeer raam naam bin moondd dhune pachhuteehai |4|1|

Says Kabeer, without the Name of the Lord, you shall pound your head, and regret and repent. ||4||1||

ਗੂਜਰੀ ਘਰੁ ੩ ॥
goojaree ghar 3 |

Goojaree, Third House:

ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ ॥
mus mus rovai kabeer kee maaee |

Kabeer's mother sobs, cries and bewails

ਏ ਬਾਰਿਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵਹਿ ਰਘੁਰਾਈ ॥੧॥
e baarik kaise jeeveh raghuraaee |1|

- O Lord, how will my grandchildren live? ||1||

ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭੁ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ ॥
tananaa bunanaa sabh tajio hai kabeer |

Kabeer has given up all his spinning and weaving,

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲਿਖਿ ਲੀਓ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har kaa naam likh leeo sareer |1| rahaau |

and written the Name of the Lord on his body. ||1||Pause||

ਜਬ ਲਗੁ ਤਾਗਾ ਬਾਹਉ ਬੇਹੀ ॥
jab lag taagaa baahau behee |

As long as I pass the thread through the bobbin,

ਤਬ ਲਗੁ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥੨॥
tab lag bisarai raam sanehee |2|

I forget the Lord, my Beloved. ||2||

ਓਛੀ ਮਤਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ॥
ochhee mat meree jaat julaahaa |

My intellect is lowly - I am a weaver by birth,

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲਹਿਓ ਮੈ ਲਾਹਾ ॥੩॥
har kaa naam lahio mai laahaa |3|

but I have earned the profit of the Name of the Lord. ||3||

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
kahat kabeer sunahu meree maaee |

Says Kabeer, listen, O my mother

ਹਮਰਾ ਇਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਰਘੁਰਾਈ ॥੪॥੨॥
hamaraa in kaa daataa ek raghuraaee |4|2|

- the Lord alone is the Provider, for me and my children. ||4||2||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter