Sri Guru Granth Sahib

Page - 1036


ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖਤ੍ਰੀ ॥
varan bhekh nahee brahaman khatree |

There were no castes or social classes, no religious robes, no Brahmin or Kh'shaatriya.

ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ॥
deo na dehuraa gaoo gaaeitree |

There were no demi-gods or temples, no cows or Gaayatri prayer.

ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ ॥੧੦॥
hom jag nahee teerath naavan naa ko poojaa laaeidaa |10|

There were no burnt offerings, no ceremonial feasts, no cleansing rituals at sacred shrines of pilgrimage; no one worshipped in adoration. ||10||

ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ॥
naa ko mulaa naa ko kaajee |

There was no Mullah, there was no Qazi.

ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ॥
naa ko sekh masaaeik haajee |

There was no Shaykh, or pilgrims to Mecca.

ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੧੧॥
reeat raau na haumai duneea naa ko kahan kahaaeidaa |11|

There was no king or subjects, and no worldly egotism; no one spoke of himself. ||11||

ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ॥
bhaau na bhagatee naa siv sakatee |

There was no love or devotion, no Shiva or Shakti - no energy or matter.

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਤੀ ॥
saajan meet bind nahee rakatee |

There were no friends or companions, no semen or blood.

ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥
aape saahu aape vanajaaraa saache eho bhaaeidaa |12|

He Himself is the banker, and He Himself is the merchant. Such is the Pleasure of the Will of the True Lord. ||12||

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ॥
bed kateb na sinmrit saasat |

There were no Vedas, Korans or Bibles, no Simritees or Shaastras.

ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਤ ॥
paatth puraan udai nahee aasat |

There was no recitation of the Puraanas, no sunrise or sunset.

ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੧੩॥
kahataa bakataa aap agochar aape alakh lakhaaeidaa |13|

The Unfathomable Lord Himself was the speaker and the preacher; the unseen Lord Himself saw everything. ||13||

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
jaa tis bhaanaa taa jagat upaaeaa |

When He so willed, He created the world.

ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥
baajh kalaa aaddaan rahaaeaa |

Without any supporting power, He sustained the universe.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥
brahamaa bisan mahes upaae maaeaa mohu vadhaaeidaa |14|

He created Brahma, Vishnu and Shiva; He fostered enticement and attachment to Maya. ||14||

ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥
virale kau gur sabad sunaaeaa |

How rare is that person who listens to the Word of the Guru's Shabad.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥
kar kar dekhai hukam sabaaeaa |

He created the creation, and watches over it; the Hukam of His Command is over all.

ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥੧੫॥
khandd brahamandd paataal aranbhe gupatahu paragattee aaeidaa |15|

He formed the planets, solar systems and nether regions, and brought what was hidden to manifestation. ||15||

ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥
taa kaa ant na jaanai koee |

No one knows His limits.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
poore gur te sojhee hoee |

This understanding comes from the Perfect Guru.

ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੬॥੩॥੧੫॥
naanak saach rate bisamaadee bisam bhe gun gaaeidaa |16|3|15|

O Nanak, those who are attuned to the Truth are wonderstruck; singing His Glorious Praises, they are filled with wonder. ||16||3||15||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥
maaroo mahalaa 1 |

Maaroo, First Mehl:

ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਨਿਰਾਲਾ ॥
aape aap upaae niraalaa |

He Himself created the creation, remaining unattached.

ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਕੀਓ ਦਇਆਲਾ ॥
saachaa thaan keeo deaalaa |

The Merciful Lord has established His True Home.

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧਨੁ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਰਚਾਇਦਾ ॥੧॥
paun paanee aganee kaa bandhan kaaeaa kott rachaaeidaa |1|

Binding together air, water and fire, He created the fortress of the body. ||1||

ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਥਾਪਣਹਾਰੈ ॥
nau ghar thaape thaapanahaarai |

The Creator established the nine gates.

ਦਸਵੈ ਵਾਸਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੈ ॥
dasavai vaasaa alakh apaarai |

In the Tenth Gate, is the dwelling of the infinite, unseen Lord.

ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਭਰੇ ਜਲਿ ਨਿਰਮਲਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਇਦਾ ॥੨॥
saaeir sapat bhare jal niramal guramukh mail na laaeidaa |2|

The seven seas are overflowing with the Ambrosial Water; the Gurmukhs are not stained with filth. ||2||

ਰਵਿ ਸਸਿ ਦੀਪਕ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ॥
rav sas deepak jot sabaaee |

The lamps of the sun and the moon fill all with light.

ਆਪੇ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਵਡਿਆਈ ॥
aape kar vekhai vaddiaaee |

Creating them, He beholds His own glorious greatness.

ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥
jot saroop sadaa sukhadaataa sache sobhaa paaeidaa |3|

The Giver of peace is forever the embodiment of Light; from the True Lord, glory is obtained. ||3||

ਗੜ ਮਹਿ ਹਾਟ ਪਟਣ ਵਾਪਾਰਾ ॥
garr meh haatt pattan vaapaaraa |

Within the fortress are the stores and markets; the business is transacted there.

ਪੂਰੈ ਤੋਲਿ ਤੋਲੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥
poorai tol tolai vanajaaraa |

The Supreme Merchant weighs with the perfect weights.

ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਵਿਸਾਹੇ ਲੇਵੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥
aape ratan visaahe levai aape keemat paaeidaa |4|

He Himself buys the jewel, and He Himself appraises its value. ||4||

ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਪਾਵਣਹਾਰੈ ॥
keemat paaee paavanahaarai |

The Appraiser appraises its value.

ਵੇਪਰਵਾਹ ਪੂਰੇ ਭੰਡਾਰੈ ॥
veparavaah poore bhanddaarai |

The Independent Lord is overflowing with His treasures.

ਸਰਬ ਕਲਾ ਲੇ ਆਪੇ ਰਹਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਇਦਾ ॥੫॥
sarab kalaa le aape rahiaa guramukh kisai bujhaaeidaa |5|

He holds all powers, He is all-pervading; how few are those who, as Gurmukh, understand this. ||5||

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ॥
nadar kare pooraa gur bhettai |

When He bestows His Glance of Grace, one meets the Perfect Guru.

ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਮਾਰੈ ਫੇਟੈ ॥
jam jandaar na maarai fettai |

The tyrannical Messenger of Death cannot strike him then.

ਜਿਉ ਜਲ ਅੰਤਰਿ ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸੀ ਆਪੇ ਬਿਗਸਿ ਧਿਆਇਦਾ ॥੬॥
jiau jal antar kamal bigaasee aape bigas dhiaaeidaa |6|

He blossoms forth like the lotus flower in the water; he blossoms forth in joyful meditation. ||6||

ਆਪੇ ਵਰਖੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ॥
aape varakhai amrit dhaaraa |

He Himself rains down the Ambrosial Stream of jewels,

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਅਪਾਰਾ ॥
ratan javehar laal apaaraa |

Diamonds, and rubies of priceless value.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਦਾ ॥੭॥
satigur milai ta pooraa paaeeai prem padaarath paaeidaa |7|

When they meet the True Guru, then they find the Perfect Lord; they obtain the treasure of Love. ||7||

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੈ ਅਮੋਲੋ ॥
prem padaarath lahai amolo |

Whoever receives the priceless treasure of Love

ਕਬ ਹੀ ਨ ਘਾਟਸਿ ਪੂਰਾ ਤੋਲੋ ॥
kab hee na ghaattas pooraa tolo |

- his weight never decreases; he has perfect weight.

ਸਚੇ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਸਚੋ ਸਉਦਾ ਪਾਇਦਾ ॥੮॥
sache kaa vaapaaree hovai sacho saudaa paaeidaa |8|

The trader of Truth becomes true, and obtains the merchandise. ||8||

ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥
sachaa saudaa viralaa ko paae |

How rare are those who obtain the true merchandise.

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ॥
pooraa satigur milai milaae |

Meeting the Perfect True Guru, one meets with the Lord.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430