Sri Guru Granth Sahib

Page - 229


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree mahalaa 1 |

Gauree, First Mehl:

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿ ਲੇ ਤਉ ਹੋਇ ਨਿਬੇਰਾ ॥
guraparasaadee boojh le tau hoe niberaa |

By Guru's Grace, one comes to understand, and then, the account is settled.

ਘਰਿ ਘਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨਾ ਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥
ghar ghar naam niranjanaa so tthaakur meraa |1|

In each and every heart is the Name of the Immaculate Lord; He is my Lord and Master. ||1||

ਬਿਨੁ ਗੁਰਸਬਦ ਨ ਛੂਟੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
bin gurasabad na chhootteeai dekhahu veechaaraa |

Without the Word of the Guru's Shabad, no one is emancipated. See this, and reflect upon it.

ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
je lakh karam kamaavahee bin gur andhiaaraa |1| rahaau |

Even though you may perform hundreds of thousands of rituals, without the Guru, there is only darkness. ||1||Pause||

ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ॥
andhe akalee baahare kiaa tin siau kaheeai |

What can you say, to one who is blind and without wisdom?

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਨਿਰਬਹੀਐ ॥੨॥
bin gur panth na soojhee kit bidh nirabaheeai |2|

Without the Guru, the Path cannot be seen. How can anyone proceed? ||2||

ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥
khotte kau kharaa kahai khare saar na jaanai |

He calls the counterfeit genuine, and does not know the value of the genuine.

ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੈ ॥੩॥
andhe kaa naau paarakhoo kalee kaal viddaanai |3|

The blind man is known as an appraiser; this Dark Age of Kali Yuga is so strange! ||3||

ਸੂਤੇ ਕਉ ਜਾਗਤੁ ਕਹੈ ਜਾਗਤ ਕਉ ਸੂਤਾ ॥
soote kau jaagat kahai jaagat kau sootaa |

The sleeper is said to be awake, and those who are awake are like sleepers.

ਜੀਵਤ ਕਉ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀ ਰੋਤਾ ॥੪॥
jeevat kau mooaa kahai mooe nahee rotaa |4|

The living are said to be dead, and no one mourns for those who have died. ||4||

ਆਵਤ ਕਉ ਜਾਤਾ ਕਹੈ ਜਾਤੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥
aavat kau jaataa kahai jaate kau aaeaa |

One who is coming is said to be going, and one who is gone is said to have come.

ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਹੈ ਅਪੁਨੋ ਨਹੀ ਭਾਇਆ ॥੫॥
par kee kau apunee kahai apuno nahee bhaaeaa |5|

That which belongs to others, he calls his own, but he has no liking for that which is his. ||5||

ਮੀਠੇ ਕਉ ਕਉੜਾ ਕਹੈ ਕੜੂਏ ਕਉ ਮੀਠਾ ॥
meetthe kau kaurraa kahai karrooe kau meetthaa |

That which is sweet is said to be bitter, and the bitter is said to be sweet.

ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਐਸਾ ਕਲਿ ਮਹਿ ਡੀਠਾ ॥੬॥
raate kee nindaa kareh aaisaa kal meh ddeetthaa |6|

One who is imbued with the Lord's Love is slandered - this is what I have seen in this Dark Age of Kali Yuga. ||6||

ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ॥
cheree kee sevaa kareh tthaakur nahee deesai |

He serves the maid, and does not see his Lord and Master.

ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਵਿਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥੭॥
pokhar neer viroleeai maakhan nahee reesai |7|

Churning the water in the pond, no butter is produced. ||7||

ਇਸੁ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇਇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥
eis pad jo arathaae lee so guroo hamaaraa |

One who understands the meaning of this verse is my Guru.

ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕਉ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੮॥
naanak cheenai aap kau so apar apaaraa |8|

O Nanak, one who knows his own self, is infinite and incomparable. ||8||

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਭਰਮਾਇਆ ॥
sabh aape aap varatadaa aape bharamaaeaa |

He Himself is All-pervading; He Himself misleads the people.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੂਝੀਐ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥੨॥੧੮॥
gur kirapaa te boojheeai sabh braham samaaeaa |9|2|18|

By Guru's Grace, one comes to understand, that God is contained in all. ||9||2||18||

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
raag gaurree guaareree mahalaa 3 asattapadeea |

Raag Gauree Gwaarayree, Third Mehl, Ashtpadheeyaa:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
man kaa sootak doojaa bhaau |

The pollution of the mind is the love of duality.

ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧॥
bharame bhoole aavau jaau |1|

Deluded by doubt, people come and go in reincarnation. ||1||

ਮਨਮੁਖਿ ਸੂਤਕੁ ਕਬਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥
manamukh sootak kabeh na jaae |

The pollution of the self-willed manmukhs will never go away,

ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਭੀਜੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jichar sabad na bheejai har kai naae |1| rahaau |

as long as they do not dwell on the Shabad, and the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਸਭੋ ਸੂਤਕੁ ਜੇਤਾ ਮੋਹੁ ਆਕਾਰੁ ॥
sabho sootak jetaa mohu aakaar |

All the created beings are contaminated by emotional attachment;

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੨॥
mar mar jamai vaaro vaar |2|

they die and are reborn, only to die over and over again. ||2||

ਸੂਤਕੁ ਅਗਨਿ ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਮਾਹਿ ॥
sootak agan paunai paanee maeh |

Fire, air and water are polluted.

ਸੂਤਕੁ ਭੋਜਨੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਹਿ ॥੩॥
sootak bhojan jetaa kichh khaeh |3|

The food which is eaten is polluted. ||3||

ਸੂਤਕਿ ਕਰਮ ਨ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥
sootak karam na poojaa hoe |

The actions of those who do not worship the Lord are polluted.

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੪॥
naam rate man niramal hoe |4|

Attuned to the Naam, the Name of the Lord, the mind becomes immaculate. ||4||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸੂਤਕੁ ਜਾਇ ॥
satigur seviaai sootak jaae |

Serving the True Guru, pollution is eradicated,

ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੫॥
marai na janamai kaal na khaae |5|

and then, one does not suffer death and rebirth, or get devoured by death. ||5||

ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੋਧਿ ਦੇਖਹੁ ਕੋਇ ॥
saasat sinmrit sodh dekhahu koe |

You may study and examine the Shaastras and the Simritees,

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥
vin naavai ko mukat na hoe |6|

but without the Name, no one is liberated. ||6||

ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
jug chaare naam utam sabad beechaar |

Throughout the four ages, the Naam is the ultimate; reflect upon the Word of the Shabad.

ਕਲਿ ਮਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੭॥
kal meh guramukh utaras paar |7|

In this Dark Age of Kali Yuga, only the Gurmukhs cross over. ||7||

ਸਾਚਾ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
saachaa marai na aavai jaae |

The True Lord does not die; He does not come or go.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੮॥੧॥
naanak guramukh rahai samaae |8|1|

O Nanak, the Gurmukh remains absorbed in the Lord. ||8||1||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
gaurree mahalaa 3 |

Gauree, Third Mehl:

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥
guramukh sevaa praan adhaaraa |

Selfless service is the support of the breath of life of the Gurmukh.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰਾ ॥
har jeeo raakhahu hiradai ur dhaaraa |

Keep the Dear Lord enshrined in your heart.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਭਾ ਸਾਚ ਦੁਆਰਾ ॥੧॥
guramukh sobhaa saach duaaraa |1|

The Gurmukh is honored in the Court of the True Lord. ||1||

ਪੰਡਿਤ ਹਰਿ ਪੜੁ ਤਜਹੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥
panddit har parr tajahu vikaaraa |

O Pandit, O religious scholar, read about the Lord, and renounce your corrupt ways.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਉਜਲੁ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
guramukh bhaujal utarahu paaraa |1| rahaau |

The Gurmukh crosses over the terrifying world-ocean. ||1||Pause||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430