Sri Guru Granth Sahib

Page - 1236


ਅਨਿਕ ਪੁਰਖ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ॥
anik purakh ansaa avataar |

Many beings take incarnation.

ਅਨਿਕ ਇੰਦ੍ਰ ਊਭੇ ਦਰਬਾਰ ॥੩॥
anik indr aoobhe darabaar |3|

Many Indras stand at the Lord's Door. ||3||

ਅਨਿਕ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਰੁ ਨੀਰ ॥
anik pavan paavak ar neer |

Many winds, fires and waters.

ਅਨਿਕ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਦਧਿ ਖੀਰ ॥
anik ratan saagar dadh kheer |

Many jewels, and oceans of butter and milk.

ਅਨਿਕ ਸੂਰ ਸਸੀਅਰ ਨਖਿਆਤਿ ॥
anik soor saseear nakhiaat |

Many suns, moons and stars.

ਅਨਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ॥੪॥
anik devee devaa bahu bhaant |4|

Many gods and goddesses of so many kinds. ||4||

ਅਨਿਕ ਬਸੁਧਾ ਅਨਿਕ ਕਾਮਧੇਨ ॥
anik basudhaa anik kaamadhen |

Many earths, many wish-fulfilling cows.

ਅਨਿਕ ਪਾਰਜਾਤ ਅਨਿਕ ਮੁਖਿ ਬੇਨ ॥
anik paarajaat anik mukh ben |

Many miraculous Elysian trees, many Krishnas playing the flute.

ਅਨਿਕ ਅਕਾਸ ਅਨਿਕ ਪਾਤਾਲ ॥
anik akaas anik paataal |

Many Akaashic ethers, many nether regions of the underworld.

ਅਨਿਕ ਮੁਖੀ ਜਪੀਐ ਗੋਪਾਲ ॥੫॥
anik mukhee japeeai gopaal |5|

Many mouths chant and meditate on the Lord. ||5||

ਅਨਿਕ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁਰਾਨ ॥
anik saasatr simrit puraan |

Many Shaastras, Simritees and Puraanas.

ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਹੋਵਤ ਬਖਿਆਨ ॥
anik jugat hovat bakhiaan |

Many ways in which we speak.

ਅਨਿਕ ਸਰੋਤੇ ਸੁਨਹਿ ਨਿਧਾਨ ॥
anik sarote suneh nidhaan |

Many listeners listen to the Lord of Treasure.

ਸਰਬ ਜੀਅ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥੬॥
sarab jeea pooran bhagavaan |6|

The Lord God totally permeates all beings. ||6||

ਅਨਿਕ ਧਰਮ ਅਨਿਕ ਕੁਮੇਰ ॥
anik dharam anik kumer |

Many righteous judges of Dharma, many gods of wealth.

ਅਨਿਕ ਬਰਨ ਅਨਿਕ ਕਨਿਕ ਸੁਮੇਰ ॥
anik baran anik kanik sumer |

Many gods of water, many mountains of gold.

ਅਨਿਕ ਸੇਖ ਨਵਤਨ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ॥
anik sekh navatan naam lehi |

Many thousand-headed snakes, chanting ever-new Names of God.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਤੇਹਿ ॥੭॥
paarabraham kaa ant na tehi |7|

They do not know the limits of the Supreme Lord God. ||7||

ਅਨਿਕ ਪੁਰੀਆ ਅਨਿਕ ਤਹ ਖੰਡ ॥
anik pureea anik tah khandd |

Many solar systems, many galaxies.

ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
anik roop rang brahamandd |

Many forms, colors and celestial realms.

ਅਨਿਕ ਬਨਾ ਅਨਿਕ ਫਲ ਮੂਲ ॥
anik banaa anik fal mool |

Many gardens, many fruits and roots.

ਆਪਹਿ ਸੂਖਮ ਆਪਹਿ ਅਸਥੂਲ ॥੮॥
aapeh sookham aapeh asathool |8|

He Himself is mind, and He Himself is matter. ||8||

ਅਨਿਕ ਜੁਗਾਦਿ ਦਿਨਸ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥
anik jugaad dinas ar raat |

Many ages, days and nights.

ਅਨਿਕ ਪਰਲਉ ਅਨਿਕ ਉਤਪਾਤਿ ॥
anik parlau anik utapaat |

Many apocalypses, many creations.

ਅਨਿਕ ਜੀਅ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਾਹਿ ॥
anik jeea jaa ke grih maeh |

Many beings are in His home.

ਰਮਤ ਰਾਮ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰਬ ਠਾਂਇ ॥੯॥
ramat raam pooran srab tthaane |9|

The Lord is perfectly pervading all places. ||9||

ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥
anik maaeaa jaa kee lakhee na jaae |

Many Mayas, which cannot be known.

ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਖੇਲੈ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
anik kalaa khelai har raae |

Many are the ways in which our Sovereign Lord plays.

ਅਨਿਕ ਧੁਨਿਤ ਲਲਿਤ ਸੰਗੀਤ ॥
anik dhunit lalit sangeet |

Many exquisite melodies sing of the Lord.

ਅਨਿਕ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤਹ ਚੀਤ ॥੧੦॥
anik gupat pragatte tah cheet |10|

Many recording scribes of the conscious and subconscious are revealed there. ||10||

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਭਗਤ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
sabh te aooch bhagat jaa kai sang |

He is above all, and yet He dwells with His devotees.

ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਰੰਗਿ ॥
aatth pahar gun gaaveh rang |

Twenty-four hours a day, they sing His Praises with love.

ਅਨਿਕ ਅਨਾਹਦ ਆਨੰਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥
anik anaahad aanand jhunakaar |

Many unstruck melodies resound and resonate with bliss.

ਉਆ ਰਸ ਕਾ ਕਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥੧੧॥
auaa ras kaa kachh ant na paar |11|

There is no end or limit of that sublime essence. ||11||

ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥
sat purakh sat asathaan |

True is the Primal Being, and True is His dwelling.

ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥
aooch te aooch niramal nirabaan |

He is the Highest of the high, Immaculate and Detached, in Nirvaanaa.

ਅਪੁਨਾ ਕੀਆ ਜਾਨਹਿ ਆਪਿ ॥
apunaa keea jaaneh aap |

He alone knows His handiwork.

ਆਪੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪਿ ॥
aape ghatt ghatt rahio biaap |

He Himself pervades each and every heart.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ॥
kripaa nidhaan naanak deaal |

The Merciful Lord is the Treasure of Compassion, O Nanak.

ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੧੨॥੧॥੨॥੨॥੩॥੭॥
jin japiaa naanak te bhe nihaal |12|1|2|2|3|7|

Those who chant and meditate on Him, O Nanak, are exalted and enraptured. ||12||1||2||2||3||7||

ਸਾਰਗ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ॥
saarag chhant mahalaa 5 |

Saarang, Chhant, Fifth Mehl:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਭ ਦੇਖੀਐ ਅਨਭੈ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
sabh dekheeai anabhai kaa daataa |

See the Giver of fearlessness in all.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਲਿਪਾਤਾ ॥
ghatt ghatt pooran hai alipaataa |

The Detached Lord is totally permeating each and every heart.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨੁ ਕਰਿ ਬਿਸਥੀਰਨੁ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਰਚਨੁ ਕੀਆ ॥
ghatt ghatt pooran kar bisatheeran jal tarang jiau rachan keea |

Like waves in the water, He created the creation.

ਹਭਿ ਰਸ ਮਾਣੇ ਭੋਗ ਘਟਾਣੇ ਆਨ ਨ ਬੀਆ ਕੋ ਥੀਆ ॥
habh ras maane bhog ghattaane aan na beea ko theea |

He enjoys all tastes, and takes pleasure in all hearts. There is no other like Him at all.

ਹਰਿ ਰੰਗੀ ਇਕ ਰੰਗੀ ਠਾਕੁਰੁ ਸੰਤਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
har rangee ik rangee tthaakur santasang prabh jaataa |

The color of the Lord's Love is the one color of our Lord and Master; in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, God is realized.

ਨਾਨਕ ਦਰਸਿ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਸਭ ਦੇਖੀਐ ਅਨਭੈ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥੧॥
naanak daras leenaa jiau jal meenaa sabh dekheeai anabhai kaa daataa |1|

O Nanak, I am drenched with the Blessed Vision of the Lord, like the fish in the water. I see the Giver of fearlessness in all. ||1||

ਕਉਨ ਉਪਮਾ ਦੇਉ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥
kaun upamaa deo kavan baddaaee |

What praises should I give, and what approval should I offer to Him?

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸ੍ਰਬ ਠਾਈ ॥
pooran poor rahio srab tthaaee |

The Perfect Lord is totally pervading and permeating all places.

ਪੂਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਘਟ ਘਟ ਸੋਹਨ ਜਬ ਖਿੰਚੈ ਤਬ ਛਾਈ ॥
pooran manamohan ghatt ghatt sohan jab khinchai tab chhaaee |

The Perfect Enticing Lord adorns each and every heart. When He withdraws, the mortal turns to dust.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430