Sri Guru Granth Sahib

Page - 321


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ॥੨॥
naanak raam naam dhan keetaa poore guraparasaad |2|

Nanak has made the Lord's Name his wealth, by the Grace of the Perfect Guru. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਧੋਹੁ ਨ ਚਲੀ ਖਸਮ ਨਾਲਿ ਲਬਿ ਮੋਹਿ ਵਿਗੁਤੇ ॥
dhohu na chalee khasam naal lab mohi vigute |

Deception does not work with our Lord and Master; through their greed and emotional attachment, people are ruined.

ਕਰਤਬ ਕਰਨਿ ਭਲੇਰਿਆ ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਸੁਤੇ ॥
karatab karan bhaleriaa mad maaeaa sute |

They do their evil deeds, and sleep in the intoxication of Maya.

ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨਿ ਭਵਾਈਅਨਿ ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਮੁਤੇ ॥
fir fir joon bhavaaeean jam maarag mute |

Time and time again, they are consigned to reincarnation, and abandoned on the path of Death.

ਕੀਤਾ ਪਾਇਨਿ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਸੇਤੀ ਜੁਤੇ ॥
keetaa paaein aapanaa dukh setee jute |

They receive the consequences of their own actions, and are yoked to their pain.

ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਸਾਰਿਐ ਸਭ ਮੰਦੀ ਰੁਤੇ ॥੧੨॥
naanak naae visaariaai sabh mandee rute |12|

O Nanak, if one forgets the Name, all the seasons are evil. ||12||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਉਠੰਦਿਆ ਬਹੰਦਿਆ ਸਵੰਦਿਆ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ॥
autthandiaa bahandiaa savandiaa sukh soe |

While standing up, sitting down and sleeping, be at peace;

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਲਾਹਿਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥
naanak naam salaahiaai man tan seetal hoe |1|

O Nanak, praising the Naam, the Name of the Lord, the mind and body are cooled and soothed. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਲਾਲਚਿ ਅਟਿਆ ਨਿਤ ਫਿਰੈ ਸੁਆਰਥੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥
laalach attiaa nit firai suaarath kare na koe |

Filled with greed, he constantly wanders around; he does not do any good deeds.

ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥੨॥
jis gur bhettai naanakaa tis man vasiaa soe |2|

O Nanak, the Lord abides within the mind of one who meets with the Guru. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕਉੜੀਆ ਸਚੇ ਨਾਉ ਮਿਠਾ ॥
sabhe vasatoo kaurreea sache naau mitthaa |

All material things are bitter; the True Name alone is sweet.

ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਜਨਾਂ ਚਖਿ ਸਾਧੀ ਡਿਠਾ ॥
saad aaeaa tin har janaan chakh saadhee dditthaa |

Those humble servants of the Lord who taste it, come to savor its flavor.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਮਨਿ ਤਿਸੈ ਵੁਠਾ ॥
paarabraham jis likhiaa man tisai vutthaa |

It comes to dwell within the mind of those who are so pre-destined by the Supreme Lord God.

ਇਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਭਾਉ ਦੁਯਾ ਕੁਠਾ ॥
eik niranjan rav rahiaa bhaau duyaa kutthaa |

The One Immaculate Lord is pervading everywhere; He destroys the love of duality.

ਹਰਿ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਜੋੜਿ ਕਰ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਵੈ ਤੁਠਾ ॥੧੩॥
har naanak mangai jorr kar prabh devai tutthaa |13|

Nanak begs for the Lord's Name, with his palms pressed together; by His Pleasure, God has granted it. ||13||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਜਾਚੜੀ ਸਾ ਸਾਰੁ ਜੋ ਜਾਚੰਦੀ ਹੇਕੜੋ ॥
jaacharree saa saar jo jaachandee hekarro |

The most excellent begging is begging for the One Lord.

ਗਾਲੑੀ ਬਿਆ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣੀਆ ॥੧॥
gaalaee biaa vikaar naanak dhanee vihooneea |1|

Other talk is corrupt, O Nanak, except that of the Lord Master. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਨੀਹਿ ਜਿ ਵਿਧਾ ਮੰਨੁ ਪਛਾਣੂ ਵਿਰਲੋ ਥਿਓ ॥
neehi ji vidhaa man pachhaanoo viralo thio |

One who recognizes the Lord is very rare; his mind is pierced through with the Love of the Lord.

ਜੋੜਣਹਾਰਾ ਸੰਤੁ ਨਾਨਕ ਪਾਧਰੁ ਪਧਰੋ ॥੨॥
jorranahaaraa sant naanak paadhar padharo |2|

Such a Saint is the Uniter, O Nanak - he straightens out the path. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸੋਈ ਸੇਵਿਹੁ ਜੀਅੜੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥
soee sevihu jeearre daataa bakhasind |

Serve Him, O my soul, who is the Giver and the Forgiver.

ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਬਿਨਾਸੁ ਹੋਨਿ ਸਿਮਰਤ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥
kilavikh sabh binaas hon simarat govind |

All sinful mistakes are erased, by meditating in remembrance on the Lord of the Universe.

ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਸਾਧੂ ਦਸਿਆ ਜਪੀਐ ਗੁਰਮੰਤੁ ॥
har maarag saadhoo dasiaa japeeai guramant |

The Holy Saint has shown me the Way to the Lord; I chant the GurMantra.

ਮਾਇਆ ਸੁਆਦ ਸਭਿ ਫਿਕਿਆ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੰਦੁ ॥
maaeaa suaad sabh fikiaa har man bhaavand |

The taste of Maya is totally bland and insipid; the Lord alone is pleasing to my mind.

ਧਿਆਇ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੈ ਜਿਨਿ ਦਿਤੀ ਜਿੰਦੁ ॥੧੪॥
dhiaae naanak paramesarai jin ditee jind |14|

Meditate, O Nanak, on the Transcendent Lord, who has blessed you with your soul and your life. ||14||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਵਤ ਲਗੀ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਾਇ ॥
vat lagee sache naam kee jo beeje so khaae |

The time has come to plant the seed of the Lord's Name; one who plants it, shall eat its fruit.

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇ ॥੧॥
tiseh paraapat naanakaa jis no likhiaa aae |1|

He alone receives it, O Nanak, whose destiny is so pre-ordained. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਮੰਗਣਾ ਤ ਸਚੁ ਇਕੁ ਜਿਸੁ ਤੁਸਿ ਦੇਵੈ ਆਪਿ ॥
manganaa ta sach ik jis tus devai aap |

If one begs, then he should beg for the Name of the True One, which is given only by His Pleasure.

ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਿ ॥੨॥
jit khaadhai man tripateeai naanak saahib daat |2|

Eating this gift from the Lord and Master, O Nanak, the mind is satisfied. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਿ ਸੇ ਖਟਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ॥
laahaa jag meh se khatteh jin har dhan raas |

They alone earn profit in this world, who have the wealth of the Lord's Name.

ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਚੇ ਦੀ ਆਸ ॥
duteea bhaau na jaananee sache dee aas |

They do not know the love of duality; they place their hopes in the True Lord.

ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਰੇਵਿਆ ਹੋਰੁ ਸਭ ਵਿਣਾਸੁ ॥
nihachal ek sareviaa hor sabh vinaas |

They serve the One Eternal Lord, and give up everything else.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰੈ ਤਿਸੁ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸੁ ॥
paarabraham jis visarai tis birathaa saas |

One who forgets the Supreme Lord God - useless is his breath.

ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਜਨ ਰਖਿਆ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਜਾਸੁ ॥੧੫॥
kantth laae jan rakhiaa naanak bal jaas |15|

God draws His humble servant close in His loving embrace and protects him - Nanak is a sacrifice to Him. ||15||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮੀਹੁ ਵੁਠਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
paarabraham furamaaeaa meehu vutthaa sahaj subhaae |

The Supreme Lord God gave the Order, and the rain automatically began to fall.

ਅੰਨੁ ਧੰਨੁ ਬਹੁਤੁ ਉਪਜਿਆ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਰਜੀ ਤਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ॥
an dhan bahut upajiaa prithamee rajee tipat aghaae |

Grain and wealth were produced in abundance; the earth was totally satisfied and satiated.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਦੁਖੁ ਦਾਲਦੁ ਗਇਆ ਬਿਲਾਇ ॥
sadaa sadaa gun ucharai dukh daalad geaa bilaae |

Forever and ever, chant the Glorious Praises of the Lord, and pain and poverty shall run away.

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥
poorab likhiaa paaeaa miliaa tisai rajaae |

People obtain that which they are pre-ordained to receive, according to the Will of the Lord.

ਪਰਮੇਸਰਿ ਜੀਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ॥੧॥
paramesar jeevaaliaa naanak tisai dhiaae |1|

The Transcendent Lord keeps you alive; O Nanak, meditate on Him. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430