Sri Guru Granth Sahib

Page - 319


ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ ॥
daamanee chamatakaar tiau varataaraa jag khe |

Like the flash of lightning, worldly affairs last only for a moment.

ਵਥੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜਪੰਦੋ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ॥੨॥
vath suhaavee saae naanak naau japando tis dhanee |2|

The only thing which is pleasing, O Nanak, is that which inspires one to meditate on the Name of the Master. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸੋਧਿ ਸਭਿ ਕਿਨੈ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀ ॥
simrit saasatr sodh sabh kinai keem na jaanee |

People have searched all the Simritees and Shaastras, but no one knows the Lord's value.

ਜੋ ਜਨੁ ਭੇਟੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੋ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥
jo jan bhettai saadhasang so har rang maanee |

That being, who joins the Saadh Sangat enjoys the Love of the Lord.

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਏਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ ॥
sach naam karataa purakh eh ratanaa khaanee |

True is the Naam, the Name of the Creator, the Primal Being. It is the mine of precious jewels.

ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪਰਾਣੀ ॥
masatak hovai likhiaa har simar paraanee |

That mortal, who has such pre-ordained destiny inscribed upon his forehead, meditates in remembrance on the Lord.

ਤੋਸਾ ਦਿਚੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮਿਹਮਾਣੀ ॥੪॥
tosaa dichai sach naam naanak mihamaanee |4|

O Lord, please bless Nanak, Your humble guest, with the supplies of the True Name. ||4||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਅੰਤਰਿ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਭੁਖ ॥
antar chintaa nainee sukhee mool na utarai bhukh |

He harbors anxiety within himself, but to the eyes, he appears to be happy; his hunger never departs.

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਸੈ ਨ ਲਥੋ ਦੁਖੁ ॥੧॥
naanak sache naam bin kisai na latho dukh |1|

O Nanak, without the True Name, no one's sorrows have ever departed. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਮੁਠੜੇ ਸੇਈ ਸਾਥ ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਨ ਲਦਿਆ ॥
muttharre seee saath jinee sach na ladiaa |

Those caravans which did not load the Truth have been plundered.

ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਾਬਾਸਿ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥੨॥
naanak se saabaas jinee gur mil ik pachhaaniaa |2|

O Nanak, those who meet the True Guru, and acknowledge the One Lord, are congratulated. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਜਿਥੈ ਬੈਸਨਿ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥
jithai baisan saadh jan so thaan suhandaa |

Beautiful is that place, where the Holy people dwell.

ਓਇ ਸੇਵਨਿ ਸੰਮ੍ਰਿਥੁ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੈ ਸਭੁ ਮੰਦਾ ॥
oe sevan samrith aapanaa binasai sabh mandaa |

They serve their All-powerful Lord, and they give up all their evil ways.

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਬੇਦੁ ਕਹੰਦਾ ॥
patit udhaaran paarabraham sant bed kahandaa |

The Saints and the Vedas proclaim, that the Supreme Lord God is the Saving Grace of sinners.

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਹੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਵਰਤੰਦਾ ॥
bhagat vachhal teraa birad hai jug jug varatandaa |

You are the Lover of Your devotees - this is Your natural way, in each and every age.

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਵੰਦਾ ॥੫॥
naanak jaachai ek naam man tan bhaavandaa |5|

Nanak asks for the One Name, which is pleasing to his mind and body. ||5||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਫੁਟੀ ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤਰੰਗ ॥
chirree chuhakee pahu futtee vagan bahut tarang |

The sparrows are chirping, and dawn has come; the wind stirs up the waves.

ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ ॥੧॥
acharaj roop santan rache naanak naameh rang |1|

Such a wondrous thing the Saints have fashioned, O Nanak, in the Love of the Naam. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀਆ ਤਹੀ ਜਹ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ॥
ghar mandar khuseea tahee jah too aaveh chit |

Homes, palaces and pleasures are there, where You, O Lord, come to mind.

ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਨਾਨਕ ਸਭਿ ਕੁਮਿਤ ॥੨॥
duneea keea vaddiaaeea naanak sabh kumit |2|

All worldly grandeur, O Nanak, is like false and evil friends. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੀ ਰਾਸਿ ਹੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥
har dhan sachee raas hai kinai viralai jaataa |

The wealth of the Lord is the true capital; how rare are those who understand this.

ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਇਰਹੁ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬਿਧਾਤਾ ॥
tisai paraapat bhaaeirahu jis dee bidhaataa |

He alone receives it, O Siblings of Destiny, unto whom the Architect of Destiny gives it.

ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਮਉਲਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਨੁ ਰਾਤਾ ॥
man tan bheetar mauliaa har rang jan raataa |

His servant is imbued with the Love of the Lord; his body and mind blossom forth.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਭਿ ਦੋਖਹ ਖਾਤਾ ॥
saadhasang gun gaaeaa sabh dokhah khaataa |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, he sings the Glorious Praises of the Lord, and all of his sufferings are removed.

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਿ ਇਕੁ ਪਛਾਤਾ ॥੬॥
naanak soee jeeviaa jin ik pachhaataa |6|

O Nanak, he alone lives, who acknowledges the One Lord. ||6||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਖਖੜੀਆ ਸੁਹਾਵੀਆ ਲਗੜੀਆ ਅਕ ਕੰਠਿ ॥
khakharreea suhaaveea lagarreea ak kantth |

The fruit of the swallow-wort plant looks beautiful, attached to the branch of the tree;

ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਸੈ ਗੰਠਿ ॥੧॥
birah vichhorraa dhanee siau naanak sahasai gantth |1|

but when it is separated from the stem of its Master, O Nanak, it breaks apart into thousands of fragments. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਵਿਸਾਰੇਦੇ ਮਰਿ ਗਏ ਮਰਿ ਭਿ ਨ ਸਕਹਿ ਮੂਲਿ ॥
visaarede mar ge mar bhi na sakeh mool |

Those who forget the Lord die, but they cannot die a complete death.

ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਉ ਤਸਕਰ ਉਪਰਿ ਸੂਲਿ ॥੨॥
vemukh hoe raam te jiau tasakar upar sool |2|

Those who turn their backs on the Lord suffer, like the thief impaled on the gallows. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ ॥
sukh nidhaan prabh ek hai abinaasee suniaa |

The One God is the treasure of peace; I have heard that He is eternal and imperishable.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਭਣਿਆ ॥
jal thal maheeal pooriaa ghatt ghatt har bhaniaa |

He is totally pervading the water, the land and the sky; the Lord is said to be permeating each and every heart.

ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਇਕ ਸਮਾਨਿ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਬਣਿਆ ॥
aooch neech sabh ik samaan keett hasatee baniaa |

He looks alike upon the high and the low, the ant and the elephant.

ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ ਬੰਧਿਪੋ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਜਣਿਆ ॥
meet sakhaa sut bandhipo sabh tis de janiaa |

Friends, companions, children and relatives are all created by Him.

ਤੁਸਿ ਨਾਨਕੁ ਦੇਵੈ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਣਿਆ ॥੭॥
tus naanak devai jis naam tin har rang maniaa |7|

O Nanak, one who is blessed with the Naam, enjoys the Lord's love and affection. ||7||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥
jinaa saas giraas na visarai har naamaan man mant |

Those who do not forget the Lord, with each breath and morsel of food, whose minds are filled with the Mantra of the Lord's Name

ਧੰਨੁ ਸਿ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨੁ ਸੋਈ ਸੰਤੁ ॥੧॥
dhan si seee naanakaa pooran soee sant |1|

- they alone are blessed; O Nanak, they are the perfect Saints. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਅਠੇ ਪਹਰ ਭਉਦਾ ਫਿਰੈ ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲਿ ॥
atthe pahar bhaudaa firai khaavan sandarrai sool |

Twenty-four hours a day, he wanders around, driven by his hunger for food.

ਦੋਜਕਿ ਪਉਦਾ ਕਿਉ ਰਹੈ ਜਾ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਇ ਰਸੂਲਿ ॥੨॥
dojak paudaa kiau rahai jaa chit na hoe rasool |2|

How can he escape from falling into hell, when he does not remember the Prophet? ||2||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter