Sri Guru Granth Sahib

Page - 872


ਗੋਂਡ ॥
gondd |

Gond:

ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਹਿ ॥
grihi sobhaa jaa kai re naeh |

When someone's household has no glory,

ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੂਧੇ ਜਾਹਿ ॥
aavat paheea khoodhe jaeh |

the guests who come there depart still hungry.

ਵਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਨਹੀ ਸੰਤੋਖੁ ॥
vaa kai antar nahee santokh |

Deep within, there is no contentment.

ਬਿਨੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਲਾਗੈ ਦੋਖੁ ॥੧॥
bin sohaagan laagai dokh |1|

Without his bride, the wealth of Maya, he suffers in pain. ||1||

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥
dhan sohaagan mahaa paveet |

So praise this bride, which can shake the consciousness

ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੈ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tape tapeesar ddolai cheet |1| rahaau |

Of even the most dedicated ascetics and sages. ||1||Pause||

ਸੋਹਾਗਨਿ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ॥
sohaagan kirapan kee pootee |

This bride is the daughter of a wretched miser.

ਸੇਵਕ ਤਜਿ ਜਗਤ ਸਿਉ ਸੂਤੀ ॥
sevak taj jagat siau sootee |

Abandoning the Lord's servant, she sleeps with the world.

ਸਾਧੂ ਕੈ ਠਾਢੀ ਦਰਬਾਰਿ ॥
saadhoo kai tthaadtee darabaar |

Standing at the door of the holy man,

ਸਰਨਿ ਤੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਨਿਸਤਾਰਿ ॥੨॥
saran teree mo kau nisataar |2|

she says, "I have come to your sanctuary; now save me!" ||2||

ਸੋਹਾਗਨਿ ਹੈ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰੀ ॥
sohaagan hai at sundaree |

This bride is so beautiful.

ਪਗ ਨੇਵਰ ਛਨਕ ਛਨਹਰੀ ॥
pag nevar chhanak chhanaharee |

The bells on her ankles make soft music.

ਜਉ ਲਗੁ ਪ੍ਰਾਨ ਤਊ ਲਗੁ ਸੰਗੇ ॥
jau lag praan taoo lag sange |

As long as there is the breath of life in the man, she remains attached to him.

ਨਾਹਿ ਤ ਚਲੀ ਬੇਗਿ ਉਠਿ ਨੰਗੇ ॥੩॥
naeh ta chalee beg utth nange |3|

But when it is no more, she quickly gets up and departs, bare-footed. ||3||

ਸੋਹਾਗਨਿ ਭਵਨ ਤ੍ਰੈ ਲੀਆ ॥
sohaagan bhavan trai leea |

This bride has conquered the three worlds.

ਦਸ ਅਠ ਪੁਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ ॥
das atth puraan teerath ras keea |

The eighteen Puraanas and the sacred shrines of pilgrimage love her as well.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸਰ ਬੇਧੇ ॥
brahamaa bisan mahesar bedhe |

She pierced the hearts of Brahma, Shiva and Vishnu.

ਬਡੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਹੈ ਛੇਧੇ ॥੪॥
badde bhoopat raaje hai chhedhe |4|

She destroyed the great emperors and kings of the world. ||4||

ਸੋਹਾਗਨਿ ਉਰਵਾਰਿ ਨ ਪਾਰਿ ॥
sohaagan uravaar na paar |

This bride has no restraint or limits.

ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਿਧਵਾਰਿ ॥
paanch naarad kai sang bidhavaar |

She is in collusion with the five thieving passions.

ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਮਿਟਵੇ ਫੂਟੇ ॥
paanch naarad ke mittave footte |

When the clay pot of these five passions bursts,

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਛੂਟੇ ॥੫॥੫॥੮॥
kahu kabeer gur kirapaa chhootte |5|5|8|

then, says Kabeer, by Guru's Mercy, one is released. ||5||5||8||

ਗੋਂਡ ॥
gondd |

Gond:

ਜੈਸੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਬਲਹਰ ਨਾ ਠਾਹਰੈ ॥
jaise mandar meh balahar naa tthaaharai |

As the house will not stand when the supporting beams are removed from within it,

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਪਾਰਿ ਉਤਰੈ ॥
naam binaa kaise paar utarai |

just so, without the Naam, the Name of the Lord, how can anyone be carried across?

ਕੁੰਭ ਬਿਨਾ ਜਲੁ ਨਾ ਟੀਕਾਵੈ ॥
kunbh binaa jal naa tteekaavai |

Without the pitcher, the water is not contained;

ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਐਸੇ ਅਬਗਤੁ ਜਾਵੈ ॥੧॥
saadhoo bin aaise abagat jaavai |1|

just so, without the Holy Saint, the mortal departs in misery. ||1||

ਜਾਰਉ ਤਿਸੈ ਜੁ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ॥
jaarau tisai ju raam na chetai |

One who does not remember the Lord - let him burn;

ਤਨ ਮਨ ਰਮਤ ਰਹੈ ਮਹਿ ਖੇਤੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tan man ramat rahai meh khetai |1| rahaau |

his body and mind have remained absorbed in this field of the world. ||1||Pause||

ਜੈਸੇ ਹਲਹਰ ਬਿਨਾ ਜਿਮੀ ਨਹੀ ਬੋਈਐ ॥
jaise halahar binaa jimee nahee boeeai |

Without a farmer, the land is not planted;

ਸੂਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਮਣੀ ਪਰੋਈਐ ॥
soot binaa kaise manee paroeeai |

without a thread, how can the beads be strung?

ਘੁੰਡੀ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਗੰਠਿ ਚੜ੍ਹਾਈਐ ॥
ghunddee bin kiaa gantth charrhaaeeai |

Without a loop, how can the knot be tied?

ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਤੈਸੇ ਅਬਗਤੁ ਜਾਈਐ ॥੨॥
saadhoo bin taise abagat jaaeeai |2|

Just so, without the Holy Saint, the mortal departs in misery. ||2||

ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨੁ ਬਾਲੁ ਨ ਹੋਈ ॥
jaise maat pitaa bin baal na hoee |

Without a mother or father there is no child;

ਬਿੰਬ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥
binb binaa kaise kapare dhoee |

just so, without water, how can the clothes be washed?

ਘੋਰ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਅਸਵਾਰ ॥
ghor binaa kaise asavaar |

Without a horse, how can there be a rider?

ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਰ ॥੩॥
saadhoo bin naahee daravaar |3|

Without the Holy Saint, one cannot reach the Court of the Lord. ||3||

ਜੈਸੇ ਬਾਜੇ ਬਿਨੁ ਨਹੀ ਲੀਜੈ ਫੇਰੀ ॥
jaise baaje bin nahee leejai feree |

Just as without music, there is no dancing,

ਖਸਮਿ ਦੁਹਾਗਨਿ ਤਜਿ ਅਉਹੇਰੀ ॥
khasam duhaagan taj aauheree |

the bride rejected by her husband is dishonored.

ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਏਕੈ ਕਰਿ ਕਰਨਾ ॥
kahai kabeer ekai kar karanaa |

Says Kabeer, do this one thing:

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਬਹੁਰਿ ਨਹੀ ਮਰਨਾ ॥੪॥੬॥੯॥
guramukh hoe bahur nahee maranaa |4|6|9|

become Gurmukh, and you shall never die again. ||4||6||9||

ਗੋਂਡ ॥
gondd |

Gond:

ਕੂਟਨੁ ਸੋਇ ਜੁ ਮਨ ਕਉ ਕੂਟੈ ॥
koottan soe ju man kau koottai |

He alone is a pimp, who pounds down his mind.

ਮਨ ਕੂਟੈ ਤਉ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ ॥
man koottai tau jam te chhoottai |

Pounding down his mind, he escapes from the Messenger of Death.

ਕੁਟਿ ਕੁਟਿ ਮਨੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵੈ ॥
kutt kutt man kasavattee laavai |

Pounding and beating his mind, he puts it to the test;

ਸੋ ਕੂਟਨੁ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥
so koottan mukat bahu paavai |1|

such a pimp attains total liberation. ||1||

ਕੂਟਨੁ ਕਿਸੈ ਕਹਹੁ ਸੰਸਾਰ ॥
koottan kisai kahahu sansaar |

Who is called a pimp in this world?

ਸਗਲ ਬੋਲਨ ਕੇ ਮਾਹਿ ਬੀਚਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sagal bolan ke maeh beechaar |1| rahaau |

In all speech, one must carefully consider. ||1||Pause||

ਨਾਚਨੁ ਸੋਇ ਜੁ ਮਨ ਸਿਉ ਨਾਚੈ ॥
naachan soe ju man siau naachai |

He alone is a dancer, who dances with his mind.

ਝੂਠਿ ਨ ਪਤੀਐ ਪਰਚੈ ਸਾਚੈ ॥
jhootth na pateeai parachai saachai |

The Lord is not satisfied with falsehood; He is pleased only with Truth.

ਇਸੁ ਮਨ ਆਗੇ ਪੂਰੈ ਤਾਲ ॥
eis man aage poorai taal |

So play the beat of the drum in the mind.

ਇਸੁ ਨਾਚਨ ਕੇ ਮਨ ਰਖਵਾਲ ॥੨॥
eis naachan ke man rakhavaal |2|

The Lord is the Protector of the dancer with such a mind. ||2||

ਬਜਾਰੀ ਸੋ ਜੁ ਬਜਾਰਹਿ ਸੋਧੈ ॥
bajaaree so ju bajaareh sodhai |

She alone is a street-dancer, who cleanses her body-street,

ਪਾਂਚ ਪਲੀਤਹ ਕਉ ਪਰਬੋਧੈ ॥
paanch paleetah kau parabodhai |

and educates the five passions.

ਨਉ ਨਾਇਕ ਕੀ ਭਗਤਿ ਪਛਾਨੈ ॥
nau naaeik kee bhagat pachhaanai |

She who embraces devotional worship for the Lord

ਸੋ ਬਾਜਾਰੀ ਹਮ ਗੁਰ ਮਾਨੇ ॥੩॥
so baajaaree ham gur maane |3|

- I accept such a street-dancer as my Guru. ||3||

ਤਸਕਰੁ ਸੋਇ ਜਿ ਤਾਤਿ ਨ ਕਰੈ ॥
tasakar soe ji taat na karai |

He alone is a thief, who is above envy,

ਇੰਦ੍ਰੀ ਕੈ ਜਤਨਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥
eindree kai jatan naam ucharai |

and who uses his sense organs to chant the Lord's Name.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਲਖਨ ॥
kahu kabeer ham aaise lakhan |

Says Kabeer, these are the qualities of the one

ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਅਤਿ ਰੂਪ ਬਿਚਖਨ ॥੪॥੭॥੧੦॥
dhan guradev at roop bichakhan |4|7|10|

I know as my Blessed Divine Guru, who is the most beautiful and wise. ||4||7||10||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter