Sri Guru Granth Sahib

Page - 428


ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥
ghar hee so pir paaeaa sachai sabad veechaar |1|

They find their Husband Lord within their own home, contemplating the True Word of the Shabad. ||1||

ਅਵਗਣ ਗੁਣੀ ਬਖਸਾਇਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
avagan gunee bakhasaaeaa har siau liv laaee |

Through merits, their demerits are forgiven, and they embrace love for the Lord.

ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਕਾਮਣੀ ਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har var paaeaa kaamanee gur mel milaaee |1| rahaau |

The soul-bride then obtains the Lord as her Husband; meeting the Guru, this union comes about. ||1||Pause||

ਇਕਿ ਪਿਰੁ ਹਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਨੑੀ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥
eik pir hadoor na jaananaee doojai bharam bhulaae |

Some do not know the Presence of their Husband Lord; they are deluded by duality and doubt.

ਕਿਉ ਪਾਇਨਿੑ ਡੋਹਾਗਣੀ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥੨॥
kiau paaeini ddohaaganee dukhee rain vihaae |2|

How can the forsaken brides meet Him? Their life night passes in pain. ||2||

ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਸਚੁ ਵਸਿਆ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
jin kai man sach vasiaa sachee kaar kamaae |

Those whose minds are filled with the True Lord, perform truthful actions.

ਅਨਦਿਨੁ ਸੇਵਹਿ ਸਹਜ ਸਿਉ ਸਚੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥
anadin seveh sahaj siau sache maeh samaae |3|

Night and day, they serve the Lord with poise, and are absorbed in the True Lord. ||3||

ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈਆ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਹਿ ॥
dohaaganee bharam bhulaaeea koorr bol bikh khaeh |

The forsaken brides wander around, deluded by doubt; telling lies, they eat poison.

ਪਿਰੁ ਨ ਜਾਣਨਿ ਆਪਣਾ ਸੁੰਞੀ ਸੇਜ ਦੁਖੁ ਪਾਹਿ ॥੪॥
pir na jaanan aapanaa sunyee sej dukh paeh |4|

They do not know their Husband Lord, and upon their deserted bed, they suffer in misery. ||4||

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਮਤੁ ਮਨ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹਿ ॥
sachaa saahib ek hai mat man bharam bhulaeh |

The True Lord is the One and only; do not be deluded by doubt, O my mind.

ਗੁਰ ਪੂਛਿ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸਚੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਹਿ ॥੫॥
gur poochh sevaa kareh sach niramal man vasaeh |5|

Consult with the Guru, serve the True Lord, and enshrine the Immaculate Truth within your mind. ||5||

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
sohaaganee sadaa pir paaeaa haumai aap gavaae |

The happy soul-bride always finds her Husband Lord; she banishes egotism and self-conceit.

ਪਿਰ ਸੇਤੀ ਅਨਦਿਨੁ ਗਹਿ ਰਹੀ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੬॥
pir setee anadin geh rahee sachee sej sukh paae |6|

She remains attached to her Husband Lord, night and day, and she finds peace upon His Bed of Truth. ||6||

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਗਏ ਪਲੈ ਕਿਛੁ ਨ ਪਾਇ ॥
meree meree kar ge palai kichh na paae |

Those who shouted, "Mine, mine!" have departed, without obtaining anything.

ਮਹਲੁ ਨਾਹੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਅੰਤਿ ਗਈ ਪਛੁਤਾਇ ॥੭॥
mahal naahee ddohaaganee ant gee pachhutaae |7|

The separated one does not obtain the Mansion of the Lord's Presence, and departs, repenting in the end. ||7||

ਸੋ ਪਿਰੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
so pir meraa ek hai ekas siau liv laae |

That Husband Lord of mine is the One and only; I am in love with the One alone.

ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੁਖੁ ਲੋੜਹਿ ਕਾਮਣੀ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ॥੮॥੧੧॥੩੩॥
naanak je sukh lorreh kaamanee har kaa naam man vasaae |8|11|33|

O Nanak, if the soul-bride longs for peace, she should enshrine the Lord's Name within her mind. ||8||11||33||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mahalaa 3 |

Aasaa, Third Mehl:

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਿਨੑਾ ਚਖਾਇਓਨੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
amrit jinaa chakhaaeion ras aaeaa sahaj subhaae |

Those whom the Lord has caused to drink in the Ambrosial Nectar, naturally, intuitively, enjoy the sublime essence.

ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧॥
sachaa veparavaahu hai tis no til na tamaae |1|

The True Lord is care-free; he does not have even an iota of greed. ||1||

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਚਾ ਵਰਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੁਖਿ ਪਾਇ ॥
amrit sachaa varasadaa guramukhaa mukh paae |

The True Ambrosial Nectar rains down, and trickles into the mouths of the Gurmukhs.

ਮਨੁ ਸਦਾ ਹਰੀਆਵਲਾ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man sadaa hareeaavalaa sahaje har gun gaae |1| rahaau |

Their minds are forever rejuvenated, and they naturally, intuitively, sing the Glorious Praises of the Lord. ||1||Pause||

ਮਨਮੁਖਿ ਸਦਾ ਦੋਹਾਗਣੀ ਦਰਿ ਖੜੀਆ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥
manamukh sadaa dohaaganee dar kharreea bilalaeh |

The self-willed manmukhs are forever forsaken brides; they cry out and bewail at the Lord's Gate.

ਜਿਨੑਾ ਪਿਰ ਕਾ ਸੁਆਦੁ ਨ ਆਇਓ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁੋ ਕਮਾਹਿ ॥੨॥
jinaa pir kaa suaad na aaeio jo dhur likhiaa suo kamaeh |2|

Those who do not enjoy the sublime taste of their Husband Lord, act according to their pre-ordained destiny. ||2||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੀਜੇ ਸਚੁ ਜਮੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥
guramukh beeje sach jamai sach naam vaapaar |

The Gurmukh plants the seed of the True Name, and it sprouts. He deals in the True Name alone.

ਜੋ ਇਤੁ ਲਾਹੈ ਲਾਇਅਨੁ ਭਗਤੀ ਦੇਇ ਭੰਡਾਰ ॥੩॥
jo it laahai laaeian bhagatee dee bhanddaar |3|

Those whom the Lord has attached to this profitable venture, are granted the treasure of devotional worship. ||3||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈ ਭਗਤਿ ਸੀਗਾਰਿ ॥
guramukh sadaa sohaaganee bhai bhagat seegaar |

The Gurmukh is forever the true, happy soul-bride; she adorns herself with the fear of God and devotion to Him.

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਵਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੁ ਰਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੪॥
anadin raaveh pir aapanaa sach rakheh ur dhaar |4|

Night and day, she enjoys her Husband Lord; she keeps Truth enshrined within her heart. ||4||

ਜਿਨੑਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਨੑਾ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
jinaa pir raaviaa aapanaa tinaa vittahu bal jaau |

I am a sacrifice to those who have enjoyed their Husband Lord.

ਸਦਾ ਪਿਰ ਕੈ ਸੰਗਿ ਰਹਹਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੫॥
sadaa pir kai sang raheh vichahu aap gavaae |5|

They dwell forever with their Husband Lord; they eradicate self-conceit from within. ||5||

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਪਿਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰਿ ॥
tan man seetal mukh ujale pir kai bhaae piaar |

Their bodies and minds are cooled and soothed, and their faces are radiant, from the love and affection of their Husband Lord.

ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਪਿਰੁ ਰਵੈ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰਿ ॥੬॥
sej sukhaalee pir ravai haumai trisanaa maar |6|

They enjoy their Husband Lord upon His cozy bed, having conquered their ego and desire. ||6||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰਿ ॥
kar kirapaa ghar aaeaa gur kai het apaar |

Granting His Grace, He comes into our homes, through our infinite Love for the Guru.

ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਕੇਵਲ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥੭॥
var paaeaa sohaaganee keval ek muraar |7|

The happy soul-bride obtains the One Lord as her Husband. ||7||

ਸਭੇ ਗੁਨਹ ਬਖਸਾਇ ਲਇਓਨੁ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰਿ ॥
sabhe gunah bakhasaae leion mele melanahaar |

All of her sins are forgiven; the Uniter unites her with Himself.

ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਆਖੀਐ ਜੇ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥੮॥੧੨॥੩੪॥
naanak aakhan aakheeai je sun dhare piaar |8|12|34|

O Nanak, chant such chants, that hearing them, He may enshrine love for you. ||8||12||34||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mahalaa 3 |

Aasaa, Third Mehl:

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੁਣ ਊਪਜੈ ਜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੈ ਸੋਇ ॥
satigur te gun aoopajai jaa prabh melai soe |

Merit is obtained from the True Guru, when God causes us to meet Him.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter