Sri Guru Granth Sahib

Page - 1084


ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸੋਈ ਕਾਜੀ ॥
sach kamaavai soee kaajee |

He alone is a Qazi, who practices the Truth.

ਜੋ ਦਿਲੁ ਸੋਧੈ ਸੋਈ ਹਾਜੀ ॥
jo dil sodhai soee haajee |

He alone is a Haji, a pilgrim to Mecca, who purifies his heart.

ਸੋ ਮੁਲਾ ਮਲਊਨ ਨਿਵਾਰੈ ਸੋ ਦਰਵੇਸੁ ਜਿਸੁ ਸਿਫਤਿ ਧਰਾ ॥੬॥
so mulaa mlaoon nivaarai so daraves jis sifat dharaa |6|

He alone is a Mullah, who banishes evil; he alone is a saintly dervish, who takes the Support of the Lord's Praise. ||6||

ਸਭੇ ਵਖਤ ਸਭੇ ਕਰਿ ਵੇਲਾ ॥
sabhe vakhat sabhe kar velaa |

Always, at every moment, remember God,

ਖਾਲਕੁ ਯਾਦਿ ਦਿਲੈ ਮਹਿ ਮਉਲਾ ॥
khaalak yaad dilai meh maulaa |

The Creator within your heart.

ਤਸਬੀ ਯਾਦਿ ਕਰਹੁ ਦਸ ਮਰਦਨੁ ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਬੰਧਾਨਿ ਬਰਾ ॥੭॥
tasabee yaad karahu das maradan sunat seel bandhaan baraa |7|

Let your meditation beads be the subjugation of the ten senses. Let good conduct and self-restraint be your circumcision. ||7||

ਦਿਲ ਮਹਿ ਜਾਨਹੁ ਸਭ ਫਿਲਹਾਲਾ ॥
dil meh jaanahu sabh filahaalaa |

You must know in your heart that everything is temporary.

ਖਿਲਖਾਨਾ ਬਿਰਾਦਰ ਹਮੂ ਜੰਜਾਲਾ ॥
khilakhaanaa biraadar hamoo janjaalaa |

Family, household and siblings are all entanglements.

ਮੀਰ ਮਲਕ ਉਮਰੇ ਫਾਨਾਇਆ ਏਕ ਮੁਕਾਮ ਖੁਦਾਇ ਦਰਾ ॥੮॥
meer malak umare faanaaeaa ek mukaam khudaae daraa |8|

Kings, rulers and nobles are mortal and transitory; only God's Gate is the permanent place. ||8||

ਅਵਲਿ ਸਿਫਤਿ ਦੂਜੀ ਸਾਬੂਰੀ ॥
aval sifat doojee saabooree |

First, is the Lord's Praise; second, contentment;

ਤੀਜੈ ਹਲੇਮੀ ਚਉਥੈ ਖੈਰੀ ॥
teejai halemee chauthai khairee |

third, humility, and fourth, giving to charities.

ਪੰਜਵੈ ਪੰਜੇ ਇਕਤੁ ਮੁਕਾਮੈ ਏਹਿ ਪੰਜਿ ਵਖਤ ਤੇਰੇ ਅਪਰਪਰਾ ॥੯॥
panjavai panje ikat mukaamai ehi panj vakhat tere aparaparaa |9|

Fifth is to hold one's desires in restraint. These are the five most sublime daily prayers. ||9||

ਸਗਲੀ ਜਾਨਿ ਕਰਹੁ ਮਉਦੀਫਾ ॥
sagalee jaan karahu maudeefaa |

Let your daily worship be the knowledge that God is everywhere.

ਬਦ ਅਮਲ ਛੋਡਿ ਕਰਹੁ ਹਥਿ ਕੂਜਾ ॥
bad amal chhodd karahu hath koojaa |

Let renunciation of evil actions be the water-jug you carry.

ਖੁਦਾਇ ਏਕੁ ਬੁਝਿ ਦੇਵਹੁ ਬਾਂਗਾਂ ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ ॥੧੦॥
khudaae ek bujh devahu baangaan buragoo barakhuradaar kharaa |10|

Let realization of the One Lord God be your call to prayer; be a good child of God - let this be your trumpet. ||10||

ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਬਖੋਰਹੁ ਖਾਣਾ ॥
hak halaal bakhorahu khaanaa |

Let what is earned righteously be your blessed food.

ਦਿਲ ਦਰੀਆਉ ਧੋਵਹੁ ਮੈਲਾਣਾ ॥
dil dareeaau dhovahu mailaanaa |

Wash away pollution with the river of your heart.

ਪੀਰੁ ਪਛਾਣੈ ਭਿਸਤੀ ਸੋਈ ਅਜਰਾਈਲੁ ਨ ਦੋਜ ਠਰਾ ॥੧੧॥
peer pachhaanai bhisatee soee ajaraaeel na doj ttharaa |11|

One who realizes the Prophet attains heaven. Azraa-eel, the Messenger of Death, does not cast him into hell. ||11||

ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਉਰਤ ਯਕੀਨਾ ॥
kaaeaa kiradaar aaurat yakeenaa |

Let good deeds be your body, and faith your bride.

ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਮਾਣਿ ਹਕੀਨਾ ॥
rang tamaase maan hakeenaa |

Play and enjoy the Lord's love and delight.

ਨਾਪਾਕ ਪਾਕੁ ਕਰਿ ਹਦੂਰਿ ਹਦੀਸਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ॥੧੨॥
naapaak paak kar hadoor hadeesaa saabat soorat dasataar siraa |12|

Purify what is impure, and let the Lord's Presence be your religious tradition. Let your total awareness be the turban on your head. ||12||

ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮੋਮ ਦਿਲਿ ਹੋਵੈ ॥
musalamaan mom dil hovai |

To be Muslim is to be kind-hearted,

ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੈ ॥
antar kee mal dil te dhovai |

and wash away pollution from within the heart.

ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਪਾਟੁ ਘਿਉ ਪਾਕੁ ਹਰਾ ॥੧੩॥
duneea rang na aavai nerrai jiau kusam paatt ghiau paak haraa |13|

He does not even approach worldly pleasures; he is pure, like flowers, silk, ghee and the deer-skin. ||13||

ਜਾ ਕਉ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥
jaa kau mihar mihar miharavaanaa |

One who is blessed with the mercy and compassion of the Merciful Lord,

ਸੋਈ ਮਰਦੁ ਮਰਦੁ ਮਰਦਾਨਾ ॥
soee marad marad maradaanaa |

is the manliest man among men.

ਸੋਈ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸੁ ਨਜਰਿ ਨਰਾ ॥੧੪॥
soee sekh masaaeik haajee so bandaa jis najar naraa |14|

He alone is a Shaykh, a preacher, a Haji, and he alone is God's slave, who is blessed with God's Grace. ||14||

ਕੁਦਰਤਿ ਕਾਦਰ ਕਰਣ ਕਰੀਮਾ ॥
kudarat kaadar karan kareemaa |

The Creator Lord has Creative Power; the Merciful Lord has Mercy.

ਸਿਫਤਿ ਮੁਹਬਤਿ ਅਥਾਹ ਰਹੀਮਾ ॥
sifat muhabat athaah raheemaa |

The Praises and the Love of the Merciful Lord are unfathomable.

ਹਕੁ ਹੁਕਮੁ ਸਚੁ ਖੁਦਾਇਆ ਬੁਝਿ ਨਾਨਕ ਬੰਦਿ ਖਲਾਸ ਤਰਾ ॥੧੫॥੩॥੧੨॥
hak hukam sach khudaaeaa bujh naanak band khalaas taraa |15|3|12|

Realize the True Hukam, the Command of the Lord, O Nanak; you shall be released from bondage, and carried across. ||15||3||12||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo mahalaa 5 |

Maaroo, Fifth Mehl:

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਊਚ ਬਿਰਾਜੇ ॥
paarabraham sabh aooch biraaje |

The Abode of the Supreme Lord God is above all.

ਆਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਸਾਜੇ ॥
aape thaap uthaape saaje |

He Himself establishes, establishes and creates.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਕਿਛੁ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਬਾਲਕਾ ॥੧॥
prabh kee saran gahat sukh paaeeai kichh bhau na viaapai baalakaa |1|

Holding tight to the Sanctuary of God, peace is found, and one is not afflicted by the fear of Maya. ||1||

ਗਰਭ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥
garabh agan meh jineh ubaariaa |

He saved you from the fire of the womb,

ਰਕਤ ਕਿਰਮ ਮਹਿ ਨਹੀ ਸੰਘਾਰਿਆ ॥
rakat kiram meh nahee sanghaariaa |

and did not destroy you, when you were an egg in your mother's ovary.

ਅਪਨਾ ਸਿਮਰਨੁ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿਆ ਓਹੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਮਾਲਕਾ ॥੨॥
apanaa simaran de pratipaaliaa ohu sagal ghattaa kaa maalakaa |2|

Blessing you with meditative remembrance upon Himself, He nurtured you and cherished you; He is the Master of all hearts. ||2||

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥
charan kamal saranaaee aaeaa |

I have come to the Sanctuary of His lotus feet.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੈ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਇਆ ॥
saadhasang hai har jas gaaeaa |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I sing the Praises of the Lord.

ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਭਿ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਉ ਨਹੀ ਕਾਲ ਕਾ ॥੩॥
janam maran sabh dookh nivaare jap har har bhau nahee kaal kaa |3|

I have erased all the pains of birth and death; meditating on the Lord, Har, Har, I have no fear of death. ||3||

ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਦੇਵਾ ॥
samarath akath agochar devaa |

God is all-powerful, indescribable, unfathomable and divine.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
jeea jant sabh taa kee sevaa |

All beings and creatures serve Him.

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ਪਾਲਕਾ ॥੪॥
anddaj jeraj setaj utabhuj bahu parakaaree paalakaa |4|

In so many ways, He cherishes those born from eggs, from the womb, from sweat and from the earth. ||4||

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਨਿਧਾਨਾ ॥
tiseh paraapat hoe nidhaanaa |

He alone obtains this wealth,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਅੰਤਰਿ ਮਾਨਾ ॥
raam naam ras antar maanaa |

who savors and enjoys, deep within his mind, the Name of the Lord.

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਸਾਲਕਾ ॥੫॥
kar geh leene andh koop te virale keee saalakaa |5|

Grasping hold of his arm, God lifts him up and pulls him out of the deep, dark pit. Such a devotee of the Lord is very rare. ||5||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter