Sri Guru Granth Sahib

Page - 1422


ਹਉ ਜੀਉ ਕਰੀ ਤਿਸ ਵਿਟਉ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਜੋ ਮੈ ਪਿਰੀ ਦਿਖਾਵਏ ॥
hau jeeo karee tis vittau chau khaneeai jo mai piree dikhaave |

I would cut my living body into four pieces for anyone who shows me my Beloved.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾਂ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵਏ ॥੫॥
naanak har hoe deaal taan gur pooraa melaave |5|

O Nanak, when the Lord becomes merciful, then He leads us to meet the Perfect Guru. ||5||

ਅੰਤਰਿ ਜੋਰੁ ਹਉਮੈ ਤਨਿ ਮਾਇਆ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
antar jor haumai tan maaeaa koorree aavai jaae |

The power of egotism prevails within, and the body is controlled by Maya; the false ones come and go in reincarnation.

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮੰਨਿ ਨ ਸਕੀ ਦੁਤਰੁ ਤਰਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
satigur kaa furamaaeaa man na sakee dutar tariaa na jaae |

If someone does not obey the Command of the True Guru, he cannot cross over the treacherous world-ocean.

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਸੋ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥
nadar kare jis aapanee so chalai satigur bhaae |

Whoever is blessed with the Lord's Glance of Grace, walks in harmony with the Will of the True Guru.

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥
satigur kaa darasan safal hai jo ichhai so fal paae |

The Blessed Vision of the True Guru's Darshan is fruitful; through it, one obtains the fruits of his desires.

ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੰਨਿਆਂ ਹਉ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
jinee satigur maniaan hau tin ke laagau paae |

I touch the feet of those who believe in and obey the True Guru.

ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਜਿ ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੬॥
naanak taa kaa daas hai ji anadin rahai liv laae |6|

Nanak is the slave of those who, night and day, remain lovingly attuned to the Lord. ||6||

ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰੁ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ॥
jinaa piree piaar bin darasan kiau tripateeai |

Those who are in love with their Beloved - how can they find satisfaction without His Darshan?

ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ॥੭॥
naanak mile subhaae guramukh ihu man rahaseeai |7|

O Nanak, the Gurmukhs meet Him with ease, and this mind blossoms forth in joy. ||7||

ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰੁ ਕਿਉ ਜੀਵਨਿ ਪਿਰ ਬਾਹਰੇ ॥
jinaa piree piaar kiau jeevan pir baahare |

Those who are in love with their Beloved - how can they live without Him?

ਜਾਂ ਸਹੁ ਦੇਖਨਿ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਥੀਵਨਿ ਭੀ ਹਰੇ ॥੮॥
jaan sahu dekhan aapanaa naanak theevan bhee hare |8|

When they see their Husband Lord, O Nanak, they are rejuvenated. ||8||

ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਦਰਿ ਨੇਹੁ ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥
jinaa guramukh andar nehu tai preetam sachai laaeaa |

Those Gurmukhs who are filled with love for You, my True Beloved,

ਰਾਤੀ ਅਤੈ ਡੇਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥
raatee atai ddehu naanak prem samaaeaa |9|

O Nanak, remain immersed in the Lord's Love, night and day. ||9||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੀ ਆਸਕੀ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥
guramukh sachee aasakee jit preetam sachaa paaeeai |

The love of the Gurmukh is true; through it, the True Beloved is attained.

ਅਨਦਿਨੁ ਰਹਹਿ ਅਨੰਦਿ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ ॥੧੦॥
anadin raheh anand naanak sahaj samaaeeai |10|

Night and day, remain in bliss, O Nanak, immersed in intuitive peace and poise. ||10||

ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥
sachaa prem piaar gur poore te paaeeai |

True love and affection are obtained from the Perfect Guru.

ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੧੧॥
kabahoo na hovai bhang naanak har gun gaaeeai |11|

They never break, O Nanak, if one sings the Glorious Praises of the Lord. ||11||

ਜਿਨੑਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਕਿਉ ਜੀਵਨਿੑ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣਿਆ ॥
jinaa andar sachaa nehu kiau jeevani piree vihooniaa |

How can those who have true love within them live without their Husband Lord?

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥੧੨॥
guramukh mele aap naanak chiree vichhuniaa |12|

The Lord unites the Gurmukhs with Himself, O Nanak; they were separated from Him for such a long time. ||12||

ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ਤਉ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮੁ ਕਰਿ ॥
jin kau prem piaar tau aape laaeaa karam kar |

You grant Your Grace to those whom You Yourself bless with love and affection.

ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ਮੈ ਜਾਚਿਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ॥੧੩॥
naanak lehu milaae mai jaachik deejai naam har |13|

O Lord, please let Nanak meet with You; please bless this beggar with Your Name. ||13||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੋਵੈ ॥
guramukh hasai guramukh rovai |

The Gurmukh laughs, and the Gurmukh cries.

ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤਿ ਹੋਵੈ ॥
ji guramukh kare saaee bhagat hovai |

Whatever the Gurmukh does, is devotional worship.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
guramukh hovai su kare veechaar |

Whoever becomes Gurmukh contemplates the Lord.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥੧੪॥
guramukh naanak paavai paar |14|

The Gurmukh, O Nanak, crosses over to the other shore. ||14||

ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥
jinaa andar naam nidhaan hai gurabaanee veechaar |

Those who have the Naam within, contemplate the Word of the Guru's Bani.

ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥
tin ke mukh sad ujale tith sachai darabaar |

Their faces are always radiant in the Court of the True Lord.

ਤਿਨ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰੈ ਜਿ ਆਪਿ ਬਖਸੇ ਕਰਤਾਰਿ ॥
tin bahadiaa utthadiaa kade na visarai ji aap bakhase karataar |

Sitting down and standing up, they never forget the Creator, who forgives them.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਜਿ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥੧੫॥
naanak guramukh mile na vichhurreh ji mele sirajanahaar |15|

O Nanak, the Gurmukhs are united with the Lord. Those united by the Creator Lord, shall never be separated again. ||15||

ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥
gur peeraan kee chaakaree mahaan kararree sukh saar |

To work for the Guru, or a spiritual teacher, is terribly difficult, but it brings the most excellent peace.

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰੁ ॥
nadar kare jis aapanee tis laae het piaar |

The Lord casts His Glance of Grace, and inspires love and affection.

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ਲਗਿਆ ਭਉਜਲੁ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
satigur kee sevai lagiaa bhaujal tarai sansaar |

Joined to the service of the True Guru, the mortal being crosses over the terrifying world-ocean.

ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਅੰਤਰਿ ਬਿਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥
man chindiaa fal paaeisee antar bibek beechaar |

The fruits of the mind's desires are obtained, with clear contemplation and discriminating understanding within.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਈਐ ਸਭੁ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੧੬॥
naanak satigur miliaai prabh paaeeai sabh dookh nivaaranahaar |16|

O Nanak, meeting the True Guru, God is found; He is the Eradicator of all sorrow. ||16||

ਮਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
manamukh sevaa jo kare doojai bhaae chit laae |

The self-willed manmukh may perform service, but his consciousness is attached to the love of duality.

ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇ ॥
put kalat kuttanb hai maaeaa mohu vadhaae |

Through Maya, his emotional attachment to children, spouse and relatives increases.

ਦਰਗਹਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕੋਈ ਅੰਤਿ ਨ ਸਕੀ ਛਡਾਇ ॥
darageh lekhaa mangeeai koee ant na sakee chhaddaae |

He shall be called to account in the Court of the Lord, and in the end, no one will be able to save him.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter