Sri Guru Granth Sahib

Página - 1290


ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖੈ ਜਾਂ ਨਿਸਿ ਮੇਲਾ ਓਥੈ ਮੰਧੁ ਕਮਾਹੀ ॥
eisatree purakhai jaan nis melaa othai mandh kamaahee |

Son producto de sus padres, pero eso sí, no comen pescado ni carne.

ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥
maasahu ninme maasahu jame ham maasai ke bhaandde |

Sin embargo, cuando los hombres y mujeres se encuentran de noche, se juntan en la carne.

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ ॥
giaan dhiaan kachh soojhai naahee chatur kahaavai paandde |

En la carne somos concebidos, de la carne nacemos y somos vasijas de carne.

ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥
baahar kaa maas mandaa suaamee ghar kaa maas changeraa |

Oh, escolar religioso, en realidad no sabes nada de la Sabiduría Espiritual y la Meditación aunque astuto te creas.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਮਾਸਹੁ ਹੋਏ ਜੀਇ ਲਇਆ ਵਾਸੇਰਾ ॥
jeea jant sabh maasahu hoe jee leaa vaaseraa |

Oh, maestro tú crees que la carne de afuera es mala y la de tu propio hogar es buena.

ਅਭਖੁ ਭਖਹਿ ਭਖੁ ਤਜਿ ਛੋਡਹਿ ਅੰਧੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ ॥
abhakh bhakheh bhakh taj chhoddeh andh guroo jin keraa |

Todos los seres y las criaturas son de carne, el Alma ha tomado un hogar de carne.

ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥
maasahu ninme maasahu jame ham maasai ke bhaandde |

Ellos se comen lo incomible, lo que podrían haber comido lo rechazan y abandonan. En realidad tienen un maestro ciego.

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ ॥
giaan dhiaan kachh soojhai naahee chatur kahaavai paandde |

En la carne somos concebidos y de la carne nacemos, somos vasijas de carne.

ਮਾਸੁ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸੁ ਕਤੇਬਂੀ ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਮਾਸੁ ਕਮਾਣਾ ॥
maas puraanee maas katebanee chahu jug maas kamaanaa |

Oh, escolar religioso, en realidad no sabes nada de la Sabiduría Espiritual y la Meditación aunque astuto te creas.

ਜਜਿ ਕਾਜਿ ਵੀਆਹਿ ਸੁਹਾਵੈ ਓਥੈ ਮਾਸੁ ਸਮਾਣਾ ॥
jaj kaaj veeaeh suhaavai othai maas samaanaa |

La carne es permitida en los Puranas, en la Biblia y el Corán. La carne ha sido usada en las cuatro épocas.

ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਪਜਹਿ ਮਾਸਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ॥
eisatree purakh nipajeh maasahu paatisaah sulataanaan |

En las fiestas sagradas y los matrimonios también se ha consumido carne.

ਜੇ ਓਇ ਦਿਸਹਿ ਨਰਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨੑ ਕਾ ਦਾਨੁ ਨ ਲੈਣਾ ॥
je oe diseh narak jaande taan una kaa daan na lainaa |

Las mujeres, los hombres, los reyes y emperadores se originan de la carne. Si los ves enfrentando las consecuencias de su acciones, no aceptes caridades de ellos.

ਦੇਂਦਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਲੈਦੇ ਦੇਖਹੁ ਏਹੁ ਧਿਙਾਣਾ ॥
dendaa narak surag laide dekhahu ehu dhingaanaa |

El dador tiene que pagar, mientras que el que recibe se libera, ve esta injusticia. Tú no entiendes esto, pero predicas por todas partes. Oh, Pandit ¡qué sabio eres!

ਆਪਿ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਏ ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ॥
aap na boojhai lok bujhaae paandde kharaa siaanaa |

No sabes de dónde se ha originado la carne.

ਪਾਂਡੇ ਤੂ ਜਾਣੈ ਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਥਹੁ ਮਾਸੁ ਉਪੰਨਾ ॥
paandde too jaanai hee naahee kithahu maas upanaa |

El maíz, el azúcar de caña y el algodón fueron producidos del agua,

ਤੋਇਅਹੁ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾਂ ਤੋਇਅਹੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਗੰਨਾ ॥
toeiahu an kamaad kapaahaan toeiahu tribhavan ganaa |

los tres mundos vinieron del agua. El agua dice, yo soy buena de muchas formas, pero el agua toma muchas formas.

ਤੋਆ ਆਖੈ ਹਉ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਹਛਾ ਤੋਐ ਬਹੁਤੁ ਬਿਕਾਰਾ ॥
toaa aakhai hau bahu bidh hachhaa toaai bahut bikaaraa |

Olvidándose de estos detalles uno se vuelve un verdadero Sanyiasa,

ਏਤੇ ਰਸ ਛੋਡਿ ਹੋਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ॥੨॥
ete ras chhodd hovai saniaasee naanak kahai vichaaraa |2|

un ermitaño desapegado y Nanak medita y habla. (2)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri.

ਹਉ ਕਿਆ ਆਖਾ ਇਕ ਜੀਭ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥
hau kiaa aakhaa ik jeebh teraa ant na kin hee paaeaa |

¡Qué podría yo decir con sólo una lengua! No podría encontrar Tus Límites.

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥
sachaa sabad veechaar se tujh hee maeh samaaeaa |

Quiénes meditan en la Palabra del Shabd son absorbidos en Ti.

ਇਕਿ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਰਿ ਭਰਮਦੇ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
eik bhagavaa ves kar bharamade vin satigur kinai na paaeaa |

Algunos vagan con sus túnicas anaranjadas, color azafrán, pero sin el Verdadero Guru nadie encuentra al Señor.

ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵਿ ਥਕੇ ਤੁਧੁ ਅੰਦਰਿ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥
des disantar bhav thake tudh andar aap lukaaeaa |

Vagan por tierras y países lejanos hasta que se cansan, y Tú Señor permaneces oculto en el interior de ellos.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਕਰਿ ਚਾਨਣੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥
gur kaa sabad ratan hai kar chaanan aap dikhaaeaa |

La Palabra del Shabd del Guru es la Joya con la cuál el Señor brilla y revela Su Ser.

ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥
aapanaa aap pachhaaniaa guramatee sach samaaeaa |

El mortal es absorbido en la Verdad al concebir su Ser y seguir la Enseñanza del Guru.

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਬਜਾਰੀਆ ਬਾਜਾਰੁ ਜਿਨੀ ਰਚਾਇਆ ॥
aavaa gaun bajaareea baajaar jinee rachaaeaa |

Yendo y viniendo los magos montan su teatro,

ਇਕੁ ਥਿਰੁ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਸਚਾ ਭਾਇਆ ॥੨੫॥
eik thir sachaa saalaahanaa jin man sachaa bhaaeaa |25|

pero las mentes de quienes están complacidos con el Señor Verdadero, alaban al Inamovible Señor. (25)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Slok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਬਿਰਖੁ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਵਿਸੁ ॥
naanak maaeaa karam birakh fal amrit fal vis |

El Creador lo hace todo

ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਖਵਾਲੇ ਤਿਸੁ ॥੧॥
sabh kaaran karataa kare jis khavaale tis |1|

y nosotros comemos de los frutos que Él ordena. (1)

ਮਃ ੨ ॥
mahalaa 2 |

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲਿ ॥
naanak duneea keean vaddiaaeean agee setee jaal |

Oh, dice Nanak, deja consumir en el fuego la grandeza y la gloria;

ਏਨੀ ਜਲੀਈਂ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇਕ ਨ ਚਲੀਆ ਨਾਲਿ ॥੨॥
enee jaleeeen naam visaariaa ik na chaleea naal |2|

este tipo de regalos han hecho que los mortales se olviden del Naam. Ninguno de ellos se irá contigo al final. (2)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri.

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਹੋਇ ਨਿਬੇੜੁ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਇਆ ॥
sir sir hoe niberr hukam chalaaeaa |

Él juzga a todos y a cada uno. Por el Jukam de Su Comando Él nos guía.

ਤੇਰੈ ਹਥਿ ਨਿਬੇੜੁ ਤੂਹੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
terai hath niberr toohai man bhaaeaa |

La Justicia está en Tus Manos, oh, Señor.

ਕਾਲੁ ਚਲਾਏ ਬੰਨਿ ਕੋਇ ਨ ਰਖਸੀ ॥
kaal chalaae ban koe na rakhasee |

Mi mente está feliz Contigo. El mortal es amarrado

ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਨਿੑ ਚੜਿਆ ਨਚਸੀ ॥
jar jaravaanaa kani charriaa nachasee |

y arrastrado por la muerte y nadie lo puede rescatar.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਬੇੜੁ ਸਚਾ ਰਖਸੀ ॥
satigur bohith berr sachaa rakhasee |

La vejez tirana baila sobre los hombros del mortal, ¡suban entonces a bordo de la Barca del Guru!,

ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੜਹਾੜੁ ਅਨਦਿਨੁ ਭਖਸੀ ॥
agan bhakhai bharrahaarr anadin bhakhasee |

pues Él sí los va a rescatar. El fuego del deseo quema como horno consumiendo a los mortales día y noche.

ਫਾਥਾ ਚੁਗੈ ਚੋਗ ਹੁਕਮੀ ਛੁਟਸੀ ॥
faathaa chugai chog hukamee chhuttasee |

Como pájaros atrapados, los mortales picotean del maíz y sólo a través del Mandato del Señor se podrán liberar.

ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ਕੂੜੁ ਨਿਖੁਟਸੀ ॥੨੬॥
karataa kare su hog koorr nikhuttasee |26|

Lo que sea que el Creador hace, eso sucede y la falsedad no triunfa al final. (26)


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430
Share