Sri Guru Granth Sahib

Página - 1390


ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰਿ ਖਟ ਦਰਸਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥਿ ਗੁਨਾ ॥
gaaveh gun baran chaar khatt darasan brahamaadik simaranth gunaa |

Las cuatro castas y los seis Shastras, cantan Sus Gloriosas Alabanzas, Brahma y todos los demás meditan en Sus Virtudes,

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸੁ ਸਹਸ ਜਿਹਬਾ ਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਲਿਵ ਲਾਗਿ ਧੁਨਾ ॥
gaavai gun ses sahas jihabaa ras aad ant liv laag dhunaa |

la serpiente rey de las mil cabezas canta Su Alabanza con gran Dicha, permaneciendo amorosamente apegada a Él. Shiva, desapegado y más allá del deseo,

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਉ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨਿ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜਾਣਿਓ ॥
gaavai gun mahaadeo bairaagee jin dhiaan nirantar jaanio |

canta las Gloriosas Alabanzas de Guru Nanak, Quien conoce la Interminable Meditación del Señor.

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੫॥
kab kal sujas gaavau gur naanak raaj jog jin maanio |5|

Kal, el poeta canta las Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría del Raya Yoga. (5)

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰੁ ਰਿਦੰਤਰਿ ॥
raaj jog maanio basio niravair ridantar |

Él conquistó el Raya Yoga y es soberano en los dos mundos, el Señor, Quien está más allá del odio y de la venganza, es Enaltecido en Su corazón.

ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਗਲ ਉਧਰੀ ਨਾਮਿ ਲੇ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰਿ ॥
srisatt sagal udharee naam le tario nirantar |

El mundo entero es salvado y llevado a través, cantando el Naam, el Nombre del Dios.

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦਿ ਆਦਿ ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਹ ਲਗਿ ॥
gun gaaveh sanakaad aad janakaad jugah lag |

Sanak, Yanak y los otros, cantan Sus Alabanzas Época tras Época. Bendito, Bendito, Bendito y Fructífero es el Sublime

ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ ਧੰਨਿ ਜਨਮੁ ਸਕਯਥੁ ਭਲੌ ਜਗਿ ॥
dhan dhan gur dhan janam sakayath bhalau jag |

nacimiento de Guru Nanak en este mundo, aún en las regiones inferiores, Su Victoria es celebrada, dice Kal el poeta.

ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨਿ ਕਬਿ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ॥
paataal puree jaikaar dhun kab jan kal vakhaanio |

Eres bendecido con el Néctar del Nombre del Señor,

ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ॥੬॥
har naam rasik naanak gur raaj jog tai maanio |6|

oh Guru Nanak, has conquistado el Raya Yoga y gozas de Soberanía en ambos mundos. (6)

ਸਤਜੁਗਿ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਿ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥
satajug tai maanio chhalio bal baavan bhaaeio |

En la Era dorada de Sat eras Krishna, estabas complacido de engañar a Baal, el rey, en la forma de un enano.

ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵੰਸੁ ਕਹਾਇਓ ॥
tretai tai maanio raam raghuvans kahaaeio |

En la Era de plata de Tetra, te llamabas Ram de la Dinastía Raghu y en la Era de bronce de Duapar,

ਦੁਆਪੁਰਿ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਰਾਰਿ ਕੰਸੁ ਕਿਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ ॥
duaapur krisan muraar kans kirataarath keeo |

eras Krishna, mataste a Mur, el ser maligno y salvaste a Kans.

ਉਗ੍ਰਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ ਜਨ ਦੀਓ ॥
augrasain kau raaj abhai bhagatah jan deeo |

Tus Bendiciones confirieron a Ugrasain con un reino, y diste a tus humildes Devotos la actitud de vivir sin miedos y temores.

ਕਲਿਜੁਗਿ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ ॥
kalijug pramaan naanak gur angad amar kahaaeio |

En la Era de Hierro, la Era oscura de Kali, eres conocido y aceptado como Guru Nanak, Guru Angad y Guru Amar Das. La soberana regencia del Gran Guru es inmutable y permanente,

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜੁ ਅਬਿਚਲੁ ਅਟਲੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ ਫੁਰਮਾਇਓ ॥੭॥
sree guroo raaj abichal attal aad purakh furamaaeio |7|

de acuerdo al Mandato de nuestro Señor, el Dios Primordial. (7)

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜੈਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ॥
gun gaavai ravidaas bhagat jaidev trilochan |

Sus Gloriosas Alabanzas son recitadas por los Devotos, Ravi Das, Ye Dev y Trilochan,

ਨਾਮਾ ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹਿ ਸਮ ਲੋਚਨ ॥
naamaa bhagat kabeer sadaa gaaveh sam lochan |

los Devotos Nam Dev y Kabir Lo Alaban continuamente, sabiendo que Él es de mirada pareja.

ਭਗਤੁ ਬੇਣਿ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਜਿ ਆਤਮ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥
bhagat ben gun ravai sahaj aatam rang maanai |

El Devoto Beni canta Sus Alabanzas, él de forma intuitiva disfruta del Éxtasis del Alma.

ਜੋਗ ਧਿਆਨਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥
jog dhiaan gur giaan binaa prabh avar na jaanai |

Él es el Maestro de la Yoga y la Meditación, y la Sabiduría Espiritual del Guru, no conoce a otro excepto a Dios.

ਸੁਖਦੇਉ ਪਰੀਖੵਤੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖਿ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥
sukhadeo pareekhayat gun ravai gotam rikh jas gaaeio |

Suk Dev y Priket cantan su Alabanza,

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵਤਨੁ ਜਗਿ ਛਾਇਓ ॥੮॥
kab kal sujas naanak gur nit navatan jag chhaaeio |8|

y Gautam, el Rishi también las canta. Dice Kal, el poeta, las Alabanzas siempre frescas de Guru Nanak son esparcidas a través del mundo entero. (8)

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪਾਯਾਲਿ ਭਗਤ ਨਾਗਾਦਿ ਭੁਯੰਗਮ ॥
gun gaaveh paayaal bhagat naagaad bhuyangam |

En los mundos inferiores, Sus Alabanzas son recitadas por devotos como Shesh-nag en la forma de serpiente.

ਮਹਾਦੇਉ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤਿ ਜੰਗਮ ॥
mahaadeo gun ravai sadaa jogee jat jangam |

Shiva, los Yoguis y los ermitaños, cantan para siempre Sus Alabanzas,

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨਿ ਬੵਾਸੁ ਜਿਨਿ ਬੇਦ ਬੵਾਕਰਣ ਬੀਚਾਰਿਅ ॥
gun gaavai mun bayaas jin bed bayaakaran beechaaria |

Vyas el Santo silencioso, quien estudió los Vedas y su gramática, canta Sus Alabanzas.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨਿ ਹੁਕਮਿ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਵਾਰੀਅ ॥
brahamaa gun ucharai jin hukam sabh srisatt savaareea |

Sus Alabanzas son entonadas por Brahma, quien creó el Universo entero por Mandato de Dios.

ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ ॥
brahamandd khandd pooran braham gun niragun sam jaanio |

Él llena las galaxias y los reinos del universo, se dice que es Manifiesto e Inmanifiesto.

ਜਪੁ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੯॥
jap kal sujas naanak gur sahaj jog jin maanio |9|

Kal canta las Sublimes Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría de la Yoga. (9)

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇਓ ॥
gun gaaveh nav naath dhan gur saach samaaeio |

Los nueve Maestros del Yoga cantan Su Alabanza, Bendito sea el Guru, Quien está inmergido en el Señor Verdadero.

ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚਕ੍ਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ॥
maandhaataa gun ravai jen chakravai kahaaeio |

Mandhata, quien se llamó a sí mismo regidor del mundo, canta Su Alabanza,

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਿ ਰਾਉ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲਿ ਬਸੰਤੌ ॥
gun gaavai bal raau sapat paataal basantau |

Baal, el rey, habitando en el séptimo mundo inferior, canta Su Alabanza.

ਭਰਥਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਰਹੰਤੌ ॥
bharathar gun ucharai sadaa gur sang rahantau |

Barthar, quien habita con Gorak, su Guru, canta Su Alabanza, Durbas, el rey Puro y Angra, cantan la Alabanza de Guru Nanak.

ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰਉ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥
doorabaa paroorau angarai gur naanak jas gaaeio |

Dice Kal, el poeta, las sublimes Alabanzas de Guru Nanak

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ॥੧੦॥
kab kal sujas naanak gur ghatt ghatt sahaj samaaeio |10|

de forma intuitiva compenetran todos y cada corazón. (10)


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430