Sri Guru Granth Sahib

Página - 257


ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ ਜਾਸੁ ਬਸੈ ਮਨਿ ਨਾਉ ॥
traas mittai jam panth kee jaas basai man naau |

El miedo que tiene el ser llevado por el sendero de la muerte desaparece cuando el Naam, el Nombre del Señor, habita en su mente.

ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਠਾਉ ॥
gat paaveh mat hoe pragaas mahalee paaveh tthaau |

Así lograrás el Estado Perfecto, tu mente se iluminará y serás recibido en la Corte del Señor.

ਤਾਹੂ ਸੰਗਿ ਨ ਧਨੁ ਚਲੈ ਗ੍ਰਿਹ ਜੋਬਨ ਨਹ ਰਾਜ ॥
taahoo sang na dhan chalai grih joban nah raaj |

Para nada te acompañarán las riquezas, ni la belleza, ni tu hogar, ni tampoco tu reino,

ਸੰਤਸੰਗਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹਹੁ ਇਹੈ ਤੁਹਾਰੈ ਕਾਜ ॥
santasang simarat rahahu ihai tuhaarai kaaj |

así que habita en el Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, sólo esta es la buena acción.

ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਉ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੈ ਆਪ ॥
taataa kachhoo na hoee hai jau taap nivaarai aap |

Cuando Él, el Señor nos salva de nuestras aflicciones, ya no hay más pena para nosotros, pues el Señor,

ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਹਮਹਿ ਆਪਹਿ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੩੨॥
pratipaalai naanak hameh aapeh maaee baap |32|

dice Nanak, nos sostiene por Sí Mismo, pues Él es nuestro Padre y también nuestra Madre. (32)

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Slok

ਥਾਕੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਘਾਲਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਥ ॥
thaake bahu bidh ghaalate tripat na trisanaa laath |

La sonsa actitud de los voluntariosos Manmukjs, los ha drenado y aún así sus deseos no desaparecen ni tampoco viven en Paz;

ਸੰਚਿ ਸੰਚਿ ਸਾਕਤ ਮੂਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਨ ਸਾਥ ॥੧॥
sanch sanch saakat mooe naanak maaeaa na saath |1|

ellos han logrado todos los bienes pero esos bienes no los hacen sentir bien. (1)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri

ਥਥਾ ਥਿਰੁ ਕੋਊ ਨਹੀ ਕਾਇ ਪਸਾਰਹੁ ਪਾਵ ॥
thathaa thir koaoo nahee kaae pasaarahu paav |

THATHA: Nada se queda, ¿por qué entonces te vas a buscar a otra parte?,

ਅਨਿਕ ਬੰਚ ਬਲ ਛਲ ਕਰਹੁ ਮਾਇਆ ਏਕ ਉਪਾਵ ॥
anik banch bal chhal karahu maaeaa ek upaav |

estando lejos engañas a otros de mil formas, y sólo para que, al final, logres puras ilusiones.

ਥੈਲੀ ਸੰਚਹੁ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰਹੁ ਥਾਕਿ ਪਰਹੁ ਗਾਵਾਰ ॥
thailee sanchahu sram karahu thaak parahu gaavaar |

Te exhaustas, oh tonto, acumulando monedas en una simple bolsa,

ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਅੰਤੇ ਅਉਸਰ ਬਾਰ ॥
man kai kaam na aavee ante aausar baar |

que no te servirán para nada cuando el fin llegue.

ਥਿਤਿ ਪਾਵਹੁ ਗੋਬਿਦ ਭਜਹੁ ਸੰਤਹ ਕੀ ਸਿਖ ਲੇਹੁ ॥
thit paavahu gobid bhajahu santah kee sikh lehu |

Lograrás la Paz sólo habitando en Gobind, recibiendo instrucción de los Santos y amando al Único Señor,

ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਸਦ ਏਕ ਸਿਉ ਇਆ ਸਾਚਾ ਅਸਨੇਹੁ ॥
preet karahu sad ek siau eaa saachaa asanehu |

pues sólo eso es el Amor Verdadero.

ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਸਭ ਬਿਧਿ ਏਕੈ ਹਾਥ ॥
kaaran karan karaavano sabh bidh ekai haath |

Él, el Señor es el Único Creador y la Causa, todos los hilos están en Su Mano.

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਅਨਾਥ ॥੩੩॥
jit jit laavahu tith tit lageh naanak jant anaath |33|

Haz de mí lo que quieras, oh mi Maestro, pues Tus Criaturas no tienen otro refugio más que el Tuyo.(33)

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Slok

ਦਾਸਹ ਏਕੁ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥
daasah ek nihaariaa sabh kachh devanahaar |

Tus Sirvientes han tomado Conciencia, oh Señor, de que Tú eres el Único Dador.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹਹਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਅਧਾਰ ॥੧॥
saas saas simarat raheh naanak daras adhaar |1|

Así Nanak medita en Ti, con cada respiración, y Tu Presencia es su Único Soporte.(1)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri

ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥
dadaa daataa ek hai sabh kau devanahaar |

DADDA: Él, el Señor es el Único Dador, Él es quien da a todos, y sin ningún límite,

ਦੇਂਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
dende tott na aavee aganat bhare bhanddaar |

pues ilimitados son Sus Tesoros.

ਦੈਨਹਾਰੁ ਸਦ ਜੀਵਨਹਾਰਾ ॥
dainahaar sad jeevanahaaraa |

Él, el Dador está por siempre Vivo y Despierto,

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉ ਤਾਹਿ ਬਿਸਾਰਾ ॥
man moorakh kiau taeh bisaaraa |

¿por qué entonces, oh mi mente tonta, te has olvidado de tu Señor?

ਦੋਸੁ ਨਹੀ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮੀਤਾ ॥
dos nahee kaahoo kau meetaa |

Sin embargo, ¿quién es el responsable de esto

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਧੁ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਤਾ ॥
maaeaa moh bandh prabh keetaa |

cuando Él, el Señor Mismo nos ata a nuestros deseos?

ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ॥
darad nivaareh jaa ke aape |

Él Mismo remueve el dolor del Gurmukh,

ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧ੍ਰਾਪੇ ॥੩੪॥
naanak te te guramukh dhraape |34|

oh dice Nanak, y así se libera. (34)

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Slok

ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂ ਲਾਹਿ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ॥
dhar jeeare ik ttek too laeh biddaanee aas |

Ten sólo el Soporte del Uno, y deja el soporte de cualquier otro.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥੧॥
naanak naam dhiaaeeai kaaraj aavai raas |1|

Habita en el Naam, el Nombre del Señor, oh, dice Nanak, para que tu vida sea fructífera.(1)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri

ਧਧਾ ਧਾਵਤ ਤਉ ਮਿਟੈ ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੋਇ ਬਾਸੁ ॥
dhadhaa dhaavat tau mittai santasang hoe baas |

DHADHA: Mi vagar termina en el momento en que encuentro la Paz en la Santa Congregación.

ਧੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਆਪਿ ਤਉ ਹੋਇ ਮਨਹਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥
dhur te kirapaa karahu aap tau hoe maneh paragaas |

Mi mente se iluminará si Tú, oh mi Maestro, me bendices con Tu Gracia.

ਧਨੁ ਸਾਚਾ ਤੇਊ ਸਚ ਸਾਹਾ ॥
dhan saachaa teaoo sach saahaa |

Tu Riqueza es la Única Riqueza Verdadera, Tú eres el Único Rey Verdadero,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਬਿਸਾਹਾ ॥
har har poonjee naam bisaahaa |

y el lograr el Tesoro de Tu Nombre es el Único Comercio Verdadero.

ਧੀਰਜੁ ਜਸੁ ਸੋਭਾ ਤਿਹ ਬਨਿਆ ॥
dheeraj jas sobhaa tih baniaa |

Sólo le vendrá esta Gloria y esta Paz a aquél que se acoja a Tu Alabanza,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸ੍ਰਵਨ ਜਿਹ ਸੁਨਿਆ ॥
har har naam sravan jih suniaa |

oh Señor y Maestro nuestro.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਹ ਘਟਿ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥
guramukh jih ghatt rahe samaaee |

Dice Nanak, aquél en cuyo corazón habita Tu Presencia, por la Gracia del Guru,

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ ॥੩੫॥
naanak tih jan milee vaddaaee |35|

logra la Gloria y la Magnificencia.(35)

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Slok

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਪੁ ਜਪਿਆ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥
naanak naam naam jap japiaa antar baahar rang |

Aquél que habita con Amor por dentro y por fuera de su ser en el Naam, el Nombre del Señor,

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਰਕੁ ਨਾਹਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ॥੧॥
gur poorai upadesiaa narak naeh saadhasang |1|

y recibe la Instrucción del Perfecto Guru al habitar con los Santos, es salvado de la oscuridad de su conciencia. (1)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri

ਨੰਨਾ ਨਰਕਿ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ ॥
nanaa narak pareh te naahee |

NANNA: La oscuridad de la conciencia no existe para aquél que en,

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਬਸਾਹੀ ॥
jaa kai man tan naam basaahee |

cuerpo y mente vive impregnado con el Naam, el Nombre del Señor.

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਜਪਤੇ ॥
naam nidhaan guramukh jo japate |

Aquéllos que habitan en el Nombre, el Tesoro de Bondad,

ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਨਾ ਓਇ ਖਪਤੇ ॥
bikh maaeaa meh naa oe khapate |

no son destruidos por el lento veneno de Maya.

ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨ ਹੋਤਾ ਤਾ ਕਹੁ ॥
nanaakaar na hotaa taa kahu |

Aquél a quien el Guru ha bendecido con el Mantra del Naam,

ਨਾਮੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਜਾ ਕਹੁ ॥
naam mantru gur deeno jaa kahu |

no le será negado nada en la vida.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430