Sri Guru Granth Sahib

Página - 1430


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥
raag maalaa |

ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗਿ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ॥
raag ek sang panch barangan |

ਸੰਗਿ ਅਲਾਪਹਿ ਆਠਉ ਨੰਦਨ ॥
sang alaapeh aatthau nandan |

ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ ॥
pratham raag bhairau vai karahee |

ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗਿ ਉਚਰਹੀ ॥
panch raaganee sang ucharahee |

ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ॥
pratham bhairavee bilaavalee |

ਪੁੰਨਿਆਕੀ ਗਾਵਹਿ ਬੰਗਲੀ ॥
puniaakee gaaveh bangalee |

ਪੁਨਿ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀ ॥
pun asalekhee kee bhee baaree |

ਏ ਭੈਰਉ ਕੀ ਪਾਚਉ ਨਾਰੀ ॥
e bhairau kee paachau naaree |

ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਦਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਹਿ ॥
pancham harakh disaakh sunaaveh |

ਬੰਗਾਲਮ ਮਧੁ ਮਾਧਵ ਗਾਵਹਿ ॥੧॥
bangaalam madh maadhav gaaveh |1|

ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੀ ਭਾਂਤਿ ॥
lalat bilaaval gaavahee apunee apunee bhaant |

ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵਹਿ ਗਾਇਨ ਪਾਤ੍ਰ ॥੧॥
asatt putr bhairav ke gaaveh gaaein paatr |1|

ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਕਉਸਕ ਆਲਾਪਹਿ ॥
duteea maalkausak aalaapeh |

ਸੰਗਿ ਰਾਗਨੀ ਪਾਚਉ ਥਾਪਹਿ ॥
sang raaganee paachau thaapeh |

ਗੋਂਡਕਰੀ ਅਰੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥
gonddakaree ar devagandhaaree |

ਗੰਧਾਰੀ ਸੀਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ ॥
gandhaaree seehutee uchaaree |

ਧਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ ॥
dhanaasaree e paachau gaaee |

ਮਾਲ ਰਾਗ ਕਉਸਕ ਸੰਗਿ ਲਾਈ ॥
maal raag kausak sang laaee |

ਮਾਰੂ ਮਸਤਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ ॥
maaroo masatang mevaaraa |

ਪ੍ਰਬਲਚੰਡ ਕਉਸਕ ਉਭਾਰਾ ॥
prabalachandd kausak ubhaaraa |

ਖਉਖਟ ਅਉ ਭਉਰਾਨਦ ਗਾਏ ॥
khaukhatt aau bhauraanad gaae |

ਅਸਟ ਮਾਲਕਉਸਕ ਸੰਗਿ ਲਾਏ ॥੧॥
asatt maalkausak sang laae |1|

ਪੁਨਿ ਆਇਅਉ ਹਿੰਡੋਲੁ ਪੰਚ ਨਾਰਿ ਸੰਗਿ ਅਸਟ ਸੁਤ ॥
pun aaeaau hinddol panch naar sang asatt sut |

ਉਠਹਿ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ ॥੧॥
auttheh taan kalol gaaein taar milaavahee |1|

ਤੇਲੰਗੀ ਦੇਵਕਰੀ ਆਈ ॥
telangee devakaree aaee |

ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ॥
basantee sandoor suhaaee |

ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ ॥
saras aheeree lai bhaarajaa |

ਸੰਗਿ ਲਾਈ ਪਾਂਚਉ ਆਰਜਾ ॥
sang laaee paanchau aarajaa |

ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸਕਰ ਆਏ ॥
suramaanand bhaasakar aae |

ਚੰਦ੍ਰਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ॥
chandrabinb mangalan suhaae |

ਸਰਸਬਾਨ ਅਉ ਆਹਿ ਬਿਨੋਦਾ ॥
sarasabaan aau aaeh binodaa |

ਗਾਵਹਿ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ ॥
gaaveh saras basant kamodaa |

ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਮੈ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ॥
asatt putr mai kahe savaaree |

ਪੁਨਿ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ॥੧॥
pun aaee deepak kee baaree |1|

ਕਛੇਲੀ ਪਟਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪਿ ॥
kachhelee pattamanjaree ttoddee kahee alaap |

ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂਜਰੀ ਸੰਗਿ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪਿ ॥੧॥
kaamodee aau goojaree sang deepak ke thaap |1|

ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ ਅਉ ਰਾਮਾ ॥
kaalankaa kuntal aau raamaa |

ਕਮਲਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥
kamalakusam chanpak ke naamaa |

ਗਉਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲੵਾਨਾ ॥
gauraa aau kaanaraa kalayaanaa |

ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ॥੧॥
asatt putr deepak ke jaanaa |1|

ਸਭ ਮਿਲਿ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥
sabh mil sireeraag vai gaaveh |

ਪਾਂਚਉ ਸੰਗਿ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਹਿ ॥
paanchau sang barangan laaveh |

ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ॥
bairaaree karanaattee dharee |

ਗਵਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ ॥
gavaree gaaveh aasaavaree |

ਤਿਹ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ॥
tih paachhai sindhavee alaapee |

ਸਿਰੀਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚਉ ਥਾਪੀ ॥੧॥
sireeraag siau paanchau thaapee |1|

ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੋਂਡ ਗੰਭੀਰ ॥
saaloo saarag saagaraa aaur gondd ganbheer |

ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ ॥੧॥
asatt putr sreeraag ke gundd kunbh hameer |1|

ਖਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥
khasattam megh raag vai gaaveh |

ਪਾਂਚਉ ਸੰਗਿ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਹਿ ॥
paanchau sang barangan laaveh |

ਸੋਰਠਿ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ॥
soratth gondd malaaree dhunee |

ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਗੁਨ ਗੁਨੀ ॥
pun gaaveh aasaa gun gunee |

ਊਚੈ ਸੁਰਿ ਸੂਹਉ ਪੁਨਿ ਕੀਨੀ ॥
aoochai sur soohau pun keenee |

ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚਉ ਚੀਨੀ ॥੧॥
megh raag siau paanchau cheenee |1|

ਬੈਰਾਧਰ ਗਜਧਰ ਕੇਦਾਰਾ ॥
bairaadhar gajadhar kedaaraa |

ਜਬਲੀਧਰ ਨਟ ਅਉ ਜਲਧਾਰਾ ॥
jabaleedhar natt aau jaladhaaraa |

ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਸੰਕਰ ਅਉ ਸਿਆਮਾ ॥
pun gaaveh sankar aau siaamaa |

ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁਤ੍ਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥੧॥
megh raag putran ke naamaa |1|

ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨਿ ਗਾਏ ਸੰਗਿ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ ॥
khasatt raag un gaae sang raaganee tees |

ਸਭੈ ਪੁਤ੍ਰ ਰਾਗੰਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ ॥੧॥੧॥
sabhai putr raagan ke atthaarah das bees |1|1|


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430