Sri Guru Granth Sahib

Página - 1074


ਆਪੇ ਸਚੁ ਧਾਰਿਓ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਸਚੇ ਸਚਿ ਵਰਤੀਜਾ ਹੇ ॥੪॥
aape sach dhaario sabh saachaa sache sach varateejaa he |4|

Verdad es Él y Verdad es todo lo que Él establece, Verdad es el Orden Prevaleciente del Señor Verdadero. (4)

ਸਚੁ ਤਪਾਵਸੁ ਸਚੇ ਕੇਰਾ ॥
sach tapaavas sache keraa |

Verdadera es la Justicia de nuestro Señor Verdadero,

ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ॥
saachaa thaan sadaa prabh teraa |

siempre Verdadero es Tu Recinto.

ਸਚੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖੁ ਕੀਜਾ ਹੇ ॥੫॥
sachee kudarat sachee baanee sach saahib sukh keejaa he |5|

Sí, Verdadero es Tu Poder, Verdad es Tu Palabra, y el Éxtasis que confieres, es también Eternamente Verdadero. (5)

ਏਕੋ ਆਪਿ ਤੂਹੈ ਵਡ ਰਾਜਾ ॥
eko aap toohai vadd raajaa |

Sólo Tú eres el Rey Sublime, oh Dios, sí, a través de Tu Comando,

ਹੁਕਮਿ ਸਚੇ ਕੈ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥
hukam sache kai poore kaajaa |

conoces nuestro interior y estás complacido, oh Uno Verdadero, todas nuestras tareas son realizadas,

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਪਤੀਜਾ ਹੇ ॥੬॥
antar baahar sabh kichh jaanai aape hee aap pateejaa he |6|

por Ti Mismo, con Tu Propio Ser. (6)

ਤੂ ਵਡ ਰਸੀਆ ਤੂ ਵਡ ਭੋਗੀ ॥
too vadd raseea too vadd bhogee |

Eres el Gran Revelador y eres Quien disfruta de los placeres de la vida,

ਤੂ ਨਿਰਬਾਣੁ ਤੂਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ ॥
too nirabaan toohai hee jogee |

eres Desapegado, el Yogui, el Señor del Nirvana, toda Paz,

ਸਰਬ ਸੂਖ ਸਹਜ ਘਰਿ ਤੇਰੈ ਅਮਿਉ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸਟੀਜਾ ਹੇ ॥੭॥
sarab sookh sahaj ghar terai amiau teree drisatteejaa he |7|

Felicidad y Éxtasis están en Tu Hogar y Tu Mirada de Gracia derrama Néctar. (7)

ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ਤੁਝੈ ਤੇ ਹੋਵੈ ॥
teree daat tujhai te hovai |

Sólo Tú nos bendices con Tus Bondades, oh Dios. A Tu gente le das todo,

ਦੇਹਿ ਦਾਨੁ ਸਭਸੈ ਜੰਤ ਲੋਐ ॥
dehi daan sabhasai jant loaai |

sí, a todas Tus criaturas y mientras ellos se sacian,

ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰੈ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘੀਜਾ ਹੇ ॥੮॥
tott na aavai poor bhanddaarai tripat rahe aagheejaa he |8|

Tus Tesoros permanecen Desbordantes e Interminables como siempre. (8)

ਜਾਚਹਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਬਨਵਾਸੀ ॥
jaacheh sidh saadhik banavaasee |

Oh Señor, los buscadores, los adeptos, los que viven en los bosques, todos Te buscan sólo a Ti. Sí,

ਜਾਚਹਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥
jaacheh jatee satee sukhavaasee |

Te buscan los que practican la continencia y castidad y viven en la Dicha.

ਇਕੁ ਦਾਤਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਜਾਚਿਕ ਦੇਹਿ ਦਾਨੁ ਸ੍ਰਿਸਟੀਜਾ ਹੇ ॥੯॥
eik daataar sagal hai jaachik dehi daan srisatteejaa he |9|

Oh Dios eres el Único Creador, mientras que todos los demás son buscadores, oh Señor, bendice a toda Tu Creación con Tus Bondades. (9)

ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਅਰੁ ਰੰਗ ਅਪਾਰਾ ॥
kareh bhagat ar rang apaaraa |

Millones hay que Te alaban y Te adoran amorosamente.

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
khin meh thaap uthaapanahaaraa |

En un sólo momento, creas y destruyes, sí, Infinito e Invaluable eres Tú,

ਭਾਰੋ ਤੋਲੁ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿ ਭਗਤੀਜਾ ਹੇ ॥੧੦॥
bhaaro tol beant suaamee hukam man bhagateejaa he |10|

oh Maestro y es sometiéndome a Tu Voluntad, que nos volvemos Tus Devotos. (10)

ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਦਰਸੁ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਜਾਣੈ ॥
jis dehi daras soee tudh jaanai |

Sólo Te conoce aquél a quien bendices con Tu Visión y siempre gozará de Tu Amor,

ਓਹੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ॥
ohu gur kai sabad sadaa rang maanai |

a través de la Palabra del Guru.

ਚਤੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ਸਿਆਣਾ ਸੋਈ ਜੋ ਮਨਿ ਤੇਰੈ ਭਾਵੀਜਾ ਹੇ ॥੧੧॥
chatur saroop siaanaa soee jo man terai bhaaveejaa he |11|

Oh Dios, sólo será astuto y sabio, aquél con quien estas complacido. (11)

ਜਿਸੁ ਚੀਤਿ ਆਵਹਿ ਸੋ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
jis cheet aaveh so veparavaahaa |

Aquél que tiene su atención puesta en Ti, vive libre de preocupaciones.

ਜਿਸੁ ਚੀਤਿ ਆਵਹਿ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ॥
jis cheet aaveh so saachaa saahaa |

Aquél que Te alaba, es el verdadero Rey y aquél que Te ama, se libera de sus miedos,

ਜਿਸੁ ਚੀਤਿ ਆਵਹਿ ਤਿਸੁ ਭਉ ਕੇਹਾ ਅਵਰੁ ਕਹਾ ਕਿਛੁ ਕੀਜਾ ਹੇ ॥੧੨॥
jis cheet aaveh tis bhau kehaa avar kahaa kichh keejaa he |12|

sin tener que hacer ningún otro esfuerzo para complacerte. (12)

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰੁ ਠੰਢਾ ॥
trisanaa boojhee antar tthandtaa |

Su ansiedad se calma, su interior es refrescado y a través del Guru Perfecto,

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਢਾ ॥
gur poorai lai toottaa gandtaa |

su amor hecho pedazos se vuelve a construir,

ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ ਅਮਿਉ ਝੋਲਿ ਝੋਲਿ ਪੀਜਾ ਹੇ ॥੧੩॥
surat sabad rid antar jaagee amiau jhol jhol peejaa he |13|

así su Conciencia despierta a la Palabra y da rienda suelta a su ser alimentándose del Néctar del Señor. (13)

ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ॥
marai naahee sad sad hee jeevai |

Él no muere, sino vive para siempre, se vuelve inmortal,

ਅਮਰੁ ਭਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਥੀਵੈ ॥
amar bheaa abinaasee theevai |

pues la muerte no lo toca más y se libera de sus dudas,

ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ ਗੁਰਿ ਦੂਰਿ ਕੀਆ ਭਰਮੀਜਾ ਹੇ ॥੧੪॥
naa ko aavai naa ko jaavai gur door keea bharameejaa he |14|

sí, ahora él ya no va ni viene. (14)

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ॥
poore gur kee pooree baanee |

Perfecta es la Palabra del Guru Perfecto, aquél que se aferra al Uno Perfecto,

ਪੂਰੈ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
poorai laagaa poore maeh samaanee |

se inmerge en Él. Con cada día su Amor se incrementa y donde sea que es pesado,

ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀਜਾ ਹੇ ॥੧੫॥
charrai savaaeaa nit nit rangaa ghattai naahee toleejaa he |15|

muestra su peso completo. (15)

ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸੁਧੁ ਕਰਾਇਆ ॥
baarahaa kanchan sudh karaaeaa |

De la prueba, él sale verdadero, como oro puro,

ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਇਆ ॥
nadar saraaf vanee sacharraaeaa |

el Guru Joyero lo encontró de un Bello Color y lo aceptó en el Tesoro del Señor,

ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ ਫਿਰਿ ਨਾਹੀ ਤਾਈਜਾ ਹੇ ॥੧੬॥
parakh khajaanai paaeaa saraafee fir naahee taaeejaa he |16|

para no regresar al fuego del vientre y tener que confrontar otra vez sus pasiones. (16)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥
amrit naam tumaaraa suaamee |

Oh Señor Maestro, Dulce Néctar es Tu Nombre y Nanak,

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥
naanak daas sadaa kurabaanee |

Tu Sirviente ofrece su ser en sacrificio a Ti. Sí, asociándose a los Santos,

ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਜਾ ਹੇ ॥੧੭॥੧॥੩॥
santasang mahaa sukh paaeaa dekh darasan ihu man bheejaa he |17|1|3|

ha logrado Inmenso Éxtasis y teniendo la Visión del Señor, su mente está imbuida en Él. (17-1-3)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਸੋਲਹੇ ॥
maaroo mahalaa 5 solahe |

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Solajas.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

ਗੁਰੁ ਗੋਪਾਲੁ ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦਾ ॥
gur gopaal gur govindaa |

El Guru es el Soporte, Lo Principal en la Tierra.

ਗੁਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਬਖਸਿੰਦਾ ॥
gur deaal sadaa bakhasindaa |

El Guru es siempre Benévolo y siempre Perdonador,

ਗੁਰੁ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਅਸਥਾਨਾ ਹੇ ॥੧॥
gur saasat simrit khatt karamaa gur pavitru asathaanaa he |1|

sí, el Guru es los Shastras, los Smritis, los seis rituales, el lugar Santo de peregrinaje. (1)


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430