Sri Guru Granth Sahib

Página - 1360


ਬ੍ਰਹਮਣਹ ਸੰਗਿ ਉਧਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜਿ ਪੂਰਣਹ ॥
brahamanah sang udharanan braham karam ji pooranah |

Asociándose al Brahmán uno es salvado si sus acciones son perfectas como las de Dios.

ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲਹ ॥੬੫॥
aatam ratan sansaar gahan te nar naanak nihafalah |65|

Quienes tienen su Alma imbuida en los asuntos del mundo, oh dice Nanak, sus vidas no dan fruto alguno.(65)

ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀਅ ਕਹ ॥
par darab hiranan bahu vighan karanan ucharanan sarab jeea kah |

El mortal se roba la riqueza de otros, causando todo tipo de problemas, su hablar es sólo para su propio bien,

ਲਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਤਿਪਤਿ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਿ ਸੂਕਰਹ ॥੬੬॥
lau lee trisanaa atipat man maae karam karat si sookarah |66|

su deseo para esto o aquello nunca es satisfecho, pues su mente está atrapada en la Maya y vive actuando como puerco.(66)

ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਧਰਣੰ ਭੈ ਦੁਤਰਹ ॥
mate samev charanan udharanan bhai dutarah |

Los que viven intoxicados y absorbidos en los Pies de Loto del Señor, están a salvo del terrible océano del mundo.

ਅਨੇਕ ਪਾਤਿਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨ ਸੰਸਯਹ ॥੬੭॥੪॥
anek paatik haranan naanak saadh sangam na sansayah |67|4|

Millones de errores son destruidos, en la Saad Sangat, oh dice Nanak, de esto no hay duda alguna. (67-4)

ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ ॥
mahalaa 5 gaathaa |

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Gatja.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖੵ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ॥
karapoor puhap sugandhaa paras maanukhay dehan maleenan |

El alcanfor, las flores y el perfume se contaminan cuando entran en contacto con el cuerpo humano,

ਮਜਾ ਰੁਧਿਰ ਦ੍ਰੁਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਿ ਗਰਬੇਣ ਅਗੵਾਨਣੋ ॥੧॥
majaa rudhir drugandhaa naanak ath garaben agayaanano |1|

oh dice Nanak, el humano, está orgulloso de su pestilente médula, sangre y huesos. (1)

ਪਰਮਾਣੋ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸਹ ਦੀਪ ਲੋਅ ਸਿਖੰਡਣਹ ॥
paramaano parajant aakaasah deep loa sikhanddanah |

Aun si el mortal se pudiera reducir al tamaño de un átomo y viajar por los éteres,

ਗਛੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨ ਸਿਧੵਤੇ ॥੨॥
gachhen nain bhaaren naanak binaa saadhoo na sidhayate |2|

mundos y reinos en un parpadeo, oh, dice Nanak, sin el Santo, no sería salvado.(2)

ਜਾਣੋ ਸਤਿ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਣੋ ਦ੍ਰਿਸਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ॥
jaano sat hovanto marano drisatten mithiaa |

Entiende que de seguro la muerte llegará y lo que se ve es falso,

ਕੀਰਤਿ ਸਾਥਿ ਚਲੰਥੋ ਭਣੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ॥੩॥
keerat saath chalantho bhanant naanak saadh sangen |3|

así que canta el Kirtan de las Alabanzas del Señor en la Saad Sangat, esto es lo único que irá contigo al final. (3)

ਮਾਯਾ ਚਿਤ ਭਰਮੇਣ ਇਸਟ ਮਿਤ੍ਰੇਖੁ ਬਾਂਧਵਹ ॥
maayaa chit bharamen isatt mitrekh baandhavah |

La conciencia vaga perdida en Maya, apegada a amigos y parientes.

ਲਬਧੵੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ॥੪॥
labadhayan saadh sangen naanak sukh asathaanan gopaal bhajanan |4|

Vibrando y meditando en el Señor del Universo, en la Saad Sangat, oh, dice Nanak, el Eterno Lugar de Descanso es encontrado. (4)

ਮੈਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖ ਸਿ ਚੰਦਨਹ ॥
mailaagar sangen ninm birakh si chandanah |

El solitario árbol del Nim que crece cerca del Sándalo,

ਨਿਕਟਿ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁਧਿ ਨ ਬੋਹਤੇ ॥੫॥
nikatt basanto baanso naanak ahan budh na bohate |5|

se vuelve como él, pero el bambú que también crece cerca, no absorbe su fragancia, ya que está demasiado alto y orgulloso. (5)

ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨਹ ॥
gaathaa gunf gopaal kathan mathan maan maradanah |

En el Gatja, el Mensaje del Señor es entretejido, escuchándolo, el orgullo es aplastado,

ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤ੍ਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਾਣੇ ਪ੍ਰਹਾਰਣਹ ॥੬॥
hatan panch satren naanak har baane prahaaranah |6|

los cinco enemigos son destruidos, oh, dice Nanak, disparando la Flecha del Señor.(6)

ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬਡ ਕਰਮਣਹ ॥
bachan saadh sukh panthaa lahanthaa badd karamanah |

Las Palabras de los Santos son el Sendero hacia la Paz y son obtenidas por un buen Karma,

ਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਹ ॥੭॥
rahantaa janam maranen ramanan naanak har keeratanah |7|

el ciclo de vida y muerte termina, oh, dice Nanak, cantando el Kirtan de las Alabanzas del Señor. (7)

ਪਤ੍ਰ ਭੁਰਿਜੇਣ ਝੜੀਯੰ ਨਹ ਜੜੀਅੰ ਪੇਡ ਸੰਪਤਾ ॥
patr bhurijen jharreeyan nah jarreean pedd sanpataa |

Cuando las hojas caen, ya no se les puede pegar a la rama otra vez,

ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤਿ ਜੋਨਿ ਬਾਸਰੋ ਰੈਣੀ ॥੮॥
naam bihoon bikhamataa naanak bahant jon baasaro rainee |8|

sin el Naam, oh, dice Nanak, sólo hay miseria y sufrimiento y el mortal vaga en la reencarnación día y noche. (8)

ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਭੰਤੰ ਬਡ ਭਾਗਣਹ ॥
bhaavanee saadh sangen labhantan badd bhaaganah |

Uno es bendecido con el Amor de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, por gran fortuna.

ਹਰਿ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹ ਬਿਆਪਣਹ ॥੯॥
har naam gun ramanan naanak sansaar saagar nah biaapanah |9|

Quien sea que cante las Gloriosas Alabanzas del Nombre del Señor, oh, dice Nanak, no es afectado por el océano del mundo. (9)

ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨਹ ॥
gaathaa goorr apaaran samajhanan biralaa janah |

El Gatja es profundo e infinito, y raros en verdad son los que lo entienden,

ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮਹ ॥੧੦॥
sansaar kaam tajanan naanak gobind ramanan saadh sangamah |10|

ellos desechan la lujuria y el amor mundano, dice Nanak, y recitan del Señor en la Saad Sangat. (10)

ਸੁਮੰਤ੍ਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟਿ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨਹ ॥
sumantr saadh bachanaa kott dokh binaasanah |

Las Palabras de los Santos son el Mantra más Sublime, pues borran millones de errores,

ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਧੵਾਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣਹ ॥੧੧॥
har charan kamal dhayaanan naanak kul samooh udhaaranah |11|

meditando en los Pies de Loto del Señor, dice Nanak, nuestras generaciones son salvadas. (11)

ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣਹ ਜੇਣ ਮਧੵ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਹ ॥
sundar mandar sainah jen madhay har keeratanah |

Ese lugar donde el Kirtan de las Alabanzas del Señor son entonadas,

ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦਹ ਨਾਨਕ ਲਬਧੵੰ ਬਡ ਭਾਗਣਹ ॥੧੨॥
mukate raman gobindah naanak labadhayan badd bhaaganah |12|

es el más bello de los lugares, los que habitan en el Señor del Universo son liberados, sólo los más afortunados son bendecidos. (12)

ਹਰਿ ਲਬਧੋ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਮਿਤੋ ॥
har labadho mitr sumito |

He encontrado a mi Señor, mi Amigo,

ਬਿਦਾਰਣ ਕਦੇ ਨ ਚਿਤੋ ॥
bidaaran kade na chito |

mi más querido Amigo, Él nunca romperá mi corazón,

ਜਾ ਕਾ ਅਸਥਲੁ ਤੋਲੁ ਅਮਿਤੋ ॥
jaa kaa asathal tol amito |

Su Lugar es Eterno y no se le puede calibrar,

ਸੁੋਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਕਿਤੋ ॥੧੩॥
suoee naanak sakhaa jeea sang kito |13|

Nanak Lo ha tomado como el Mejor Amigo de su Alma.(13)

ਅਪਜਸੰ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁਤ੍ਰਹ ॥ ਸਿਮਰਤਬੵ ਰਿਦੈ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰਣਹ ॥
apajasan mittant sat putrah | simaratabay ridai gur mantranah |

La mala reputación es borrada con un hijo verdadero que medita en su corazón el Mantra del Guru.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430