Sri Guru Granth Sahib

Página - 686


ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਵੈ ॥
janam padaarath dubidhaa khovai |

Existiendo desde la dualidad, uno pierde el Mérito en ésta vida,

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਸਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਰੋਵੈ ॥੬॥
aap na cheenas bhram bhram rovai |6|

y sin conocer su ser, llora retorciéndose de dolor, atrapado en la polaridad de la duda. (6)

ਕਹਤਉ ਪੜਤਉ ਸੁਣਤਉ ਏਕ ॥
kahtau parrtau suntau ek |

Uno habla, lee y escucha del Único Señor, y el Dios, el Soporte de la Tierra,

ਧੀਰਜ ਧਰਮੁ ਧਰਣੀਧਰ ਟੇਕ ॥
dheeraj dharam dharaneedhar ttek |

lo bendice con Rectitud y Contentamiento.

ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਰਿਦੈ ਸਮਾਏ ॥
jat sat sanjam ridai samaae |

En su interior se habrá edificado la Castidad, la Austeridad y el Autocontrol,

ਚਉਥੇ ਪਦ ਕਉ ਜੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਏ ॥੭॥
chauthe pad kau je man pateeae |7|

sólo si su mente está complacida con el Cuarto Estado de Éxtasis. (7)

ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
saache niramal mail na laagai |

Ellos, los purificados por el Uno Verdadero,

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥
gur kai sabad bharam bhau bhaagai |

permanecen sin mancha y a través de la Palabra del Shabd del Guru,

ਸੂਰਤਿ ਮੂਰਤਿ ਆਦਿ ਅਨੂਪੁ ॥
soorat moorat aad anoop |

sus miedos y dudas desaparecen. La Forma de ese Ser Primordial es Inefable.

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਚੁ ਸਰੂਪੁ ॥੮॥੧॥
naanak jaachai saach saroop |8|1|

Nanak busca, así, a Dios, Quien es la Encarnación de la Verdad. (8-1)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
dhanaasaree mahalaa 1 |

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥
sahaj milai miliaa paravaan |

Sólo podrá encontrar a su Dios, ese ser que lo haga,

ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥
naa tis maran na aavan jaan |

en Verdad, a través de un Estado de Equilibrio, sólo y entonces ese ser no morirá,

ਠਾਕੁਰ ਮਹਿ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਮਹਿ ਸੋਇ ॥
tthaakur meh daas daas meh soe |

ni se irá, ni vendrá. En el Maestro está el alumno, en el alumno está Él,

ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥
jah dekhaa tah avar na koe |1|

el Señor, pues a donde sea que volteo a ver, veo nada más que a Dios. (1)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ॥
guramukh bhagat sahaj ghar paaeeai |

A través del Guru uno obtiene Su Alabanza y el Estado de Equilibrio,

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਰਿ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin gur bhette mar aaeeai jaaeeai |1| rahaau |

pero sin conocer al Guru, uno sólo va y viene. (1-Pausa)

ਸੋ ਗੁਰੁ ਕਰਉ ਜਿ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ॥
so gur krau ji saach drirraavai |

Yo buscaría por todas partes a ese Guru, quien pudiera instalar la Verdad del Señor en mi mente,

ਅਕਥੁ ਕਥਾਵੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥
akath kathaavai sabad milaavai |

entonarme en la Palabra del Shabd y recitarme el Misterio de lo Indecible.

ਹਰਿ ਕੇ ਲੋਗ ਅਵਰ ਨਹੀ ਕਾਰਾ ॥
har ke log avar nahee kaaraa |

Los seres de Dios no son atraídos por ninguna otra idea más

ਸਾਚਉ ਠਾਕੁਰੁ ਸਾਚੁ ਪਿਆਰਾ ॥੨॥
saachau tthaakur saach piaaraa |2|

que la de amar la Verdad del Señor y al Señor Verdadero. (2)

ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਾਚਾ ॥
tan meh manooaa man meh saachaa |

La mente está en el cuerpo, en la mente está el Dios Verdadero,

ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਿਲਿ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ ॥
so saachaa mil saache raachaa |

y conociendo al Dios Verdadero, uno es fundido en Él.

ਸੇਵਕੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥
sevak prabh kai laagai paae |

El Devoto llega a postrarse a los Pies

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥੩॥
satigur pooraa milai milaae |3|

del Señor y se encuentra con el Guru Perfecto y Verdadero. (3)

ਆਪਿ ਦਿਖਾਵੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ॥
aap dikhaavai aape dekhai |

El Señor Mismo lo ve todo y nos hace ver a nosotros Sus Maravillas.

ਹਠਿ ਨ ਪਤੀਜੈ ਨਾ ਬਹੁ ਭੇਖੈ ॥
hatth na pateejai naa bahu bhekhai |

Pero Él no está complacido si uno impone su propia voluntad o se viste con muchos atuendos.

ਘੜਿ ਭਾਡੇ ਜਿਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ ॥
gharr bhaadde jin amrit paaeaa |

Sólo a través de la Adoración Amorosa de Aquél que construyó los recipientes de nuestros cuerpos y puso el Néctar en su interior,

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇਆ ॥੪॥
prem bhagat prabh man pateeaeaa |4|

la mente es saciada. (4)

ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੂਲਹਿ ਚੋਟਾ ਖਾਹਿ ॥
parr parr bhooleh chottaa khaeh |

El hombre lee y lee y se pierde en sus lecturas

ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥
bahut siaanap aaveh jaeh |

y mientras más afila su intelecto, más va y viene.

ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਭਉ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇ ॥
naam japai bhau bhojan khaae |

Si él contempla el Nombre del Señor, si su mente se alimenta del Fervor del Señor y si sirve a su Dios,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੫॥
guramukh sevak rahe samaae |5|

entonces él, por la Gracia del Guru, se inmerge en Dios. (5)

ਪੂਜਿ ਸਿਲਾ ਤੀਰਥ ਬਨ ਵਾਸਾ ॥
pooj silaa teerath ban vaasaa |

Si uno alaba alguna piedra o se va a vivir en los bosques o en los lugares santos,

ਭਰਮਤ ਡੋਲਤ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥
bharamat ddolat bhe udaasaa |

o vaga sin rumbo pidiendo limosna, volviéndose asceta, eso en sí no lo va a purificar,

ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਸੂਚਾ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥
man mailai soochaa kiau hoe |

pues su mente es la que está impura.

ਸਾਚਿ ਮਿਲੈ ਪਾਵੈ ਪਤਿ ਸੋਇ ॥੬॥
saach milai paavai pat soe |6|

Pero si uno recibe la Verdad, uno logra rescatar su honor. (6)

ਆਚਾਰਾ ਵੀਚਾਰੁ ਸਰੀਰਿ ॥
aachaaraa veechaar sareer |

Hacia Aquél que tiene la Conducta Correcta y Sabiduría en su interior.

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਹਜਿ ਮਨੁ ਧੀਰਿ ॥
aad jugaad sahaj man dheer |

Hacia Aquél que habita desde el principio de los tiempos

ਪਲ ਪੰਕਜ ਮਹਿ ਕੋਟਿ ਉਧਾਰੇ ॥
pal pankaj meh kott udhaare |

en toda Paz y Contentamiento, y a Quien en un parpadeo de Su Mirada Maravillosa,

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਪਿਆਰੇ ॥੭॥
kar kirapaa gur mel piaare |7|

salva a millones de almas, oh Amor, guíame, guíame hasta tal Guru por Misericordia. (7)

ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
kis aagai prabh tudh saalaahee |

Oh Dios, ¿a quién voy a alabar,

ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਮੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥
tudh bin doojaa mai ko naahee |

cuando no hay nadie más que Tú?

ਜਿਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਰਜਾਇ ॥
jiau tudh bhaavai tiau raakh rajaae |

Consérvame, oh Señor, así como es Tu Voluntad,

ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਭਾਇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੨॥
naanak sahaj bhaae gun gaae |8|2|

para que pueda yo entonar Tu Alabanza de manera espontánea. (8-2

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ਅਸਟਪਦੀ ॥
dhanaasaree mahalaa 5 ghar 6 asattapadee |

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤਿਹ ਤਿਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਸੰਜੋਗਿ ਪਾਇਆ ॥
jo jo joonee aaeio tih tih urajhaaeio maanas janam sanjog paaeaa |

Qué afortunado es uno de ser bendecido con el nacimiento humano, pero quien sea que llega a esta vida se involucra en el mundo.

ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰਾਖਹੁ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥
taa kee hai ott saadh raakhahu de kar haath kar kirapaa melahu har raaeaa |1|

Busco Tu Soporte, oh Santo, dame Tu Mano y protégeme, por Tu Gracia déjame encontrar a mi Señor, mi Rey. (1)

ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿ ਥਿਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
anik janam bhram thit nahee paaee |

He vagado a través de muchos nacimientos, pero por nada he logrado encontrar Paz alguna.

ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਚਰਨ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹੁ ਜੀ ਬਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
krau sevaa gur laagau charan govind jee kaa maarag dehu jee bataaee |1| rahaau |

Ahora sirvo a mi Guru, aferrado a Sus Pies y le pido que por favor me muestre el Sendero hasta mi Dios. (1-Pausa)

ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਰਉ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਚਿਤਿ ਧਰਉ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਸਦ ਹੀ ਵਿਹਾਵੈ ॥
anik upaav krau maaeaa kau bachit dhrau meree meree karat sad hee vihaavai |

Todo el tiempo trato de hacerme de bienes de todo tipo, también trato tenazmente de aferrarme a la Maya y paso mis días diciendo, “esto es mío, eso es mío”.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430
Share