Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 3


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Oankar, the primal enegy, realised through The grace of divine preceptor.

ਵਾਰ ੩ ।
vaar 3 |

Vaar Three

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਆਦਿ ਵਖਾਣਿਆ ।
aad purakh aades aad vakhaaniaa |

I bow before the primeval Lord who has been told as the primordial cause of all.

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਵੇਸੁ ਸਬਦਿ ਸਿਞਾਣਿਆ ।
so satigur sachaa ves sabad siyaaniaa |

Truth incarnate that true Guru is realised through the Word.

ਸਬਦਿ ਸੁਰਤਿ ਉਪਦੇਸੁ ਸਚਿ ਸਮਾਣਿਆ ।
sabad surat upades sach samaaniaa |

Only they have realised Him whose surati (consciousness) has merged into the truth after accepting the commands of the Word.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਦੇਸੁ ਘਰੁ ਪਰਵਾਣਿਆ ।
saadhasangat sach des ghar paravaaniaa |

Holy congregation is the genuine basis and authentic abode of truth.

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਆਵੇਸ ਸਹਜਿ ਸੁਖਾਣਿਆ ।
prem bhagat aaves sahaj sukhaaniaa |

Wherein the individual inspired by loving devotion enjoys the innate delight.

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਪਰਵੇਸੁ ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣਿਆ ।
bhagat vachhal paraves maan nimaaniaa |

Lord, kind to the devotees and the glory of the poor, also assimilates Himself in the holy congregation.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ।
brahamaa bisan mahes ant na jaaniaa |

Even Brahma, Visnu, Mahesa could not know His mysteries.

ਸਿਮਰਿ ਸਹਿਸ ਫਣ ਸੇਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਪਛਾਣਿਆ ।
simar sahis fan ses til na pachhaaniaa |

Sesanag remembering Him with its thousand hoods could not understand Him.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰ ਦਰਵੇਸੁ ਸਚੁ ਸੁਹਾਣਿਆ ।੧।
guramukh dar daraves sach suhaaniaa |1|

The truth is pleasing to those gurmukhs who have become dervish at the door of holy congregation.

ਗੁਰੁ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਸਿ ਅਲਖੁ ਅਭੇਉ ਹੈ ।
gur chele raharaas alakh abheo hai |

The ways of the Guru and the disciple are mysterious and imperceptible.

ਗੁਰੁ ਚੇਲੇ ਸਾਬਾਸਿ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਹੈ ।
gur chele saabaas naanak deo hai |

Guru (Nanak) and disciple (Angad) both are blest (because both have merged into each other).

ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸੁ ਸਿਫਤਿ ਸਮੇਉ ਹੈ ।
guramat sahaj nivaas sifat sameo hai |

Their abode is the wisdom of Guru and they both are rapt in the praises of the Lord.

ਸਬਦਿ ਸੁਰਤਿ ਪਰਗਾਸ ਅਛਲ ਅਛੇਉ ਹੈ ।
sabad surat paragaas achhal achheo hai |

Enlightened with the Word their consciousness has become infinite and immutable.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਮਤਿ ਅਰਖੇਉ ਹੈ ।
guramukh aas niraas mat arakheo hai |

Transcending all hopes they have assimilated subtle wisdom in their person.

ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਵਿਣਾਸੁ ਸਿਫਤਿ ਸਮੇਉ ਹੈ ।
kaam karodh vinaas sifat sameo hai |

Conquering the lust and anger they have absorbed themselves in the praises (of God).

ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਉਲਾਸ ਸਕਤਿ ਨ ਸੇਉ ਹੈ ।
sat santokh ulaas sakat na seo hai |

Beyond the abodes of Siva and Sakti they have reached the abode of truth, contentment and bliss.

ਘਰ ਹੀ ਵਿਚਿ ਉਦਾਸੁ ਸਚੁ ਸੁਚੇਉ ਹੈ ।
ghar hee vich udaas sach sucheo hai |

Being indifferent to household (pleasures) they are truth-oriented.

ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰ ਸਿਖ ਦੇਉ ਹੈ ।੨।
veeh ikeeh abhiaas gur sikh deo hai |2|

The Guru and disciple have now attain the ratio of twenty and twenty One, i.e.the disciple has gone ahead of the Guru.

ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪਰਵਾਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ।
gur chelaa paravaan guramukh jaaneeai |

The disciple who obeys the commands of the Guru is called gurmukh.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀਐ ।
guramukh choj viddaan akath kahaaneeai |

The actions of the gurmukh are awe-inspiring and their glory is indescribable.

ਕੁਦਰਤ ਨੋ ਕੁਰਬਾਣ ਕਾਦਰੁ ਜਾਣੀਐ ।
kudarat no kurabaan kaadar jaaneeai |

Considering creation as the form of the Creator he feels to be a sacrifice unto it.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਗਿ ਮਿਹਮਾਣੁ ਜਗੁ ਮਿਹਮਾਣੀਐ ।
guramukh jag mihamaan jag mihamaaneeai |

In the world he feels himself as a guest and the world a guest house.

ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀਐ ।
satigur sat suhaan aakh vakhaaneeai |

Truth is his real Guru whom he speaks and listens to.

ਦਰਿ ਢਾਢੀ ਦਰਵਾਣੁ ਚਵੈ ਗੁਰਬਾਣੀਐ ।
dar dtaadtee daravaan chavai gurabaaneeai |

Like a bard, at the doors of the holy congregation, he recites the hymns of the Guru (gurbani).

ਅੰਤਰਿਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ਹੇਤੁ ਪਛਾਣੀਐ ।
antarijaamee jaan het pachhaaneeai |

For him the holy congregation is the basis of his acquaintance with the omniscient Lord.

ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਣੀਐ ।
sach sabad neesaan surat samaaneeai |

His consciousness remains absorbed in the graceful true Word.

ਇਕੋ ਦਰਿ ਦੀਬਾਣੁ ਸਬਦਿ ਸਿਞਾਣੀਐ ।੩।
eiko dar deebaan sabad siyaaneeai |3|

True court of justice for him is the holy congregation and through Word the true identity of it he establishes in his heart.

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਵਾਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ।
sabad guroo gur vaahu guramukh paaeaa |

From the Guru the disciple obtains the wondrous Word

ਚੇਲਾ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਹੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ।
chelaa surat samaahu alakh lakhaaeaa |

And as a disciple, merging his consciousness in it, comes face to face with imperceptible Lord.

ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਵੀਵਾਹੁ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ ।
gur chele veevaahu turee charraaeaa |

Meeting the Guru, the disciple attains turia, the fourth and final stage of spiritual quietude.

ਗਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹੁ ਅਜਰੁ ਜਰਾਇਆ ।
gahar ganbheer athaahu ajar jaraaeaa |

He holds unfathomable and serene Lord dearly in his heart.

ਸਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹੁ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ।
sachaa beparavaahu sach samaaeaa |

Becoming carefree that true disciple merges himself in the truth.

ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇਆ ।
paatisaahaa paatisaahu hukam chalaaeaa |

And by becoming the king of kings he makes others subservient to him.

ਲਉਬਾਲੀ ਦਰਗਾਹੁ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ।
laubaalee daragaahu bhaanaa bhaaeaa |

Only he loves the divine will of the Lord.

ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹੁ ਅਪਿਓ ਪੀਆਇਆ ।
sachee sifat salaahu apio peeaeaa |

And only he has tasted the nectar in the form of praises of the Lord.

ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਅਸਗਾਹ ਅਘੜ ਘੜਾਇਆ ।੪।
sabad surat asagaah agharr gharraaeaa |4|

Taking consciousness into the depth of Word he has shaped the unchiselled mind.

ਮੁਲ ਨ ਮਿਲੈ ਅਮੋਲੁ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈਐ ।
mul na milai amol na keemat paaeeai |

The way of life of gurmukhs is invaluable;

ਪਾਇ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੁ ਨ ਅਤੁਲੁ ਤੁਲਾਈਐ ।
paae taraajoo tol na atul tulaaeeai |

It cannot be purchased; on weighing scale it cannot be weighed.

ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਖਤੁ ਅਡੋਲੁ ਨ ਡੋਲਿ ਡੋਲਾਈਐ ।
nij ghar takhat addol na ddol ddolaaeeai |

Stabilizing in one’s own self and not getting frivolous in his way of life.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਨਿਰੋਲੁ ਨ ਰਲੇ ਰਲਾਈਐ ।
guramukh panth nirol na rale ralaaeeai |

This way is distinct and does not become defiled even when joined with some one else.

ਕਥਾ ਅਕਥ ਅਬੋਲੁ ਨ ਬੋਲ ਬੁਲਾਈਐ ।
kathaa akath abol na bol bulaaeeai |

Its story is indescribable.

ਸਦਾ ਅਭੁਲੁ ਅਭੋਲਿ ਨ ਭੋਲਿ ਭੁਲਾਈਐ ।
sadaa abhul abhol na bhol bhulaaeeai |

This way transcends all ommissions and all anxieties.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਅਲੋਲੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ ।
guramukh panth alol sahaj samaaeeai |

Absorbed in equipoise this gurmukh-way of life gives balance to life.

ਅਮਿਓ ਸਰੋਵਰ ਝੋਲੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ।
amio sarovar jhol guramukh paaeeai |

The gurmukh quaffs from the tank of nectar.

ਲਖ ਟੋਲੀ ਇਕ ਟੋਲੁ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਈਐ ।੫।
lakh ttolee ik ttol na aap ganaaeeai |5|

The end result of lacs of experiences is the gurmukh never exhibits his ego.

ਸਉਦਾ ਇਕਤੁ ਹਟਿ ਸਬਦਿ ਵਿਸਾਹੀਐ ।
saudaa ikat hatt sabad visaaheeai |

From the shop of holy congregation, through the Word, the merchandise of God’s name is procured.

ਪੂਰਾ ਪੂਰੇ ਵਟਿ ਕਿ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀਐ ।
pooraa poore vatt ki aakh salaaheeai |

How to praise Him? The measuring criteria of the perfect Lord are perfect.

ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੈ ਘਟਿ ਸਚੀ ਪਤਿਸਾਹੀਐ ।
kade na hovai ghatt sachee patisaaheeai |

The warehouse of the True King is never deficient.

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖਟਿ ਅਖੁਟੁ ਸਮਾਹੀਐ ।
poore satigur khatt akhutt samaaheeai |

Cultivating the True Guru, those who earn through Him get merged into His inexhaustible Being.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਰਗਟਿ ਸਦਾ ਨਿਬਾਹੀਐ ।
saadhasangat paragatt sadaa nibaaheeai |

The company of the saints is manifestly great; one should always be in and with it.

ਚਾਵਲਿ ਇਕਤੇ ਸਟਿ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਹੀਐ ।
chaaval ikate satt na doojee vaaheeai |

Husk in the form of maya should be separated from the rice of life

ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਟਿ ਦਾਦਿ ਇਲਾਹੀਐ ।
jam dee faahee katt daad ilaaheeai |

with strokes of discipline during this very life.

ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਸੰਘਟਿ ਢੇਰੀ ਢਾਹੀਐ ।
panje doot sanghatt dteree dtaaheeai |

All the five evil propensities, should be decimated.

ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹਰਿਹਟਿ ਸੁ ਖੇਤਿ ਉਮਾਹੀਐ ।੬।
paanee jiau harihatt su khet umaaheeai |6|

As the water of well keeps the fields green, the field of the consciousness should be kept verdant (with the help of shabad).

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਈ ।
pooraa satigur aap na alakh lakhaavee |

Lord Himself is the true Guru who is imperceptible.

ਦੇਖੈ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵਈ ।
dekhai thaap uthaap jiau tis bhaavee |

Of His own will He Establishes or uproots.

ਲੇਪੁ ਨ ਪੁੰਨਿ ਨ ਪਾਪਿ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਈ ।
lep na pun na paap upaae samaavee |

The sin and virtue of creation and destruction do not touch Him at all.

ਲਾਗੂ ਵਰੁ ਨ ਸਰਾਪ ਨ ਆਪ ਜਣਾਵਈ ।
laagoo var na saraap na aap janaavee |

He never makes anybody notice Him and boons and curses do not stick to Him.

ਗਾਵੈ ਸਬਦੁ ਅਲਾਪਿ ਅਕਥੁ ਸੁਣਾਵਈ ।
gaavai sabad alaap akath sunaavee |

The true Guru recites the Word and unfolds the grandeur of that indescribable Lord.

ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਪੁ ਜਾਪਿ ਨ ਜਗਤੁ ਕਮਾਵਈ ।
akath kathaa jap jaap na jagat kamaavee |

Eulogosong the ineffable (Lord) he does not indulge in hypocrisy and guile.

ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪਿ ਆਪੁ ਗਵਾਵਈ ।
poorai gur parataap aap gavaavee |

The effulgence of the perfect Guru finishes off the ego of the seekers of knowledge.

ਲਾਹੇ ਤਿਨੇ ਤਾਪਿ ਸੰਤਾਪਿ ਘਟਾਵਈ ।
laahe tine taap santaap ghattaavee |

The Guru effacing the three suferings (god-sent, physical and spiritual) lessens the anxieties of the people.

ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਧ੍ਰਾਪਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਵਈ ।੭।
gurabaanee man dhraap nij ghar aavee |7|

Getting satiated by the teachings of such a Guru, the individual stays in his innate nature.

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਲੀਐ ।
pooraa satigur sat guramukh bhaaleeai |

The perfect Guru is truth incarnate who is realised by becoming gurmukh.

ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਸਬਦਿ ਸਮਾਲੀਐ ।
pooree satigur mat sabad samaaleeai |

The desire of the true Guru is that the Word should be sustained;

ਦਰਗਹ ਧੋਈਐ ਪਤਿ ਹਉਮੈ ਜਾਲੀਐ ।
daragah dhoeeai pat haumai jaaleeai |

Burning the ego one will get honour in the court of Lord.

ਘਰ ਹੀ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਬੈਸਣ ਧਰਮਸਾਲੀਐ ।
ghar hee jog jugat baisan dharamasaaleeai |

One should learn the technique of merging in the Lord by considering one’s home as the place for cultivating dharma.

ਪਾਵਣ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰ ਸਿਖ ਪਾਲੀਐ ।
paavan mokh mukat gur sikh paaleeai |

Liberation for them is certain who abide by the teaching of the Guru.

ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ।
antar prem bhagat nadar nihaaleeai |

They having loving devotion in their heart remain jubliant.

ਪਤਿਸਾਹੀ ਇਕ ਛਤਿ ਖਰੀ ਸੁਖਾਲੀਐ ।
patisaahee ik chhat kharee sukhaaleeai |

Such people are emperors full of delight.

ਪਾਣੀ ਪੀਹਣੁ ਘਤਿ ਸੇਵਾ ਘਾਲੀਐ ।
paanee peehan ghat sevaa ghaaleeai |

Becoming egoless they serve the sangat, congregation, by bringing water, grinding corn etc. for it.

ਮਸਕੀਨੀ ਵਿਚ ਵਤਿ ਚਾਲੇ ਚਾਲੀਐ ।੮।
masakeenee vich vat chaale chaaleeai |8|

In humility and joy they lead altogether distinct life.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਾ ਖੇਲੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ।
guramukh sachaa khel gur upadesiaa |

The Guru preaches to the Sikh to be pure in conduct.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਦਾ ਮੇਲੁ ਸਬਦਿ ਅਵੇਸਿਆ ।
saadhasangat daa mel sabad avesiaa |

He (gurmukh) joining the congregation remains absorbed in the Word.

ਫੁਲੀ ਤਿਲੀ ਫੁਲੇਲੁ ਸੰਗਿ ਸਲੇਸਿਆ ।
fulee tilee fulel sang salesiaa |

In the company of flowers the sesame oil also becomes scented.

ਗੁਰ ਸਿਖ ਨਕ ਨਕੇਲ ਮਿਟੈ ਅੰਦੇਸਿਆ ।
gur sikh nak nakel mittai andesiaa |

Nose – string of God’s Will remains in the nose of the Sikh of the Guru i.e. he always keeps himself ready to be subservient to the Lord.

ਨਾਵਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਵਸਣ ਸੁਦੇਸਿਆ ।
naavan amrit vel vasan sudesiaa |

Taking bath in the ambrosial hours he remains enrapt in the region of the Lord.

ਗੁਰ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਸੁਹੇਲੁ ਗੁਰ ਪਰਵੇਸਿਆ ।
gur jap ridai suhel gur paravesiaa |

Remembering Guru in his heart he becomes one with Him.

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਉ ਭੇਲੁ ਸਾਧ ਸਰੇਸਿਆ ।
bhaau bhagat bhau bhel saadh saresiaa |

He having the fear of the Lord and a loving devotion, is known as the sadhu of high stature.

ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵਲ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭੇਸਿਆ ।
nit nit naval navel guramukh bhesiaa |

The fast colour of the Lord goes on compounding on a gurmukh.

ਖੈਰ ਦਲਾਲੁ ਦਲੇਲ ਸੇਵ ਸਹੇਸਿਆ ।੯।
khair dalaal dalel sev sahesiaa |9|

The gurmukh only remains with the supreme Lord who is the giver of supreme delight and fearlessness.

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਕਰਿ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ ।
gur moorat kar dhiaan sadaa hajoor hai |

Concentrate upon the Guru-word considering it as the figure of the Guru who is always with you.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਗਿਆਨੁ ਨੇੜਿ ਨ ਦੂਰ ਹੈ ।
guramukh sabad giaan nerr na door hai |

Due to the knowledge of the Word, the gurmukh finds the Lord always near and not far off.

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਤ ਨੀਸਾਣ ਕਰਮ ਅੰਕੂਰ ਹੈ ।
poorab likhat neesaan karam ankoor hai |

But the seed of karmas aprouts according to the previous karmas.

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਰਧਾਨੁ ਸੇਵਕ ਸੂਰ ਹੈ ।
gur sevaa paradhaan sevak soor hai |

The valiant servant becomes leader in doing service to the Guru.

ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਸਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ।
pooran param nidhaan sad bharapoor hai |

God, the supreme store house is always full and omnipresent.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ।
saadhasangat asathaan jagamag noor hai |

His glory shines forth in the holy congregation of the saints.

ਲਖ ਲਖ ਸਸੀਅਰ ਭਾਨ ਕਿਰਣਿ ਠਰੂਰ ਹੈ ।
lakh lakh saseear bhaan kiran ttharoor hai |

The brightness of myriads of moons and suns is subdued before the light of the holy congregation.

ਲਖ ਲਖ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣਿ ਕੀਰਤਨ ਚੂਰ ਹੈ ।
lakh lakh bed puraan keeratan choor hai |

Millions of Vedas and Puranas are insignificant before the praises of the Lord.

ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਪਰਵਾਣੁ ਚਰਣਾ ਧੂਰ ਹੈ ।੧੦।
bhagat vachhal paravaan charanaa dhoor hai |10|

The dust of the feet of the beloved of the Lord is dear to the gurmukh.

ਗੁਰਸਿਖੁ ਸਿਖੁ ਗੁਰ ਸੋਇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ।
gurasikh sikh gur soe alakh lakhaaeaa |

Being one with each other the Guru and the Sikh have made the Lord perceptible (in the form of Guru).

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਸਿਖਿ ਸਿਖੁ ਸਦਾਇਆ ।
gur deekhiaa lai sikh sikh sadaaeaa |

Getting initiated by the Guru the disciple has become a Sikh.

ਗੁਰ ਸਿਖ ਇਕੋ ਹੋਇ ਜੋ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ।
gur sikh iko hoe jo gur bhaaeaa |

It was the Lord’s desire that the Guru and the disciple would become one.

ਹੀਰਾ ਕਣੀ ਪਰੋਇ ਹੀਰੁ ਬਿਧਾਇਆ ।
heeraa kanee paroe heer bidhaaeaa |

It seems as if the diamond cutting the diamond has brought the other one in one string;

ਜਲ ਤਰੰਗੁ ਅਵਲੋਇ ਸਲਿਲ ਸਮਾਇਆ ।
jal tarang avaloe salil samaaeaa |

Or the wave of water has merged in water, or the light of one lamp has come to reside in another lamp.

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ ਦੀਪੁ ਦੀਪਾਇਆ ।
jotee jot samoe deep deepaaeaa |

The wondrous deed (of the Lord) seems to have been transformed into a parable.

ਅਚਰਜ ਅਚਰਜੁ ਢੋਇ ਚਲਤੁ ਬਣਾਇਆ ।
acharaj acharaj dtoe chalat banaaeaa |

It is as if the sacred ghee has been produced after churning the curd.

ਦੁਧਹੁ ਦਹੀ ਵਿਲੋਇ ਘਿਉ ਕਢਾਇਆ ।
dudhahu dahee viloe ghiau kadtaaeaa |

The One Light has scattered in all the three worlds.

ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤ੍ਰਿਹੁ ਲੋਇ ਪ੍ਰਗਟੀਆਇਆ ।੧੧।
eik chaanan trihu loe pragatteeaeaa |11|

It is as if the sacred ghee has been produced after churning the curd. The

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਗੁਰਾ ਗੁਰੁ ਹੋਇਆ ।
satigur naanak deo guraa gur hoeaa |

The True Guru Nanak Dev was the Guru of Gurus.

ਅੰਗਦੁ ਅਲਖੁ ਅਭੇਉ ਸਹਜਿ ਸਮੋਇਆ ।
angad alakh abheo sahaj samoeaa |

He installed Guru Angad Dev on the invisible abd mysterious throne of equipoise.

ਅਮਰਹੁ ਅਮਰ ਸਮੇਉ ਅਲਖ ਅਲੋਇਆ ।
amarahu amar sameo alakh aloeaa |

Merging Amar Das into the external Lord he made him see the invisible.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਰਿਖੇਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚੋਇਆ ।
raam naam arikheo amrit choeaa |

Guru Ram Das was made to quaff the delight of supreme nectar.

ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰਿ ਸੇਉ ਢੋੲੈ ਢੋਇਆ ।
gur arajan kar seo dtoeai dtoeaa |

Guru Arjan Dev got the largess of service (from Guru Ram Das).

ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਅਮੇਉ ਅਮਿਉ ਵਿਲੋਇਆ ।
gur harigobind ameo amiau viloeaa |

Guru Hargobind also churned the sea (of Word)

ਸਚਾ ਸਚਿ ਸੁਚੇਉ ਸਚਿ ਖਲੋਇਆ ।
sachaa sach sucheo sach khaloeaa |

And due to the grace of all these truthful personalities, the truth of the Lord has come to reside in the hearts of common people, who have fully devoted their selves to the Word.

ਆਤਮ ਅਗਹ ਅਗਹੇਉ ਸਬਦ ਪਰੋਇਆ ।
aatam agah agaheo sabad paroeaa |

Even empty hearts of the people have been filled by sabad, the Word

ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਰ ਭਰੇਉ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਇਆ ।੧੨।
guramukh abhar bhareo bharam bhau khoeaa |12|

And the Gurmukhs have exterminated their fears and delusions.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਉ ਭਾਉ ਸਹਜੁ ਬੈਰਾਗੁ ਹੈ ।
saadhasangat bhau bhaau sahaj bairaag hai |

Fear (of God) and love (for mankind) being diffused in the holy congregation the sense of non-attachment always prevails.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਉ ਸੁਰਤਿ ਸੁ ਜਾਗੁ ਹੈ ।
guramukh sahaj subhaau surat su jaag hai |

By nature, the Gurmukhs remian alert i.e. their consciousness remains attuned to Sabad, the Word.

ਮਧਰ ਬਚਨ ਅਲਾਉ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੁ ਹੈ ।
madhar bachan alaau haumai tiaag hai |

They speak sweet words and they have already expelled ego from their selves.

ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਪਰਥਾਉ ਸਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ ।
satigur mat parathaau sadaa anuraag hai |

Conducting themselves according to the wisdom of the Guru they always remain imbued in love (of the Lord).

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੇ ਸਾਉ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਹੈ ।
piram piaale saau masatak bhaag hai |

They feeling fortunate quaff the cup of love (of the Lord).

ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤਿ ਬ੍ਰਹਮਾਉ ਗਿਆਨੁ ਚਰਾਗੁ ਹੈ ।
braham jot brahamaau giaan charaag hai |

Realising the light of the Supreme in their mind they become competent to light the lamp of divine knowledge.

ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਉ ਅਲਿਪਤੁ ਅਦਾਗੁ ਹੈ ।
antar guramat chaau alipat adaag hai |

Due to the wisdom obtained from Guru they have unlimited enthusiasm and they remain untouched by maya and the dirt of the evil propensities.

ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਚੜਾਉ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ।੧੩।
veeh ikeeh charraau sadaa suhaag hai |13|

In the context of worldliness, they always conduct themselves in a superior position i.e. if the world is twenty, they are twenty one.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦ ਸਮਾਲ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਲੀਐ ।
guramukh sabad samaal surat samaaleeai |

The words of gurmukh should always be cherished in one’s heart.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ਨੇਹ ਨਿਹਾਲੀਐ ।
guramukh nadar nihaal neh nihaaleeai |

By the benevolent glance of the gurmukh one becomes blest and happy.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਘਾਲਿ ਵਿਰਲੇ ਘਾਲੀਐ ।
guramukh sevaa ghaal virale ghaaleeai |

Rare are those who attain the sense of discipline and service.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੇਤੁ ਹਿਲਾਈਐ ।
guramukh deen deaal het hilaaeeai |

Gurmukhs being full of love are kind to the poor.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਬਹੇ ਨਾਲਿ ਗੁਰ ਸਿਖ ਪਾਲੀਐ ।
guramukh nibahe naal gur sikh paaleeai |

Gurmukh is ever steadfast and always adheres to the teachings of the Guru.

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਲੀਐ ।
ratan padaarath laal guramukh bhaaleeai |

One should seek jewels and rubies from the gurmukhs.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਲ ਅਕਾਲ ਭਗਤਿ ਸੁਖਾਲੀਐ ।
guramukh akal akaal bhagat sukhaaleeai |

Gurmukhs are devoid of deception; they, without becoming victim of Time, go on enjoying the delight of devotion.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੰਸਾ ਢਾਲਿ ਰਸਕ ਰਸਾਲੀਐ ।੧੪।
guramukh hansaa dtaal rasak rasaaleeai |14|

Gurmukhs have discriminatory wisdom of swans (who can separate milk from water), and they with their mind and body love their Lord.

ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ਲਿਖਿ ਦੇਖਾਲਿਆ ।
ekaa ekankaar likh dekhaaliaa |

By writing 1 (One) in the beginning, it has been shown that Ekankar, God, who subsumes all forms in Him is only one (and not two or three).

ਊੜਾ ਓਅੰਕਾਰੁ ਪਾਸਿ ਬਹਾਲਿਆ ।
aoorraa oankaar paas bahaaliaa |

Ura, the first Gurmukhi letter, in the form of Oankar shows the world controlling power of that one Lord.

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ਨਿਰਭਉ ਭਾਲਿਆ ।
sat naam karataar nirbhau bhaaliaa |

That Lord has been understood as the True-Name, Creator and the Fearless One.

ਨਿਰਵੈਰਹੁ ਜੈਕਾਰੁ ਅਜੂਨਿ ਅਕਾਲਿਆ ।
niravairahu jaikaar ajoon akaaliaa |

He is devoid of rancour, beyond time and free from the cycle of transmigration.

ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ਅਪਾਰੁ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਿਆ ।
sach neesaan apaar jot ujaaliaa |

Hail the Lord! His mark is truth and He shines in bright effulgent flame.

ਪੰਜ ਅਖਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ।
panj akhar upakaar naam samaaliaa |

Five letters (1 Oankar) are altruists; they have in them the power of the person of the Lord.

ਪਰਮੇਸੁਰ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ।
paramesur sukh saar nadar nihaaliaa |

The individual, understanding their import becomes blest with graceful glance of God who is the essence of delights.

ਨਉ ਅਗਿ ਸੁੰਨ ਸੁਮਾਰੁ ਸੰਗਿ ਨਿਰਾਲਿਆ ।
nau ag sun sumaar sang niraaliaa |

As the numerals from one to nine adding zero with them reach to the infinite count

ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਵੀਚਾਰ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਿਆ ।੧੫।
neel aneel veechaar piram piaaliaa |15|

The persons who quaff the cup of love from their beloved become master of infinite powers.

ਚਾਰ ਵਰਨ ਸਤਿਸੰਗੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿਆ ।
chaar varan satisang guramukh meliaa |

The people of all the four varnas sit together in the company of gurmukhs.

ਜਾਣ ਤੰਬੋਲਹੁ ਰੰਗੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੇਲਿਆ ।
jaan tanbolahu rang guramukh cheliaa |

All the disciples become gurmukh as betel leaf, lime and chatehu when mixed become of one red colour.

ਪੰਜੇ ਸਬਦ ਅਭੰਗ ਅਨਹਦ ਕੇਲਿਆ ।
panje sabad abhang anahad keliaa |

All the five sounds (produced by different instruments) keep the gurmukhs full of joy.

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਤਰੰਗ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਿਆ ।
satigur sabad tarang sadaa suheliaa |

In the waves of the Word of the true Guru, gurmukhs ever remain in delight.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਪਰਸੰਗ ਗਿਆਨ ਸੰਗ ਮੇਲਿਆ ।
sabad surat parasang giaan sang meliaa |

Joining their consciousness to the Guru’s teachings, they become knowledgeable.

ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਰਬੰਗ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭੇਲਿਆ ।
raag naad sarabang ahinis bheliaa |

They keep themselves absorbed day and night in the great resonance of Gurbani, the holy hymns.

ਸਬਦ ਅਨਾਹਦੁ ਰੰਗ ਸੁਝ ਇਕੇਲਿਆ ।
sabad anaahad rang sujh ikeliaa |

Drowned into the infinite Word and its steadfast colour only the One (God) is realised.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਨਿਪੰਗੁ ਬਾਰਹ ਖੇਲਿਆ ।੧੬।
guramukh panth nipang baarah kheliaa |16|

Out of the twelve ways (of yogis) the way of the gurmukhs is the correct way.

ਹੋਈ ਆਗਿਆ ਆਦਿ ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੋ ।
hoee aagiaa aad aad niranjano |

In the primordial times the Lord ordained.

ਨਾਦੈ ਮਿਲਿਆ ਨਾਦੁ ਹਉਮੈ ਭੰਜਨੋ ।
naadai miliaa naad haumai bhanjano |

The Word of the Guru met with the Sabda-brahm Word-God and the ego of creatures got erased.

ਬਿਸਮਾਦੇ ਬਿਸਮਾਦੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਜਨੋ ।
bisamaade bisamaad guramukh anjano |

This very awe-inspiring word is the collyrium of gurmukhs.

ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਰਮੁ ਨਿਖੰਜਨੋ ।
guramat guraprasaad bharam nikhanjano |

Adopting Gurmat, the wisdom of the Guru, with the grace of the Guru, the delusions are eschewed.

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਪਰਮਾਦਿ ਅਕਾਲ ਅਗੰਜਨੋ ।
aad purakh paramaad akaal aganjano |

That primordial being is beyond time and destruction.

ਸੇਵਕ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੰਜਨੋ ।
sevak siv sanakaad kripaa karanjano |

He bestows grace upon His servants like Siva and Sanaks et al.

ਜਪੀਐ ਜੁਗਹ ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰ ਸਿਖ ਮੰਜਨੋ ।
japeeai jugah jugaad gur sikh manjano |

In all the ages only He is remembered and He alone is the object of concentration of the Sikhs.

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੇ ਸਾਦੁ ਪਰਮ ਪੁਰੰਜਨੋ ।
piram piaale saad param puranjano |

Through the taste of the cup of love that Supreme Love is known.

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਅਨਾਦਿ ਸਰਬ ਸੁਰੰਜਨੋ ।੧੭।
aad jugaad anaad sarab suranjano |17|

Since the primordial time He has been delighting all.

ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਦੁ ਨ ਗਲੀ ਹੋਵਣਾ ।
muradaa hoe mureed na galee hovanaa |

Only by becoming dead in life, i.e. totally detached, and not through mere verbal jargon one can become a true disciple.

ਸਾਬਰੁ ਸਿਦਕਿ ਸਹੀਦੁ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ।
saabar sidak saheed bhram bhau khovanaa |

One could be such a person only after getting sacrificed for truth and contentment and by eschewing delusions and fears.

ਗੋਲਾ ਮੁਲ ਖਰੀਦੁ ਕਾਰੇ ਜੋਵਣਾ ।
golaa mul khareed kaare jovanaa |

The true disciple is a boughten slave who is ever busy in the service of the Master.

ਨ ਤਿਸੁ ਭੁਖ ਨ ਨੀਦ ਨ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ ।
n tis bhukh na need na khaanaa sovanaa |

He forgets hunger, sleep, food and rest.

ਪੀਹਣਿ ਹੋਇ ਜਦੀਦ ਪਾਣੀ ਢੋਵਣਾ ।
peehan hoe jadeed paanee dtovanaa |

He grinds fresh flour (for free kitchen) and serves by fetching water.

ਪਖੇ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਪਗ ਮਲਿ ਧੋਵਣਾ ।
pakhe dee taageed pag mal dhovanaa |

He fans (the congregation) and washes nicely the feet of the Guru.

ਸੇਵਕ ਹੋਇ ਸੰਜੀਦ ਨ ਹਸਣੁ ਰੋਵਣਾ ।
sevak hoe sanjeed na hasan rovanaa |

The servant always remains disciplined and has nothing to do with wailing and laughing.

ਦਰ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦੁ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਭੋਵਣਾ ।
dar daraves raseed piram ras bhovanaa |

This way he becomes dervish at the door of the Lord and gets drenched in the delights of the rains of love.

ਚੰਦ ਮੁਮਾਰਖਿ ਈਦ ਪੁਗਿ ਖਲੋਵਣਾ ।੧੮।
chand mumaarakh eed pug khalovanaa |18|

He will be seen as the first moon of Id day (which the Muslims eagerly wait for in order to break their long fasts), and only he will come out as a perfect man.

ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕੁ ਮੁਰੀਦੈ ਥੀਵਣਾ ।
pairee pai paakhaak mureedai theevanaa |

By becoming the dust of the feet the disciple is required to be near the feet of the the Guru.

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਮੁਸਤਾਕੁ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੀਵਣਾ ।
gur moorat musataak mar mar jeevanaa |

Becoming an avid suiter of the form (word) of the Guru and being dead to greed, infatuation and other relational propensities, he should remain alive in the world.

ਪਰਹਰ ਸਭੇ ਸਾਕ ਸੁਰੰਗ ਰੰਗੀਵਣਾ ।
parahar sabhe saak surang rangeevanaa |

Repudiating all worldly connections he must remain dyed in the colour of the Lord.

ਹੋਰ ਨ ਝਖਣੁ ਝਾਕ ਸਰਣਿ ਮਨੁ ਸੀਵਣਾ ।
hor na jhakhan jhaak saran man seevanaa |

Seeking no shelter elsewhere he should keep his mind absorbed in the shelterof God, the Guru.

ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪਾਕ ਅਮਿਅ ਰਸੁ ਪੀਵਣਾ ।
piram piaalaa paak amia ras peevanaa |

Sacred is the cup of the love of the beloved; he should quaff that only.

ਮਸਕੀਨੀ ਅਉਤਾਕ ਅਸਥਿਰੁ ਥੀਵਣਾ ।
masakeenee aautaak asathir theevanaa |

Making humility his abode he should get poised in it.

ਦਸ ਅਉਰਤਿ ਤਲਾਕ ਸਹਜਿ ਅਲੀਵਣਾ ।
das aaurat talaak sahaj aleevanaa |

Divorcing the (tastes of ) ten organs i.e.not being caught in their dragnet, he should attain equipose.

ਸਾਵਧਾਨ ਗੁਰ ਵਾਕ ਨ ਮਨ ਭਰਮੀਵਣਾ ।
saavadhaan gur vaak na man bharameevanaa |

He must be fully conscious about the word of Guru and should not allow the mind to be entrapped in delusions.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਹੁਸਨਾਕ ਪਾਰਿ ਪਰੀਵਣਾ ।੧੯।
sabad surat husanaak paar pareevanaa |19|

Absorption of consciousness in the Word makes him alert and this way one gets across the Word – ocean.

ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ਸੀਸੁ ਨਿਵਾਇਆ ।
satigur saranee jaae sees nivaaeaa |

He is true Sikh who surrenders before the Guru and bows his head;

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਮਥਾ ਲਾਇਆ ।
gur charanee chit laae mathaa laaeaa |

Who puts his mind and forehead on the feet of Guru;

ਗੁਰਮਤਿ ਰਿਦੈ ਵਸਾਇ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ।
guramat ridai vasaae aap gavaaeaa |

Who holding dear to his heart the teachings of the Guru expels ego from his self;

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ।
guramukh sahaj subhaae bhaanaa bhaaeaa |

Who loves the will of Lord and has attained equipoise by becoming Guru-oriented, gurmukh;

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਇਆ ।
sabad surat liv laae hukam kamaaeaa |

Who by merging his consciousness in the Word has acted according to the divine Will (hukam).

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭੈ ਭਾਇ ਨਿਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ।
saadhasangat bhai bhaae nij ghar paaeaa |

He (the true Sikh) as the result of his love and fear of holy congregation attains his own self (atma).

ਚਰਣ ਕਵਲ ਪਤਿਆਇ ਭਵਰੁ ਲੁਭਾਇਆ ।
charan kaval patiaae bhavar lubhaaeaa |

He remains stuck to the lotus feet of the Guru like the black bee.

ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਪਰਚਾਇ ਅਪਿਉ ਪੀਆਇਆ ।
sukh sanpatt parachaae apiau peeaeaa |

Getting enveloped in this delight he goes on quaffing the nectar.

ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਇ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ।੨੦।੩। ਤ੍ਰੈ ।
dhan janedee maae sahilaa aaeaa |20|3| trai |

Blessed is the mother of such a person. Only his coming to this world is fruitful.


Flag Counter