Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 14


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Oankar, the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਪਉੜੀ ੧
paurree 1

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਨਾਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ।
satigur sachaa naau guramukh jaaneeai |

Name of the true Guru is the truth, knowable only becoming gurmukh, the Guru orientated.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਥਾਉ ਸਬਦਿ ਵਖਾਣੀਐ ।
saadhasangat sach thaau sabad vakhaaneeai |

The holy congregation is the only place where sabad-brahm,

ਦਰਗਹ ਸਚੁ ਨਿਆਉ ਜਲ ਦੁਧੁ ਛਾਣੀਐ ।
daragah sach niaau jal dudh chhaaneeai |

The true justice is done and water is sifted from milk.

ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਅਸਰਾਉ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਐ ।
gur saranee asaraau sev kamaaneeai |

Surrender before the Guru is the safest shelter, where through service (the merit) is earned.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਸੁਣਿ ਗਾਉ ਅੰਦਰਿ ਆਣੀਐ ।
sabad surat sun gaau andar aaneeai |

Here, with full attention the Word is listened to, sung and embedded in the heart.

ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੈ ਜਾਉ ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੀਐ ।੧।
tis kurabaanai jaau maan nimaaneeai |1|

I am sacrifice unto such a Guru who bestows honour to the humble and the lowly.

ਪਉੜੀ ੨
paurree 2

ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਸੰਗਤਿ ਆਵਣਾ ।
chaar varan gurasikh sangat aavanaa |

In the congregation of the Sikhs of the Guru, the people of all the varnas assemble.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗੁ ਵਿਖੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਣਾ ।
guramukh maarag vikh ant na paavanaa |

The way of the gurmukhs is difficult and its mystery cannot be understood.

ਤੁਲਿ ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਖ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਣਾ ।
tul na amrit ikh keeratan gaavanaa |

Even the sweet juice of sugarcane cannot be compared with the delight of kirtan, the melodious recitation of hymns.

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਭਿਖ ਭਿਖਾਰੀ ਪਾਵਣਾ ।
chaar padaarath bhikh bhikhaaree paavanaa |

Here, the seeker gets all the four ideals of life i.e., dharma, arth, kam and moks.

ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਅਲਿਖ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਣਾ ।
lekh alekh alikh sabad kamaavanaa |

Those who have cultivated the Word, have merged in the Lord and have liberated themselves from all the accounts.

ਸੁਝਨਿ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਨ ਆਪੁ ਜਣਾਵਣਾ ।੨।
sujhan bhoot bhavikh na aap janaavanaa |2|

They see through all the ages and yet do not put themselves above others.

ਪਉੜੀ ੩
paurree 3

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ।
aad purakh aades alakh lakhaaeaa |

I bow before the eternal Lord who by his own grace shows his invisible form (in all the creatures).

ਅਨਹਦੁ ਸਬਦੁ ਅਵੇਸਿ ਅਘੜੁ ਘੜਾਇਆ ।
anahad sabad aves agharr gharraaeaa |

He gracefully makes the unstruck melody enter into the unchiselled mind and refines it.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਰਵੇਸਿ ਅਪਿਓ ਪੀਆਇਆ ।
saadhasangat paraves apio peeaeaa |

He, in the company of the saints, makes one drink the nectar, which otherwise is not easy to digest.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸਿ ਸਚੁ ਦਿੜਾਇਆ ।
gur poore upades sach dirraaeaa |

Those who have received the teachings of the perfect, remain steadfast on truth.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭੂਪਤਿ ਵੇਸਿ ਨ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ।
guramukh bhoopat ves na viaapai maaeaa |

In fact, the gurmukhs are the kings but they remain away from maya.

ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ ਨ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ।੩।
brahame bisan mahes na darasan paaeaa |3|

Brahma, Visnu and Mahesa cannot have the sight of the Lord (but the gurmukhs have the same)

ਪਉੜੀ ੪
paurree 4

ਬਿਸਨੈ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਨਾਵ ਗਣਾਇਆ ।
bisanai das avataar naav ganaaeaa |

Visnu incarnated ten times and established his names.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ ਵਾਦੁ ਵਧਾਇਆ ।
kar kar asur sanghaar vaad vadhaaeaa |

Destroying the demons he increased the conflicts.

ਬ੍ਰਹਮੈ ਵੇਦ ਵੀਚਾਰਿ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ।
brahamai ved veechaar aakh sunaaeaa |

Brahma thoughtfully recited the four Vedas;

ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ।
man andar ahankaar jagat upaaeaa |

But created the universe out of his ego.

ਮਹਾਦੇਉ ਲਾਇ ਤਾਰ ਤਾਮਸੁ ਤਾਇਆ ।
mahaadeo laae taar taamas taaeaa |

Siva being engrossed in tamas always remained vexed and angry.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ।੪।
guramukh mokh duaar aap gavaaeaa |4|

Only gurmukhs, the Guru orientated, forswearing their ego reach the door of liberation.

ਪਉੜੀ ੫
paurree 5

ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਅਖਾਇ ਗਲ ਸੁਣਾਇਆ ।
naarad munee akhaae gal sunaaeaa |

Even being an ascetic, Narad merely talked (of here and there).

ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਇ ਚੁਗਲੁ ਸਦਾਇਆ ।
laaeitabaaree khaae chugal sadaaeaa |

Being a backbiter, he popularised himself only as a tell-tale.

ਸਨਕਾਦਿਕ ਦਰਿ ਜਾਇ ਤਾਮਸੁ ਆਇਆ ।
sanakaadik dar jaae taamas aaeaa |

Sanak et al. got angry when they having gone to Visnu were not allowed entry by the doorkeepers.

ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਕਰਾਇ ਜਨਮੁ ਗਲਾਇਆ ।
das avataar karaae janam galaaeaa |

They forced Visnu to undergo ten incarnations and thus the peaceful life of Visnu got tormented.

ਜਿਨਿ ਸੁਕੁ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ਦੁਖੁ ਸਹਾਇਆ ।
jin suk janiaa maae dukh sahaaeaa |

The mother who gave birth to Sukdev was caused to suffer by him by remaining undelivered by the mother for twelve years.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਖਾਇ ਅਜਰੁ ਜਰਾਇਆ ।੫।
guramukh sukh fal khaae ajar jaraaeaa |5|

Only gurmukhs tasting the fruit of supreme joy have endured the unendurable (name of the Lord).

ਪਉੜੀ ੬
paurree 6

ਧਰਤੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਇ ਚਰਣ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ।
dharatee neeveen hoe charan chit laaeaa |

The earth becoming lowly concentrated on the feet (of Lord).

ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਸੁ ਭੋਇ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ।
charan kaval ras bhoe aap gavaaeaa |

Being one with the joy of the lotus feet, it divested itself of the ego.

ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ਇਛ ਇਛਾਇਆ ।
charan ren tihu loe ichh ichhaaeaa |

It is that dust of the feet, which is desired by the three worlds.

ਧੀਰਜੁ ਧਰਮੁ ਜਮੋਇ ਸੰਤੋਖੁ ਸਮਾਇਆ ।
dheeraj dharam jamoe santokh samaaeaa |

Fortitude and dutifulness added to it, the contentment is the basis of all.

ਜੀਵਣੁ ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ ਰਿਜਕੁ ਪੁਜਾਇਆ ।
jeevan jagat paroe rijak pujaaeaa |

It, considering the way of life of every creature, offers livelihood to all.

ਮੰਨੈ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਇਆ ।੬।
manai hukam rajaae guramukh jaaeaa |6|

In accordance to the divine will, it behaves like a gurmukh does.

ਪਉੜੀ ੭
paurree 7

ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚਿ ਧਰਤਿ ਵਿਚਿ ਪਾਣੀਐ ।
paanee dharatee vich dharat vich paaneeai |

The water is in the earth and the earth in the water.

ਨੀਚਹੁ ਨੀਚ ਨ ਹਿਚ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੀਐ ।
neechahu neech na hich niramal jaaneeai |

Water has no hesitation in going low and lower; it is rather considered more pure.

ਸਹਦਾ ਬਾਹਲੀ ਖਿਚ ਨਿਵੈ ਨੀਵਾਣੀਐ ।
sahadaa baahalee khich nivai neevaaneeai |

To flow down, water bears the concussion of the gravitational force but still likes to go lower.

ਮਨ ਮੇਲੀ ਘੁਲ ਮਿਚ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ ।
man melee ghul mich sabh rang maaneeai |

It absorbs in everybody and enjoys with one and all.

ਵਿਛੁੜੈ ਨਾਹਿ ਵਿਰਚਿ ਦਰਿ ਪਰਵਾਣੀਐ ।
vichhurrai naeh virach dar paravaaneeai |

Meeting once it does not go apart and hence it is acceptable in the court of the Lord.

ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਰਚਿ ਭਗਤਿ ਨੀਸਾਣੀਐ ।੭।
praupakaar sarach bhagat neesaaneeai |7|

The devoted persons (bhagats) are identified through their service (to the mankind)

ਪਉੜੀ ੮
paurree 8

ਧਰਤੀ ਉਤੈ ਰੁਖ ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ।
dharatee utai rukh sir talavaaeaa |

The tree on the earth has their heads down towards the bottom.

ਆਪਿ ਸਹੰਦੇ ਦੁਖ ਜਗੁ ਵਰੁਸਾਇਆ ।
aap sahande dukh jag varusaaeaa |

They endure suffering themselves but pour happiness on the world.

ਫਲ ਦੇ ਲਾਹਨਿ ਭੁਖ ਵਟ ਵਗਾਇਆ ।
fal de laahan bhukh vatt vagaaeaa |

Even on being stoned, they offer fruits and quench our hunger.

ਛਾਵ ਘਣੀ ਬਹਿ ਸੁਖ ਮਨੁ ਪਰਚਾਇਆ ।
chhaav ghanee beh sukh man parachaaeaa |

Their shadow is so thick that the mind (and body) enjoys peace.

ਵਢਨਿ ਆਇ ਮਨੁਖ ਆਪੁ ਤਛਾਇਆ ।
vadtan aae manukh aap tachhaaeaa |

If someone cuts them, they offer to be sawed.

ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ।੮।
virale hee sanamukh bhaanaa bhaaeaa |8|

Rare are the persons like tree who accept the will of Lord.

ਪਉੜੀ ੯
paurree 9

ਰੁਖਹੁ ਘਰ ਛਾਵਾਇ ਥੰਮ੍ਹ ਥਮਾਇਆ ।
rukhahu ghar chhaavaae thamh thamaaeaa |

From tree are made houses and pillars.

ਸਿਰਿ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ਬੇੜ ਘੜਾਇਆ ।
sir karavat dharaae berr gharraaeaa |

A tree getting sawed helps to make boat.

ਲੋਹੇ ਨਾਲਿ ਜੜਾਇ ਪੂਰ ਤਰਾਇਆ ।
lohe naal jarraae poor taraaeaa |

Then adding iron (nails) to it, it gets people float on water.

ਲਖ ਲਹਰੀ ਦਰੀਆਇ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਇਆ ।
lakh laharee dareeae paar langhaaeaa |

In spite of the myriads of waves of river, it takes people across.

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਭੈ ਭਾਇ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ।
gurasikhaan bhai bhaae sabad kamaaeaa |

Likewise, the Sikhs of the Guru, in love and fear of the Lord, practise the Word.

ਇਕਸ ਪਿਛੈ ਲਾਇ ਲਖ ਛੁਡਾਇਆ ।੯।
eikas pichhai laae lakh chhuddaaeaa |9|

They make people follow the one Lord and get them liberated from the bondages of transmigration.

ਪਉੜੀ ੧੦
paurree 10

ਘਾਣੀ ਤਿਲੁ ਪੀੜਾਇ ਤੇਲੁ ਕਢਾਇਆ ।
ghaanee til peerraae tel kadtaaeaa |

Sesame gets crushed in the oil press and gives oil.

ਦੀਵੈ ਤੇਲੁ ਜਲਾਇ ਅਨ੍ਹੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ।
deevai tel jalaae anher gavaaeaa |

The oil burns in the lamp and the darkness is dispelled.

ਮਸੁ ਮਸਵਾਣੀ ਪਾਇ ਸਬਦੁ ਲਿਖਾਇਆ ।
mas masavaanee paae sabad likhaaeaa |

The soot of the lamp becomes ink and the same oil reaches the ink-pot with whose help is written the Word of the Guru.

ਸੁਣਿ ਸਿਖਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਾਇ ਅਲੇਖੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
sun sikh likh likhaae alekh sunaaeaa |

By listening to, writing, learning and getting written the words, the imperceptible Lord is eulogised.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ।
guramukh aap gavaae sabad kamaaeaa |

The gurmukhs, losing their sense of ego, practise the Word.

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ।੧੦।
giaan anjan liv laae sahaj samaaeaa |10|

And using the collyrium of knowledge and concentration immerses in equanimity.

ਪਉੜੀ ੧੧
paurree 11

ਦੁਧੁ ਦੇਇ ਖੜੁ ਖਾਇ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਇਆ ।
dudh dee kharr khaae na aap ganaaeaa |

Standing into a pit they yield milk and do not pose to be counted, i.e. the animals do not have the ego.

ਦੁਧਹੁ ਦਹੀ ਜਮਾਇ ਘਿਉ ਨਿਪਜਾਇਆ ।
dudhahu dahee jamaae ghiau nipajaaeaa |

Milk is converted into curd and the butter comes thereof.

ਗੋਹਾ ਮੂਤੁ ਲਿੰਬਾਇ ਪੂਜ ਕਰਾਇਆ ।
gohaa moot linbaae pooj karaaeaa |

With their dung and urine, the earth is plastered to offer worship;

ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖਾਇ ਕੁਚੀਲ ਕਰਾਇਆ ।
chhateeh amrit khaae kucheel karaaeaa |

But while eating variety of goods man turns them into abominable faeces, useless for any purpose.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਚਲਿ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਿਆਇਆ ।
saadhasangat chal jaae satigur dhiaaeaa |

Those who have worshipped Lord in the holy congregation, their life is blessed and successful.

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਜਗਿ ਆਇ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ ।੧੧।
safal janam jag aae sukh fal paaeaa |11|

Only they get the fruit of life on earth.

ਪਉੜੀ ੧੨
paurree 12

ਦੁਖ ਸਹੈ ਕਪਾਹਿ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ।
dukh sahai kapaeh bhaanaa bhaaeaa |

Accepting the will of the Lord, cotton suffers a lot.

ਵੇਲਣਿ ਵੇਲ ਵਿਲਾਇ ਤੁੰਬਿ ਤੁੰਬਾਇਆ ।
velan vel vilaae tunb tunbaaeaa |

Having been ginned through the roller, it is carded.

ਪਿੰਞਣਿ ਪਿੰਜ ਫਿਰਾਇ ਸੂਤੁ ਕਤਾਇਆ ।
pinyan pinj firaae soot kataaeaa |

Having carded it, its yarn is spun.

ਨਲੀ ਜੁਲਾਹੇ ਵਾਹਿ ਚੀਰੁ ਵੁਣਾਇਆ ।
nalee julaahe vaeh cheer vunaaeaa |

Then the weaver with the help of his reed, eaves it into cloth.

ਖੁੰਬ ਚੜਾਇਨਿ ਬਾਹਿ ਨੀਰਿ ਧੁਵਾਇਆ ।
khunb charraaein baeh neer dhuvaaeaa |

The washerman puts that cloth into his boiling cauldron and then washes it on a stream.

ਪੈਨ੍ਹਿ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹਿ ਸਭਾ ਸੁਹਾਇਆ ।੧੨।
painh saeh paatisaeh sabhaa suhaaeaa |12|

Putting on the same clothes, the rich and the kings adorn the assemblies.

ਪਉੜੀ ੧੩
paurree 13

ਜਾਣੁ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗੁ ਆਪੁ ਪੀਹਾਇਆ ।
jaan majeetthai rang aap peehaaeaa |

Madder (Rubia munjista) knowing very well gets itself grinded.

ਕਦੇ ਨ ਛਡੈ ਸੰਗੁ ਬਣਤ ਬਣਾਇਆ ।
kade na chhaddai sang banat banaaeaa |

Its character is such that it never deserts the clothes.

ਕਟਿ ਕਮਾਦੁ ਨਿਸੰਗੁ ਆਪੁ ਪੀੜਾਇਆ ।
katt kamaad nisang aap peerraaeaa |

Likewise, the sugarcane also care freely gets itself crushed.

ਕਰੈ ਨ ਮਨ ਰਸ ਭੰਗੁ ਅਮਿਓ ਚੁਆਇਆ ।
karai na man ras bhang amio chuaaeaa |

Without leaving away its sweetness offers the taste of nectar.

ਗੁੜੁ ਸਕਰ ਖੰਡ ਅਚੰਗੁ ਭੋਗ ਭੁਗਾਇਆ ।
gurr sakar khandd achang bhog bhugaaeaa |

It produces jaggery, sugar, treacle molasses many relishable items.

ਸਾਧ ਨ ਮੋੜਨ ਅੰਗੁ ਜਗੁ ਪਰਚਾਇਆ ।੧੩।
saadh na morran ang jag parachaaeaa |13|

Similarly, the saints also do not abstain from the service of mankind, and give happiness to all.

ਪਉੜੀ ੧੪
paurree 14

ਲੋਹਾ ਆਰ੍ਹਣਿ ਪਾਇ ਤਾਵਣਿ ਤਾਇਆ ।
lohaa aarhan paae taavan taaeaa |

Putting iron into the furnance the iron is heated.

ਘਣ ਅਹਰਣਿ ਹਣਵਾਇ ਦੁਖੁ ਸਹਾਇਆ ।
ghan aharan hanavaae dukh sahaaeaa |

Then it is put on the anvil where it bears the strokes of hammer.

ਆਰਸੀਆ ਘੜਵਾਇ ਮੁਲੁ ਕਰਾਇਆ ।
aaraseea gharravaae mul karaaeaa |

Making it clear like glass, its value is set.

ਖਹੁਰੀ ਸਾਣ ਧਰਾਇ ਅੰਗੁ ਹਛਾਇਆ ।
khahuree saan dharaae ang hachhaaeaa |

Grinding against whet stones its parts are pruned i.e. many articles are made out of it.

ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਿ ਰਖਾਇ ਸਿਕਲ ਕਰਾਇਆ ।
pairaan hetth rakhaae sikal karaaeaa |

Now keeping it (or those articles) in the saw-dust etc. it is left for getting clean.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਆਪੁ ਦਿਖਾਇਆ ।੧੪।
guramukh aap gavaae aap dikhaaeaa |14|

Similarly the gurmukhs by losing their ego come face to face with their own basic nature.

ਪਉੜੀ ੧੫
paurree 15

ਚੰਗਾ ਰੁਖੁ ਵਢਾਇ ਰਬਾਬੁ ਘੜਾਇਆ ।
changaa rukh vadtaae rabaab gharraaeaa |

A handsome tree got cut itself and got manufactured into a rebeck.

ਛੇਲੀ ਹੋਇ ਕੁਹਾਇ ਮਾਸੁ ਵੰਡਾਇਆ ।
chhelee hoe kuhaae maas vanddaaeaa |

A young goat underwent the mortification of getting killed itself; it distributed its meat among the meat-eaters.

ਆਂਦ੍ਰਹੁ ਤਾਰ ਬਣਾਇ ਚੰਮਿ ਮੜ੍ਹਾਇਆ ।
aandrahu taar banaae cham marrhaaeaa |

Its intestines were made into gut and the skin was mounted (on drum) and stitched.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਆਇ ਨਾਦੁ ਵਜਾਇਆ ।
saadhasangat vich aae naad vajaaeaa |

Now it is brought in the holy congregation where melody is produced on this instrument.

ਰਾਗ ਰੰਗ ਉਪਜਾਇ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
raag rang upajaae sabad sunaaeaa |

It creates the melody of Raag as the Shabad is heard.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ।੧੫।
satigur purakh dhiaae sahaj samaaeaa |15|

Any one who worships true Guru, the God, gets absorbed into the equanimity.

ਪਉੜੀ ੧੬
paurree 16

ਚੰਨਣੁ ਰੁਖੁ ਉਪਾਇ ਵਣ ਖੰਡਿ ਰਖਿਆ ।
chanan rukh upaae van khandd rakhiaa |

God created the sandal tree and kept it in the forest.

ਪਵਣੁ ਗਵਣੁ ਕਰਿ ਜਾਇ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਿਆ ।
pavan gavan kar jaae alakh na lakhiaa |

The breeze moves around the sandal but does not understand the imperceptible (nature of the tree).

ਵਾਸੂ ਬਿਰਖ ਬੁਹਾਇ ਸਚੁ ਪਰਖਿਆ ।
vaasoo birakh buhaae sach parakhiaa |

The truth about the sandal comes to the forefront when it perfumes everyone with its fragrance.

ਸਭੇ ਵਰਨ ਗਵਾਇ ਭਖਿ ਅਭਖਿਆ ।
sabhe varan gavaae bhakh abhakhiaa |

The gurmukh goes beyond all the caste and the distinctions of eating taboos.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭੈ ਭਾਇ ਅਪਿਉ ਪੀ ਚਖਿਆ ।
saadhasangat bhai bhaae apiau pee chakhiaa |

He drinks the nectar of fear and love of the Lord in the holy congregation.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤਖਿਆ ।੧੬।
guramukh sahaj subhaae prem pratakhiaa |16|

The Gurmukh comes face to face with his own intrinsic nature (sahaj subhai).

ਪਉੜੀ ੧੭
paurree 17

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਗੁਰਸਿਖ ਸੇਵ ਕਮਾਵਣੀ ।
gurasikhaan gurasikh sev kamaavanee |

Within the teaching of the Guru, the Sikhs of the Guru serve (others).

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥਿ ਭਿਖ ਫਕੀਰਾਂ ਪਾਵਣੀ ।
chaar padaarath bhikh fakeeraan paavanee |

They give in charity the four riches (char padarathi) to the beggars.

ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਅਲਖਿ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ ।
lekh alekh alakh baanee gaavanee |

They sing paeans of the invisible Lord who is beyond all accounts.

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਰਸ ਇਖ ਅਮਿਉ ਚੁਆਵਣੀ ।
bhaae bhagat ras ikh amiau chuaavanee |

They drink the juice of the sugarcane of loving devotion, and make others also enjoy the same.

ਤੁਲਿ ਨ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵਣੀ ।
tul na bhoot bhavikh na keemat paavanee |

Nothing in the past as well as the future can be equal to their love.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗ ਵਿਖ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਣੀ ।੧੭।
guramukh maarag vikh lavai na laavanee |17|

None can vie with even the one step of the way of gurmukhs.

ਪਉੜੀ ੧੮
paurree 18

ਇੰਦ੍ਰ ਪੁਰੀ ਲਖ ਰਾਜ ਨੀਰ ਭਰਾਵਣੀ ।
eindr puree lakh raaj neer bharaavanee |

Fetching water for the holy congregation is equal to the kingdom of lacs of Indrapuris.

ਲਖ ਸੁਰਗ ਸਿਰਤਾਜ ਗਲਾ ਪੀਹਾਵਣੀ ।
lakh surag sirataaj galaa peehaavanee |

Grinding of corn (for the holy congregation) is more than the pleasure of myriads of heavens.

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਧਿ ਲਖ ਸਾਜ ਚੁਲਿ ਝੁਕਾਵਣੀ ।
ridh sidh nidh lakh saaj chul jhukaavanee |

Arranging for and putting in woods into the hearth of langar (free kitchen) for the congregation is equal to the rddhis, siddhis and the nine treasures.

ਸਾਧ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬੀ ਆਵਣੀ ।
saadh gareeb nivaaj gareebee aavanee |

The holy persons are the caretakers of the poor and in their company the humility resides in the heart (of people).

ਅਨਹਦਿ ਸਬਦਿ ਅਗਾਜ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ ।੧੮।
anahad sabad agaaj baanee gaavanee |18|

Singing of hymns of the Guru is the personification of the unstruck melody.

ਪਉੜੀ ੧੯
paurree 19

ਹੋਮ ਜਗ ਲਖ ਭੋਗ ਚਣੇ ਚਬਾਵਣੀ ।
hom jag lakh bhog chane chabaavanee |

To feed a Sikh with parched gram is superior to hundreds of thousands of burnt offerings and feasts.

ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸੰਜੋਗੁ ਪੈਰ ਧੁਵਾਵਣੀ ।
teerath purab sanjog pair dhuvaavanee |

To cause his to be washed is superior to visits to assemblages at the places of pilgrimages.

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲਖ ਜੋਗ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵਣੀ ।
giaan dhiaan lakh jog sabad sunaavanee |

To repeat to a Sikh of the Gurus hymns is equal to a hundred thousands of other religious exercises.

ਰਹੈ ਨ ਸਹਸਾ ਸੋਗ ਝਾਤੀ ਪਾਵਣੀ ।
rahai na sahasaa sog jhaatee paavanee |

Even the glimpse of the Guru dispels all doubts and regrets.

ਭਉਜਲ ਵਿਚਿ ਅਰੋਗ ਨ ਲਹਰਿ ਡਰਾਵਣੀ ।
bhaujal vich arog na lahar ddaraavanee |

Such a man remains unscathed in the terrible world ocean and does not fear its waves.

ਲੰਘਿ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਗੁਰਮਤਿ ਆਵਣੀ ।੧੯।
langh sanjog vijog guramat aavanee |19|

He whom embraces the Gurus religion (Gurmati) has past beyond the bounds of joy or grief for gain or loss.

ਪਉੜੀ ੨੦
paurree 20

ਧਰਤੀ ਬੀਉ ਬੀਜਾਇ ਸਹਸ ਫਲਾਇਆ ।
dharatee beeo beejaae sahas falaaeaa |

As the seed puts in the earth gives fruit thousand times more.

ਗੁਰਸਿਖ ਮੁਖਿ ਪਵਾਇ ਨ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ ।
gurasikh mukh pavaae na lekh likhaaeaa |

The food put in the mouth of a gurmukh multiplies infinitely and its count becomes impossible.

ਧਰਤੀ ਦੇਇ ਫਲਾਇ ਜੋਈ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ।
dharatee dee falaae joee fal paaeaa |

The earth gives the fruit of the seed sowed in it;

ਗੁਰਸਿਖ ਮੁਖਿ ਸਮਾਇ ਸਭ ਫਲ ਲਾਇਆ ।
gurasikh mukh samaae sabh fal laaeaa |

But the seed it offered to Guru oriented ones gives all sorts of fruits.

ਬੀਜੇ ਬਾਝੁ ਨ ਖਾਇ ਨ ਧਰਤਿ ਜਮਾਇਆ ।
beeje baajh na khaae na dharat jamaaeaa |

Without sowing, neither anyone could eat anything nor the earth can produce anything;

ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਿਤਿ ਵਸਾਇ ਇਛਿ ਪੁਜਾਇਆ ।੨੦।੧੪। ਚਉਦਾਂ ।
guramukh chit vasaae ichh pujaaeaa |20|14| chaudaan |

Having the desire of serve the Gurmukh, fulfils all desires.


Flag Counter