Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 5


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Oankar, the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਵਾਰ ੫ ।
vaar 5 |

Vaar Five

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਹੋਰਤੁ ਸੰਗਿ ਕੁਸੰਗਿ ਨ ਰਚੈ ।
guramukh hovai saadhasang horat sang kusang na rachai |

The person having attained the status of Gurmukh in the holy congregation does not mix up with any bad company.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲੜਾ ਬਾਰਹ ਪੰਥ ਨ ਖੇਚਲ ਖਚੈ ।
guramukh panth suhelarraa baarah panth na khechal khachai |

The way (life) of Gurmukh is simple and enjoyable; he does not enrapt himself with the concerns of the twelve sects (of yogis).

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਹੋਇ ਰੰਗ ਸੁਰੰਗੁ ਤੰਬੋਲ ਪਰਚੈ ।
guramukh varan avaran hoe rang surang tanbol parachai |

Gurmukhs go beyond the castes, colours and go about in equanimity like the red colour of betel leaf.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣਾ ਛਿਅ ਦਰਸਨ ਪਰਸਣ ਨ ਸਰਚੈ ।
guramukh darasan dekhanaa chhia darasan parasan na sarachai |

Gurmukhs behold the Guru's school and put no faith in six Schools (of Indian tradition).

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਚਲ ਮਤਿ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲੁਭਾਇ ਨ ਪਚੈ ।
guramukh nihachal mat hai doojai bhaae lubhaae na pachai |

Gurmukhs have steadfast wisdom and do not waste themselves in the fire of duality.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਹਰਾਸਿ ਨ ਹਚੈ ।
guramukh sabad kamaavanaa pairee pai raharaas na hachai |

Gurmukhs practise the (Guru) shabad and never forsake the exercise of touching the feet, i.e.they never abandon humility.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਚਹਮਚੈ ।੧।
guramukh bhaae bhagat chahamachai |1|

Gurmukhs abound in loving devotion.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਣਾ ਇਕੁ ਮਨ ਹੋਇ ਨ ਹੋਇ ਦੁਚਿਤਾ ।
guramukh ik araadhanaa ik man hoe na hoe duchitaa |

The Gurmukhs single-mindedly adore the Lord and do not remain in dubiety.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਜੀਵਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਤਾਮਸ ਪਿਤਾ ।
guramukh aap gavaaeaa jeevan mukat na taamas pitaa |

By leaving away ego they become liberated and do not allow the darkness (ignorance) to reside in their heart.

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਵੇਸੁ ਕਰਿ ਸਣੁ ਦੂਤਾ ਵਿਖੜਾ ਗੜੁ ਜਿਤਾ ।
gur upades aves kar san dootaa vikharraa garr jitaa |

Wrapt in the teachings of the Guru, they conquer the fort (of body) including the five evils.

ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕੁ ਹੋਇ ਪਾਹੁਨੜਾ ਜਗਿ ਹੋਇ ਅਥਿਤਾ ।
pairee pai paa khaak hoe paahunarraa jag hoe athitaa |

They fall at the feet, become like dust (i.e.lowly), consider themselves as guests in the world and are respected by the world.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰਸਿਖਾ ਗੁਰਸਿਖ ਮਾ ਪਿਉ ਭਾਈ ਮਿਤਾ ।
guramukh sevaa gurasikhaa gurasikh maa piau bhaaee mitaa |

Gurmukhs serve the Sikhs considering them their parents, brothers and friends.

ਦੁਰਮਤਿ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਮਨੁ ਸਿਤਾ ।
duramat dubidhaa door kar guramat sabad surat man sitaa |

Having given up illwill and dubiousness, they merge their consciousness in the Word and teachings of Guru.

ਛਡਿ ਕੁਫਕੜੁ ਕੂੜੁ ਕੁਧਿਤਾ ।੨।
chhadd kufakarr koorr kudhitaa |2|

They set aside frivolous argument, falsehood and bad deeds.

ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਵਰਨ ਵਿਚਿ ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਕੁਲ ਧਰਮ ਧਰੰਦੇ ।
apane apane varan vich chaar varan kul dharam dharande |

In their own varnas all the people (of the four varnas) observe the tradition of their caste and tribe.

ਛਿਅ ਦਰਸਨ ਛਿਅ ਸਾਸਤ੍ਰਾ ਗੁਰ ਗੁਰਮਤਿ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਦੇ ।
chhia darasan chhia saasatraa gur guramat khatt karam karande |

The believers in the books of the six schools perform six duties according to the wisdom of their respective spiritual mentors.

ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸਾਹਿਬੈ ਚਾਕਰ ਜਾਇ ਜੁਹਾਰ ਜੁੜੰਦੇ ।
apane apane saahibai chaakar jaae juhaar jurrande |

Servants go and salute their masters.

ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਵਣਜ ਵਿਚਿ ਵਾਪਾਰੀ ਵਾਪਾਰ ਮਚੰਦੇ ।
apane apane vanaj vich vaapaaree vaapaar machande |

Merchants deal profusely in their own special merchandise.

ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚਿ ਬੀਉ ਸਭੈ ਕਿਰਸਾਣਿ ਬੀਜੰਦੇ ।
apane apane khet vich beeo sabhai kirasaan beejande |

All the farmers sow different seeds in their different fields.

ਕਾਰੀਗਰਿ ਕਾਰੀਗਰਾ ਕਾਰਿਖਾਨੇ ਵਿਚਿ ਜਾਇ ਮਿਲੰਦੇ ।
kaareegar kaareegaraa kaarikhaane vich jaae milande |

Mechanics meet their fellow mechanics in the workshop.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰਸਿਖ ਪੁਜੰਦੇ ।੩।
saadhasangat gurasikh pujande |3|

Similarly, the Sikhs of Guru, associate themselves with the company of the holy persons.

ਅਮਲੀ ਰਚਨਿ ਅਮਲੀਆ ਸੋਫੀ ਸੋਫੀ ਮੇਲੁ ਕਰੰਦੇ ।
amalee rachan amaleea sofee sofee mel karande |

The addicts mix-up with addicts and abstainers with the abstainers.

ਜੂਆਰੀ ਜੂਆਰੀਆ ਵੇਕਰਮੀ ਵੇਕਰਮ ਰਚੰਦੇ ।
jooaaree jooaareea vekaramee vekaram rachande |

The gamblers mix up with gamblers and scounderls with scounderls.

ਚੋਰਾ ਚੋਰਾ ਪਿਰਹੜੀ ਠਗ ਠਗ ਮਿਲਿ ਦੇਸ ਠਗੰਦੇ ।
choraa choraa piraharree tthag tthag mil des tthagande |

The love abounds among the theives and the cheats who getting together, dupe the country.

ਮਸਕਰਿਆ ਮਿਲਿ ਮਸਕਰੇ ਚੁਗਲਾ ਚੁਗਲ ਉਮਾਹਿ ਮਿਲੰਦੇ ।
masakariaa mil masakare chugalaa chugal umaeh milande |

Jesters meet jesters enthusiastically and so do the backbiters.

ਮਨਤਾਰੂ ਮਨਤਾਰੂਆਂ ਤਾਰੂ ਤਾਰੂ ਤਾਰ ਤਰੰਦੇ ।
manataaroo manataarooaan taaroo taaroo taar tarande |

Unknown to swimming meet similar persons and swimmers by meeting swimmers go and get across.

ਦੁਖਿਆਰੇ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਅਪਣੇ ਦੁਖ ਰੁਵੰਦੇ ।
dukhiaare dukhiaariaan mil mil apane dukh ruvande |

The afflicted meet the afflicted ones and share their sufferings.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰਸਿਖੁ ਵਸੰਦੇ ।੪।
saadhasangat gurasikh vasande |4|

Likewise, the Sikhs of the Guru feel pleasure in the holy congregation.

ਕੋਈ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋਤਿਕੀ ਕੋ ਪਾਧਾ ਕੋ ਵੈਦੁ ਸਦਾਏ ।
koee panddit jotikee ko paadhaa ko vaid sadaae |

Someone is called pandit, someone astrologer, someone priest and some physician.

ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਉ ਕੋ ਕੋ ਮਹਤਾ ਚਉਧਰੀ ਅਖਾਏ ।
koee raajaa raau ko ko mahataa chaudharee akhaae |

Someone is called the king, satrap, headman and chaudhary.

ਕੋਈ ਬਜਾਜੁ ਸਰਾਫੁ ਕੋ ਕੋ ਜਉਹਰੀ ਜੜਾਉ ਜੜਾਏ ।
koee bajaaj saraaf ko ko jauharee jarraau jarraae |

Someone is draper, someone is called goldsmith and someone a jeweller.

ਪਾਸਾਰੀ ਪਰਚੂਨੀਆ ਕੋਈ ਦਲਾਲੀ ਕਿਰਸਿ ਕਮਾਏ ।
paasaaree parachooneea koee dalaalee kiras kamaae |

Someone is earning through being druggist, retailer and an agent.

ਜਾਤਿ ਸਨਾਤ ਸਹੰਸ ਲਖ ਕਿਰਤਿ ਵਿਰਤਿ ਕਰਿ ਨਾਉ ਗਣਾਏ ।
jaat sanaat sahans lakh kirat virat kar naau ganaae |

(So called) Low born are millions whose names explain their professions.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰਸਿਖਿ ਮਿਲਿ ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਨਿਰਾਸੁ ਵਲਾਏ ।
saadhasangat gurasikh mil aasaa vich niraas valaae |

The Sikh of the Guru, being in the holy congregation, while living in joys remains indifferent to desires.

ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ।੫।
sabad surat liv alakh lakhaae |5|

He by merging his consciousness in the Word (sabad) beholds the Supreme Lord.

ਜਤੀ ਸਤੀ ਚਿਰੁ ਜੀਵਣੇ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਨਾਥ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ।
jatee satee chir jeevane saadhik sidh naath gur chele |

Many are the celebates, the abiders of truth, the immortal ones, the siddhs, nathas, and the teachers and the taughts.

ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਰਿਖੀਸੁਰਾ ਭੈਰਉ ਖੇਤ੍ਰਪਾਲ ਬਹੁ ਮੇਲੇ ।
devee dev rikheesuraa bhairau khetrapaal bahu mele |

Many are the goodesses, gods, rsis, bhairavs and the protectors of the regions.

ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਅਪਛਰਾ ਕਿੰਨਰ ਜਛ ਚਲਿਤ ਬਹੁ ਖੇਲੇ ।
gan gandharab apachharaa kinar jachh chalit bahu khele |

Many are the gans (ghosts), gandharvs (celestial singers), nymphs, and kinnars who perform differently.

ਰਾਖਸ ਦਾਨੋਂ ਦੈਤ ਲਖ ਅੰਦਰਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦੁਹੇਲੇ ।
raakhas daanon dait lakh andar doojaa bhaau duhele |

Imbued with duality, many are the raksasas, the demons and the giants.

ਹਉਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਰਸ ਕੇਲੇ ।
haumai andar sabh ko guramukh saadhasangat ras kele |

All are controlled by the ego and the Gurmukhs take pleasure in the holy congregation.

ਇਕ ਮਨ ਇਕੁ ਅਰਾਧਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੁਹੇਲੇ ।
eik man ik araadhanaa guramat aap gavaae suhele |

There they, accepting the Guru's wisdom, shed away their selfhood.

ਚਲਣੁ ਜਾਣਿ ਪਏ ਸਿਰਿ ਤੇਲੇ ।੬।
chalan jaan pe sir tele |6|

(In India while going to get married the girl applies oil to her hair and understands well that now she is going to leave her parental home) Similarly Gurmukhs always having oil applied to their heads are ever ready to depart from this world.

ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹੋਮ ਜਗ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤੇਰੇ ।
jat sat sanjam hom jag jap tap daan pun bahutere |

Hypocrisy by and large enters into the praxis of continence, burnt offerings, feasts, penances and gifts.

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਧਿ ਪਾਖੰਡ ਬਹੁ ਤੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅਗਲੇਰੇ ।
ridh sidh nidh paakhandd bahu tantr mantr naattak agalere |

Incantations and spells ultimately turn out to be hypocritical plays.

ਵੀਰਾਰਾਧਣ ਜੋਗਣੀ ਮੜ੍ਹੀ ਮਸਾਣ ਵਿਡਾਣ ਘਨੇਰੇ ।
veeraaraadhan joganee marrhee masaan viddaan ghanere |

The worship of the fifty-two heroes, of the eight yoginis of cemeteries and of places of cremation leads to whopping dissimulation.

ਪੂਰਕ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕਾ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁਇਅੰਗਮ ਘੇਰੇ ।
poorak kunbhak rechakaa nivalee karam bhueiangam ghere |

People are obsessed with the pranayam exercises of the inhalation, suspension of breath, the exhalation, the niolr feat and straightening of kundalini the serpent power.

ਸਿਧਾਸਣ ਪਰਚੇ ਘਣੇ ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਉਤਕ ਲਖ ਹੇਰੇ ।
sidhaasan parache ghane hatth nigrah kautak lakh here |

Many employ themselves in sitting in the siddhasanas and thus we have seen them seeking myriad miracles.

ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਰਸਾਇਣਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਲਖ ਆਨ੍ਹੇਰੇ ।
paaras manee rasaaeinaa karaamaat kaalakh aanhere |

The belief in the philospher's stone, the jewel in the serpent's head and the miracle of life immortalising elixir are nothing but the darkness of ignorance.

ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਉਪਾਰਣੇ ਵਰ ਸਰਾਪ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਲਵੇਰੇ ।
poojaa varat upaarane var saraap siv sakat lavere |

People are engaged in the worship of idols of gods and goddesses, in fasting, uttering and giving blessings and curses.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਿਣੁ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨਿ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ।
saadhasangat gur sabad vin thaau na paaein bhale bhalere |

But without the holy congregation of the saints and the recitation of the Guru- sabad even the very good person cannot find acceptance.

ਕੂੜ ਇਕ ਗੰਢੀ ਸਉ ਫੇਰੇ ।੭।
koorr ik gandtee sau fere |7|

The superstitions bind themselves with a hundred knots of falsehood.

ਸਉਣ ਸਗੁਨ ਵੀਚਾਰਣੇ ਨਉ ਗ੍ਰਿਹ ਬਾਰਹ ਰਾਸਿ ਵੀਚਾਰਾ ।
saun sagun veechaarane nau grih baarah raas veechaaraa |

The life led in the light of omens, the nine planets, the twelve signs of the zodiac;

ਕਾਮਣ ਟੂਣੇ ਅਉਸੀਆ ਕਣਸੋਈ ਪਾਸਾਰ ਪਸਾਰਾ ।
kaaman ttoone aauseea kanasoee paasaar pasaaraa |

Incantations, magic divination by lines and by the voice is all futile.

ਗਦਹੁ ਕੁਤੇ ਬਿਲੀਆ ਇਲ ਮਲਾਲੀ ਗਿਦੜ ਛਾਰਾ ।
gadahu kute bileea il malaalee gidarr chhaaraa |

Cries of donkeys, dogs, cats, kites, blackbirds and jackals cannot control our lives.

ਨਾਰਿ ਪੁਰਖੁ ਪਾਣੀ ਅਗਨਿ ਛਿਕ ਪਦ ਹਿਡਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ।
naar purakh paanee agan chhik pad hiddakee varataaraa |

It is superstitious to draw good or bad omens from meeting a widow, a bare headed man, water, fire, sneezing, breaking wind, hiccups;.

ਥਿਤਿ ਵਾਰ ਭਦ੍ਰਾ ਭਰਮ ਦਿਸਾਸੂਲ ਸਹਸਾ ਸੈਸਾਰਾ ।
thit vaar bhadraa bharam disaasool sahasaa saisaaraa |

Lunar and week days, lucky-unlucky moments and going or not going in a particular direction

ਵਲਛਲ ਕਰਿ ਵਿਸਵਾਸ ਲਖ ਬਹੁ ਚੁਖੀ ਕਿਉ ਰਵੈ ਭਤਾਰਾ ।
valachhal kar visavaas lakh bahu chukhee kiau ravai bhataaraa |

If a women behaves like a prostitute and does every thing to please everybody, how can she be loved by her husband.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ।੮।
guramukh sukh fal paar utaaraa |8|

The gurmukhs who reject all superstitions enjoy happiness with their Lord and get across the world-ocean.

ਨਦੀਆ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਗੰਗਿ ਸੰਗਿ ਗੰਗੋਦਕ ਹੋਈ ।
nadeea naale vaaharre gang sang gangodak hoee |

Rivers and small streams joining Ganges become the sacred river (Ganges).

ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਇਕ ਧਾਤੁ ਹੋਇ ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਕੰਚਨੁ ਸੋਈ ।
asatt dhaat ik dhaat hoe paaras parasai kanchan soee |

With the touch of the philosopher's stone (paras) all the mixed light metals are transformed into gold.

ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਵਣਾਸਪਤਿ ਅਫਲ ਸਫਲ ਕਰ ਚੰਦਨੁ ਗੋਈ ।
chandan vaas vanaasapat afal safal kar chandan goee |

The vegetation whether fruit producing or fruitless becomes sandal by assimilating into it the fragrance of sandal.

ਛਿਅ ਰੁਤਿ ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਕਰਿ ਸੁਝੈ ਸੁਝ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ।
chhia rut baarah maah kar sujhai sujh na doojaa koee |

In the six seasons and twelve months nothing except sun is there.

ਚਾਰਿ ਵਰਨਿ ਛਿਅ ਦਰਸਨਾ ਬਾਰਹ ਵਾਟ ਭਵੈ ਸਭੁ ਲੋਈ ।
chaar varan chhia darasanaa baarah vaatt bhavai sabh loee |

Four varnas, six Schools of philosophy and twelve sects of the yogis are there in this world.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਸਨੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗਿ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਈ ।
guramukh darasan saadhasang guramukh maarag dubidhaa khoee |

But by treading the path of Gurmukhs all the dubieties of the above sects vanish.

ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਨਿ ਓਈ ।੯।
eik man ik araadhan oee |9|

They (Gurmukhs) now with stable mind adore the One (Lord).

ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸਾਹੁਰੈ ਵਿਰਤੀਸੁਰ ਲਗਾਇਤ ਹੋਏ ।
naanak daadak saahurai virateesur lagaaeit hoe |

In the house of maternal grandfather, the father-in-law and the grandfather, many a priest and servant exist.

ਜੰਮਣਿ ਭਦਣਿ ਮੰਗਣੈ ਮਰਣੈ ਪਰਣੇ ਕਰਦੇ ਢੋਏ ।
jaman bhadan manganai maranai parane karade dtoe |

They carry the messages on births, the mundan (shaving of head) ceremonies, betrothals, marriages and deaths

ਰੀਤੀ ਰੂੜੀ ਕੁਲ ਧਰਮ ਚਜੁ ਅਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ਵਿਖੋਏ ।
reetee roorree kul dharam chaj achaar veechaar vikhoe |

They are seen working for the family duties and customs.

ਕਰਿ ਕਰਤੂਤਿ ਕੁਸੂਤ ਵਿਚਿ ਪਾਇ ਦੁਲੀਚੇ ਗੈਣ ਚੰਦੋਏ ।
kar karatoot kusoot vich paae duleeche gain chandoe |

On occasions such as the sacred thread ceremonies, they through many tricks make the master spend lavishly and tell him about his fame reaching the skies.

ਜੋਧ ਜਠੇਰੇ ਮੰਨੀਅਨਿ ਸਤੀਆਂ ਸਉਤ ਟੋਭੜੀ ਟੋਏ ।
jodh jatthere maneean sateean saut ttobharree ttoe |

Deluded by them people worship departed heroes, ancestors, satis, deceased co-wives, tanks and pits, but all this is of no avail.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਿਣੁ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਨਿ ਦਈ ਵਿਗੋਏ ।
saadhasangat gur sabad vin mar mar jaman dee vigoe |

They who enjoy not the holy congregation and the word of Guru, die and are born again and are rejected of God.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੀਰੇ ਹਾਰਿ ਪਰੋਏ ।੧੦।
guramukh heere haar paroe |10|

It is the follower of the Guru, i.e. Gurmukh who wears (God's name as his) diamond necklace.

ਲਸਕਰ ਅੰਦਰਿ ਲਾਡੁਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਜਾਏ ਸਾਹਜਾਦੇ ।
lasakar andar laaddule paatisaahaa jaae saahajaade |

In the armies of emperors the dear princes also move.

ਪਾਤਿਸਾਹ ਅਗੈ ਚੜਨਿ ਪਿਛੈ ਸਭ ਉਮਰਾਉ ਪਿਆਦੇ ।
paatisaah agai charran pichhai sabh umaraau piaade |

The emperor leads and the satraps and infantry follow.

ਬਣਿ ਬਣਿ ਆਵਣਿ ਤਾਇਫੇ ਓਇ ਸਹਜਾਦੇ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੇ ।
ban ban aavan taaeife oe sahajaade saad muraade |

The courtesans well-dressed come before all but the princes remain simple and straight.

ਖਿਜਮਤਿਗਾਰ ਵਡੀਰੀਅਨਿ ਦਰਗਹ ਹੋਨਿ ਖੁਆਰ ਕੁਵਾਦੇ ।
khijamatigaar vaddeereean daragah hon khuaar kuvaade |

The (true) servants of the kings earn applause but the defiants get humiliated in the court.

ਅੱਗੈ ਢੋਈ ਸੇ ਲਹਨਿ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰਿ ਕਾਰ ਕੁਸਾਦੇ ।
agai dtoee se lahan sevaa andar kaar kusaade |

In the court (of the Lord) only they get shelter who remain rapt (in the service).

ਪਾਤਿਸਾਹਾਂ ਪਤਿਸਾਹੁ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਰਤੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ।
paatisaahaan patisaahu so guramukh varatai gur parasaade |

With grace of the Lord, such gurmukhs become king of kings.

ਸਾਹ ਸੁਹੇਲੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੇ ।੧੧।
saah suhele aad jugaade |11|

Only such people ever remain happy and contented.

ਤਾਰੇ ਲਖ ਅਨ੍ਹੇਰ ਵਿਚਿ ਚੜ੍ਹਿਐ ਸੁਝਿ ਨ ਸੁਝੈ ਕੋਈ ।
taare lakh anher vich charrhiaai sujh na sujhai koee |

Myraid stars exist in the darkness but with the rise of the sun no one remains visible.

ਸੀਹਿ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਇ ਨ ਆਇ ਖੜੋਈ ।
seehi buke miragaavalee bhanee jaae na aae kharroee |

Before the roar of the lion, flocks of deers take to their heels.

ਬਿਸੀਅਰ ਗਰੜੈ ਡਿਠਿਆ ਖੁਡੀ ਵੜਿਦੇ ਲਖ ਪਲੋਈ ।
biseear gararrai dditthiaa khuddee varride lakh paloee |

Seeing the large vulture (garur) the snakes crawl into their holes.

ਪੰਖੇਰੂ ਸਾਹਬਾਜ ਦੇਖਿ ਢੁਕਿ ਨ ਹੰਘਨਿ ਮਿਲੈ ਨ ਢੋਈ ।
pankheroo saahabaaj dekh dtuk na hanghan milai na dtoee |

Seeing a hawk, the birds fly helter skelter and do not find place to hide.

ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਈ ।
chaar veechaar sansaar vich saadhasangat mil duramat khoee |

In this world of conduct and thought, in the holy congregation one gives up evil-mindedness.

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਮਵਾਸਾ ਗੋਈ ।
satigur sachaa paatisaahu dubidhaa maar mavaasaa goee |

The true Guru is the true king who obliterates dilemma, and, evil propensities hide or vanish.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਜਾਣੁ ਜਣੋਈ ।੧੨।
guramukh jaataa jaan janoee |12|

The Gurmukhs diffuse their knowledge among others (and they are not selfish people).

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ ਚਲਾਇਆ ।
satigur sachaa paatisaahu guramukh gaaddee raahu chalaaeaa |

The true Guru, the real emperor has put the Guru-oriented (gurmukh) on the high road ( of liberation).

ਪੰਜਿ ਦੂਤਿ ਕਰਿ ਭੂਤ ਵਸਿ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇਆ ।
panj doot kar bhoot vas duramat doojaa bhaau mittaaeaa |

He restrains the deadly sins, the five evil inclinations and the sense of duality.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵਿ ਚਲਣਾ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆ ।
sabad surat liv chalanaa jam jaagaatee nerr na aaeaa |

Gurmukhs spend their lives while keeping their heart and mind attuned with the sabda (word) and therefore death, the tax-gatherer does not approach them.

ਬੇਮੁਖਿ ਬਾਰਹ ਵਾਟ ਕਰਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਖੰਡੁ ਵਸਾਇਆ ।
bemukh baarah vaatt kar saadhasangat sach khandd vasaaeaa |

The Guru had dispersed the apostates into the twelve sects (of the yogis), and seated the holy congregation of the saints in the domain of Truth (the sachkhand).

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਉ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੇ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ।
bhaau bhagat bhau mantru de naam daan isanaan drirraaeaa |

By the spell of the Nam, the gurumukhs have inculcated love, devotion, fear, charity and ablutions.

ਜਿਉ ਜਲ ਅੰਦਰਿ ਕਮਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਉਦਾਸੁ ਰਹਾਇਆ ।
jiau jal andar kamal hai maaeaa vich udaas rahaaeaa |

The gurmukhs keep themselves unaffected by the evils of the world as the lotus remains unwet in water.

ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਇਆ ।੧੩।
aap gavaae na aap ganaaeaa |13|

Gurmukhs efface their individuality and do not pose to assert themselves.

ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਹੋਇ ਕੈ ਚਾਕਰ ਕੂਕਰ ਦੇਸਿ ਦੁਹਾਈ ।
raajaa parajaa hoe kai chaakar kookar des duhaaee |

By becoming subject of a king, people as servants go around the countries to abide orders.

ਜੰਮਦਿਆ ਰੁਣਿਝੁੰਝਣਾ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਹੋਇ ਵਧਾਈ ।
jamadiaa runijhunjhanaa naanak daadak hoe vadhaaee |

On the birth of a child felicitatory songs are sung in the houses of the maternal and paternal grandfathers.

ਵੀਵਾਹਾ ਨੋ ਸਿਠਣੀਆ ਦੁਹੀ ਵਲੀ ਦੁਇ ਤੂਰ ਵਜਾਈ ।
veevaahaa no sitthaneea duhee valee due toor vajaaee |

On marriage occasions the songs are sung by woman in scurrilous language and trumpets are played on the part of the bride and bridegroom (but not so among the gurmukhs).

ਰੋਵਣੁ ਪਿਟਣੁ ਮੁਇਆ ਨੋ ਵੈਣੁ ਅਲਾਹਣਿ ਧੁਮ ਧੁਮਾਈ ।
rovan pittan mueaa no vain alaahan dhum dhumaaee |

Weepings and wailings are there for the dead;

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਸੋਹਿਲਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ।
saadhasangat sach sohilaa guramukh saadhasangat liv laaee |

But the gurmukhs (the Guru-oriented) recite the Sohila in the company of the saints on such occasions.

ਬੇਦ ਕਤੇਬਹੁ ਬਾਹਰਾ ਜੰਮਣਿ ਮਰਣਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਾਈ ।
bed katebahu baaharaa jaman maran alipat rahaaee |

The Sikh (gurmukh) goes beyond the holy books of the Hindus and Muslims i.e. the Vedas and the Katebas, and neither rejoices at a birth nor mourns at a death.

ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਨਿਰਾਸੁ ਵਲਾਈ ।੧੪।
aasaa vich niraas valaaee |14|

In the midst of desires he remains free from them.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬਾਰਹ ਵਾਟ ਫਿਰੰਦੇ ।
guramukh panth suhelarraa manamukh baarah vaatt firande |

The Guru-oriented move upon the simple and straight way and the mind- oriented (manmukh) go astray on twelve ways (the twelve sects of the Yogis).

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਇਦਾ ਮਨਮੁਖ ਭਵਜਲ ਵਿਚਿ ਡੁਬੰਦੇ ।
guramukh paar langhaaeidaa manamukh bhavajal vich ddubande |

The gurmukhs get across whereas the manmukhs get drowned in the world-ocean.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਰਿ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਮਰੰਦੇ ।
guramukh jeevan mukat kar manamukh fir fir janam marande |

The life of gurmukh is the sacred tank of liberation and the manmukhs go on transmigrating and suffering the pangs of life and death.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇਦੇ ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਖ ਫਲੁ ਦੁਖ ਲਹੰਦੇ ।
guramukh sukh fal paaeide manamukh dukh fal dukh lahande |

The gurmukh is at ease in the court of the Lord but the manmukh has to bear (pain of) the rod of yama, the god of death.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਸੁਰਖ ਰੂ ਮਨਮੁਖਿ ਜਮ ਪੁਰਿ ਡੰਡੁ ਸਹੰਦੇ ।
guramukh daragah surakh roo manamukh jam pur ddandd sahande |

The gurmukh is at ease in the court of the Lord but the manmukh has to bear (pain of) the rod of yama, the god of death.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਮਨਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਅਗਨਿ ਜਲੰਦੇ ।
guramukh aap gavaaeaa manamukh haumai agan jalande |

The gurmukh forsakes ego whereas manmukh burns himself continuously in the fire of egotism.

ਬੰਦੀ ਅੰਦਰਿ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ।੧੫।
bandee andar virale bande |15|

Rare are the people who though being in the limits (of maya) yet remain immersed in His meditation.

ਪੇਵਕੜੈ ਘਰਿ ਲਾਡੁਲੀ ਮਾਊ ਪੀਊ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ।
pevakarrai ghar laaddulee maaoo peeaoo kharee piaaree |

In her mother's home the girl is fondled and dearly loved by parents.

ਵਿਚਿ ਭਿਰਾਵਾਂ ਭੈਨੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸਪਰਵਾਰੀ ।
vich bhiraavaan bhainarree naanak daadak saparavaaree |

Among the brothers she is a sister and lives joyfully in the full fledged families of the maternal and the paternal grand fathers.

ਲਖਾਂ ਖਰਚ ਵਿਆਹੀਐ ਗਹਣੇ ਦਾਜੁ ਸਾਜੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ।
lakhaan kharach viaaheeai gahane daaj saaj at bhaaree |

Then offering ornaments and dowry etc. and by spending lacs of rupees she is married.

ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਰਿ ਮੰਨੀਐ ਸਣਖਤੀ ਪਰਵਾਰ ਸਧਾਰੀ ।
saahurarrai ghar maneeai sanakhatee paravaar sadhaaree |

In her father-in-law's house she is accepted as title married wife.

ਸੁਖ ਮਾਣੈ ਪਿਰੁ ਸੇਜੜੀ ਛਤੀਹ ਭੋਜਨ ਸਦਾ ਸੀਗਾਰੀ ।
sukh maanai pir sejarree chhateeh bhojan sadaa seegaaree |

She enjoys with her husband, eats variety of foods and always remains bedecked.

ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਣੁ ਗਿਆਨ ਵਿਚਿ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ ।
lok ved gun giaan vich aradh sareeree mokh duaaree |

From a temporal and spiritual point of view, women is half man's body and assists to the door of deliverance.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਨਿਹਚਉ ਨਾਰੀ ।੧੬।
guramukh sukh fal nihchau naaree |16|

She assuredly brings happiness to the virtuous.

ਜਿਉ ਬਹੁ ਮਿਤੀ ਵੇਸੁਆ ਸਭਿ ਕੁਲਖਣ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ ।
jiau bahu mitee vesuaa sabh kulakhan paap kamaavai |

A prostitute having many lovers commits every species of sin.

ਲੋਕਹੁ ਦੇਸਹੁ ਬਾਹਰੀ ਤਿਹੁ ਪਖਾਂ ਨੋ ਅਉਲੰਗੁ ਲਾਵੈ ।
lokahu desahu baaharee tihu pakhaan no aaulang laavai |

An outcast from her people and her country, she brings disgrace on all the three sides, i.e. her father's mother's and the family of father-in-law.

ਡੁਬੀ ਡੋਬੈ ਹੋਰਨਾ ਮਹੁਰਾ ਮਿਠਾ ਹੋਇ ਪਚਾਵੈ ।
ddubee ddobai horanaa mahuraa mitthaa hoe pachaavai |

Ruined herself, she ruines others and still goes on gulping and digesting poison.

ਘੰਡਾ ਹੇੜਾ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਦੀਪਕ ਹੋਇ ਪਤੰਗ ਜਲਾਵੈ ।
ghanddaa herraa mirag jiau deepak hoe patang jalaavai |

She is like the musical pipe which lures the deer, or lamp which burns the moth.

ਦੁਹੀ ਸਰਾਈ ਜਰਦ ਰੂ ਪਥਰ ਬੇੜੀ ਪੂਰ ਡੁਬਾਵੈ ।
duhee saraaee jarad roo pathar berree poor ddubaavai |

Due to the sinful activities her face in both the worlds remains pale because she behaves like a boat of stone which drowns its passengers.

ਮਨਮੁਖ ਮਨੁ ਅਠ ਖੰਡ ਹੋਇ ਦੁਸਟਾ ਸੰਗਤਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵੈ ।
manamukh man atth khandd hoe dusattaa sangat bharam bhulaavai |

Similar is the mind of apostate (manmukh), scattered and led astray by superstitions in the company of evil doers.

ਵੇਸੁਆ ਪੁਤੁ ਨਿਨਾਉ ਸਦਾਵੈ ।੧੭।
vesuaa put ninaau sadaavai |17|

And similar to courtesan's son bearing no name of his father, the apostate is also not owned by anyone.

ਸੁਧਿ ਨ ਹੋਵੈ ਬਾਲ ਬੁਧਿ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿਚਿ ਵਿਹਾਵੈ ।
sudh na hovai baal budh baalak leelaa vich vihaavai |

Child's wisdom cares not for anything and he passes his time in joyful activities.

ਭਰ ਜੋਬਨਿ ਭਰਮਾਈਐ ਪਰ ਤਨ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੈ ।
bhar joban bharamaaeeai par tan dhan par nind lubhaavai |

In youthful days, he is attracted by other's body, wealth and backbiting.

ਬਿਰਧਿ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚਿ ਮਹਾ ਜਾਲੁ ਪਰਵਾਰੁ ਫਹਾਵੈ ।
biradh hoaa janjaal vich mahaa jaal paravaar fahaavai |

In old age he is caught in the large web of family affairs.

ਬਲ ਹੀਣਾ ਮਤਿ ਹੀਣੁ ਹੋਇ ਨਾਉ ਬਹਤਰਿਆ ਬਰੜਾਵੈ ।
bal heenaa mat heen hoe naau bahatariaa bararraavai |

Known to be seventy-two he becomes frail and wisdomless and mumbles in sleep.

ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤਨੁ ਥਕਾ ਮਨੁ ਦਹ ਦਿਸੁ ਧਾਵੈ ।
anhaa bolaa pingalaa tan thakaa man dah dis dhaavai |

Ultimately he turns blind, deaf and lame and though the body gets tired yet his mind runs in ten directions.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਿਣੁ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੂਨਿ ਭਵਾਵੈ ।
saadhasangat gur sabad vin lakh chauraaseeh joon bhavaavai |

Without holy congregation and bereft of Guru-word he transmigrates into infinite species of life.

ਅਉਸਰੁ ਚੁਕਾ ਹਥਿ ਨ ਆਵੈ ।੧੮।
aausar chukaa hath na aavai |18|

The time lost cannot be regained.

ਹੰਸੁ ਨ ਛੱਡੈ ਮਾਨਸਰ ਬਗੁਲਾ ਬਹੁ ਛਪੜ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ।
hans na chhaddai maanasar bagulaa bahu chhaparr fir aavai |

The swan never leaves Manasarovar, the sacred tank, but the crane always comes to the 4irty pond.

ਕੋਇਲ ਬੋਲੈ ਅੰਬ ਵਣਿ ਵਣਿ ਵਣਿ ਕਾਉ ਕੁਥਾਉ ਸੁਖਾਵੈ ।
koeil bolai anb van van van kaau kuthaau sukhaavai |

The nightingale sings in the mango groves but the crow feels comfort at an abominable place in the forest.

ਵਗ ਨ ਹੋਵਨਿ ਕੁਤੀਆਂ ਗਾਈਂ ਗੋਰਸੁ ਵੰਸੁ ਵਧਾਵੈ ।
vag na hovan kuteean gaaeen goras vans vadhaavai |

The bitches have no groups. (like cows) and the cows only give milk and increase the lineage.

ਸਫਲ ਬਿਰਖ ਨਿਹਚਲ ਮਤੀ ਨਿਹਫਲ ਮਾਣਸ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ।
safal birakh nihachal matee nihafal maanas dah dis dhaavai |

The tree full of fruits is stable at one place whereas a vain person always runs hither and thither.

ਅਗਿ ਤਤੀ ਜਲੁ ਸੀਅਲਾ ਸਿਰੁ ਉਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਲਾਵੈ ।
ag tatee jal seealaa sir uchaa neevaan dikhalaavai |

The fire is full of heat (of ego) and keeps its head high but the water being cold always goes downward.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਮਨਮੁਖੁ ਮੂਰਖਿ ਆਪੁ ਗਣਾਵੈ ।
guramukh aap gavaaeaa manamukh moorakh aap ganaavai |

Gurmukh divests his soul of the egocenteredness but manmukh, the fool always counts himself (above all).

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਕੁਦਾਉ ਹਰਾਵੈ ।੧੯।
doojaa bhaau kudaau haraavai |19|

Having sense of duality is not a good conduct, and one always is defeated.

ਗਜ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪਤੰਗ ਅਲਿ ਇਕਤੁ ਇਕਤੁ ਰੋਗਿ ਪਚੰਦੇ ।
gaj mrig meen patang al ikat ikat rog pachande |

Elephant, deer, fish, moth and black bee have one disease each, namely, attraction for lust, sound, enjoyment, beautiful appearance and fragrance respectively, and they are consumed by them.

ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪੰਜਿ ਰੋਗ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੁਸੂਤ ਕਰੰਦੇ ।
maanas dehee panj rog panje doot kusoot karande |

But the man has all the five ailments and these five always create turbulences in his life.

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਡਾਇਣੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਹੁ ਰੋਗ ਵਧੰਦੇ ।
aasaa manasaa ddaaeinee harakh sog bahu rog vadhande |

The witches in the form of hope and desires and the happiness and sorrows further aggravate the diseases.

ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗਿ ਭੰਭਲਭੂਸੇ ਖਾਇ ਭਵੰਦੇ ।
manamukh doojai bhaae lag bhanbhalabhoose khaae bhavande |

Controlled by dualism, the deluded manmukh runs here and there.

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਸਾਹ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ ਚਲੰਦੇ ।
satigur sachaa paatasaah guramukh gaaddee raahu chalande |

The true Guru is the true king and the gurmukhs move on the highway pointed out by Him.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਚਲਣਾ ਭਜਿ ਗਏ ਠਗ ਚੋਰ ਡਰੰਦੇ ।
saadhasangat mil chalanaa bhaj ge tthag chor ddarande |

Moving along with and in the holy congregation,

ਲੈ ਲਾਹਾ ਨਿਜਿ ਘਰਿ ਨਿਬਹੰਦੇ ।੨੦।
lai laahaa nij ghar nibahande |20|

the theives and cheats in the form of lust for materials run away.

ਬੇੜੀ ਚਾੜਿ ਲੰਘਾਇਦਾ ਬਾਹਲੇ ਪੂਰ ਮਾਣਸ ਮੋਹਾਣਾ ।
berree chaarr langhaaeidaa baahale poor maanas mohaanaa |

Only one person ferries across many a man.

ਆਗੂ ਇਕੁ ਨਿਬਾਹਿਦਾ ਲਸਕਰ ਸੰਗ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਣਾ ।
aagoo ik nibaahidaa lasakar sang saah sulataanaa |

The one commander of the imperial army gets the whole task executed.

ਫਿਰੈ ਮਹਲੈ ਪਾਹਰੂ ਹੋਇ ਨਿਚਿੰਦ ਸਵਨਿ ਪਰਧਾਣਾ ।
firai mahalai paaharoo hoe nichind savan paradhaanaa |

Because of only one watchman in the locality, all the rich persons sleep free from any anxiety.

ਲਾੜਾ ਇਕੁ ਵੀਵਾਹੀਐ ਬਾਹਲੇ ਜਾਞੀਂ ਕਰਿ ਮਿਹਮਾਣਾ ।
laarraa ik veevaaheeai baahale jaayeen kar mihamaanaa |

Guests in the marriage party remain many but the marriage is solemnised of one person.

ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਇਕੁ ਮੁਲਕ ਵਿਚਿ ਹੋਰੁ ਪ੍ਰਜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣਾ ।
paatisaahu ik mulak vich hor prajaa hindoo musalamaanaa |

The emperor in the country happens to be one and the rest are the public in the forms of Hindus and Muslims.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣਾ ।
satigur sachaa paatisaahu saadhasangat gur sabad neesaanaa |

Similarly the true Guru Emperor is one and the holy congregation and the Guru word-sabad are His identification marks.

ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਣੈ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ।੨੧।੫।
satigur paranai tin kurabaanaa |21|5|

I sacrifice myself unto them who seek the shelter of the true Guru.


Flag Counter