Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 19


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Oankar, the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਪਉੜੀ ੧
paurree 1

ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੰਕਾਰ ਆਪਿ ਉਪਾਇਆ ।
guramukh ekankaar aap upaaeaa |

Ekankar, the Lors second to none, created gurmukh (to liberate the world).

ਓਅੰਕਾਰਿ ਅਕਾਰੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ।
oankaar akaar paragattee aaeaa |

That Oankar assuming forms has become manifest.

ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਤਾਰੁ ਚਲਤੁ ਰਚਾਇਆ ।
panch tat visataar chalat rachaaeaa |

By extension (and combination) of the five elements this world has been created.

ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ।
khaanee baanee chaar jagat upaaeaa |

The four mines of life and four speeches ( para, pasyanti, madhyama, vaikhari) have been generated.

ਕੁਦਰਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ।
kudarat agam apaar ant na paaeaa |

His feats of amusements are inaccessible and limitless; their extremes are unattainable.

ਸਚੁ ਨਾਉ ਕਰਤਾਰ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ।੧।
sach naau karataar sach samaaeaa |1|

The name of that creator is Truth and He is ever immersed in Truth.

ਪਉੜੀ ੨
paurree 2

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੂਨਿ ਫੇਰਿ ਫਿਰਾਇਆ ।
lakh chauraaseeh joon fer firaaeaa |

Souls wander fruitlessly in the eighty-four lakhs of species of life.

ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਕਰਮੀ ਪਾਇਆ ।
maanas janam dulanbh karamee paaeaa |

The rare human body has been obtained owing to virtuous actions.

ਉਤਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ।
autam guramukh panth aap gavaaeaa |

Moving on greatest path of the Guru orientated, the self has lost the ego.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਰਹਰਾਸਿ ਪੈਰੀਂ ਪਾਇਆ ।
saadhasangat raharaas paireen paaeaa |

Maintaining the discipline of the holy congregation has come to fall at the feet (of the Guru).

ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਸਚੁ ਦਿੜਾਇਆ ।
naam daan isanaan sach dirraaeaa |

Gurmukhs have adopted the name of the Lord, the charity, the ablution and truthful conduct steadfastly.

ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਲੀਣੁ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ।੨।
sabad surat liv leen bhaanaa bhaaeaa |2|

The man has merged his consciousness in the Word and has accepted the will of the Lord.

ਪਉੜੀ ੩
paurree 3

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ।
guramukh sugharr sujaan gur samajhaaeaa |

Gurmukh taught by the Guru is well trained and knowledgeable.

ਮਿਹਮਾਣੀ ਮਿਹਮਾਣੁ ਮਜਲਸਿ ਆਇਆ ।
mihamaanee mihamaan majalas aaeaa |

He understands that he has come to the assembly of this world as a guest.

ਖਾਵਾਲੇ ਸੋ ਖਾਣੁ ਪੀਐ ਪੀਆਇਆ ।
khaavaale so khaan peeai peeaeaa |

He eats and drinks what is bestowed by the Lord.

ਕਰੈ ਨ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਣੁ ਹਸੈ ਹਸਾਇਆ ।
karai na garab gumaan hasai hasaaeaa |

Gurmukh is not arrogant and feels happy in the happiness given by the Lord.

ਪਾਹੁਨੜਾ ਪਰਵਾਣੁ ਕਾਜੁ ਸੁਹਾਇਆ ।
paahunarraa paravaan kaaj suhaaeaa |

Only that guest gets accepted in the court of the Lord who has lived here as a good guest.

ਮਜਲਸ ਕਰਿ ਹੈਰਾਣੁ ਉਠਿ ਸਿਧਾਇਆ ।੩।
majalas kar hairaan utth sidhaaeaa |3|

He moves from here silently and makes the whole assembly wonders struck (because others feel very difficult to leave this world).

ਪਉੜੀ ੪
paurree 4

ਗੋਇਲੜਾ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ।
goeilarraa din chaar guramukh jaaneeai |

Gurmukh knows this world as a place of rest for a few days.

ਮੰਝੀ ਲੈ ਮਿਹਵਾਰਿ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀਐ ।
manjhee lai mihavaar choj viddaaneeai |

Here with the help of wealth many types of sports and feats are enacted.

ਵਰਸੈ ਨਿਝਰ ਧਾਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਣੀਐ ।
varasai nijhar dhaar amrit vaaneeai |

In this very world, for gurmukhs incessant rain of nectar goes on pouring.

ਵੰਝੁਲੀਐ ਝੀਗਾਰਿ ਮਜਲਸਿ ਮਾਣੀਐ ।
vanjhuleeai jheegaar majalas maaneeai |

On the tune of flute (the unstruck melody) they go on enjoying the delight of the assembly.

ਗਾਵਣਿ ਮਾਝ ਮਲਾਰਿ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੀਐ ।
gaavan maajh malaar sugharr sujaaneeai |

Well-trained and knowledgeable persons sing Majh and Malhar musical measures here i.e. they enjoy the present.

ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿ ਆਣੀਐ ।
haumai garab nivaar man vas aaneeai |

They lose their ego and control their minds.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸਚਿ ਸਿਞਾਣੀਐ ।੪।
guramukh sabad veechaar sach siyaaneeai |4|

Contemplating the Word, the Gurmukh identifies the truth.

ਪਉੜੀ ੫
paurree 5

ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਰਾਤਿ ਸਰਾਈਂ ਵਸਿਆ ।
vaatt vattaaoo raat saraaeen vasiaa |

A wayfarer, on the way halted in an inn.

ਉਠ ਚਲਿਆ ਪਰਭਾਤਿ ਮਾਰਗਿ ਦਸਿਆ ।
autth chaliaa parabhaat maarag dasiaa |

Then moved forward on the told path.

ਨਾਹਿ ਪਰਾਈ ਤਾਤਿ ਨ ਚਿਤਿ ਰਹਸਿਆ ।
naeh paraaee taat na chit rahasiaa |

He neither got envious with anyone nor did he get infatuated by any.

ਮੁਏ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਤਿ ਵਿਵਾਹਿ ਨ ਹਸਿਆ ।
mue na puchhai jaat vivaeh na hasiaa |

He neither asked the caste (identity) of any dying person nor he felt any delight witnessing the marriage ceremonies etc.

ਦਾਤਾ ਕਰੇ ਜੁ ਦਾਤਿ ਨ ਭੁਖਾ ਤਸਿਆ ।
daataa kare ju daat na bhukhaa tasiaa |

He happily accepted gifts of the Lord and never remained hungry or thirsty.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਮਰਣੁ ਵਾਤਿ ਕਵਲੁ ਵਿਗਸਿਆ ।੫।
guramukh simaran vaat kaval vigasiaa |5|

The lotus face of the gurmukh always remains in blossom due to continuous remembrance of the Lord.

ਪਉੜੀ ੬
paurree 6

ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤਿ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨਿ ।
deevaalee dee raat deeve baaleean |

Lamps are lighted in the night of divali festival;

ਤਾਰੇ ਜਾਤਿ ਸਨਾਤਿ ਅੰਬਰਿ ਭਾਲੀਅਨਿ ।
taare jaat sanaat anbar bhaaleean |

Stars of different variety appear in the sky;

ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤਿ ਚੁਣਿ ਚੁਣਿ ਚਾਲੀਅਨਿ ।
fulaan dee baagaat chun chun chaaleean |

In the gardens the flowers are there which are selectively plucked;

ਤੀਰਥਿ ਜਾਤੀ ਜਾਤਿ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀਅਨਿ ।
teerath jaatee jaat nain nihaaleean |

The pilgrims going to pilgrimage centres are also seen.

ਹਰਿ ਚੰਦਉਰੀ ਝਾਤਿ ਵਸਾਇ ਉਚਾਲੀਅਨਿ ।
har chandauree jhaat vasaae uchaaleean |

The imaginary habitats have been seen coming into being and vanishing.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤਿ ਸਬਦਿ ਸਮ੍ਹਾਲੀਅਨਿ ।੬।
guramukh sukh fal daat sabad samhaaleean |6|

All these are momentary, but the gurmukhs with the help of the Word nourish the gift of the pleasure fruit.

ਪਉੜੀ ੭
paurree 7

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ।
guramukh man paragaas gur upadesiaa |

The gurmukh who have received well with the Guru's teachings have got their minds enlightened.

ਪੇਈਅੜੈ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਮਿਟੈ ਅੰਦੇਸਿਆ ।
peeearrai ghar vaas mittai andesiaa |

They have understood that the world is like a parental home; one has to go one day from here and hence all their doubts have been removed.

ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਨਿਰਾਸੁ ਗਿਆਨੁ ਅਵੇਸਿਆ ।
aasaa vich niraas giaan avesiaa |

They are unattached amid hopes and remain charged with the knowledge.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਰਹਰਾਸਿ ਸਬਦਿ ਸੰਦੇਸਿਆ ।
saadhasangat raharaas sabad sandesiaa |

They spread message of the Word in accordance with the conduct of the holy congregation.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਮਤਿ ਪਰਵੇਸਿਆ ।
guramukh daasan daas mat paravesiaa |

The idea that they are servants of the servants of the Lord has got deeply rooted in the wisdom of the gurmukhs.

ਸਿਮਰਣ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸਿਆ ।੭।
simaran saas giraas des videsiaa |7|

Be they anywhere in the country or abroad they remember God with every inhalation and exhalation of breath.

ਪਉੜੀ ੮
paurree 8

ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ।
nadee naav sanjog mel milaaeaa |

As in a boat per-chance many persons unknown to each other meet, likewise the creatures in the world meet each other.

ਸੁਹਣੇ ਅੰਦਰਿ ਭੋਗੁ ਰਾਜੁ ਕਮਾਇਆ ।
suhane andar bhog raaj kamaaeaa |

The world is such as if ruling a kingdom and enjoying the pleasures in a dream.

ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ਤਰਵਰ ਛਾਇਆ ।
kade harakh kade sog taravar chhaaeaa |

Here happiness and sufferings are like shade of the tree.

ਕਟੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਇਆ ।
kattai haumai rog na aap ganaaeaa |

Here in fact he has decimated the malady of ego who has not made himself to be noticed.

ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਗੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ।
ghar hee andar jog guramukh paaeaa |

Becoming gurmukh, individual even being at one's home attains union (with the Lord).

ਹੋਵਣਹਾਰ ਸੁ ਹੋਗੁ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ।੮।
hovanahaar su hog gur samajhaaeaa |8|

The Guru has made him understand that destiny cannot be averted (hence one without being worried should go on doing one's works).

ਪਉੜੀ ੯
paurree 9

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਚਲਣੁ ਜਾਣਿਆ ।
guramukh saadhoo sang chalan jaaniaa |

Gurmukhs have learnt the technique of life in the holy congregation.

ਚੇਤਿ ਬਸੰਤ ਸੁਰੰਗੁ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ।
chet basant surang sabh rang maaniaa |

They have consciously enjoyed the delight of the spring season of life.

ਸਾਵਣ ਲਹਰਿ ਤਰੰਗ ਨੀਰੁ ਨੀਵਾਣਿਆ ।
saavan lahar tarang neer neevaaniaa |

They are elated like the water of rainy season (Savan) but still they (gurmukhs) have made water of hopes and desires go down and downward.

ਸਜਣ ਮੇਲੁ ਸੁ ਢੰਗ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਿਆ ।
sajan mel su dtang choj viddaaniaa |

Meeting with such persons is wonderfully delightful.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਨਿਪੰਗੁ ਦਰਿ ਪਰਵਾਣਿਆ ।
guramukh panth nipang dar paravaaniaa |

They way of gurmukhs is devoid of mire and is accepted in the court of the Lord.

ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲੁ ਅਭੰਗੁ ਸਤਿ ਸੁਹਾਣਿਆ ।੯।
guramat mel abhang sat suhaaniaa |9|

A meeting through the wisdom of the Guru is obstruction free, true and delightful.

ਪਉੜੀ ੧੦
paurree 10

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਫਲ ਜਨੰਮੁ ਜਗਿ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ।
guramukh safal janam jag vich aaeaa |

Blest is the birth of a gurmukh and his coming to this world.

ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰ ਕਰੰਮ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ।
guramat poor karam aap gavaaeaa |

In accordance with the wisdom of the Guru he deletes his ego and accomplishes the (virtuous) actions.

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਕੰਮੁ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ।
bhaau bhagat kar kam sukh fal paaeaa |

He works controlled by his love for work and loving devotion, and receives the pleasure fruit (of life).

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਗੰਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਇਆ ।
gur upades agam ridai vasaaeaa |

The inaccessible teachings of the Guru he adopts in his heart.

ਧੀਰਜੁ ਧੁਜਾ ਧਰੰਮੁ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇਆ ।
dheeraj dhujaa dharam sahaj subhaaeaa |

Keeping of the flag of forbearance and dharma high, becomes his innate nature.

ਸਹੈ ਨ ਦੂਖ ਸਹੰਮੁ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ।੧੦।
sahai na dookh saham bhaanaa bhaaeaa |10|

He bows before the will of the Lord and never suffers any fear or sorrow.

ਪਉੜੀ ੧੧
paurree 11

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਅਉਸਰੁ ਜਾਣਦੇ ।
guramukh duralabh deh aausar jaanade |

Gurmukhs know (very well) that human birth is a rare opportunity.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਸਨੇਹ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ।
saadhasangat asaneh sabh rang maanade |

That is why they cultivate love for holy congregation and enjoy all delights.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵਲੇਹ ਆਖਿ ਵਖਾਣਦੇ ।
sabad surat livaleh aakh vakhaanade |

They speak after merging their consciousness in the Word.

ਦੇਹੀ ਵਿਚਿ ਬਿਦੇਹ ਸਚੁ ਸਿਞਾਣਦੇ ।
dehee vich bideh sach siyaanade |

They become bodiless while living in body and identify the truth.

ਦੁਬਿਧਾ ਓਹੁ ਨ ਏਹੁ ਇਕੁ ਪਛਾਣਦੇ ।
dubidhaa ohu na ehu ik pachhaanade |

They do not have this or that dilemma and know only one Lord.

ਚਾਰਿ ਦਿਹਾੜੇ ਥੇਹੁ ਮਨ ਵਿਚਿ ਆਣਦੇ ।੧੧।
chaar dihaarre thehu man vich aanade |11|

They know in their heart of heart that within a short period this world is going to become a mound (of earth) and hence they do not develop any attachment with it.

ਪਉੜੀ ੧੨
paurree 12

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ ।
guramukh praupakaaree viralaa aaeaa |

Rarely comes a benevolent gurmukh who serves others.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ।
guramukh sukh fal paae aap gavaaeaa |

The Gurmukh abandons ego and receives the fruit of delight.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਖੀ ਸਬਦਿ ਸਿਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ।
guramukh saakhee sabad sikh sunaaeaa |

Only the gurmukh tells the story of the (grandeur of ) Word to the disciples (of the Guru) and never claims to tell something as his own.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰਿ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ।
guramukh sabad veechaar sach kamaaeaa |

Deeply pondering over the Word, a gurmukh practices truth in his life,

ਸਚੁ ਰਿਦੈ ਮੁਹਿ ਸਚੁ ਸਚਿ ਸੁਹਾਇਆ ।
sach ridai muhi sach sach suhaaeaa |

He likes the truth, which resides in his heart as well as speech.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ।੧੨।
guramukh janam savaar jagat taraaeaa |12|

Such a gurmukh not only spruces his own life he rather gets the whole world across.

ਪਉੜੀ ੧੩
paurree 13

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ।
guramukh aap gavaae aap pachhaaniaa |

The Gurmukh losing his ego and identifies his self.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣਿਆ ।
guramukh sat santokh sahaj samaaniaa |

The Gurmukh enters his innate nature through truth and contentment.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਧੀਰਜੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਸੁਖੁ ਮਾਣਿਆ ।
guramukh dheeraj dharam deaa sukh maaniaa |

The Gurmukh alone enjoys the true delights of forbearance, dharma and compassion.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਰਥੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸਬਦੁ ਵਖਾਣਿਆ ।
guramukh arath veechaar sabad vakhaaniaa |

Gurmukhs very well understand the importance of the words first, and only then they speak them out.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਂਦੇ ਤਾਣ ਰਹੈ ਨਿਤਾਣਿਆ ।
guramukh honde taan rahai nitaaniaa |

Though being powerful, the gurmukhs always consider themselves weak and humble.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਹੋਇ ਨਿਮਾਣਿਆ ।੧੩।
guramukh daragah maan hoe nimaaniaa |13|

Because the gurmukhs are polite, they receive respects in the court of the Lord.

ਪਉੜੀ ੧੪
paurree 14

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਦਰਗਹ ਚਲਿਆ ।
guramukh janam savaar daragah chaliaa |

Spending this life fruitfully gurmukh goes to the other world.

ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਇ ਸਚਾ ਪਿੜੁ ਮਲਿਆ ।
sachee daragah jaae sachaa pirr maliaa |

There in the true court (of lord) he gets his true place.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਚਾਉ ਅਲਲਿਆ ।
guramukh bhojan bhaau chaau alaliaa |

Repast of gurmukh is love and his delight is devoid of flirtatiousness.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਚਲੁ ਚਿਤੁ ਨ ਹਲੈ ਹਲਿਆ ।
guramukh nihachal chit na halai haliaa |

Gurmukh has a tranquil heart and remains steadfast even in ups and downs.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਅਲਾਉ ਭਲੀ ਹੂੰ ਭਲਿਆ ।
guramukh sach alaau bhalee hoon bhaliaa |

He speaks truth and good of the good.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦੇ ਜਾਨਿ ਆਵਨਿ ਘਲਿਆ ।੧੪।
guramukh sade jaan aavan ghaliaa |14|

Only gurmukhs are called to the court of the Lord and they come to the world only when the Lord sends them.

ਪਉੜੀ ੧੫
paurree 15

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਧਿ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਵਖਾਣੀਐ ।
guramukh saadh asaadh saadh vakhaaneeai |

Gurmukh accomplishes the intractable and hence is called sadhu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ਬਿਬੇਕੀ ਜਾਣੀਐ ।
guramukh budh bibek bibekee jaaneeai |

Gurmukh has such wisdom, which is competent to separate water from milk. This is why he is called wise.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਤੁ ਪਛਾਣੀਐ ।
guramukh bhaau bhagat bhagat pachhaaneeai |

The devotion of gurmukh is loving devotion.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ਗਿਆਨੀ ਬਾਣੀਐ ।
guramukh braham giaan giaanee baaneeai |

Since the gurmukhs attain divine knowledge, they are called knowledgeable ones (jnanis).

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਣ ਮਤਿ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣੀਐ ।
guramukh pooran mat sabad neesaaneeai |

Gurmukhs have the wisdom fully stamped and marked by the Word.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਉੜੀ ਪਤਿ ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਮਾਣੀਐ ।੧੫।
guramukh paurree pat piram ras maaneeai |15|

Climbing the stairs of high regards, the gurmukh enjoys the delight of love of the beloved Lord.

ਪਉੜੀ ੧੬
paurree 16

ਸਚੁ ਨਾਉ ਕਰਤਾਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ।
sach naau karataar guramukh paaeeai |

The true name of the creator Lord is received from the gurmukhs,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਓਅੰਕਾਰ ਸਬਦਿ ਧਿਆਈਐ ।
guramukh oankaar sabad dhiaaeeai |

Amidst the gurmukhs the Oankar Word is remembered.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ।
guramukh sabad veechaar sadaa liv laaeeai |

Amid the gurmukhs the word is pondered upon and the consciousness is merged in it,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਅਚਾਰੁ ਸਚੁ ਕਮਾਈਐ ।
guramukh sach achaar sach kamaaeeai |

Living the truthful life of the gurmukhs, the truth is accomplished in life.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ ।
guramukh mokh duaar sahaj samaaeeai |

Gurmukh is that door of liberation through which one automatically enters his innate nature (the divine self).

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਨ ਪਛੋਤਾਈਐ ।੧੬।
guramukh naam adhaar na pachhotaaeeai |16|

He base of name (of the Lord) is attained from gurmukhs and one does not repent in the end.

ਪਉੜੀ ੧੭
paurree 17

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਪਾਰਸੁ ਹੋਈਐ ।
guramukh paaras paras paaras hoeeai |

Touching the philosopher's stone in the form of a gurmukh one himself becomes the philosophers stone.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਅਪਰਸੁ ਦਰਸੁ ਅਲੋਈਐ ।
guramukh hoe aparas daras aloeeai |

By the glimpse only of the gurmukh, all evil passions become untouchable.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਈਐ ।
guramukh braham dhiaan dubidhaa khoeeai |

Meditating upon the Lord amid the gurmukhs one loses duality.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਨਿੰਦ ਨ ਗੋਈਐ ।
guramukh par dhan roop nind na goeeai |

In the company of the gurmukhs neither the wealth and physical beauty of others is seen nor is backbiting committed.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਉ ਸਬਦੁ ਵਿਲੋਈਐ ।
guramukh amrit naau sabad viloeeai |

In the company of gurmukhs only nectar-name in the form of Word is churned and the essence is acquired.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਸਦਾ ਜਾਇ ਅੰਤ ਨ ਰੋਈਐ ।੧੭।
guramukh hasadaa jaae ant na roeeai |17|

In the company of gurmukhs the jiva (self) at last becomes happy and does not wail and weep.

ਪਉੜੀ ੧੮
paurree 18

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਡਿਤੁ ਹੋਇ ਜਗੁ ਪਰਬੋਧੀਐ ।
guramukh panddit hoe jag parabodheeai |

As a knowledgeable person, the gurmukh imparts knowledge to the world.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਅੰਦਰੁ ਸੋਧੀਐ ।
guramukh aap gavaae andar sodheeai |

Losing their ego, the gurmukhs purify their inner-self.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੀਐ ।
guramukh sat santokh na kaam karodheeai |

Gurmukhs adopt truth and contentment and do not indulge in lust and anger.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀਐ ।
guramukh hai niravair na vair virodheeai |

Gurmukhs have no enmity and opposition towards anyone.

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸਹਜਿ ਸਮੋਧੀਐ ।
chahu varanaa upades sahaj samodheeai |

Preaching to all the four varnas, gurmukhs merge in equipoise.

ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਉ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀਐ ।੧੮।
dhan janedee maau jodhaa jodheeai |18|

Blest is the mother of a gurmukh who has given birth to him and the gurmukh is the best among warriors.

ਪਉੜੀ ੧੯
paurree 19

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੁ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀਐ ।
guramukh satigur vaahu sabad salaaheeai |

Gurmukh eulogises the wondrous Lord in the form.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਸਚੀ ਪਤਿਸਾਹੀਐ ।
guramukh sifat salaah sachee patisaaheeai |

Gurmukhs have true kingdom of God's praises.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸਨਾਹੁ ਦਾਦਿ ਇਲਾਹੀਐ ।
guramukh sach sanaahu daad ilaaheeai |

Gurmukhs have armour of truth which they have been gifted by the Lord.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ ਸਚੁ ਨਿਬਾਹੀਐ ।
guramukh gaaddee raahu sach nibaaheeai |

For gurmukhs only the beautiful highway of truth has been prepared.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਤਿ ਅਗਾਹੁ ਗਾਹਣਿ ਗਾਹੀਐ ।
guramukh mat agaahu gaahan gaaheeai |

Their wisdom is unfathomable and to get to it one gets perplexed.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੇਪਰਵਾਹੁ ਨ ਬੇਪਰਵਾਹੀਐ ।੧੯।
guramukh beparavaahu na beparavaaheeai |19|

Gurmukh is carefree in the world but not so towards the Lord.

ਪਉੜੀ ੨੦
paurree 20

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਤੋਲੁ ਨ ਤੋਲਣਿ ਤੋਲੀਐ ।
guramukh pooraa tol na tolan toleeai |

Gurmukh is perfect; he cannot be weighed on any scale.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਬੋਲੁ ਨ ਬੋਲਣਿ ਬੋਲੀਐ ।
guramukh pooraa bol na bolan boleeai |

Every word by gurmukh comes to be true and perfect and nothing can be said about him.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਤਿ ਅਡੋਲ ਨ ਡੋਲਣਿ ਡੋਲੀਐ ।
guramukh mat addol na ddolan ddoleeai |

The wisdom of gurmukhs is stable one and does not get destabilised even if done so.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਰਮੁ ਅਮੋਲੁ ਨ ਮੋਲਣਿ ਮੋਲੀਐ ।
guramukh piram amol na molan moleeai |

The love of gurmukhs is invaluable and it cannot be purchased at any cost.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਨਿਰੋਲੁ ਨ ਰੋਲਣਿ ਰੋਲੀਐ ।
guramukh panth nirol na rolan roleeai |

The way of gurmukh is clear and distinct; it cannot be subsumed and dissipated by any one.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਅਲੋਲੁ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੋਲੀਐ ।੨੦।
guramukh sabad alol pee amrit jholeeai |20|

The words of gurmukhs are steadfast; along with them one quaffs nectar by deleting passions and carnal desires.

ਪਉੜੀ ੨੧
paurree 21

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਇਆ ।
guramukh sukh fal paae sabh fal paaeaa |

By attaining pleasure-fruit gurmukhs have received all the fruits.

ਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਇ ਸਭ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ।
rang surang charrhaae sabh rang laaeaa |

Putting on the beautiful colour of the Lord they have enjoyed the delight of all the colours.

ਗੰਧ ਸੁਗੰਧਿ ਸਮਾਇ ਬੋਹਿ ਬੁਹਾਇਆ ।
gandh sugandh samaae bohi buhaaeaa |

Merging in the fragrance (of devotion) they make everyone fragrant.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ ਸਭ ਰਸ ਆਇਆ ।
amrit ras tripataae sabh ras aaeaa |

They have satiated with the delight of nectar and now they feel as if they have had all the taste.

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਅਨਹਦ ਵਾਇਆ ।
sabad surat liv laae anahad vaaeaa |

Merging their consciousness in the Word they have become one with the unstruck melody.

ਨਿਜ ਘਰਿ ਨਿਹਚਲ ਜਾਇ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਇਆ ।੨੧।੧੯। ਉਨੀ ।
nij ghar nihachal jaae dah dis dhaaeaa |21|19| unee |

Now they get stabilised in their inner self and their mind does not now wonder in all the ten directions.


Flag Counter