Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 34


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Oankar, the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਪਉੜੀ ੧
paurree 1

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰਾਲਾ ।
satigur purakh agam hai niravair niraalaa |

The true Guru is inaccessible, without rancour and extraordinary.

ਜਾਣਹੁ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕੀ ਸਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ।
jaanahu dharatee dharam kee sachee dharamasaalaa |

Consider earth as the true abode of dharma.

ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਫਲੁ ਕਰਮ ਸਮ੍ਹਾਲਾ ।
jehaa beejai so lunai fal karam samhaalaa |

Here karmas take care of the fruits i.e. one reaps what he sows.

ਜਿਉ ਕਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਆਰਸੀ ਜਗੁ ਵੇਖਣਿ ਵਾਲਾ ।
jiau kar niramal aarasee jag vekhan vaalaa |

He (the Lord) is the mirror in which the world can see its face reflected.

ਜੇਹਾ ਮੁਹੁ ਕਰਿ ਭਾਲੀਐ ਤੇਹੋ ਵੇਖਾਲਾ ।
jehaa muhu kar bhaaleeai teho vekhaalaa |

One would see the same face he will carry before the mirror.

ਸੇਵਕੁ ਦਰਗਹ ਸੁਰਖਰੂ ਵੇਮੁਖੁ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ।੧।
sevak daragah surakharoo vemukh muhu kaalaa |1|

The servants of God remain red faced and triumphant whereas the apostates keep their faces blackened.

ਪਉੜੀ ੨
paurree 2

ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੈ ਆਪਣਾ ਕਿਉ ਸਿਝੈ ਚੇਲਾ ।
jo gur gopai aapanaa kiau sijhai chelaa |

If the disciple does not know (tell) about his guru, how could he get liberated.

ਸੰਗਲੁ ਘਤਿ ਚਲਾਈਐ ਜਮ ਪੰਥਿ ਇਕੇਲਾ ।
sangal ghat chalaaeeai jam panth ikelaa |

Bound in chains, he is forced to walk alone on the way of the Yama, death.

ਲਹੈ ਸਜਾਈਂ ਨਰਕ ਵਿਚਿ ਉਹੁ ਖਰਾ ਦੁਹੇਲਾ ।
lahai sajaaeen narak vich uhu kharaa duhelaa |

In dilemma he stands and suffers hell.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਉਦਿਆਂ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ।
lakh chauraaseeh bhaudiaan fir hoe na melaa |

Though he transmigrates in the eighty four lac species of life yet he does not meet the Lord.

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹਾਰਿਆ ਜਿਉ ਜੂਏ ਖੇਲਾ ।
janam padaarath haariaa jiau jooe khelaa |

Like the playing of gamble, he loses the invaluable stake of life in this game.

ਹਥ ਮਰੋੜੈ ਸਿਰੁ ਧੁਨੈ ਉਹੁ ਲਹੈ ਨ ਵੇਲਾ ।੨।
hath marorrai sir dhunai uhu lahai na velaa |2|

At the end (of life) he has jitters and lamentations but the time gone never returns.

ਪਉੜੀ ੩
paurree 3

ਆਪਿ ਨ ਵੰਞੈ ਸਾਹੁਰੇ ਸਿਖ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ ।
aap na vanyai saahure sikh lok sunaavai |

The Guru prevaricator is similar to a girl who herself goes not to the father-in law's house and gives precepts to others.

ਕੰਤ ਨ ਪੁਛੈ ਵਾਤੜੀ ਸੁਹਾਗੁ ਗਣਾਵੈ ।
kant na puchhai vaatarree suhaag ganaavai |

Her husband never cares for her and she sings paeans of her happy married life.

ਚੂਹਾ ਖਡ ਨ ਮਾਵਈ ਲਕਿ ਛਜੁ ਵਲਾਵੈ ।
choohaa khadd na maavee lak chhaj valaavai |

It is such as the rat itself cannot enter the hole but roams tied winnowing tray to its waist.

ਮੰਤੁ ਨ ਹੋਇ ਅਠੂਹਿਆਂ ਹਥੁ ਸਪੀਂ ਪਾਵੈ ।
mant na hoe atthoohiaan hath sapeen paavai |

It is such a person as not knowing even the mantra of a centipede lays his hand on a snake.

ਸਰੁ ਸੰਨ੍ਹੈ ਆਗਾਸ ਨੋ ਫਿਰਿ ਮਥੈ ਆਵੈ ।
sar sanhai aagaas no fir mathai aavai |

The person who facing towards sky shoots the arrow receives the arrow on his own face.

ਦੁਹੀ ਸਰਾਈਂ ਜਰਦ ਰੂ ਬੇਮੁਖ ਪਛੁਤਾਵੈ ।੩।
duhee saraaeen jarad roo bemukh pachhutaavai |3|

The apostate is yellow faced, frightened in both the worlds and repents.

ਪਉੜੀ ੩
paurree 3

ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲਿ ਬਾਂਦਰੈ ਕਿਹੁ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੈ ।
ratan manee gal baandarai kihu keem na jaanai |

The monkey knows no worth of the jewellary tied to its neck.

ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨ ਸੰਮ੍ਹਲੈ ਭੋਜਨ ਰਸੁ ਖਾਣੈ ।
karrachhee saau na samhalai bhojan ras khaanai |

Even being in the food, the ladle does not know the taste of the dishes.

ਡਡੂ ਚਿਕੜਿ ਵਾਸੁ ਹੈ ਕਵਲੈ ਨ ਸਿਞਾਣੈ ।
ddaddoo chikarr vaas hai kavalai na siyaanai |

The frog always lives in mire but still knows not the lotus.

ਨਾਭਿ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੈ ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਣੈ ।
naabh kathooree mirag dai firadaa hairaanai |

Having musk in its navel the deer runs around confused.

ਗੁਜਰੁ ਗੋਰਸੁ ਵੇਚਿ ਕੈ ਖਲਿ ਸੂੜੀ ਆਣੈ ।
gujar goras vech kai khal soorree aanai |

The cattle breeder puts the milk on sale but fetches home, the oil cakes and husk.

ਬੇਮੁਖ ਮੂਲਹੁ ਘੁਥਿਆ ਦੁਖ ਸਹੈ ਜਮਾਣੈ ।੪।
bemukh moolahu ghuthiaa dukh sahai jamaanai |4|

The apostate is a person basically gone astray and he undergoes the sufferings given by the Yama.

ਪਉੜੀ ੫
paurree 5

ਸਾਵਣਿ ਵਣਿ ਹਰੀਆਵਲੇ ਸੁਕੈ ਜਾਵਾਹਾ ।
saavan van hareeaavale sukai jaavaahaa |

In the month of savan, the whole forest becomes green but javels, a prickly plant remains dry.

ਸਭ ਕੋ ਸਰਸਾ ਵਰਸਦੈ ਝੂਰੇ ਜੋਲਾਹਾ ।
sabh ko sarasaa varasadai jhoore jolaahaa |

During rains every one feels delighted but the weaver is seen gloomy.

ਸਭਨਾ ਰਾਤਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਚਕਵੀ ਦੋਰਾਹਾ ।
sabhanaa raat milaavarraa chakavee doraahaa |

In the night all the pairs meet but for chakavi , that is the time of separation.

ਸੰਖੁ ਸਮੁੰਦਹੁ ਸਖਣਾ ਰੋਵੈ ਦੇ ਧਾਹਾ ।
sankh samundahu sakhanaa rovai de dhaahaa |

The conch remains empty even in the ocean and cries when blown.

ਰਾਹਹੁ ਉਝੜਿ ਜੋ ਪਵੈ ਮੁਸੈ ਦੇ ਫਾਹਾ ।
raahahu ujharr jo pavai musai de faahaa |

The man gone astray will definitely be robbed by putting rope around his neck.

ਤਿਉ ਜਗ ਅੰਦਰਿ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨਿਤ ਉਭੇ ਸਾਹਾ ।੫।
tiau jag andar bemukhaan nit ubhe saahaa |5|

Similarly, the apostates go on sobbing in this world.

ਪਉੜੀ ੬
paurree 6

ਗਿਦੜ ਦਾਖ ਨ ਅਪੜੈ ਆਖੈ ਥੂਹ ਕਉੜੀ ।
gidarr daakh na aparrai aakhai thooh kaurree |

The jackal cannot reach the grapes and says disdainfully that grapes are sour.

ਨਚਣੁ ਨਚਿ ਨ ਜਾਣਈ ਆਖੈ ਭੁਇ ਸਉੜੀ ।
nachan nach na jaanee aakhai bhue saurree |

The dancer knows no dance but says that the place is narrow.

ਬੋਲੈ ਅਗੈ ਗਾਵੀਐ ਭੈਰਉ ਸੋ ਗਉੜੀ ।
bolai agai gaaveeai bhairau so gaurree |

Before a deaf person singing in measure Bhairav or Gaul is the same.

ਹੰਸਾਂ ਨਾਲਿ ਟਟੀਹਰੀ ਕਿਉ ਪਹੁਚੈ ਦਉੜੀ ।
hansaan naal ttatteeharee kiau pahuchai daurree |

How a plover can fly equal to a swan.

ਸਾਵਣਿ ਵਣ ਹਰੀਆਵਲੇ ਅਕੁ ਜੰਮੈ ਅਉੜੀ ।
saavan van hareeaavale ak jamai aaurree |

The whole of the forest goes green in rainy season (sit-van) but akk, the wild plant of sandy region (calotropis procera) grows in the period of drought.

ਬੇਮੁਖ ਸੁਖੁ ਨ ਦੇਖਈ ਜਿਉ ਛੁਟੜਿ ਛਉੜੀ ।੬।
bemukh sukh na dekhee jiau chhuttarr chhaurree |6|

The apostate cannot have happiness like an abandoned woman.

ਪਉੜੀ ੭
paurree 7

ਭੇਡੈ ਪੂਛਲਿ ਲਗਿਆਂ ਕਿਉ ਪਾਰਿ ਲੰਘੀਐ ।
bheddai poochhal lagiaan kiau paar langheeai |

How one could get across the water by catching hold of the tail of a sheep.

ਭੂਤੈ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਤ ਸਹਸਾ ਜੀਐ ।
bhootai keree dosatee nit sahasaa jeeai |

Friendship with a ghost is always a source of suspicious life.

ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੈ ਰੁਖੜਾ ਵੇਸਾਹੁ ਨ ਕੀਐ ।
nadee kinaarai rukharraa vesaahu na keeai |

The tree on a river bank cannot have the faith (that the river will not perish it).

ਮਿਰਤਕ ਨਾਲਿ ਵੀਆਹੀਐ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਥੀਐ ।
miratak naal veeaaheeai sohaag na theeai |

How a woman married to a dead person could be said to be a suhagin, i.e one whose husband is alive.

ਵਿਸੁ ਹਲਾਹਲ ਬੀਜਿ ਕੈ ਕਿਉ ਅਮਿਉ ਲਹੀਐ ।
vis halaahal beej kai kiau amiau laheeai |

How nectar could be obtained by sowing poison.

ਬੇਮੁਖ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਜਮ ਡੰਡੁ ਸਹੀਐ ।੭।
bemukh setee piraharree jam ddandd saheeai |7|

The friendship with an apostate brings the sufferings of the rod of Yama.

ਪਉੜੀ ੮
paurree 8

ਕੋਰੜੁ ਮੋਠੁ ਨ ਰਿਝਈ ਕਰਿ ਅਗਨੀ ਜੋਸੁ ।
korarr motth na rijhee kar aganee jos |

When moth, an Indian pulse is cooked over the fire some grains being hard remain uncooked.

ਸਹਸ ਫਲਹੁ ਇਕੁ ਵਿਗੜੈ ਤਰਵਰ ਕੀ ਦੋਸੁ ।
sahas falahu ik vigarrai taravar kee dos |

This is not the fault of the fire. If one fruit out of a thousand go bad, it is not the fault of the tree.

ਟਿਬੈ ਨੀਰੁ ਨ ਠਾਹਰੈ ਘਣਿ ਵਰਸਿ ਗਇਓਸੁ ।
ttibai neer na tthaaharai ghan varas geios |

It is not the fault of water that it will not rest on a hill.

ਵਿਣੁ ਸੰਜਮਿ ਰੋਗੀ ਮਰੈ ਚਿਤਿ ਵੈਦ ਨ ਰੋਸੁ ।
vin sanjam rogee marai chit vaid na ros |

If a sick person die from not observing the regimen prescribed for him, it is not the fault of the doctor.

ਅਵਿਆਵਰ ਨ ਵਿਆਪਈ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਓਸੁ ।
aviaavar na viaapee masatak likhios |

If a barren woman have no offspring, it is her destiny and not the fault of her husband.

ਬੇਮੁਖ ਪੜ੍ਹੈ ਨ ਇਲਮ ਜਿਉਂ ਅਵਗੁਣ ਸਭਿ ਓਸੁ ।੮।
bemukh parrhai na ilam jiaun avagun sabh os |8|

In the same way if a perverse man accept not the Guru's instruction, it is his own fault and not the Guru's.

ਪਉੜੀ ੯
paurree 9

ਅੰਨ੍ਹੈ ਚੰਦੁ ਨ ਦਿਸਈ ਜਗਿ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ।
anhai chand na disee jag jot sabaaee |

The blind cannot see the moon though its light scatters all around.

ਬੋਲਾ ਰਾਗੁ ਨ ਸਮਝਈ ਕਿਹੁ ਘਟਿ ਨ ਜਾਈ ।
bolaa raag na samajhee kihu ghatt na jaaee |

The music loses not its melody if a deaf cannot understand it.

ਵਾਸੁ ਨ ਆਵੈ ਗੁਣਗੁਣੈ ਪਰਮਲੁ ਮਹਿਕਾਈ ।
vaas na aavai gunagunai paramal mahikaaee |

In spite of plenty of fragrance, the person without power of smell cannot enjoy the same.

ਗੁੰਗੈ ਜੀਭ ਨ ਉਘੜੈ ਸਭਿ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ।
gungai jeebh na ugharrai sabh sabad suhaaee |

The word resides in one and all, but the dumb cannot move his tongue (to pronounce it).

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸੇਵਿ ਕੈ ਨਿਧਿ ਸਭਨਾਂ ਪਾਈ ।
satigur saagar sev kai nidh sabhanaan paaee |

The true Guru is an ocean and the true servants receive treasures out of it.

ਬੇਮੁਖ ਹਥਿ ਘਘੂਟਿਆਂ ਤਿਸੁ ਦੋਸੁ ਕਮਾਈ ।੯।
bemukh hath ghaghoottiaan tis dos kamaaee |9|

The apostates get ',the shells only because their cultivation and labour is defective.

ਪਉੜੀ ੧੦
paurree 10

ਰਤਨ ਉਪੰਨੇ ਸਾਇਰਹੁਂ ਭੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ।
ratan upane saaeirahun bhee paanee khaaraa |

Jewels have come out of sea but still its water is brackish.

ਸੁਝਹੁ ਸੁਝਨਿ ਤਿਨਿ ਲੋਅ ਅਉਲੰਗੁ ਵਿਚਿ ਕਾਰਾ ।
sujhahu sujhan tin loa aaulang vich kaaraa |

In the light of moon, the three worlds are seen, yet the stigma on moon persists.

ਧਰਤੀ ਉਪਜੈ ਅੰਨੁ ਧਨੁ ਵਿਚਿ ਕਲਰੁ ਭਾਰਾ ।
dharatee upajai an dhan vich kalar bhaaraa |

The earth produces the corn but still alkaline earth is also there.

ਈਸਰੁ ਤੁਸੈ ਹੋਰਨਾ ਘਰਿ ਖਪਰੁ ਛਾਰਾ ।
eesar tusai horanaa ghar khapar chhaaraa |

Siva, getting happy, grants boons to others but in his own home only ashes and begging bowl are found.

ਜਿਉਂ ਹਣਵੰਤਿ ਕਛੋਟੜਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ ।
jiaun hanavant kachhottarraa kiaa karai vichaaraa |

The powerful Hanuman can do a lot for others but has only a loincloth to wear.

ਬੇਮੁਖ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਉਣੁ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ।੧੦।
bemukh masatak likhiaa kaun mettanahaaraa |10|

Who can efface the words of destiny of the apostate.

ਪਉੜੀ ੧੧
paurree 11

ਗਾਂਈ ਘਰਿ ਗੋਸਾਂਈਆਂ ਮਾਧਾਣੁ ਘੜਾਏ ।
gaanee ghar gosaaneean maadhaan gharraae |

The cow herds are there in the house of the master, the foolish person continues getting the churning sticks made for his own home.

ਘੋੜੇ ਸੁਣਿ ਸਉਦਾਗਰਾਂ ਚਾਬਕ ਮੁਲਿ ਆਏ ।
ghorre sun saudaagaraan chaabak mul aae |

The horses are with the merchants and the foolish person roams around purchasing the whips.

ਦੇਖਿ ਪਰਾਏ ਭਾਜਵਾੜ ਘਰਿ ਗਾਹੁ ਘਤਾਏ ।
dekh paraae bhaajavaarr ghar gaahu ghataae |

Foolish person creates stampede at his home only by seeing the harvest of others around the threshing floor.

ਸੁਇਨਾ ਹਟਿ ਸਰਾਫ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰ ਸਦਾਏ ।
sueinaa hatt saraaf de suniaar sadaae |

The gold is with the gold merchant but the foolish calls for the goldsmith at his own home for preparing the jewellery.

ਅੰਦਰਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਬਾਹਰਿ ਬਾਫਾਏ ।
andar dtoee naa lahai baahar baafaae |

He has no place at home, but goes on boasting outside.

ਬੇਮੁਖ ਬਦਲ ਚਾਲ ਹੈ ਕੂੜੋ ਆਲਾਏ ।੧੧।
bemukh badal chaal hai koorro aalaae |11|

The apostate is unstable like the speedy cloud and goes on telling lies.

ਪਉੜੀ ੧੨
paurree 12

ਮਖਣੁ ਲਇਆ ਵਿਰੋਲਿ ਕੈ ਛਾਹਿ ਛੁਟੜਿ ਹੋਈ ।
makhan leaa virol kai chhaeh chhuttarr hoee |

When the butter is churned and taken away, the butter milk (lassi) is abandoned.

ਪੀੜ ਲਈ ਰਸੁ ਗੰਨਿਅਹੁ ਛਿਲੁ ਛੁਹੈ ਨ ਕੋਈ ।
peerr lee ras ganiahu chhil chhuhai na koee |

When the juice of sugarcane is extracted out, nobody touches the bagasse.

ਰੰਗੁ ਮਜੀਠਹੁ ਨਿਕਲੈ ਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਸੋਈ ।
rang majeetthahu nikalai adt lahai na soee |

When the fast colour of Rubia munjista is taken away then nobody cares for it even worth a penny.

ਵਾਸੁ ਲਈ ਫੁਲਵਾੜੀਅਹੁ ਫਿਰਿ ਮਿਲੈ ਨ ਢੋਈ ।
vaas lee fulavaarreeahu fir milai na dtoee |

When the fragrance of flowers is exhausted, no more shelter they get.

ਕਾਇਆ ਹੰਸੁ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਤਿਸੁ ਕੋ ਨ ਸਥੋਈ ।
kaaeaa hans vichhuniaa tis ko na sathoee |

When the atman separates from the body, no companion of the body remains.

ਬੇਮੁਖ ਸੁਕੇ ਰੁਖ ਜਿਉਂ ਵੇਖੈ ਸਭ ਲੋਈ ।੧੨।
bemukh suke rukh jiaun vekhai sabh loee |12|

It is clear to everyone that the apostate is like drywood (which can only be pushed into fire).

ਪਉੜੀ ੧੩
paurree 13

ਜਿਉ ਕਰਿ ਖੂਹਹੁ ਨਿਕਲੈ ਗਲਿ ਬਧੇ ਪਾਣੀ ।
jiau kar khoohahu nikalai gal badhe paanee |

The water is drawn out of well only when the pitcher is tied from the neck (with rope).

ਜਿਉ ਮਣਿ ਕਾਲੇ ਸਪ ਸਿਰਿ ਹਸਿ ਦੇਇ ਨ ਜਾਣੀ ।
jiau man kaale sap sir has dee na jaanee |

The cobra does not happily give away the jewel in the head (it gives only after getting killed).

ਜਾਣ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਤਨਿ ਮਰਿ ਮੁਕੈ ਆਣੀ ।
jaan kathooree mirag tan mar mukai aanee |

The deer also gives musk only after its death.

ਤੇਲ ਤਿਲਹੁ ਕਿਉ ਨਿਕਲੈ ਵਿਣੁ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ।
tel tilahu kiau nikalai vin peerre ghaanee |

ਜਿਉ ਮੁਹੁ ਭੰਨੇ ਗਰੀ ਦੇ ਨਲੀਏਰੁ ਨਿਸਾਣੀ ।
jiau muhu bhane garee de naleer nisaanee |

The kernel of coconut can be got only when its mouth is broken.

ਬੇਮੁਖ ਲੋਹਾ ਸਾਧੀਐ ਵਗਦੀ ਵਾਦਾਣੀ ।੧੩।
bemukh lohaa saadheeai vagadee vaadaanee |13|

The apostate is such an iron that can be given desired shape only with the strokes of hammer.

ਪਉੜੀ ੧੪
paurree 14

ਮਹੁਰਾ ਮਿਠਾ ਆਖੀਐ ਰੁਠੀ ਨੋ ਤੁਠੀ ।
mahuraa mitthaa aakheeai rutthee no tutthee |

The foolish would say the poison sweet and the angry person a happy one.

ਬੁਝਿਆ ਵਡਾ ਵਖਾਣੀਐ ਸਵਾਰੀ ਕੁਠੀ ।
bujhiaa vaddaa vakhaaneeai savaaree kutthee |

To the extinguished lamp he says the enlarged one and a killed goat to him is dressed one.

ਜਲਿਆ ਠੰਢਾ ਗਈ ਨੋ ਆਈ ਤੇ ਉਠੀ ।
jaliaa tthandtaa gee no aaee te utthee |

To burnt he would say the cooled one: the 'gone' for him is 'come' and the 'come' one for him is eloped one i.e. if something sets in the eye, the eye is said to be soaring and if a widow settles in someone's house by marrying him, she is said to have elo

ਅਹਮਕੁ ਭੋਲਾ ਆਖੀਐ ਸਭ ਗਲਿ ਅਪੁਠੀ ।
ahamak bholaa aakheeai sabh gal aputthee |

To moron he would say simple, and his all talks will be contrary to normal.

ਉਜੜੁ ਤ੍ਰਟੀ ਬੇਮੁਖਾਂ ਤਿਸੁ ਆਖਨਿ ਵੁਠੀ ।
aujarr trattee bemukhaan tis aakhan vutthee |

To the ruining person, the foolish would say that he is leaving everything of his own sweet will.

ਚੋਰੈ ਸੰਦੀ ਮਾਉਂ ਜਿਉਂ ਲੁਕਿ ਰੋਵੈ ਮੁਠੀ ।੧੪।
chorai sandee maaun jiaun luk rovai mutthee |14|

Such people are like the mother of a thief who weeps hiding in a corner (lest she is detected and possibility of catching hold of her son increases).

ਪਉੜੀ ੧੫
paurree 15

ਵੜੀਐ ਕਜਲ ਕੋਠੜੀ ਮੁਹੁ ਕਾਲਖ ਭਰੀਐ ।
varreeai kajal kottharree muhu kaalakh bhareeai |

If someone enters a room full of soot his face is sure to be blackened.

ਕਲਰਿ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀਐ ਕਿਹੁ ਕਾਜੁ ਨ ਸਰੀਐ ।
kalar khetee beejeeai kihu kaaj na sareeai |

If seed be sown in the alkaline field, that will go useless.

ਟੁਟੀ ਪੀਂਘੈ ਪੀਂਘੀਐ ਪੈ ਟੋਏ ਮਰੀਐ ।
ttuttee peenghai peengheeai pai ttoe mareeai |

If somebody swings in a broken swing, he will fall and kill himself.

ਕੰਨਾਂ ਫੜਿ ਮਨਤਾਰੂਆਂ ਕਿਉ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ।
kanaan farr manataarooaan kiau dutar tareeai |

If a man who does not know how to swim, leans on the shoulders of another equally ignorant, how shall he cross a deep river?

ਅਗਿ ਲਾਇ ਮੰਦਰਿ ਸਵੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਨ ਫਰੀਐ ।
ag laae mandar savai tis naal na fareeai |

Move not with him who sets fire to his own house and then goes to sleep.

ਤਿਉਂ ਠਗ ਸੰਗਤਿ ਬੇਮੁਖਾਂ ਜੀਅ ਜੋਖਹੁ ਡਰੀਐ ।੧੫।
tiaun tthag sangat bemukhaan jeea jokhahu ddareeai |15|

Such is the society of the deceitful and apostates wherein man is ever in fear of his life.

ਪਉੜੀ ੧੬
paurree 16

ਬਾਮ੍ਹਣ ਗਾਂਈ ਵੰਸ ਘਾਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰੇ ।
baamhan gaanee vans ghaat aparaadh karaare |

(It is said that) The killing of brahmin, cow and the man of one's own family is a deadly sin.

ਮਦੁ ਪੀ ਜੂਏ ਖੇਲਦੇ ਜੋਹਨਿ ਪਰ ਨਾਰੇ ।
mad pee jooe khelade johan par naare |

The drunkards gamble and look at the wives of others.

ਮੁਹਨਿ ਪਰਾਈ ਲਖਿਮੀ ਠਗ ਚੋਰ ਚਗਾਰੇ ।
muhan paraaee lakhimee tthag chor chagaare |

The thieves and decoits loot other's wealth.

ਵਿਸਾਸ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਕਿਰਤਘਣ ਪਾਪੀ ਹਤਿਆਰੇ ।
visaas dhrohee akirataghan paapee hatiaare |

These all are treacherous, ungrateful, sinners and killers.

ਲਖ ਕਰੋੜੀ ਜੋੜੀਅਨਿ ਅਣਗਣਤ ਅਪਾਰੇ ।
lakh karorree jorreean anaganat apaare |

If such persons are gathered in infinite number;

ਇਕਤੁ ਲੂਇ ਨ ਪੁਜਨੀ ਬੇਮੁਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ।੧੬।
eikat looe na pujanee bemukh guraduaare |16|

Even they all are not equal to the single hair of the apostate.

ਪਉੜੀ ੧੭
paurree 17

ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੁਲਖੇਤ ਸਿਧਾਰੇ ।
gang jamun godaavaree kulakhet sidhaare |

If one goes to the Ganges, Yamuna, Godavari and Kurukshetr.

ਮਥੁਰਾ ਮਾਇਆ ਅਯੁਧਿਆ ਕਾਸੀ ਕੇਦਾਰੇ ।
mathuraa maaeaa ayudhiaa kaasee kedaare |

Mathure, Mayapuri, Ayodhya , Kasi, Kedarnath are also visited.

ਗਇਆ ਪਿਰਾਗ ਸਰਸੁਤੀ ਗੋਮਤੀ ਦੁਆਰੇ ।
geaa piraag sarasutee gomatee duaare |

The door of Gomati, Sarasvati, Prayag. Gaya is too approached.

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਮ ਜਗਿ ਸਭ ਦੇਵ ਜੁਹਾਰੇ ।
jap tap sanjam hom jag sabh dev juhaare |

All sort of rectations, penances, continences, yajns, homs are practised and all the gods are eulogised.

ਅਖੀ ਪਰਣੈ ਜੇ ਭਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋਅ ਮਝਾਰੇ ।
akhee paranai je bhavai tihu loa majhaare |

The eyes putting on earth if even the three worlds are visited.

ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਹਤਿਆ ਬੇਮੁਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ।੧੭।
mool na utarai hatiaa bemukh guraduaare |17|

Even then the sin of apostasy never fades out.

ਪਉੜੀ ੧੮
paurree 18

ਕੋਟੀਂ ਸਾਦੀਂ ਕੇਤੜੇ ਜੰਗਲ ਭੂਪਾਲਾ ।
kotteen saadeen ketarre jangal bhoopaalaa |

Many are engrossed in myriad of tastes, and many are the kings of the forests.

ਥਲੀਂ ਵਰੋਲੇ ਕੇਤੜੇ ਪਰਬਤ ਬੇਤਾਲਾ ।
thaleen varole ketarre parabat betaalaa |

Many are the places, whirlwinds, mountains and the ghosts.

ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਸਰਵਰ ਅਸਰਾਲਾ ।
nadeean naale ketarre saravar asaraalaa |

Many are the rivers, streams and the deep tanks.

ਅੰਬਰਿ ਤਾਰੇ ਕੇਤੜੇ ਬਿਸੀਅਰੁ ਪਾਤਾਲਾ ।
anbar taare ketarre biseear paataalaa |

The sky has many a star and in the nether world innumerable are the serpents.

ਭੰਭਲਭੂਸੇ ਭੁਲਿਆਂ ਭਵਜਲ ਭਰਨਾਲਾ ।
bhanbhalabhoose bhuliaan bhavajal bharanaalaa |

Many are wandering confused in the labyrinth of world.

ਇਕਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰੇ ਸਭਿ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ।੧੮।
eikas satigur baahare sabh aal janjaalaa |18|

Without one true Guru all else are perplexities.

ਪਉੜੀ ੧੯
paurree 19

ਬਹੁਤੀਂ ਘਰੀਂ ਪਰਾਹੁਣਾ ਜਿਉ ਰਹੰਦਾ ਭੁਖਾ ।
bahuteen ghareen paraahunaa jiau rahandaa bhukhaa |

A guest of many houses remains hungry.

ਸਾਂਝਾ ਬਬੁ ਨ ਰੋਈਐ ਚਿਤਿ ਚਿੰਤ ਨ ਚੁਖਾ ।
saanjhaa bab na roeeai chit chint na chukhaa |

On the loss of common father of many, scant are the weeping and mental anxieties.

ਬਹਲੀ ਡੂਮੀ ਢਢਿ ਜਿਉ ਓਹੁ ਕਿਸੈ ਨ ਧੁਖਾ ।
bahalee ddoomee dtadt jiau ohu kisai na dhukhaa |

When many drummers strike a drum, no one is pleased with the discordant voices.

ਵਣਿ ਵਣਿ ਕਾਉਂ ਨ ਸੋਹਈ ਕਿਉਂ ਮਾਣੈ ਸੁਖਾ ।
van van kaaun na sohee kiaun maanai sukhaa |

How could a crow wandering from forest to forest be happy and honourable.

ਜਿਉ ਬਹੁ ਮਿਤੀ ਵੇਸੁਆ ਤਨਿ ਵੇਦਨਿ ਦੁਖਾ ।
jiau bahu mitee vesuaa tan vedan dukhaa |

As a prostitute's body suffers from having many lovers,

ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਪੂਜਨਿ ਹੋਰਨਾ ਬਰਨੇ ਬੇਮੁਖਾ ।੧੯।
vin gur poojan horanaa barane bemukhaa |19|

Those who worship others than the Guru are unhappy in their apostasy.

ਪਉੜੀ ੨੦
paurree 20

ਵਾਇ ਸੁਣਾਏ ਛਾਣਨੀ ਤਿਸੁ ਉਠ ਉਠਾਲੇ ।
vaae sunaae chhaananee tis utth utthaale |

With the sound of the seive it is vain to cause the camel to get up.

ਤਾੜੀ ਮਾਰਿ ਡਰਾਇੰਦਾ ਮੈਂਗਲ ਮਤਵਾਲੇ ।
taarree maar ddaraaeindaa maingal matavaale |

Frightening the elephant with the clappings of the hands is as futile

ਬਾਸਕਿ ਨਾਗੈ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ।
baasak naagai saamhanaa jiaun deevaa baale |

As burning of the lamp before a Väsuki cobra (in the hope that it will run away).

ਸੀਹੁੰ ਸਰਜੈ ਸਹਾ ਜਿਉਂ ਅਖੀਂ ਵੇਖਾਲੇ ।
seehun sarajai sahaa jiaun akheen vekhaale |

If rabbit looking into the eyes wishes to frighten the lion (it is nothing but a deathwish).

ਸਾਇਰ ਲਹਰਿ ਨ ਪੁਜਨੀ ਪਾਣੀ ਪਰਨਾਲੇ ।
saaeir lahar na pujanee paanee paranaale |

Small water conduit pipes can not be equal to the ocean.

ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਂਦੇ ਬੇਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ ।੨੦।
anahondaa aap ganaaeinde bemukh betaale |20|

Like ghost, the apostate being nothing goes on expressing his ego.

ਪਉੜੀ ੨੧
paurree 21

ਨਾਰਿ ਭਤਾਰਹੁ ਬਾਹਰੀ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਨ ਚੜੀਐ ।
naar bhataarahu baaharee sukh sej na charreeai |

Without husband a woman cannot enjoy pleasures of bed.

ਪੁਤੁ ਨ ਮੰਨੈ ਮਾਪਿਆਂ ਕਮਜਾਤੀਂ ਵੜੀਐ ।
put na manai maapiaan kamajaateen varreeai |

If the son disobeys the parents, he is considered a bastard.

ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਹਹੁੰ ਫਿਰੈ ਵੇਸਾਹੁ ਨ ਜੜੀਐ ।
vanajaaraa saahahun firai vesaahu na jarreeai |

If a merchant does not keep his word given to his banker, he loses his faith.

ਸਾਹਿਬੁ ਸਉਹੈਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰੁ ਨ ਫੜੀਐ ।
saahib sauhain aapane hathiaar na farreeai |

Take not arms against your master.

ਕੂੜੁ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਸਚ ਨੋ ਸਉ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ।
koorr na pahunchai sach no sau ghaarrat gharreeai |

The falsehood can never reach the truth even if hundred excuses are made.

ਮੁੰਦ੍ਰਾਂ ਕੰਨਿ ਜਿਨਾੜੀਆਂ ਤਿਨ ਨਾਲਿ ਨ ਅੜੀਐ ।੨੧।੩੪। ਚਉਤੀਹ ।
mundraan kan jinaarreean tin naal na arreeai |21|34| chauteeh |

One should not behave stubbornly before the people wearing earrings (because they are most obdurate ones).


Flag Counter