Vaaran Bhai Gurdas Ji

Page - 2


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Oankar, the primal energy, realised through the grace of the divine preceptor

ਵਾਰ ੨ ।
vaar 2 |

Vaar Two

ਆਪਨੜੈ ਹਥਿ ਆਰਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੈ ।
aapanarrai hath aarasee aape hee dekhai |

The mirror (in the form of world) is in the hand (of the Lord) and man sees of himself in it.

ਆਪੇ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਇਦਾ ਛਿਅ ਦਰਸਨਿ ਭੇਖੈ ।
aape dekh dikhaaeidaa chhia darasan bhekhai |

God visualises and makes men see the guises and philosophies of six Schools (in this mirror).

ਜੇਹਾ ਮੂਹੁ ਕਰਿ ਭਾਲਿਦਾ ਤੇਵੇਹੈ ਲੇਖੈ ।
jehaa moohu kar bhaalidaa tevehai lekhai |

Man is reflected (in the mirror) in exactly the same way as is his propensity.

ਹਸਦੇ ਹਸਦਾ ਦੇਖੀਐ ਸੋ ਰੂਪ ਸਰੇਖੈ ।
hasade hasadaa dekheeai so roop sarekhai |

The laughing person finds a laughing form in it.

ਰੋਦੈ ਦਿਸੈ ਰੋਵਦਾ ਹੋਏ ਨਿਮਖ ਨਿਮੇਖੈ ।
rodai disai rovadaa hoe nimakh nimekhai |

Whereas the wailing person finds himself (as well as everybody) there in the weeping posture. Same is the case of a clever person.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਸਤਿਸੰਗਿ ਵਿਸੇਖੈ ।੧।
aape aap varatadaa satisang visekhai |1|

The Lord Himself is prevading this world-mirror but He is specifically preceivable in and through the holy congregation.

ਜਿਉ ਜੰਤ੍ਰੀ ਹਥਿ ਜੰਤ੍ਰੁ ਲੈ ਸਭਿ ਰਾਗ ਵਜਾਏ ।
jiau jantree hath jantru lai sabh raag vajaae |

The Lord resembles to an instrumentalist who holding the instrument in his hand plays all the different measures on it.

ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਮਗਨੁ ਹੋਇ ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ।
aape sun sun magan hoe aape gun gaae |

Listening to the tunes played he remain immersed in them and eulogises the Supreme.

ਸਬਦਿ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਲੀਣੁ ਹੋਇ ਆਪਿ ਰੀਝਿ ਰੀਝਾਏ ।
sabad surat liv leen hoe aap reejh reejhaae |

Merging his consciousness in the Word he becomes elated and makes others also delighted.

ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਆਪਿ ਹੈ ਸੁਰਤਾ ਲਿਵ ਲਾਏ ।
kathataa bakataa aap hai surataa liv laae |

Lord is the speaker as well as the listener immersed in super consciousness.

ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦੁ ਹੋਇ ਸਰਬੰਗਿ ਸਮਾਏ ।
aape hee visamaad hoe sarabang samaae |

Himself all bliss He premeates one and all.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਤੀਆਏ ।੨।
aape aap varatadaa guramukh pateeae |2|

This mystery that the Lord is omnipresent, is only understood by a gurmukh, the Guru oriented one.

ਆਪੇ ਭੁਖਾ ਹੋਇ ਕੈ ਆਪਿ ਜਾਇ ਰਸੋਈ ।
aape bhukhaa hoe kai aap jaae rasoee |

He (the Lord) Himself posing to be hungry goes into the kitchen and cooks the food kneading in it all sorts of delights.

ਭੋਜਨੁ ਆਪਿ ਬਣਾਇਦਾ ਰਸ ਵਿਚਿ ਰਸ ਗੋਈ ।
bhojan aap banaaeidaa ras vich ras goee |

Himself eating and getting satiated He showers praises on the dainty dishes.

ਆਪੇ ਖਾਇ ਸਲਾਹਿ ਕੈ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਸਮੋਈ ।
aape khaae salaeh kai hoe tripat samoee |

He Himself is the delight as well as the delighted.

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪਿ ਰਸੁ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਭੋਈ ।
aape raseea aap ras ras rasanaa bhoee |

He is the juice as well as the tongue which relishes its taste.

ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਆਪਿ ਹੈ ਸਰਬੰਗੁ ਸਮੋਈ ।
daataa bhugataa aap hai sarabang samoee |

He permeating through all, Himself is the giver as well as receiver.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ।੩।
aape aap varatadaa guramukh sukh hoee |3|

Knowing the fact that He permeates among all, the Gurmukh feels immense pleasure.

ਆਪੇ ਪਲੰਘੁ ਵਿਛਾਇ ਕੈ ਆਪਿ ਅੰਦਰਿ ਸਉਂਦਾ ।
aape palangh vichhaae kai aap andar saundaa |

He Himself spreads the bedstead and Himself reclines on it.

ਸੁਹਣੇ ਅੰਦਰਿ ਜਾਇ ਕੈ ਦੇਸੰਤਰਿ ਭਉਂਦਾ ।
suhane andar jaae kai desantar bhaundaa |

Entering into the dreams He wanders through far off regions.

ਰੰਕੁ ਰਾਉ ਰਾਉ ਰੰਕੁ ਹੋਇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਚਿ ਪਉਂਦਾ ।
rank raau raau rank hoe dukh sukh vich paundaa |

Making the poor a king and the king a poor person He puts them in pain and pleasure.

ਤਤਾ ਸੀਅਰਾ ਹੋਇ ਜਲੁ ਆਵਟਣੁ ਖਉਂਦਾ ।
tataa seearaa hoe jal aavattan khaundaa |

In the form of water He Himself gets hot and cold.

ਹਰਖ ਸੋਗ ਵਿਚਿ ਧਾਂਵਦਾ ਚਾਵਾਏ ਚਉਂਦਾ ।
harakh sog vich dhaanvadaa chaavaae chaundaa |

Amidst sorrows and delights He moves around and responds to the call when called.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੁ ਰਉਂਦਾ ।੪।
aape aap varatadaa guramukh sukh raundaa |4|

The gurmukh, realising His nature of premeating through all, attains happiness.

ਸਮਸਰਿ ਵਰਸੈ ਸ੍ਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਜਿਉ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ।
samasar varasai svaant boond jiau sabhanee thaaee |

As the drops of rain in the svati nakstr (fifteenth star formation among the) twenty seven star formations known in india) fall equally at all places,

ਜਲ ਅੰਦਰਿ ਜਲੁ ਹੋਇ ਮਿਲੈ ਧਰਤੀ ਬਹੁ ਭਾਈ ।
jal andar jal hoe milai dharatee bahu bhaaee |

And falling into water they merge in water and on earth they become earth;

ਕਿਰਖ ਬਿਰਖ ਰਸ ਕਸ ਘਣੇ ਫਲੁ ਫੁਲੁ ਸੁਹਾਈ ।
kirakh birakh ras kas ghane fal ful suhaaee |

At places it transforms into plants and vegetation, sweet and bitter; at some places they are well adorned with myriad flowers and fruits.

ਕੇਲੇ ਵਿਚਿ ਕਪੂਰੁ ਹੋਇ ਸੀਤਲੁ ਸੁਖੁਦਾਈ ।
kele vich kapoor hoe seetal sukhudaaee |

Falling on the banana leaves they transform into cooling camphor.

ਮੋਤੀ ਹੋਵੈ ਸਿਪ ਮੁਹਿ ਬਹੁ ਮੋਲੁ ਮੁਲਾਈ ।
motee hovai sip muhi bahu mol mulaaee |

The same when they fall into a sea-shell become pearls.

ਬਿਸੀਅਰ ਦੇ ਮਹਿ ਕਾਲਕੂਟ ਚਿਤਵੇ ਬੁਰਿਆਈ ।
biseear de meh kaalakoott chitave buriaaee |

Gone into the mouth of a snake they turn into deadly poison and always think evil.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਸਤਿਸੰਗਿ ਸੁਭਾਈ ।੫।
aape aap varatadaa satisang subhaaee |5|

The Lord prevades all places and sits in state in the holy congregation.

ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਜਿਉ ਕੈਹਾਂ ਹੋਈ ।
soee taanbaa rang sang jiau kaihaan hoee |

Mixing with tin, the copper transforms into bronze.

ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਜਿਸਤ ਮਿਲਿ ਪਿਤਲ ਅਵਲੋਈ ।
soee taanbaa jisat mil pital avaloee |

The same copper mixed with zinc appears in the form of brass.

ਸੋਈ ਸੀਸੇ ਸੰਗਤੀ ਭੰਗਾਰ ਭੁਲੋਈ ।
soee seese sangatee bhangaar bhuloee |

Copper mixed with lead changes pewter, a brittle metal called bharath in the Punjab.

ਤਾਂਬਾ ਪਾਰਸਿ ਪਰਸਿਆ ਹੋਇ ਕੰਚਨ ਸੋਈ ।
taanbaa paaras parasiaa hoe kanchan soee |

With the touch of the philosopher’s stone, the same copper becomes gold.

ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਹੋਇ ਅਉਖਧ ਕਰਿ ਭੋਈ ।
soee taanbaa bhasam hoe aaukhadh kar bhoee |

When transformed into ashes copper becomes a medicine.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਗੋਈ ।੬।
aape aap varatadaa sangat gun goee |6|

Likewise, though the Lord is omnipresent, yet the effects of the company of man are different over men. Knowing this much, the Lord is eulogised in the holy congregation.

ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗਿ ਵਿਚਿ ਜਿਉ ਕਾਲਾ ਦਿਸੈ ।
paanee kaale rang vich jiau kaalaa disai |

As water mixed with black dye looks black

ਰਤਾ ਰਤੇ ਰੰਗਿ ਵਿਚਿ ਮਿਲਿ ਮੇਲਿ ਸਲਿਸੈ ।
rataa rate rang vich mil mel salisai |

And mixed with red water becomes red;

ਪੀਲੈ ਪੀਲਾ ਹੋਇ ਮਿਲੈ ਹਿਤੁ ਜੇਹੀ ਵਿਸੈ ।
peelai peelaa hoe milai hit jehee visai |

It turns out to be yellow adding yellow dye;

ਸਾਵਾ ਸਾਵੇ ਰੰਗਿ ਮਿਲਿ ਸਭਿ ਰੰਗ ਸਰਿਸੈ ।
saavaa saave rang mil sabh rang sarisai |

And with the green becomes pleasure-giving green.

ਤਤਾ ਠੰਢਾ ਹੋਇ ਕੈ ਹਿਤ ਜਿਸੈ ਤਿਸੈ ।
tataa tthandtaa hoe kai hit jisai tisai |

According to the seasons it becomes hot or cold.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੁ ਜਿਸੈ ।੭।
aape aap varatadaa guramukh sukh jisai |7|

Likewise, the Lord God operates to the needs(of creatures). The Guru-oriented (gurmukh) who is full of joy understands this mystery.

ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਬੈਸੰਤਰਹੁ ਚਾਨਣੁ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ।
deevaa balai baisantarahu chaanan anhere |

Fire lits the lamp and light scatters in the darkness.

ਦੀਪਕ ਵਿਚਹੁੰ ਮਸੁ ਹੋਇ ਕੰਮ ਆਇ ਲਿਖੇਰੇ ।
deepak vichahun mas hoe kam aae likhere |

The ink obtained from the lamp is used by the writer.

ਕਜਲੁ ਹੋਵੈ ਕਾਮਣੀ ਸੰਗਿ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ।
kajal hovai kaamanee sang bhale bhalere |

From that lamp women get collyrium. Therefore by living in the company of good persons one engages himself in good deeds.

ਮਸਵਾਣੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖੈ ਦਫਤਰ ਅਗਲੇਰੇ ।
masavaanee har jas likhai dafatar agalere |

With the same ink are written eulogies of the Lord and the clerk writes accounts in his office.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਉਫੇਰੇ ।੮।
aape aap varatadaa guramukh chaufere |8|

Only gurmukh realises this fact, that the Lord pervades all around.

ਬਿਰਖੁ ਹੋਵੈ ਬੀਉ ਬੀਜੀਐ ਕਰਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ।
birakh hovai beeo beejeeai karadaa paasaaraa |

From seed comes up the tree and then it spreads further.

ਜੜ ਅੰਦਰਿ ਪੇਡ ਬਾਹਰਾ ਬਹੁ ਡਾਲ ਬਿਸਥਾਰਾ ।
jarr andar pedd baaharaa bahu ddaal bisathaaraa |

Root extends in earth, the stem outside and the branches extend all around.

ਪਤ ਫੁਲ ਫਲ ਫਲੀਦਾ ਰਸ ਰੰਗ ਸਵਾਰਾ ।
pat ful fal faleedaa ras rang savaaraa |

It becomes full of flowers, fruits, and means of many colours and delightful essences.

ਵਾਸੁ ਨਿਵਾਸੁ ਉਲਾਸੁ ਕਰਿ ਹੋਇ ਵਡ ਪਰਵਾਰਾ ।
vaas nivaas ulaas kar hoe vadd paravaaraa |

In its flowers and fruits dwell fragrance and joy and now this seed becomes a large family.

ਫਲ ਵਿਚਿ ਬੀਉ ਸੰਜੀਉ ਹੋਇ ਫਲ ਫਲੇ ਹਜਾਰਾ ।
fal vich beeo sanjeeo hoe fal fale hajaaraa |

Again the fruit by producing seeds becomes the source of myriad flowers and fruits.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ।੯।
aape aap varatadaa guramukh nisataaraa |9|

Understanding of this very fact that the Lord alone is among all makes the gurmukh liberated.

ਹੋਵੇ ਸੂਤੁ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕਰਿ ਤਾਣਾ ਵਾਣਾ ।
hove soot kapaah daa kar taanaa vaanaa |

From cotton the thread and then its warp and waft is prepared.

ਸੂਤਹੁ ਕਪੜੁ ਜਾਣੀਐ ਆਖਾਣ ਵਖਾਣਾ ।
sootahu kaparr jaaneeai aakhaan vakhaanaa |

It is well known that from that very thread the cloth is made.

ਚਉਸੀ ਤੈ ਚਉਤਾਰ ਹੋਇ ਗੰਗਾ ਜਲੁ ਜਾਣਾ ।
chausee tai chautaar hoe gangaa jal jaanaa |

Made of the four threads are what are known as chausi, gangajali etc.(in india).

ਖਾਸਾ ਮਲਮਲ ਸਿਰੀਸਾਫੁ ਤਨ ਸੁਖ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ।
khaasaa malamal sireesaaf tan sukh man bhaanaa |

The superior clothes (malmal, sirisaph) made out of it impart comfort and pleasure to the body.

ਪਗ ਦੁਪਟਾ ਚੋਲਣਾ ਪਟੁਕਾ ਪਰਵਾਣਾ ।
pag dupattaa cholanaa pattukaa paravaanaa |

By becoming turban, scarf, waist coat etc that thread from cotton becomes acceptable to one and all.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗ ਮਾਣਾ ।੧੦।
aape aap varatadaa guramukh rang maanaa |10|

The Lord permeates among all and the gurmukhs enjoy His love.

ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੁਇਨਾ ਘੜੈ ਗਹਣੇ ਸਾਵਾਰੇ ।
suniaaraa sueinaa gharrai gahane saavaare |

The goldsmith creates beautiful ornaments out of gold.

ਪਿਪਲ ਵਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਤਾਨਉੜੇ ਤਾਰੇ ।
pipal vatare vaaleea taanaurre taare |

Among them many are like pipal leaf for adornment of ears and many are made of gold wire.

ਵੇਸਰਿ ਨਥਿ ਵਖਾਣੀਐ ਕੰਠ ਮਾਲਾ ਧਾਰੇ ।
vesar nath vakhaaneeai kantth maalaa dhaare |

From gold, nose-rings and necklaces are also worked into their shape.

ਟੀਕਤਿ ਮਣੀਆ ਮੋਤਿਸਰ ਗਜਰੇ ਪਾਸਾਰੇ ।
tteekat maneea motisar gajare paasaare |

Ornament for the forehead (tikka), jewels studded necklace, pearl garlands are made.

ਦੁਰ ਬਹੁਟਾ ਗੋਲ ਛਾਪ ਕਰਿ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੇ ।
dur bahuttaa gol chhaap kar bahu parakaare |

Variegated wrist chains and round rings are prepared from gold.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੀਚਾਰੇ ।੧੧।
aape aap varatadaa guramukh veechaare |11|

The gurmukh feels that like gold He is the basis of each and every thing.

ਗੰਨਾ ਕੋਲੂ ਪੀੜੀਐ ਰਸੁ ਦੇ ਦਰਹਾਲਾ ।
ganaa koloo peerreeai ras de darahaalaa |

Crushed by the crushing machine sugarcane gives juice instantly.

ਕੋਈ ਕਰੇ ਗੁੜੁ ਭੇਲੀਆਂ ਕੋ ਸਕਰ ਵਾਲਾ ।
koee kare gurr bheleean ko sakar vaalaa |

Some prepare lumps of jaggery and brown sugar out of it.

ਕੋਈ ਖੰਡ ਸਵਾਰਦਾ ਮਖਣ ਮਸਾਲਾ ।
koee khandd savaaradaa makhan masaalaa |

Some prepare refined sugar and some adding in it sweet drops make special jaggery.

ਹੋਵੈ ਮਿਸਰੀ ਕਲੀਕੰਦ ਮਿਠਿਆਈ ਢਾਲਾ ।
hovai misaree kaleekand mitthiaaee dtaalaa |

It is moulded into lump sugar and variegated sweets.

ਖਾਵੈ ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਕਰਿ ਰਸ ਭੋਗ ਸੁਖਾਲਾ ।
khaavai raajaa rank kar ras bhog sukhaalaa |

The poor and the wealthy both eat it with pleasure.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖਾਲਾ ।੧੨।
aape aap varatadaa guramukh sukhaalaa |12|

God (similar to sugarcane juice) permeates through all; for gurmukhs He is the essence of all the pleasures.

ਗਾਈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਬਹੁ ਦੁਧੁ ਉਜਲੁ ਵਰਣਾ ।
gaaee rang birang bahu dudh ujal varanaa |

Cows are of different hues but the milk of all is white.

ਦੁਧਹੁ ਦਹੀ ਜਮਾਈਐ ਕਰਿ ਨਿਹਚਲੁ ਧਰਣਾ ।
dudhahu dahee jamaaeeai kar nihachal dharanaa |

For making curd Some rennet is added into it and then it is placed undistributed.

ਦਹੀ ਵਿਲੋਇ ਅਲੋਈਐ ਛਾਹਿ ਮਖਣ ਤਰਣਾ ।
dahee viloe aloeeai chhaeh makhan taranaa |

By churning curd one finds butter over the butter milk.

ਮਖਣੁ ਤਾਇ ਅਉਟਾਇ ਕੈ ਘਿਉ ਨਿਰਮਲ ਕਰਣਾ ।
makhan taae aauttaae kai ghiau niramal karanaa |

The butter boiled properly is transformed into ghee – clarified butter.

ਹੋਮ ਜਗ ਨਈਵੇਦ ਕਰਿ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਰਣਾ ।
hom jag neeved kar sabh kaaraj saranaa |

Then that ghee is used as burnt offering and him yajn(rituals) and other oblation are performed.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਜਰਣਾ ।੧੩।
aape aap varatadaa guramukh hoe jaranaa |13|

Gurmukh knows that the Lord is all pervading but to reach Him one has to have spiritual quest as well as the sense of contentment.

ਪਲ ਘੜੀਆ ਮੂਰਤਿ ਪਹਰਿ ਥਿਤ ਵਾਰ ਗਣਾਏ ।
pal gharreea moorat pahar thit vaar ganaae |

From moments, the gharis (a unit of time equal to 22).

ਦੁਇ ਪਖ ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਕਰਿ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਏ ।
due pakh baarah maah kar sanjog banaae |

(5 minutes), muhurat (auspicious time), the quarters of day and night (pahar – three hourstime) dates and days have been counted. Then joining two fortnights (dark- light) and twelve months have been made.

ਛਿਅ ਰੁਤੀ ਵਰਤਾਈਆਂ ਬਹੁ ਚਲਿਤ ਬਣਾਏ ।
chhia rutee varataaeean bahu chalit banaae |

Many inspiring visuals have been created through the six seasons.

ਸੂਰਜੁ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਲੋਕੁ ਵੇਦ ਅਲਾਏ ।
sooraj ik varatadaa lok ved alaae |

But as say the knowledgeable persons the sun remains the same among these all.

ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਛਿਅ ਦਰਸਨਾਂ ਬਹੁ ਪੰਥਿ ਚਲਾਏ ।
chaar varan chhia darasanaan bahu panth chalaae |

Similiarly, four varans, six philosophies and many sects have been promulgated,

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਮਝਾਏ ।੧੪।
aape aap varatadaa guramukh samajhaae |14|

But the gurmukh understands all (and hence there should be no in-fightings).

ਇਕੁ ਪਾਣੀ ਇਕ ਧਰਤਿ ਹੈ ਬਹੁ ਬਿਰਖ ਉਪਾਏ ।
eik paanee ik dharat hai bahu birakh upaae |

The water is one and the earth is also one but the flora is of variegated qualities.

ਅਫਲ ਸਫਲ ਪਰਕਾਰ ਬਹੁ ਫਲ ਫੁਲ ਸੁਹਾਏ ।
afal safal parakaar bahu fal ful suhaae |

Many are devoid of fruits and many are adorned with flowers and fruits.

ਬਹੁ ਰਸ ਰੰਗ ਸੁਵਾਸਨਾ ਪਰਕਿਰਤਿ ਸੁਭਾਏ ।
bahu ras rang suvaasanaa parakirat subhaae |

They have diverse kinds of fragrance and by their many kinds of extracts they enhance the grandeur of Nature.

ਬੈਸੰਤਰੁ ਇਕੁ ਵਰਨ ਹੋਇ ਸਭ ਤਰਵਰ ਛਾਏ ।
baisantar ik varan hoe sabh taravar chhaae |

The same fire is there in all trees.

ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟ ਹੋਇ ਕੈ ਭਸਮੰਤ ਕਰਾਏ ।
gupatahu paragatt hoe kai bhasamant karaae |

That unmanifest fire becoming manifest reduces all to ashes.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ।੧੫।
aape aap varatadaa guramukh sukh paae |15|

Likewise, that (unmanifest) Lord resides in all and this very fact makes Gurmukhs full of delight.

ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤਿ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੈ ।
chandan vaas vanaasapat sabh chandan hovai |

The whole vegetation planted near sandal tree becomes fragrant like sandal.

ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਇਕ ਧਾਤੁ ਹੋਇ ਸੰਗਿ ਪਾਰਸਿ ਢੋਵੈ ।
asatt dhaat ik dhaat hoe sang paaras dtovai |

Being in touch with the philosophers’s stone and the alloy of light metals transforms into one metal (gold).

ਨਦੀਆ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਮਿਲਿ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵੈ ।
nadeea naale vaaharre mil gang gangovai |

Rivers, streams and brooks after joining the Ganges are known by the name of Ganges.

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਪਾਂ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ।
patit udhaaran saadhasang paapaan mal dhovai |

The redeemer of the fallen ones is the holy congregation wherein the dirt of sins is cleansed.

ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਅਸੰਖ ਹੋਇ ਲਖ ਪਤਿਤ ਸੰਗੋਵੈ ।
narak nivaar asankh hoe lakh patit sangovai |

Myriads of apostates and hells have obtained redemption through and in the holy congregation.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲੋਵੈ ।੧੬।
aape aap varatadaa guramukh alovai |16|

The gurmukh beholds and understands that God pervades one and all.

ਦੀਪਕ ਹੇਤੁ ਪਤੰਗ ਦਾ ਜਲ ਮੀਨ ਤਰੰਦਾ ।
deepak het patang daa jal meen tarandaa |

Moth loves burning lamp and fish goes on swimming in water for love of It.

ਮਿਰਗੁ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦੁ ਹੈ ਭਵਰ ਕਵਲਿ ਵਸੰਦਾ ।
mirag naad visamaad hai bhavar kaval vasandaa |

For deer the musical sound is the source of delight, and the black bee being in love for lotus gets enveloped in it.

ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਦੇਖਿ ਧਿਆਨੁ ਧਰੰਦਾ ।
chand chakor pareet hai dekh dhiaan dharandaa |

The redlegged patridge (chakor) loves the moon and concentrates upon it.

ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੇਤੁ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਬਣੰਦਾ ।
chakavee sooraj het hai sanjog banandaa |

Female ruddy sheldrake (chakavi) loves the sun and only on sunrise it meets and mates with its patner.

ਨਾਰਿ ਭਤਾਰ ਪਿਆਰੁ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁਤੁ ਮਿਲੰਦਾ ।
naar bhataar piaar hai maan put milandaa |

Woman loves her husband and it is love that the mother brings forth the son.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਚੰਦਾ ।੧੭।
aape aap varatadaa guramukh parachandaa |17|

Beholding Him operative in all, the gurmukh feels contented.

ਅਖੀ ਅੰਦਰਿ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ।
akhee andar dekhadaa sabh choj viddaanaa |

Through the eyes (of the world) He beholds all the wondrous feats.

ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਰਤਿ ਕਰਿ ਆਖਾਣਿ ਵਖਾਣਾ ।
kanee sunadaa surat kar aakhaan vakhaanaa |

With full consciousness He listens to the stories narrated.

ਜੀਭੈ ਅੰਦਰਿ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁ ਸਾਦ ਲੁਭਾਣਾ ।
jeebhai andar boladaa bahu saad lubhaanaa |

Through tongue, He speaks and relishes all the tastes.

ਹਥੀਂ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਂਵਦਾ ਪਗਿ ਚਲੈ ਸੁਜਾਣਾ ।
hatheen kirat kamaanvadaa pag chalai sujaanaa |

He works with hands and He, the Omniscient One, walks on feet.

ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਿ ਇਕੁ ਮਨੁ ਇੰਦ੍ਰੀ ਪਰਵਾਣਾ ।
dehee andar ik man indree paravaanaa |

In body, He is the mind whose orders are obeyed by all the organs.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੁ ਮਾਣਾ ।੧੮।
aape aap varatadaa guramukh sukh maanaa |18|

Understanding (the fact) that He permeates through all, gurmukhs feel delighted.

ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਰਾਗ ਨਾਦ ਵੀਚਾਰਾ ।
pavan guroo gur sabad hai raag naad veechaaraa |

The basis of the world is air (the mixture of gases) and Sabad (Word) is the Guru of all knowledge from which flow further all thoughts, music and attendant sounds.

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਲੁ ਧਰਤਿ ਹੈ ਉਤਪਤਿ ਸੰਸਾਰਾ ।
maat pitaa jal dharat hai utapat sansaaraa |

Mother and father are the creative forces in the form of earth and water.

ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਰਾਤਿ ਦਿਹੁ ਵਰਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ।
daaee daaeaa raat dihu varate varataaraa |

Night and day are the nurses who nurse for the creatures and this way the whole system goes on operating.

ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਦਾ ਖੇਲੁ ਮੇਲੁ ਪਰਕਿਰਤਿ ਪਸਾਰਾ ।
siv sakatee daa khel mel parakirat pasaaraa |

With the combination of Siva (the consciousness) and Sakti (the inert nature) this whole world comes into being.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਘਟਿ ਚੰਦੁ ਅਕਾਰਾ ।
paarabraham pooran braham ghatt chand akaaraa |

That transcendental perfect Lord is permeating through all as the same moon in the sky is visualised in all the pitchers of water.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਧਾਰਾ ।੧੯।
aape aap varatadaa guramukh niradhaaraa |19|

That Lord beyond all the sustenances is the sustenance for the gurmukhs and He alone operates through all.

ਫੁਲਾਂ ਅੰਦਰਿ ਵਾਸੁ ਹੈ ਹੋਇ ਭਵਰੁ ਲੁਭਾਣਾ ।
fulaan andar vaas hai hoe bhavar lubhaanaa |

The Lord is the fragrance in flowers and becoming black bee He is attracted towards flowers.

ਅੰਬਾਂ ਅੰਦਰਿ ਰਸ ਧਰੇ ਕੋਇਲ ਰਸੁ ਮਾਣਾ ।
anbaan andar ras dhare koeil ras maanaa |

Sap in the mangoes is He and becoming nightingale He enjoys the same.

ਮੋਰ ਬਬੀਹਾ ਹੋਇ ਕੈ ਘਣ ਵਰਸ ਸਿਞਾਣਾ ।
mor babeehaa hoe kai ghan varas siyaanaa |

Becoming peacock and the rain bird (papthd) only He identifies the delight in raining of the clouds.

ਖੀਰ ਨੀਰ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇ ਕਲੀਕੰਦ ਵਖਾਣਾ ।
kheer neer sanjog hoe kaleekand vakhaanaa |

He transforms Himself into variegated sweets by becoming milk and water.

ਓਅੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰੁ ਕਰਿ ਹੋਇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਣਾ ।
oankaar aakaar kar hoe pindd paraanaa |

The same Formless Lord assuming different forms is residing in all the bodies.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਵਾਣਾ ।੨੦।੨। ਦੁਇ ।
aape aap varatadaa guramukh paravaanaa |20|2| due |

He is omnipresent in all substances and activities and gurmukhs bow before all such stages.


Flag Counter