Zindagi Nama Bhai Nand Lal Ji

Page - 1


ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ।
zindagee naamaa |

Gave this lowly fistful of dust the brightness and shine of the sun. (352)

ਆਣ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਿ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਣ ।
aan khudaavand zameeno aasamaan |

May we sacrifice ourselves for that dust that became enlightened and radiant,

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿ ਵਜੂਦਿ ਇਨਸੋ ਜਾਣ ।੧।
zindagee bakhash vajood inaso jaan |1|

And, which was fortunate enough to deserve such boons and blessings. (353)

ਖ਼ਾਕਿ ਰਾਹਸ਼ ਤੂਤੀਯਾਇ ਚਸ਼ਮਿ ਮਾਸਤ ।
khaak raahash tooteeyaae chasham maasat |

Wonderful is the Nature that brings in the fruits of truth,

ਆਬਰੂ ਅਫ਼ਜ਼ਾਇ ਹਰ ਸ਼ਾਹੋ ਗਦਾ ਸਤ ।੨।
aabaroo afazaae har shaaho gadaa sat |2|

And, which blesses the humble fistful of dust the power to speak. (354)

ਹਰ ਕਿਹ ਬਾਸ਼ਦ ਦਾਯਮਾ ਦਰ ਯਾਦਿ ਊ ।
har kih baashad daayamaa dar yaad aoo |

It is the meditation of Waaheguru that is the achievement of this life;

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਹਰ ਦਮ ਬਵਦ ਇਰਸ਼ਾਦਿ ਊ ।੩।
yaad hak har dam bavad irashaad aoo |3|

May we sacrifice ourselves for the eye that becomes overawed and gets obsessed with the Truth (God). (355)

ਗਰ ਤੂ ਦਰ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ਬਾਸ਼ੀ ਮੁਦਾਮ ।
gar too dar yaad khudaa baashee mudaam |

How blessed is the heart that has an innocent eagerness for the love of God!

ਮੀ ਸ਼ਵੀ ਐ ਜਾਨਿ ਮਨ ਮਰਦਿ ਤਮਾਮ ।੪।
mee shavee aai jaan man marad tamaam |4|

In fact, he becomes a fervent and fascinated devotee for His love. (356)

ਆਫਤਾਬਿ ਹਸਤ ਪਿਨਹਾਣ ਜ਼ੇਰਿ ਅਬਰ ।
aafataab hasat pinahaan zer abar |

Blessed is the head that bows to the real path of Truth, the God;

ਬਿਗੁਜ਼ਰ ਅਜ਼ ਅਬਰੋ ਨੁਮਾ ਰੁਖਿ ਹਮਚੂ ਬਦਰ ।੫।
biguzar az abaro numaa rukh hamachoo badar |5|

And, who like the crooked stick with a grip, ran away with the ball of elation. (357)

ਈਣ ਤਨਤ ਅਬਰੇਸਤ ਦਰ ਵੈ ਆਫਤਾਬ ।
een tanat abaresat dar vai aafataab |

Wonderful are those hands that have written His praises and lauds;

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਮੀਦਾਣ ਹਮੀਣ ਬਾਸ਼ਦ ਸਵਾਬ ।੬।
yaad hak meedaan hameen baashad savaab |6|

Blessed are those feet that have passed through His street. (358)

ਹਰਕਿ ਵਾਕਿਫ਼ ਸ਼ੁਦ ਅਜ਼ ਅਸਰਾਰਿ ਖ਼ੁਦਾ ।
harak vaakif shud az asaraar khudaa |

Noble is the tongue that meditates on His Naam;

ਹਰ ਨਫ਼ਸ ਜੁਜ਼ ਹੱਕ ਨ ਦਾਰਦ ਮੁਦਆ ।੭।
har nafas juz hak na daarad mudaa |7|

And, virtuous is the mind that concentrates its thoughts on Waaheguru. (359)

ਕਹ ਚਿਹ ਬਾਸ਼ਦ ਯਾਦਿ ਆਣ ਯਜ਼ਦਾਨਿ ਪਾਕ ।
kah chih baashad yaad aan yazadaan paak |

Akaalpurakh abides in every limb of our bodies,

ਕੈ ਬਿਦਾਨਦ ਕਦਰਿ ਊ ਹਰ ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕ ।੮।
kai bidaanad kadar aoo har mushat khaak |8|

And, the zeal and ardor for His love is assimilated in the heads of all men and women. (360)

ਸੁਹਬਤਿ ਨੇਕਾਣ ਅਗਰ ਬਾਸ਼ਦ ਨਸੀਬ ।
suhabat nekaan agar baashad naseeb |

All desires and wishes are concentrated in His direction,

ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਯਾਬੀ ਐ ਹਬੀਬ ।੯।
daualat jaaveed yaabee aai habeeb |9|

And, fondness for Him is absorbed in every hair of our bodies. (361)

ਦੌਲਤ ਅੰਦਰ ਖ਼ਿਦਮਤਿ ਮਰਦਾਨਿ ਉਸਤ ।
daualat andar khidamat maradaan usat |

If you want that you become master of divine thought,

ਹਰਿ ਗਦਾ ਓ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨਿ ਉਸਤ ।੧੦।
har gadaa o paadashaah kurabaan usat |10|

Then, you should sacrifice your life for your Beloved Waaheguru, so that you will acquire the same shape and form that He has. (362)

ਖ਼ੂਇ ਸ਼ਾਣ ਗੀਰ ਐ ਬ੍ਰਾਦਰ ਖ਼ੂਇ ਸ਼ਾਣ ।
khooe shaan geer aai braadar khooe shaan |

You should sacrifice all that you have for your true Beloved,

ਦਾਯਮਾ ਮੀ ਗਰਦ ਗਿਰਦਿ ਕੂਇ ਸ਼ਾਣ ।੧੧।
daayamaa mee garad girad kooe shaan |11|

And, pick up scraps of food from His dining table just for a moment. (363)

ਹਰ ਕਿਹ ਗਿਰਦਿ ਕੂਇ ਸ਼ਾਣ ਗਰਦੀਦ ਯਾਫ਼ਤ ।
har kih girad kooe shaan garadeed yaafat |

If you become completely desirous of His true knowledge and enlightenment,

ਦਰ ਦੋ ਆਲਮ ਹਮ ਚੂ ਮਿਹਰੋ ਬਦਰ ਤਾਫ਼ਤ ।੧੨।
dar do aalam ham choo miharo badar taafat |12|

Then, you will, inevitably, achieve your purpose. (364)

ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ ।
daualat jaaveed baashad bandagee |

You will receive your life's fruits,

ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ।੧੩।
bandagee kun bandagee kun bandagee |13|

When the sun of divine knowledge would bless you with just one ray of its radiance. (365)

ਦਰ ਲਿਬਾਸਿ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਾਹਸਤ ।
dar libaas bandagee shaahee turaahasat |

Your name would become famous and illuminated;

ਦੌਲਤੇ ਅਜ਼ ਮਾਹ ਤਾ ਮਾਹੀ ਤੁਰਾਹਸਤ ।੧੪।
daualate az maah taa maahee turaahasat |14|

And, your ardor for divine knowledge would make you extremely popular in this world. (366)

ਹਰ ਕਿਹ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਸ਼ੁਦ ਅਜ਼ੂ ਨਾਦਾਣ ਬਵਦ ।
har kih gaafil shud azoo naadaan bavad |

Whosoever developed special affection and fondness for divine love,

ਗਰ ਗਦਾ ਬਾਸ਼ਦ ਵਗਰ ਸੁਲਤਾਣ ਬਵਦ ।੧੫।
gar gadaa baashad vagar sulataan bavad |15|

With his key, all locks of the hearts got opened up (realities became known). (367)

ਸ਼ੌਕਿ ਮੌਲਾ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਬਾਲਾ ਤਰ ਅਸਤ ।
shauak maualaa az hamaa baalaa tar asat |

You should, too, open up the lock of your heart, and from the hidden

ਸਾਯਾਇ ਊ ਬਰ ਸਰਿ ਮਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਤ ।੧੬।
saayaae aoo bar sar maa afasar asat |16|

treasure, should derive unlimited pleasure and elation. (368)

ਸ਼ੌਕਿ ਮੌਲਾ ਮਾਅਨੀਏ ਜ਼ਿਕਰਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
shauak maualaa maanee zikar khudaa-sat |

In the nooks of your heart, numerous gems and diamonds are lying hidden;

ਕਾਣ ਤਲਿਸਮਿ ਚਸ਼ਮ ਮਾ ਰਾ ਕੀਮੀਆ ਸਤ ।੧੭।
kaan talisam chasham maa raa keemeea sat |17|

And, your treasure and wealth contain many royal pearls. (369)

ਸ਼ੌਕਿ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਇ ਜਾਨਿ ਮਾ-ਸਤ ।
shauak maualaa zindagee jaan maa-sat |

Then whatever you would desire to obtain from this infinite treasure,

ਜ਼ਿਕਰਿ ਊ ਸਰਮਾਯਾਇ ਈਮਾਨਿ ਮਾ-ਸਤ ।੧੮।
zikar aoo saramaayaae eemaan maa-sat |18|

O person of high status! You would be able to get. (370)

ਰੂਜ਼ਿ ਜੁਮਆ ਮੋਮਨਾਨਿ ਪਾਕਬਾਜ਼ ।
rooz jumaa momanaan paakabaaz |

Therefore you should call upon the faithful devotees of Akaalpurakh,

ਗਿਰਦ ਮੀ ਆਇੰਦ ਅਜ਼ ਬਹਿਰਿ ਨਿਮਾਜ਼ ।੧੯।
girad mee aaeind az bahir nimaaz |19|

So that you would be able to inculcate such an ardor and zeal for Him. (371)

ਹਮਚੁਨਾਣ ਦਰ ਮਜ਼ਹਬਿ ਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ।
hamachunaan dar mazahab maa saadh sang |

If you can acquire the strong desire for the love of Waaheguru,

ਕਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾ-ਖ਼ੁਦਾ ਦਾਰੰਦ ਰੰਗ ।੨੦।
kaz muhabat baa-khudaa daarand rang |20|

Then, the blessing of their company is bound to influence you and your personality. (372)

ਗਿਰਦ ਮੀ ਆਇੰਦ ਦਰ ਮਾਹੇ ਦੋ ਬਾਰ ।
girad mee aaeind dar maahe do baar |

Even though, there is nothing else but the Almighty abides in the hearts of every one,

ਬਹਿਰਿ ਜ਼ਿਕਰਿ ਖ਼ਾਸਾਇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ।੨੧।
bahir zikar khaasaae paravaradagaar |21|

Still, the true and sincere enlightened persons have a high status and elevated destination. (373)

ਆਣ ਹਜੂਮਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿ ਅਜ਼ ਬਹਿਰਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
aan hajoom khush ki az bahir khudaa-sat |

No one other than the knowledgeable is aware of the condition(s) of Akaalpurakh,

ਆਣ ਹਜੂਮਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿ ਅਜ਼ ਦਫ਼ਾਇ ਬਲਾ-ਸਤ ।੨੨।
aan hajoom khush ki az dafaae balaa-sat |22|

The enlightened do not speak any words other than the discourses and meditation of the Naam of Waaheguru. (374)

ਆਣ ਹਜੂਮਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿ ਅਜ਼ ਬਹਿਰਿ ਯਾਦਿ ਊ-ਸਤ ।
aan hajoom khush ki az bahir yaad aoo-sat |

The kings abdicated their thrones, luxurious living and royal powers,

ਆਣ ਹਜੂਮਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿ ਹੱਕ ਬੁਨਿਆਦਿ ਊ-ਸਤ ।੨੩।
aan hajoom khush ki hak buniaad aoo-sat |23|

And they kept roaming around from street to street like beggars. (375)

ਆਣ ਹਜੂਮਿ ਬਦ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਵਦ ।
aan hajoom bad ki shaitaanee bavad |

For all of them, it is essential to continue to get engaged in the true memory of the Omnipotent;

ਆਕਬਤ ਅਜ਼ ਵੈ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਬਵਦ ।੨੪।
aakabat az vai pashemaanee bavad |24|

And, thus, get redemption from the cycles of births and deaths in both the worlds. (376)

ਈਣ ਜਹਾਨੋ ਆਣ ਜਹਾਣ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਈਸਤ ।
een jahaano aan jahaan afasaanaa eesat |

If ever one can come across some one who is familiar with this path and tradition,

ਈਨੋ ਆਣ ਅਜ਼ ਖ਼ਿਰਮਨਸ਼ ਯੱਕ ਦਾਨਾ ਈਸਤ ।੨੫।
eeno aan az khiramanash yak daanaa eesat |25|

Then, all aims and objectives of government administration would be fulfilled. (377)

ਈਣ ਜਹਾਨੋ ਆਣ ਜਹਾਣ ਫ਼ੁਰਮਾਨਿ ਹੱਕ ।
een jahaano aan jahaan furamaan hak |

If all forces of the army were to becomes seekers of Divine Power,

ਔਲੀਆ ਓ ਅਬੀਆ ਕੁਰਬਾਨਿ ਹੱਕ ।੨੬।
aaualeea o abeea kurabaan hak |26|

Then, in fact, they all can become enlightened persons indeed. (378)

ਹਰ ਕਿ ਦਰ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ਕਾਇਮ ਬਵਦ ।
har ki dar yaad khudaa kaaeim bavad |

If we can run into a fellow traveler of this path, and ask him about its true tradition;

ਤਾ ਖ਼ੁਦਾ ਕਾਇਮ ਬਵਦ ਦਾਇਮ ਬਵਦ ।੨੭।
taa khudaa kaaeim bavad daaeim bavad |27|

Then, how can his mind turn away from this royal kingdom? (379)

ਈਣ ਦੋ ਆਲਮ ਜ਼ੱਰਾਇ ਅਜ਼ ਨੂਰਿ ਊਸਤ ।
een do aalam zaraae az noor aoosat |

If the seed of Truth can be cultivated in the fields of mind,

ਮਿਹਰੋ ਮਾਹ ਮਸ਼ਅਲ-ਕਸ਼ਿ ਮਜ਼ਦੂਰਿ ਊਸਤ ।੨੮।
miharo maah mashala-kash mazadoor aoosat |28|

Then, all suspicions and illusions of our mind will be eliminated. (380)

ਹਾਸਿਲਿ ਦੁਨਿਆ ਹਮੀਣ ਦਰਦਿ-ਸਰ ਅਸਤ ।
haasil duniaa hameen daradi-sar asat |

They can sit on a diamond studded throne for good

ਹਰ ਕਿ ਗਾਫ਼ਿਲ ਸ਼ੁਦ ਜ਼ਿ ਹੱਕ ਗਾਓ ਖ਼ਰ ਅਸਤ ।੨੯।
har ki gaafil shud zi hak gaao khar asat |29|

If they can inculcate the meditation of Akaalpurakh in their minds, (381)

ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਅਜ਼ ਵੈ ਯੱਕ ਜ਼ਮਾਣ ਸਦ ਮਰਗ ਦਾਣ ।
gafalat az vai yak zamaan sad marag daan |

Fragrance of Truth is emitting from their each and every hair,

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਅਸਤ ਨਿਜ਼ਦਿ ਆਰਿਫ਼ਾਣ ।੩੦।
zindagee yaad asat nizad aarifaan |30|

In fact, every one is becoming alive and getting invigorated with the aroma of the company of such people. (382)

ਹਰ ਦਮੇ ਕੁ ਬਿਗੁਜ਼ਰਦ ਦਰ ਯਾਦਿ ਊ ।
har dame ku biguzarad dar yaad aoo |

Waaheguru's Naam would not have been outside their bodies,

ਬਾ ਖ਼ੁਦਾ ਕਾਇਮ ਬਵਦ ਬੁਨਿਯਾਦਿ ਊ ।੩੧।
baa khudaa kaaeim bavad buniyaad aoo |31|

If the perfect Guru had indicated to them with the information about His whereabouts and location. (In stead of looking outside, they could have attained His convergence from within their own hearts.)(383)

ਹਰ ਸਰੇ ਕੂ ਸਿਜਦਾਇ ਸੁਬਹਾ ਨਾ ਕਰਦ ।
har sare koo sijadaae subahaa naa karad |

The elixir of life is, in fact, inside the heart's so called abode,

ਹੱਕ ਮਰ ਊ ਰਾ ਸਾਹਿਬਿ ਈਮਾਨ ਕਰਦ ।੩੨।
hak mar aoo raa saahib eemaan karad |32|

But the world would not know about this fact without a perfect Guru. (384)

ਸਰ ਬਰਾਇ ਸਿਜਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅੰਦ ।
sar baraae sijadaa paidaa karadaa and |

When the True Master is nearer than even your main artery,

ਦਰਦਿ ਹਰ ਸਰ ਰਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਅੰਦ ।੩੩।
darad har sar raa madaavaa karadaa and |33|

O ignorant and amateur person! Then why are you roaming around jungles and wilderness. (385)

ਪਸ ਤੁਰਾ ਬਾਇਦ ਕੁਨੀ ਹਰਦਮ ਸਜੂਦ ।
pas turaa baaeid kunee haradam sajood |

When someone familair and well conversant with this path becomes your guide,

ਆਰਿਫ਼ ਅਜ਼ ਵੈ ਯੱਕ ਜ਼ਮਾਣ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਨ ਬੂਦ ।੩੪।
aarif az vai yak zamaan gaafil na bood |34|

You will be able to achieve solitude within the company of noble persons. (386)

ਹਰ ਕਿ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਸ਼ੁਦ ਚਿਰਾ ਆਕਿਲ ਬਵਦ ।
har ki gaafil shud chiraa aakil bavad |

Whatever worldly possessions they have,

ਹਰ ਕਿ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਗਸ਼ਤ ਊ ਜ਼ਾਹਿਲ ਬਵਦ ।੩੫।
har ki gaafil gashat aoo zaahil bavad |35|

They are willing to relinquish them in one instalment instantly. (387)

ਮਰਦਿ ਆਰਿਫ਼ ਫ਼ਾਰਿਗ਼ ਅਜ਼ ਚੁਨੋ ਚਿਰਾ-ਸਤ ।
marad aarif faarig az chuno chiraa-sat |

So that they could achieve the Ultimate Entity,

ਹਾਸਿਲਿ ਉਮਰਸ਼ ਹਮੀਣ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।੩੬।
haasil umarash hameen yaad khudaa-sat |36|

For this reason, they follow completely the perfectly enlightened persons. (388)

ਸਾਹਿਬਿ ਈਮਾਣ ਹਮਾਣ ਬਾਸ਼ਦ ਹਮਾਣ ।
saahib eemaan hamaan baashad hamaan |

Perfect saints can transform you also into perfect saints;

ਕੂ ਨ ਬਾਸ਼ਦ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਅਜ਼ ਵੈ ਯੱਕ ਜ਼ਮਾਣ ।੩੭।
koo na baashad gaafil az vai yak zamaan |37|

And, they can fulfill all your desires and wishes. (389)

ਕੁਫ਼ਰ ਬਾਸ਼ਦ ਅਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਸ਼ੁਦਨ ।
kufar baashad az khudaa gaafil shudan |

The truth in it is that you should adopt the path leading towards the Lord,

ਬਰ ਲਿਬਾਸਿ ਦੁਨਯਵੀ ਮਾਇਲ ਸ਼ੁਦਨ ।੩੮।
bar libaas dunayavee maaeil shudan |38|

So that you, too, can shine like the brilliance of the sun. (390)

ਚੀਸਤ ਦੁਨਿਆ ਓ ਲਿਬਾਸਿ ਦੁਨਯਵੀ ।
cheesat duniaa o libaas dunayavee |

The true Akaalpurakh, abiding in your heart, extends His love to you;

ਅਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਸ਼ੁਦਨ ਐ ਮੌਲਵੀ ।੩੯।
az khudaa gaafil shudan aai maualavee |39|

And, the perfect and complete Guru like a true friend assists you in this process. (391)

ਈਣ ਲਿਬਾਸਿ ਦੁਨਯਵੀ ਫ਼ਾਨੀ ਬਵਦ ।
een libaas dunayavee faanee bavad |

If you can run into someone who is familiar with this (divine) path,

ਬਰ ਖ਼ੁਦਾ ਵੰਦੀਸ਼ ਅਰਜ਼ਾਨੀ ਬਵਦ ।੪੦।
bar khudaa vandeesh arazaanee bavad |40|

Then, you will discover all types of material and non-material wealth and treasures inside you. (392)

ਦੀਨੋ ਦੁਨਿਆ ਬੰਦਾਇ ਫ਼ਰਮਾਨਿ ਊ ।
deeno duniaa bandaae faramaan aoo |

Whosoever has come across a true Guru,

ਈਣ ਅਜ਼ਾਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾਇ ਇਹਸਾਨਿ ਊ ।੪੧।
een azaan sharamindaae ihasaan aoo |41|

The true Guru will put on the crown of true divine knowledge on his head. (393)

ਚੀਸਤ ਐਹਸਾਨਿ ਸੁਹਬਤਿ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ।
cheesat aaihasaan suhabat maradaan hak |

The true and perfect Guru can make one conversant with the mysteries and love of Waaheguru,

ਆਣ ਕਿ ਮੀਖ਼ਾਨੰਦ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕਸ਼ ਸਬਕ ।੪੨।
aan ki meekhaanand az ishakash sabak |42|

And, helps in achieving the eternal divine wealth. (394)

ਯਾਦਿ ਊ ਸਰਮਾਯਾਇ ਈਮਾਣ ਬਵਦ ।
yaad aoo saramaayaae eemaan bavad |

Persons from both the worlds obey his (the Guru's) command spontaneously,

ਹਰ ਗਦਾ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਊ ਸੁਲਤਾਣ ਬਵਦ ।੪੩।
har gadaa az yaad aoo sulataan bavad |43|

And, both the worlds are willing to lay their lives for him. (395)

ਰੂਜ਼ੋ ਸ਼ਬ ਦਰ ਬੰਦਗੀ ਬਾਸ਼ੰਦ ਸ਼ਾਦ ।
roozo shab dar bandagee baashand shaad |

The real gratitude for Akaalpurakh is the (achievement of) true divine knowledge,

ਬੰਦਗੀ ਓ ਬੰਦਗੀ ਓ ਯਾਦੋ ਯਾਦ ।੪੪।
bandagee o bandagee o yaado yaad |44|

And, the immortal wealth emerges showing its face to the enlightened persons. (396)

ਚੀਸਤ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਬਿਦਾਣ ।
cheesat sulataanee vaa daraveshee bidaan |

When, by abiding the All-powerful in his heart, recognized His Entity,

ਯਾਦਿ ਆਣ ਜਾਣ ਆਫਰੀਨਿ ਇਨਸੋ ਜਾਣ ।੪੫।
yaad aan jaan aafareen inaso jaan |45|

Take it that he achieved the treasure of eternal life. (397)

ਯਾਦਿ ਊ ਗਰ ਮੂਨਸਿ ਜਾਨਤ ਬਵਦ ।
yaad aoo gar moonas jaanat bavad |

He, the Almighty Lord, abides inside your heart, but you keep running around outside,

ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਜ਼ੇਰਿ ਫ਼ਰਮਾਨਤ ਬਵਦ ।੪੬।
har do aalam zer faramaanat bavad |46|

He is right inside your home, but you keep going (outside) for Hadj in search of Him. (398)

ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਸਤ ਅੰਦਰ ਯਾਦਿ ਊ ।
bas bazuragee hasat andar yaad aoo |

When He manifests Himself from each and every hair of your body,

ਯਾਦਿ ਊ ਕੁਨ ਯਾਦਿ ਊ ਕੁਨ ਯਾਦਿ ਊ ।੪੭।
yaad aoo kun yaad aoo kun yaad aoo |47|

Where do you stray outside to track Him out (to hunt for Him). (399)

ਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਇਦਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ।
gar bazuragee baaeidat kun bandagee |

The splendor of Akaalpurakh radiates in your home-like-heart in such a way,

ਵਰਨਾ ਆਖ਼ਿਰ ਮੀ-ਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ।੪੮।
varanaa aakhir mee-kashee sharamindagee |48|

Just like the bright moon shines (during moonlit nights) in the sky. (400)

ਸ਼ਰਮ ਕੁਨ ਹਾਣ ਸ਼ਰਮ ਕੁਨ ਹਾਣ ਸ਼ਰਮ ਕੁਨ ।
sharam kun haan sharam kun haan sharam kun |

It is the Provident who enables you to see through your tearful eyes,

ਈਣ ਦਿਲਿ ਚੂੰ ਸੰਗਿ ਖ਼ੁਦ ਰਾ ਨਰਮ ਕੁਨ ।੪੯।
een dil choon sang khud raa naram kun |49|

And, it is His command that speaks from your tongue. (401)

ਮਾਅਨੀਏ ਨਰਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਮਦਾ ।
maanee naramee gareebee aamadaa |

This body of yours is radiant because of the splendor of Akaalpurakh,

ਦਰਦਿ ਹਰ ਕਸ ਕਾ ਤਬੀਬੀ ਆਮਦਾ ।੫੦।
darad har kas kaa tabeebee aamadaa |50|

This entire world is shining with His refulgence. (402)

ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਣ ਖ਼ੁਦ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੂੰ ਕੁਨੰਦ ।
hak prasataan khuda-prasatee choon kunand |

But you are not aware of your inside situation and condition,

ਸਰ-ਬੁਲੰਦਾਣ ਮੋਲਿ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੂੰ ਕੁਨੰਦ ।੫੧।
sara-bulandaan mol prasatee choon kunand |51|

You are distraught day and night because of your own actions and deeds. (403)

ਖ਼ੁਦ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਤਰਾਇ ਨਾਪਾਕਿ ਤੂ ।
khuda-prasatee kataraae naapaak too |

The perfect true Guru makes you Waaheguru's confidant,

ਆਣ ਕਿ ਜਾ ਕਰਦਾ ਬ-ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕਿ ਤੂ ।੫੨।
aan ki jaa karadaa ba-mushat khaak too |52|

He provides ointment and dressing for the pain of the wounds of separation. (404)

ਖ਼ੁਦ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਾਸਾਇ ਨਾਦਾਨਿ ਤੂ ।
khuda-prasatee khaasaae naadaan too |

So that you can also become one of Waaheguru's close companions,

ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਇਆਇ ਈਮਾਨਿ ਤੂ ।੫੩।
hak prasatee maaeaae eemaan too |53|

And, you could become the master of your heart with a noble character. (405)

ਜਿਸਮਿ ਤੂ ਅਜ਼ ਬਾਦੋ ਖ਼ਾਕੋ ਆਤਿਸ਼ ਅਸਤ ।
jisam too az baado khaako aatish asat |

You have ever been perplexed and confused about the Akaalpurakh,

ਕਤਰਾਇ ਆਬੀ ਨੂਰਿ ਜ਼ਾਤਿਸ਼ ਅਸਤ ।੫੪।
kataraae aabee noor zaatish asat |54|

Because, you have been troubled for ages searching for Him. (406)

ਖ਼ਾਨਾਅਤ ਅਜ਼ ਨੂਰਿ ਹੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਸ਼ੁਦਾ ।
khaanaat az noor hak rauashan shudaa |

What to speak of you alone! The whole world is perplexed indeed for Him,

ਯੱਕ ਗੁਲੇ ਬੁਦੀ ਕਨੂੰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ੁਦਾ ।੫੫।
yak gule budee kanoo gulashan shudaa |55|

This sky and the fourth firmament are all distressed about Him. (407)

ਪਸ ਦਰੂਨਿ ਗੁਲਸ਼ਨਿ ਖ਼ੁਦ ਸੈਰ ਕੁਨ ।
pas daroon gulashan khud sair kun |

This sky revolves around Him for the reason

ਹਮਚੂ ਮੁਰਗ਼ਿ ਮਕੁੱਦਸਿ ਦਰ ਵੈ ਤੈਰ ਕੁਨ ।੫੬।
hamachoo murag makudas dar vai tair kun |56|

That it, too, can adopt noble virtues because of its fondness for Him. (408)

ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਣ ਖ਼ੁਲਦ ਅੰਦਰ ਗ਼ੋਸ਼ਾ ਅਸ਼ ।
sad hazaaraan khulad andar goshaa ash |

The people of the whole world are amazed and confused about Waaheguru,

ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾਨਾਇ ਅਜ਼ ਖ਼ੋਸ਼ਾ ਅਸ਼ ।੫੭।
har do aalam daanaae az khoshaa ash |57|

Just like the beggars are looking for Him from street to street. (409)

ਕੂਤਿ ਆਣ ਮੁਰਗ਼ਿ ਮੁਕੱਦਸ ਯਾਦਿ ਊ ।
koot aan murag mukadas yaad aoo |

The king of both the worlds is abiding inside the heart,

ਯਾਦਿ ਊ ਹਾਣ ਯਾਦਿ ਊ ਹਾਣ ਯਾਦਿ ਊ ।੫੮।
yaad aoo haan yaad aoo haan yaad aoo |58|

But this body of our is mired in water and mud. (410)

ਹਰ ਕਸੇ ਕੂ ਮਾਇਲਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
har kase koo maaeil khudaa-sat |

When the True Image of Waaheguru definitely made a stern image and abode in your heart.

ਖ਼ਾਕਿ ਰਾਹਸ਼ ਤੂਤਿਆਇ ਚਸ਼ਮਿ ਮਾ-ਸਤ ।੫੯।
khaak raahash tootiaae chasham maa-sat |59|

Then O devotee of True Akaalpurakh! Your entire family, out of elation and euphoria, will be transformed itself into His image. (411)

ਗਰ ਤੁਰਾ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ਹਾਸਿਲ ਸ਼ਵਦ ।
gar turaa yaad khudaa haasil shavad |

The form of Akaalpurakh is really the symbol of His Naam,

ਹੱਲਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਰਾ ਐ ਦਿਲ ਸ਼ਵਦ ।੬੦।
hal har mushakil turaa aai dil shavad |60|

Therefore, you should drink the nectar from the cup of Truth. (412)

ਹੱਲਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਮੀਣ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
hal har mushakil hameen yaad khudaa-sat |

The Lord that I have been looking for from home to home,

ਹਰ ਕਿ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਕੁਨਦ ਜ਼ਾਤਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।੬੧।
har ki yaad hak kunad zaat khudaa-sat |61|

Suddenly, I discovered Him inside my own home (body). (413)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਗ਼ੈਰ ਹੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੀਸਤ ।
dar hakeekat gair hak manazoor neesat |

This blessing is from the true and perfect Guru,

ਕੀਸਤ ਐ ਜਾਨ ਕੂ ਸਰਾਪਾ ਨੂਰ ਨੀਸਤ ।੬੨।
keesat aai jaan koo saraapaa noor neesat |62|

Whatever I wanted or needed, I could get that from Him. (414)

ਕਤਰਾਇ ਨੂਰੀ ਸਰਾਪਾ ਨੂਰ ਬਾਸ਼ ।
kataraae nooree saraapaa noor baash |

No one else can fulfill his heart's desire,

ਬਿਗੁਜ਼ਰ ਅਜ਼ ਗ਼ਮ ਦਾਇਮਾ ਮਸਰੂਰ ਬਾਸ਼ ।੬੩।
biguzar az gam daaeimaa masaroor baash |63|

And, every beggar is not able to acquire royal riches. (415)

ਤਾ ਬਕੈ ਦਰ ਬੰਦਿ ਗ਼ਮ ਬਾਸ਼ੀ ਮਦਾਮ ।
taa bakai dar band gam baashee madaam |

Do not bring any name other than that of the Guru on your tongue,

ਬਿਗੁਜ਼ਰ ਅਜ਼ ਗ਼ਮ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਕੁਨ ਵ-ਸਲਾਮ ।੬੪।
biguzar az gam yaad hak kun va-salaam |64|

In fact, a perfect Guru alone can give us the correct whereabouts of Akaalpurakh. (416)

ਗ਼ਮ ਚਿਹ ਬਾਸ਼ਦ ਗ਼ਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ।
gam chih baashad gafalat az yaad khudaa |

There may be numerous teachers and instructors for every item (in this world),

ਚੀਸਤ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦਿ ਆਣ ਬੇ-ਮਿਨਤਹਾ ।੬੫।
cheesat shaadee yaad aan be-minatahaa |65|

However, when can one meet a perfect Guru? (417)

ਮਾਅਨੀਇ ਬੇ-ਮਿੰਤਹਾ ਦਾਨੀ ਕਿ ਚੀਸਤ ।
maanee be-mintahaa daanee ki cheesat |

The chaste Waaheguru fulfilled the keen desire of my heart,

ਆਣ ਕਿ ਊ ਨਾਇਦ ਬਕੈਦਿ ਮਰਗੋ ਜ਼ੀਸਤ ।੬੬।
aan ki aoo naaeid bakaid marago zeesat |66|

And provided succor to the heart-broken. (418)

ਦਰ ਸਰਿ ਹਰ ਮਰਦੋ ਜ਼ਨ ਸੌਦਾਇ ਊ-ਸਤ ।
dar sar har marado zan sauadaae aoo-sat |

To meet a perfect Guru is the real attainment of Akaalpurakh,

ਦਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ੋਰਸ਼ੇ ਗ਼ੌਗ਼ਾਇ ਊ-ਸਤ ।੬੭।
dar do aalam shorashe gauagaae aoo-sat |67|

Because it is him (Him) who can bestow tranquility to the mind and the soul. (419)

ਮੰਜ਼ਲਿ ਊ ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਨਿ ਔਲੀਆ-ਸਤ ।
manzal aoo bar zubaan aaualeeaa-sat |

O my heart! Firstly, you must get rid of your vanity and ego,

ਰੂਜ਼ੇ ਸ਼ਬ ਕਾਣਦਰ ਦਿਲਸ਼ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।੬੮।
rooze shab kaanadar dilash yaad khudaa-sat |68|

So that you could get the correct direction from His street to the path of Truth. (420)

ਚਸ਼ਮਿ ਊ ਬਰ ਗ਼ੈਰ ਹਰਗ਼ਿਜ਼ ਵਾ ਨਾ-ਸ਼ੁਦ ।
chasham aoo bar gair haragiz vaa naa-shud |

If you can get to know the perfect and complete true Guru,

ਕਤਰਾਇ ਊ ਜੁਜ਼ ਸੂਇ ਦਰਿਆ ਨਭਸ਼ੁਦ ।੬੯।
kataraae aoo juz sooe dariaa nabhashud |69|

Then, you can be the master of this heart without any (ritual) problems. (421)

ਬੰਦਾਇ ਊ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦੋ ਸਰਾ ।
bandaae aoo saahib har do saraa |

Whosoever has not been able to eradicate his self ego,

ਕੂ ਨ ਬੀਨਦ ਗ਼ੈਰ ਨਕਸ਼ਿ ਕਿਬਰੀਆ ।੭੦।
koo na beenad gair nakash kibareea |70|

The Akaalpurakh does not divulge His mysteries to him. (422)

ਈਣ ਜਹਾਨੋ ਆਣ ਜਹਾਣ ਫ਼ਾਨੀ ਬਵਦ ।
een jahaano aan jahaan faanee bavad |

Whatever is there, is inside the house, the human body,

ਗ਼ੈਰਿ ਯਾਦਸ਼ ਜੁਮਲਾ ਨਾਦਾਨੀ ਬਵਦ ।੭੧।
gair yaadash jumalaa naadaanee bavad |71|

You should walk around your heart's field of crops; the grain of enlightenment is there only inside it. (423)

ਯਾਦ ਕੁਨ ਹਾਣ ਤਾਣ ਤਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕੁਨ ।
yaad kun haan taan tavaanee yaad kun |

When the complete and perfect true Guru becomes your guide and mentor,

ਖ਼ਾਨਾ ਰਾ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਆਬਾਦ ਕੁਨ ।੭੨।
khaanaa raa az yaad hak aabaad kun |72|

You would then become very well informed and conversant about your Waaheguru. (424)

ਈਣ ਦਿਲਿ ਤੂ ਖ਼ਾਨਾਇ ਹੱਕ ਬੂਦਾ ਅਸਤ ।
een dil too khaanaae hak boodaa asat |

If your heart can be motivated and inspired towards the Omnipotent,

ਮਨ ਕਿਹ ਗੋਇਮ ਹੱਕ ਚੁਨੀਣ ਫ਼ਰਮੂਦਾ ਅਸਤ ।੭੩।
man kih goeim hak chuneen faramoodaa asat |73|

Then, there would be a pouring showers of His Naam in every hair of your body. (425)

ਸ਼ਾਹ ਬਾ ਤੂ ਹਮਨਸ਼ੀਨੋ ਹਮ ਜ਼ੁਬਾਣ ।
shaah baa too hamanasheeno ham zubaan |

Then, all your desires in this world would be fulfilled,

ਤੂ ਬ-ਸੂਇ ਹਰ ਕਸੋ ਨਾਕਸ ਦਵਾਣ ।੭੪।
too ba-sooe har kaso naakas davaan |74|

And, you will bury all the worries and apprehensions of the time. (426)

ਵਾਇ ਤੂ ਬਰ ਜਾਨਿ ਤੂ ਅਹਿਵਾਲਿ ਤੂ ।
vaae too bar jaan too ahivaal too |

Nothing exists in this world outside your body,

ਵਾਇ ਬਰ ਈਣ ਗ਼ਫਲਤੋ ਅਫ਼ਆਲਿ ਤੂ ।੭੫।
vaae bar een gafalato afaal too |75|

You should introspect just for a moment to realize your own self. (427)

ਹਰ ਕਸੇ ਕੂ ਤਾਲਿਬਿ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ੁਦ ।
har kase koo taalib deedaar shud |

You will be bestowed with the Waaheguru's true boon for ever,

ਪੇਸ਼ਿ ਚਸ਼ਮਸ਼ ਜੁਮਲਾ ਨਕਸ਼ਿ ਯਾਰ ਸ਼ੁਦ ।੭੬।
pesh chashamash jumalaa nakash yaar shud |76|

If you can appreciate (the stark distinction) as to who you are and who God is? (428)

ਦਰਮਿਆਨਿ ਨਕਸ਼ ਨੱਕਾਸ਼ ਅਸਤੋ ਬਸ ।
daramiaan nakash nakaash asato bas |

Who am I? I am just one particle of one fistful of dust of top-layer,

ਈਂ ਸਖ਼ੁਨ ਰਾ ਦਰ ਨਯਾਬਦ ਬੂਅਲ-ਹਵਸ ।੭੭।
een sakhun raa dar nayaabad booala-havas |77|

All this blessing, due to my good fortune, was bestowed upon me by my true Guru. (429)

ਗਰ ਤੂ ਮੀਖ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿ ਇਸ਼ਕਿ ਹੱਕ ਸਬਕ ।
gar too meekhaanee zi ishak hak sabak |

Great is the true Guru who has blessed me with Akaalpurakh's sacred Naam,

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਕੁਨ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਕੁਨ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ।੭੮।
yaad hak kun yaad hak kun yaad hak |78|

With his enormous kindness and compassion to this fistful of dust. (430)

ਐ ਬਰਾਦਰ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਦਾਨੀ ਕਿ ਚੀਸਤ ।
aai baraadar yaad hak daanee ki cheesat |

Great is the true Guru who has, blind minds like mine,

ਅੰਦਰੂਨਿ ਜੁਮਲਾ ਦਿਲਹਾਇ ਜਾਇ ਕੀਸਤ ।੭੯।
andaroon jumalaa dilahaae jaae keesat |79|

Made them refulgent on both the earth and the sky. (431)

ਚੂੰ ਦਰੂਨਿ ਜੁਮਲਾ ਦਿਲਹਾ ਸਾਇ ਊਸਤ ।
choon daroon jumalaa dilahaa saae aoosat |

Great is the true Guru who has blessed my heart with a keen desire and fondness,

ਖ਼ਾਨਾਇ ਦਿਲ ਮੰਜ਼ਲੋ ਮਾਵਾਇ ਊਸਤ ।੮੦।
khaanaae dil manzalo maavaae aoosat |80|

Blessed is the true Guru who has broken all the limitations and shackles of my heart. (432)

ਚੂੰ ਬਿਦਾਨਿਸਤੀ ਕਿ ਦਰ ਦਿਲਹਾ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
choon bidaanisatee ki dar dilahaa khudaa-sat |

Great is the true Guru, Guru Gobind Singh, who introduced me to the Lord,

ਪਸ ਤੁਰਾ ਆਦਾਬਿ ਹਰ ਦਿਲ ਮੁਦਆ-ਸਤ ।੮੧।
pas turaa aadaab har dil mudaa-sat |81|

And, got me redeemed from worldly worries and griefs. (433)

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਈਨਸਤੋ ਦੀਗਰ ਯਾਦ ਨੀਸਤ ।
yaad hak eenasato deegar yaad neesat |

Great is the true Guru who has blessed persons like me the eternal life only

ਹਰ ਕਿਰਾ ਈਣ ਗ਼ਮ ਨਭਬਾਸ਼ਦ ਸ਼ਾਦ ਨੀਸਤ ।੮੨।
har kiraa een gam nabhabaashad shaad neesat |82|

because of the Naam of the Untraceable Akaalpurakh. (434)

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇ ਆਰਿਫ਼ਾਣ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
zindagee i aarifaan yaad khudaa-sat |

Great is the perfect and true Guru, who has

ਅਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਦੂਰ ਅਸਤ ਹਰ ਕੂ ਖ਼ੁਦ-ਨੁਮਾਸਤ ।੮੩।
az khudaa door asat har koo khuda-numaasat |83|

Illuminated just a drop of water like the brightness of moon and the sun. (435)

ਕੀਸਤ ਗੋਯਾ ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕਿ ਬੇਸ਼ ਨੀਸਤ ।
keesat goyaa mushat khaak besh neesat |

Blessed is that true Guru and blessed are his numerous boons and bestowals,

ਆਣ ਹਮ ਅੰਦਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖ਼ੇਸ਼ ਨੀਸਤ ।੮੪।
aan ham andar akhatiaar khesh neesat |84|

For whom millions of people like me are willing to sacrifice themselves. (436)

ਹੱਕ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਦੋ ਦੋ ਮਿੱਲਤ ਆਫਰੀਦ ।
hak ki hafataado do milat aafareed |

His Naam pervades and is prevalent over the earth and the sky,

ਫ਼ਿਰਕਾਇ ਨਾਜੀ ਅਜ਼ੀਹਾਣ ਬਰ ਗੁਜ਼ੀਦ ।੮੫।
firakaae naajee azeehaan bar guzeed |85|

It is Him who fulfills all the strong desires of His disciples. (437)

ਫ਼ਿਰਕਾਇ ਨਾਜੀ ਬਿਦਾਣ ਬੇ-ਇਸ਼ਤਬਾਹ ।
firakaae naajee bidaan be-eishatabaah |

Whosoever is elated and satisfied on hearing His conversation,

ਹਸਤ ਹਫ਼ਤਾਦੋ ਦੋ ਮਿੱਲਤ ਰਾ ਪਨਾਹ ।੮੬।
hasat hafataado do milat raa panaah |86|

Take it that he will be face to face with the Almighty for ever. (438)

ਮਰਦਮਾਨਸ਼ ਹਰ ਯਕੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਤਰ ।
maradamaanash har yake paakeezaa tar |

The Akaalpurakh is always present before him,

ਖ਼ੂਬ-ਰੂ ਓ ਖ਼ੂਬ-ਖ਼ੂ ਓ ਖ਼ੁਸ਼-ਸੀਅਰ ।੮੭।
khooba-roo o khooba-khoo o khusha-seear |87|

And, the meditation and remembrance of Waaheguru always abides in his heart. (439)

ਪੇਸ਼ਿ ਸ਼ਾਣ ਜੁਜ਼ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੀਸਤ ।
pesh shaan juz yaad hak manazoor neesat |

If you have the yearning to be face to face to the Omnipotent,

ਗ਼ੈਰ ਹਰਫ਼ਿ ਬੰਦਗੀ ਦਸਤੂਰ ਨੀਸਤ ।੮੮।
gair haraf bandagee dasatoor neesat |88|

Then, you should try to be face to face to the perfect and complete Guru. (440)

ਮੀਚਕਦ ਅਜ਼ ਹਰਫ਼ਿ ਸ਼ਾਣ ਕੰਦੋ ਨਬਾਤ ।
meechakad az haraf shaan kando nabaat |

A perfect Guru is, in fact, the image of the Omnipresent,

ਬਾਰਦ ਅਜ਼ ਹਰ ਮੂਇ ਸ਼ਾਣ ਆਬਿ ਹਯਾਤ ।੮੯।
baarad az har mooe shaan aab hayaat |89|

A glimpse of such a perfect Guru provides succor and serenity to the heart and soul. (441)

ਫ਼ਾਰਿਗ਼ ਅੰਦ ਅਜ਼ ਬੁਗ਼ਜ਼ੋ ਕੀਨਾ ਓ ਜ਼ਿ ਹਸਦ ।
faarig and az bugazo keenaa o zi hasad |

The perfect and true Guru is, indeed, an image of Akaalpurakh,

ਬਰ ਨਮੀ-ਆਇਦ ਅਜ਼ ਏਸ਼ਾਣ ਫ਼ਿਅਲਿ ਬਦ ।੯੦।
bar namee-aaeid az eshaan fial bad |90|

Anyone who has turned himself away from him, was discarded and thrown away like a trash. (442)

ਹਰ ਕਸੇ ਰਾ ਇੱਜ਼ਤੋ ਹੁਰਮਤ ਕੁਨੰਦ ।
har kase raa izato huramat kunand |

The perfect and the true Guru does not utter anything but the truth,

ਮੁਫ਼ਲਸੇ ਰਾ ਸਾਹਿਬਿ ਦੌਲਤ ਕੁਨੰਦ ।੯੧।
mufalase raa saahib daualat kunand |91|

No one else but him has been able to pierce the pearl of this spiritual idea. (443)

ਮੁਰਦਾ ਰਾ ਆਬਿ-ਹੈਵਾਣ ਮੀਦਿਹੰਦ ।
muradaa raa aabi-haivaan meedihand |

How far and how much can I thank Him for His bestowals ?

ਹਰ ਦਿਲੇ ਪਜ਼ਮੁਰਦਾ ਰਾ ਜਾਣ ਮੀਦਿਹੰਦ ।੯੨।
har dile pazamuradaa raa jaan meedihand |92|

Whatever comes on my lips and tongue, I would consider that as a boon. (444)

ਸਬਜ਼ ਮੀਸਾਜ਼ੰਦ ਚੋਬਿ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਰਾ ।
sabaz meesaazand chob khushak raa |

When Akaalpurakh cleansed the heart from filth, profanity and muck

ਬੂਏ ਮੀਬਖਸ਼ੰਦ ਰੰਗਿ ਮੁਸ਼ਕ ਰਾ ।੯੩।
booe meebakhashand rang mushak raa |93|

The complete and perfect Guru bestowed the good sense to it. (445)

ਜੁਮਲਾ ਅਸ਼ਰਾਫ਼ ਅੰਦ ਦਰ ਜ਼ਾਤੋ ਸਿਫ਼ਾਤ ।
jumalaa asharaaf and dar zaato sifaat |

Otherwise, how could we find out the true path of God ?

ਤਾਲਿਬਿ ਜ਼ਾਤ ਅੰਦ ਖ਼ੁਦ ਹਮ ਆਨਿ ਜ਼ਾਤ ।੯੪।
taalib zaat and khud ham aan zaat |94|

And, when and how could we learn a lesson from the book of Truth? (446)

ਖ਼ੂਇ ਸ਼ਾਣ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਰਾ ਮੁਜ਼ਹਰ ਅਸਤ ।
khooe shaan ilamo adab raa muzahar asat |

If all this is the bestowal of the true Guru out of his compassion and kindness,

ਰੂਇ ਸ਼ਾਣ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਿ ਮਿਹਰਿ ਅਨਵਰ ਅਸਤ ।੯੫।
rooe shaan rauashan zi mihar anavar asat |95|

Then, those who do not know or appreciate the Guru, are, indeed, apostates. (447)

ਮਿੱਲਤਿ ਸ਼ਾਣ ਕੌਮਿ ਮਸਕੀਨਾਣ ਬਵਦ ।
milat shaan kauam masakeenaan bavad |

The perfect and true Guru removes the maladies of the heart,

ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਇਕਿ ਈਨਾਣ ਬਵਦ ।੯੬।
har do aalam shaaeik eenaan bavad |96|

In fact, all your cravings are fulfilled within your heart itself (448)

ਕੌਮਿ ਮਿਸਕੀਣ ਕੌਮਿ ਮਰਦਾਨਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
kauam misakeen kauam maradaan khudaa-sat |

When the perfect Guru correctly diagnosed the pulse of the heart,

ਈਣ ਹਮਾ ਫ਼ਾਨੀ ਵ ਊ ਦਾਇਮ ਬਕਾਸਤ ।੯੭।
een hamaa faanee v aoo daaeim bakaasat |97|

Then the life attained the purpose of its existence. (449)

ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਖ਼ਾਕ ਰਾ ਅਕਸੀਰ ਕਰਦ ।
suhabat shaan khaak raa akaseer karad |

Because of the perfect and true Guru, the human being gets an eternal life,

ਲੁਤਫ਼ਿ ਸ਼ਾਣ ਬਰ ਹਰ ਦਿਲੇ ਤਾਸੀਰ ਕਰਦ ।੯੮।
lutaf shaan bar har dile taaseer karad |98|

With his grace and kindness, one attains the mastery and control of the heart. (450)

ਹਰ ਕਿ ਬ-ਏਸ਼ਾਣ ਨਸ਼ੀਨਦ ਯੱਕ ਦਮੇ ।
har ki ba-eshaan nasheenad yak dame |

This human being came into this world only to attain the Akaalpurakh,

ਰੂਜ਼ਿ ਫ਼ਰਦਾ ਰਾ ਕੁਜਾ ਦਾਰਦ ਗ਼ਮੇਣ ।੯੯।
rooz faradaa raa kujaa daarad gamen |99|

And, keeps wandering in His separation as a lunatic. (451)

ਆਣ ਚਿ ਦਰ ਸਦ-ਸਾਲਾ ਉਮਰਸ਼ ਨਭਯਾਫ਼ਤ ।
aan chi dar sada-saalaa umarash nabhayaafat |

This true deal is available only at the shop of Truth,

ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਹਮਚੂ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦਸ਼ ਬਿਤਾਖ਼ਤ ।੧੦੦।
suhabat shaan hamachoo khurasheedash bitaakhat |100|

The complete and perfect Guru is the symbolic image of Akaalpurakh Himself. (452)

ਮਾ ਕਿ ਅਜ਼ ਇਹਸਾਨਿ ਸ਼ਾਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ-ਏਮ ।
maa ki az ihasaan shaan sharamindaa-em |

The perfect Guru, reference here is to Guru Gobind Singh Ji, bestows chastity and holiness upon you;

ਬੰਦਾਇ ਇਹਸਾਨਿ ਸ਼ਾਣ ਰਾ ਬੰਦਾ ਏਮ ।੧੦੧।
bandaae ihasaan shaan raa bandaa em |101|

And, drags you out of the well (depths) of grief and sorrow. (453)

ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਣ ਹਮਚੂ ਮਨ ਕੁਰਬਾਨਿ ਸ਼ਾਣ ।
sad hazaaraan hamachoo man kurabaan shaan |

The perfect and true Guru removes the maladies of the heart,

ਹਬ ਚਿ ਗੋਇਮ ਕਮ ਬਵਦ ਦਰ ਸ਼ਾਨਿ ਸ਼ਾਣ ।੧੦੨।
hab chi goeim kam bavad dar shaan shaan |102|

With which, all the heart's desires are achieved (fulfilled) within the heart itself. (454)

ਸ਼ਾਨਿ ਸ਼ਾਣ ਬੀਰੂੰ ਬਵਦ ਅਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ।
shaan shaan beeroon bavad az gufatagoo |

The company of noble souls is, by itself, an extraordinary wealth,

ਜਾਮਾਇ ਸ਼ਾਣ ਪਾਕ ਅਜ਼ ਸ਼ੁਸਤੋ ਸ਼ੂ ।੧੦੩।
jaamaae shaan paak az shusato shoo |103|

All this (these) is attained only through the support of the noble persons' company. (455)

ਦਾਣ ਯਕੀਣ ਤਾ ਚੰਦ ਈਣ ਦੁਨਿਆ ਬਵਦ ।
daan yakeen taa chand een duniaa bavad |

O my dear ! Please listen to what I have to say,

ਆਖ਼ਰਿਸ਼ ਕਾਰਿ ਤੂ ਬਾ ਮੌਲਾ ਬਵਦ ।੧੦੪।
aakharish kaar too baa maualaa bavad |104|

So that you can realize the secret and mystery of life and the body. (456)

ਪਸ ਜ਼ ਅੱਵਲ ਕੁਨ ਹਦੀਸਿ ਸ਼ਾਹ ਰਾ ।
pas z aval kun hadees shaah raa |

You should become friendly to the seekers of the Waaheguru's devotees,

ਪੈਰਵੀ ਕੁਨ ਹਾਦੀਏ ਈਣ ਰਾਹ ਰਾ ।੧੦੫।
pairavee kun haadee een raah raa |105|

And should not bring any word other than the meditation of the Naam of Akaalpurakh on your tongue and lips. (457)

ਤਾ ਤੂ ਹਮ ਯਾਬੀ ਮੁਰਾਦਿ ਉਮਰ ਰਾ ।
taa too ham yaabee muraad umar raa |

You should become and act like dust, i.e., be humble, and become the dust of the passage of the holy men,

ਲਜ਼ਤੇ ਯਾਬੀ ਜ਼ ਸ਼ੌਕਿ ਕਿਬਰੀਆ ।੧੦੬।
lazate yaabee z shauak kibareea |106|

And, do not worry about this frivolous and undignified world. (458)

ਜਾਹਿਲ ਆਣ-ਜਾ ਸਾਹਿਬਿ-ਦਿਲ ਮੀਸ਼ਵਦ ।
jaahil aana-jaa saahibi-dil meeshavad |

If you can read the book of glory of romance,

ਗ਼ਰਕਿ ਦਰਅਿਾਓ ਬਸਾਹਿਲ ਮੀਸ਼ਵਦ ।੧੦੭।
garak daraiaao basaahil meeshavad |107|

Then, you could become the address and headline of the book of love. (459)

ਨਾ ਕਿਸ ਆਣ ਜਾ ਆਰਿਫ਼ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਵਦ ।
naa kis aan jaa aarif kaamil shavad |

Love for Waaheguru transforms you into the very image of Waaheguru Himself,

ਯਾਦਿ ਮੌਲਾ ਹਰ ਕਿ ਰਾ ਹਾਸਿਲ ਸ਼ਵਦ ।੧੦੮।
yaad maualaa har ki raa haasil shavad |108|

And, makes you lofty and famous in both the worlds. (460)

ਈਣ ਅਸਬ ਤਾਜਸਤ ਬਰ ਅਫ਼ਰਾਕਿ ਕਸ ।
een asab taajasat bar afaraak kas |

O my Akaalpurakh! Kindly bless this heart of mine with Your devotion and love,

ਆਣ ਕਿ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਨੀਸਤ ਅਜ਼ ਹੱਕ ਯੱਕ ਨਫ਼ਸ ।੧੦੯।
aan ki gaafil neesat az hak yak nafas |109|

And, also bestow upon me the savor of the euphoria of Your love. (461)

ਹਰ ਕਸੇ ਰਾ ਨੀਸਤ ਈਣ ਦੌਲਤ ਨਸੀਬ ।
har kase raa neesat een daualat naseeb |

So that, I can spend my days and nights remembering You,

ਦਰਦਿ ਸ਼ਾਣ ਰਾ ਨੀਸਤ ਗ਼ੈਰ ਅਜ਼ ਹੱਕ ਤਬੀਬ ।੧੧੦।
darad shaan raa neesat gair az hak tabeeb |110|

And, You bless me with redemption from the shackles of worries and griefs of this world. (462)

ਦਾਰੂਇ ਹਰ ਦਰਦ ਰਾ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾਸਤ ।
daarooe har darad raa yaad khudaasat |

Kindly bless me with such a treasure that should be permanent and everlasting,

ਜ਼ਾਣ ਕਿ ਦਰ ਹਰ ਹਾਲ ਹੱਕ ਦਾਰਦ ਰਵਾ-ਸਤ ।੧੧੧।
zaan ki dar har haal hak daarad ravaa-sat |111|

Also bless me with the company (of such persons) that can dispel all my worries and griefs. (463)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਹਮਾ ਰਾ ਆਰਜ਼ੂ ।
murashad kaamil hamaa raa aarazoo |

Kindly bless me with such intentions and purposes that should worship the Truth,

ਗ਼ੈਰਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਸ ਨ ਯਾਬਦ ਰਹਿ ਬਦੂ ।੧੧੨।
gair murashad kas na yaabad reh badoo |112|

Kindly bless me with such a courage and fortitude that I should be prepared to sacrifice my life to venture to go on the road to God. (464)

ਰਾਹ-ਰਵਾਣ ਰਾ ਰਾਹ ਬਿਸੀਆਰ ਆਮਦਾ ।
raaha-ravaan raa raah biseeaar aamadaa |

Whatever there is, he should be prepared to sacrifice on Your account,

ਕਾਰਵਾਣ ਰਾ ਰਾਹ ਦਰਕਾਰ ਆਮਦਾ ।੧੧੩।
kaaravaan raa raah darakaar aamadaa |113|

Should also be prepared to sacrifice both the life and the soul on the path of Akaalpurakh. (465)

ਦਮ ਬਦਮ ਦਰ ਜ਼ਿਕਰਿ ਮੌਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਅੰਦ ।
dam badam dar zikar maualaa haazar and |

Bless my eyes with the sweet taste of Your glimpse,

ਖ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੋ ਖ਼ੁਦਾ ਰਾ ਨਾਜ਼ਿਰ ਅੰਦ ।੧੧੪।
khesh manazooro khudaa raa naazir and |114|

And, bless my heart with the treasures of Your mysteries and secrets. (466)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਹਮਾਣ ਬਾਣਸ਼ਦ ਹਮਾਣ ।
murashad kaamil hamaan baanashad hamaan |

Kindly bless our charred hearts with the fervor (of Your love)

ਕਜ਼ ਕਲਾਮਸ਼ ਬੂਇ ਹੱਕ ਆਦਿ ਅਯਾਣ ।੧੧੫।
kaz kalaamash booe hak aad ayaan |115|

And, bless us with a strap (dog-collar) of meditation in our necks. (467)

ਹਰ ਕਿ ਆਇਦ ਪੇਸ਼ਿ ਏਸ਼ਾਣ ਜ਼ੱਰਾ ਵਾਰ ।
har ki aaeid pesh eshaan zaraa vaar |

Please bless our "separation (from you)" with a strong yearning to meet with You,

ਜ਼ੂਦ ਗਰਦਦ ਹਮਚੂ ਮਿਹਰਿ ਨੂਰ ਬਾਰ ।੧੧੬।
zood garadad hamachoo mihar noor baar |116|

And, bestow Your beneficence on the autumn-like-state of our bodies. (468)

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਨਸਤ ਬੇ ਚੁਨੋ ਚਿਰਾ ।
zindagee eenasat be chuno chiraa |

Kindly transform, with your Benefaction, each hair on my body into a tongue,

ਬਿਗੁਜ਼ਰਦ ਈਣ ਉਮਰ ਦਰ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ।੧੧੭।
biguzarad een umar dar yaad khudaa |117|

So that I could keep uttering and singing Your kudos in my every breath after breath. (469)

ਖ਼ੁਦ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਿ ਨਾਦਾਣ ਆਮਦਾ ।
khuda-prasatee kaar naadaan aamadaa |

The eclat and glories of Akaalpurakh are beyond any words or conversation,

ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਾਤਿ ਈਮਾਣ ਆਮਦਾ ।੧੧੮।
hak prasatee zaat eemaan aamadaa |118|

This discourse and tale of the true King can be heard in every street after street. (470)

ਹਰ ਦਮੇ ਗ਼ਫਲਤ ਬਵਦ ਮਰਗਿ ਅਜ਼ੀਮ ।
har dame gafalat bavad marag azeem |

Do you know as to what is the essence of this street?

ਹੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦਾਰਦ ਜ਼ਿ ਸ਼ੈਤਾਨਿ ਰਜ਼ੀਮ ।੧੧੯।
hak nigaah daarad zi shaitaan razeem |119|

You should utter only His approbations and nothing else. This is life. (471)

ਆਣ ਕਿ ਰੂਜ਼ੋ ਸ਼ਬ ਬ-ਯਾਦਸ਼ ਮੁਬਤਲਾ-ਸਤ ।
aan ki roozo shab ba-yaadash mubatalaa-sat |

It is superb to live with His constant meditation,

ਈਣ ਮਤਾਅ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਿ ਔਲੀਆ-ਸਤ ।੧੨੦।
een mataa andar dukaan aaualeeaa-sat |120|

Even though we may be the masters of the body from head to toes. (472)

ਕਿਹਤਰੀਨਿ ਬੰਦਾਇ ਦਰਗਾਹਿ ਸ਼ਾਣ ।
kihatareen bandaae daragaeh shaan |

If the all Truth Akaalpurakh blesses someone with courage and capability,

ਬਿਹਤਰ ਅਸਤ ਅਜ਼ ਮਿਹਤਰਾਨਿ ਈਣ ਜਹਾਣ ।੧੨੧।
bihatar asat az mihataraan een jahaan |121|

Then that person can earn laurels because of meditation. (473)

ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਣ ਕੂ ਫ਼ਿਦਾਇ ਰਾਹਿ ਸ਼ਾਣ ।
bas bazuragaan koo fidaae raeh shaan |

Meditation is the marvel and cornerstone of being a human being,

ਸੁਰਮਾਇ ਚਸ਼ਮਮ ਜ਼ਿ ਖ਼ਾਕਿ ਰਾਹਿ ਸ਼ਾਣ ।੧੨੨।
suramaae chashamam zi khaak raeh shaan |122|

And, meditation is the real sign of being alive. (474)

ਹਮਚੁਨੀਣ ਪਿੰਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਰਾ ਐ ਅਜ਼ੀਜ਼ ।
hamachuneen pindaar khud raa aai azeez |

The (purpose of) life of a human being is indeed the meditation of Akaalpurakh,

ਤਾ ਸ਼ਵੀ ਐ ਜਾਨਿ ਮਨ ਮਰਦਿ ਤਮੀਜ਼ ।੧੨੩।
taa shavee aai jaan man marad tameez |123|

The remembrance of Waaheguru is the real (purpose of) life. (475)

ਸਾਹਿਬਾਣ ਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਸਆਰ ਆਮਦਾ ।
saahibaan raa bandaa bisaar aamadaa |

If you are looking for some signs and symbols of life for yourself,

ਬੰਦਾ ਰਾ ਬਾ-ਬੰਦਗੀ ਕਾਰ ਆਮਦਾ ।੧੨੪।
bandaa raa baa-bandagee kaar aamadaa |124|

Then, it is absolutely appropriate for you to keep on meditating(on the Naam of Akaalpurakh). (476)

ਮਸ ਤੁਰਾ ਬਾਇਦ ਕਿ ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰਿ ਸ਼ਾਣ ।
mas turaa baaeid ki khidamatagaar shaan |

As far as possible, you should become an humble person like a servant, and not an arrogant master,

ਬਾਸ਼ੀ ਓ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਭਬਾਸ਼ੀ ਬਾਰਿ ਸ਼ਾਣ ।੧੨੫।
baashee o haragiz nabhabaashee baar shaan |125|

A person should not be looking for anything in this world except meditation of the Almighty. (477)

ਗਰਚਿਹ ਯਾਰੀ-ਦਿਹ ਨ ਗ਼ੈਰ ਅਜ਼ ਸਾਲਕੇ-ਸਤ ।
garachih yaaree-dih na gair az saalake-sat |

This body of dust becomes sacred only due to the remembrance of the Provident,

ਲੇਕ ਕਰ ਗ਼ੁਫ਼ਤਨ ਚੁਨੀਣ ਐਬੇ ਬਸੇ-ਸਤ ।੧੨੬।
lek kar gufatan chuneen aaibe base-sat |126|

To get involved in any conversation other than the meditation will be nothing but an utter shame. (478)

ਜ਼ੱਰਾ ਰਾ ਦੀਦਮ ਕਿ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦਿ ਜਹਾਣ ।
zaraa raa deedam ki khurasheed jahaan |

You should meditate so that you become acceptable in His court,

ਸ਼ੁਦ ਜ਼ਿ ਫ਼ੈਜ਼ਿ ਸੁਹਬਤਿ ਸਾਹਿਬ-ਦਿਲਾਣ ।੧੨੭।
shud zi faiz suhabat saahiba-dilaan |127|

And, give up the pattern of self ego and the way of life of that of an apostate. (479)

ਕੀਸਤ ਸਾਹਿਬਿ-ਦਿਲ ਕਿ ਹੱਕ ਬਿਸਨਾਸਦਸ਼ ।
keesat saahibi-dil ki hak bisanaasadash |

The meditation is extremely pleasing to the heart of the Master of all hearts,

ਕਜ਼ ਲਕਾਇਸ਼ ਸ਼ੌਕਿ ਹੱਕ ਮੀ-ਬਾਰਦਸ਼ ।੧੨੮।
kaz lakaaeish shauak hak mee-baaradash |128|

Your status in this world remains high at all times only because of meditation. (480)

ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਸ਼ੌਕਿ ਹੱਕ ਬਖ਼ਸ਼ਦ ਤੁਰਾ ।
suhabat shaan shauak hak bakhashad turaa |

The perfect and true Guru said like this,

ਅਜ਼ ਕਿਤਾਬਿ ਹੱਕ ਸਬਕ ਬਖ਼ਸ਼ਦ ਤੁਰਾ ।੧੨੯।
az kitaab hak sabak bakhashad turaa |129|

He has inhabited you desolate heart with the remembrance of Waaheguru." (481) You should etch this command of the perfectly true Guru in your heart, So that you can have your head high in both the worlds. (482) This command of the perfect and true Guru transforms your body of copper into that of gold, And, this gold is realized only through the memory of Akaalpurakh. (483) This materialistic gold is destructible and is the root cause and whirlpool of numerous problems and conflicts, The gold of meditation, however, like the Entity of Omnipresent and True Waaheguru is permanent. (484) The (true) wealth is in the dust of the feet of the noble and accepted souls, It is such a true wealth that it is above and beyond any damage or loss. (485) You must have noticed that every spring brings in the autumn, Although the spring keeps coming into this world again and again. (486) However, this meditational form of spring remains fresh and new till the doomsday, O Akaalpurakh! Kindly keep the influence of the evil eye far away from this spring . (487) Anyone who happens to obtain the collyrium of the dust of the feet of the holy persons, Rest assured that his face will shine like the brilliance and radiance of the divine sun. (488) Even though spiritually enlightened person lives in this world, He, in fact, is always a seeker-devotee of the Waaheguru. (489) He meditates and describes His virtues every breath of his life, And, he recites verses of His Naam every moment in His honor. (490) They keep directing their hearts and concentrating towards thoughts about Him, They make their intellect fragrant with the aroma of the memory of Akaalpurakhb in every breath. (491) He always concentrates and is united with the Almighty at all times, And, he has been able to achieve the real fruits of this life. (492) The real fruits of this life lies with the Guru, And, silent repetition and meditation of His Naam is always on his tongue and the lips. (493) The true Guru is the apparent glimpse of Akaalpurakh, Therefore, you should listen to His mysteries from his tongue. (494) A true Guru is indeed a perfect personification of the image of God, And, the image of Akaalpurakh always abides in his heart. (495) When His image resides permanently in someone's heart, Then, just one word of Akaalpurakh settles down in the depths of his heart. (496) I have threaded these grains of pearls into a necklace, So that this arrangement may make the ignorant hearts aware of the secrets of Waaheguru. (497) (This compilation) Like a cup is filled to the brim with the divine elixir, That is why, it has been given the name 'Zindagee Naamaa'. (498) From his speeches emerges the fragrance of divine knowledge, With it, the knot (mysteries and suspicions) of the heart of the world is untangled. (499) Whosoever recites this with the grace and compassion of Waaheguru, He receives laurels among the enlightened persons. (500) This volume contains description and delineation of sacred and divine men; This description lightens up the intelligence and the wisdom. (501) O informed person! In this volume, there is no other word or expression except the words or expressions of remembrance and meditation of Akaalpuralkh. (502) Remembrance of Waaheguru is the treasure of the enlightened minds, Everything else other than the meditation of Waaheguru is (absolutely) useless. (503) Do not read or even look at any word or expression except the ones about meditation of the Omnipotent, Remembrance of God, yes remembrance of God, and only remembrance of God. (504) O Akaalpurakh! Kindly make every withered and disheartened mind green and confident again, And, refresh and rejuvenate every wilted and languishing mind. (505) O Waaheguru! Kindly help this person, yours truly, And, make every ashamed and timid person successful and triumphant. (506) O Akaalpurakh! (Kindly) bless the heart of Goyaa with the yearning of love (for You), And, bestow upon the tongue of Goyaa just one particle of the fondness for Your love. (507) So that he would not meditate or remember anyone other than the Lord, And, so that he would not learn or recite any other lesson except that of the love and devotion for Waaheguru. (508) So that he would not speak any other word except the meditation and remembrance of Akaalpurakh, So that he would not recite or read any other word or expression except that the one(s) on the concentration of spiritual thought. (509) (O Akaalpurakh!) Kindly make my eyes refulgent with glow by blessing me with a glimpse of the Almighty, Kindly remove everything from my heart except the entity of God. (510) Ganj Nama Every morning and evening, my heart and soul, My head and forehead with faith and clarity (1) Shall sacrifice for my Guru, And sacrifice with humility by bowing my head millions of times. (2) Because, he created angels out of ordinary human beings, And, he elevated the status and honor of the earthly beings. (3) All those honored by Him are, in fact, the dust of His feet, And, all gods and goddesses are willing to sacrifice themselves for Him. (4) Even though, thousands of moons and suns might be shinig, Still the whole world will be in pitch darkness without Him. (5) Holy and chaste Guru is the image of Akaalpurakh Himself, That is the reason that I have settled Him inside my heart. (6) Those persons who do not contemplate Him, Take it that they have wasted the fruit of their heart and soul for nothing. (7) This field loaded with cheap fruits, When he looks at them to his heart's content, (8) Then he gets a special kind of pleasure to look at them, And, he runs towards them to pluck them. (9) However, he does not get any results from his fields, And, returns disappointed hungry, thirsty and debilitated. (10) Without Satguru, you should consider everything to be like as if The field is ripe and grown but full of weeds and thorns. (11) Pehlee Paatshaahee (Sri Guru Nanak Dev Ji) The first Sikh Guru, Guur Nanak Dev Ji, was the one who glistened the true and all-powerful refulgence of the Almighty and to highlight the significance of knowledge of complete faith in Him. He was the one who elevated the flag of eternal spirituality and eliminated the darkness of ignorance of divine enlightenment and who took upon his own shoulders the responsibility of propagating the message of Akaalpurakh. Beginning from the earliest time to the present world, everyone considers himself to be the dust at his door; The highest-ranked, the Lord, Himself sings his praises; and his disciple-student is the divine lineage of Waaheguru Himself. Every fourth and sixth angel is unable to describe Guru's eclat in their expressions; and his radiance filled flag is flying over both the worlds. Examples of his command are the brilliant rays emanating from the Provident and when compared to him, millions of suns and moons get drowned in the oceans of darkness. His words, messages and orders are the supreme for the people of the world and his recommendations rank absolutely first in both the worlds. His true titles are the guide for both the worlds; and his true disposition is the compassion for the sinful. The gods in the court of Waaheguru consider it a privilege to kiss the dust of his lotus feet and the angles of the higher court are slaves and servitors of this mentor. Both the ens (N's) in his name depict nurturer, nourisher ans neighborly (boons, support and benefactions); the middle A represents the Akaalpurakh, and the last K represents the Ultimate great prophet. His mendicancy raises the bar of detachment from the worldly distractions to the highest level and his generosity and benevolence prevails all over both the worlds. (12) Waaheguru is the Truth, Waaheguru is Omnipresent His name is Nanak, the emperor and his religion is the truth, And that, there has not been another prophet like him who emanated in this world. (13) His mendicancy (by precept and practice) lifts the head of saintly living to lofty heights, And, in his view, everyone should be prepared to venture his life for the principles of truth and noble deeds. (14) Whether special person of high status or ordinary people, whether angels or Whether onlookers of the heavenly court, all of them are desirous-petitioners of the dust of his lotus feet. (15) When God Himself is showering praises on him, what can I add to that? In fact, how should I travel on the path of approbations? (16) Millions from the world of souls, the angels, are his devotees, And, millions of people from this world are also his disciples. (17) Gods of the metaphysical world are all willing to sacrifice themselves for him, And, even all the angels of the spiritual world are also prepared to follow suit. (18) People of this world are all his creations as angels, And, his glimpse is clearly manifested on the lips of everyone. (19) All his associates enjoying his company become knowledgeable (of spiritualism) And, they begin to describe the glories of Waaheguru in their speeches. (20) Their honor and esteem, status and rank and name and imprints stay in this world forever; And, the chaste Creator bestows upon them a higher rank than others. (21) When the prophet of both the world addressed Through his benefaction, the all-powerful Waaheguru, he said (22) Then he said, "I am Your servitor, and I am Your slave,

ਜ਼ੱਰਾ ਰਾ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦਿ ਅਨਵਰ ਮੀ-ਕੁਨੰਦ ।
zaraa raa khurasheed anavar mee-kunand |

And, I am the dust of the feet of all of Your ordinary and special people." (23) Thus when he addressed Him like this (in stark humility) Then he got the same response again and again. (24) That I, the Akaalpurkh, abide in you and I do not recognize anyone other than you, Whatever I, the Waheeguru, desire, I do; and I do only the justice." (25)

ਖ਼ਾਕ ਰਾ ਅਜ਼ ਹੱਕ ਮੁਨੱਵਰ ਮੀ-ਕੁਨੰਦ ।੧੩੦।
khaak raa az hak munavar mee-kunand |130|

You should show the meditation (of my Naam) to the entire world,

ਚਸ਼ਮਿ ਤੂ ਖ਼ਾਕੀ ਵ ਦਰ ਵੈ ਨੂਰਿ ਹੱਕ ।
chasham too khaakee v dar vai noor hak |

And, make every one chaste and sacred through My (Akaalpurakh's) kudos." (26) I am your friend and well wisher at all places and in all situations, and I am your refuge; I am there to support you, and I am your avid fan." (27)

ਅੰਦਰੂਨਸ਼ ਚਾਰ ਸੂ ਵ ਨਹੁ ਤਬਕ ।੧੩੧।
andaroonash chaar soo v nahu tabak |131|

Anyone who would try to elevate your name and make you famous,

ਖ਼ਿਦਮਤਿ ਸ਼ਾਣ ਬੰਦਗੀਇ ਹੱਕ ਬਵਦ ।
khidamat shaan bandagee hak bavad |

He would, in fact, be approbating Me with his heart and soul." (28) Then, kindly show me Your Limitless Entity, And, thus make my difficult resolves and situations eased up. (29) You should come to this world and act like a guide and captain, Because this world is not worth even a grain of barley without Me, the Akaalpurakh." (30)

ਕਾਣ ਕਬੂਲਿ ਕਾਦਰਿ ਮੁਤਲਿਕ ਬਵਦ ।੧੩੨।
kaan kabool kaadar mutalik bavad |132|

In reality, when I am your guide and steer,

ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਜਾਣ ਕਿ ਊ ਬਾਸ਼ਦ ਕਬੂਲ ।
bandagee kun jaan ki aoo baashad kabool |

Then, you should traverse the journey of this world with your own feet." (31) Whomsoever I like and I show him the direction in this world, Then, for his sake, I bring elation and happiness in his heart." (32)

ਕਦਰਿ ਊ ਰਾ ਕੈ ਬਿਦਾਨਦ ਹਰ ਜਹੂਲ ।੧੩੩।
kadar aoo raa kai bidaanad har jahool |133|

Whomsoever I will misdirect and put him on a wrong track out of My indignation for him,

ਹਸਤ ਕਾਰਿ ਰੂਜ਼ੋ ਸ਼ਬ ਦਰ ਯਾਦਿ ਊ ।
hasat kaar roozo shab dar yaad aoo |

He will not be able to reach Me, the Akaalpurakh, in spite of your advice and counsel." (33) This world is being misdirected and strayed without me, My sorcery has become the sorcerer himself. (34) My charms and spells bring the dead back alive, And, those who are living (in sin) kill them. (35) My charms transform the 'fire' into ordinary water, And, with the ordinary water, they extinguish and cool off the fires. (36) My charms do whatever they like; And, they mystify with their spell all material and non-material things. (37) Please divert their path in my direction, So that they can adopt and acquisition my words and message. (38) They do not go for any spells except My meditation, And, they do not move in any direction other than towards My door. (39) Because they have been spared of the Hades, Otherwise, they would fall with their hands tied down. (40) This whole world, from one end to the other, Is relaying the message that this world is cruel and corrupt. (41) They do not realize any grief or happiness because of me, And, without me, they all are confused and perplexed. (42) They congregate and from the stars They count the number of days of sorrow and happiness. (43) Then they pen down their good and not-so-good fortunes in their horoscopes, And say, sometimes before and other times afterwards, as: (44) They are not firm and consistent in their meditation chores, And, they talk and project themselves like confused and perplexed persons. (45) Divert their attention and face towards My meditation So that they will not consider anything other than discourses about Me as their friend. (46) So that I could set their worldly tasks on the right path, And, I could improve and refine their inclinations and tendencies with the divine glow. (47) I have created you for this purpose So that you should be the leader to steer the whole world towrads the right path. (48) You should dispel the love for dualism from their hearts and minds, And, you should direct them towards the true path. (49) The Guru (Nanak) said, "How can I be so capable of this stupendous task

ਯੱਕ ਨਫ਼ਸ ਖ਼ਾਲੀ ਨਮੀ ਬਾਸ਼ਦ ਅਜ਼ੂ ।੧੩੪।
yak nafas khaalee namee baashad azoo |134|

That I should be able to divert the minds of everyone towards the true path." (50) The Guru said, "I am no where near such a miracle,

ਚਸ਼ਮਿ ਸ਼ਾਣ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਿ ਦੀਦਾਰਿ ਅੱਲਾਹ ।
chasham shaan rauashan zi deedaar alaah |

I am lowly without any virtues compared to the grandiose and exquisiteness of the form of Akaalpurakh." (51) However, Your command is entirely acceptable to my heart and soul, And, I shall not be negligent of Your order even for a moment." (52)

ਦਰ ਲਿਬਾਸ ਅੰਦਰ-ਗਦਾ ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ।੧੩੫।
dar libaas andara-gadaa o baadashaah |135|

Only you are the guide to lead the people to the right path, and you are the mentor for all;

ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਣ ਕਿ ਊ ਦਾਇਮ ਬਵਦ ।
baadashaahee aan ki aoo daaeim bavad |

You are the one who can lead the way and who can mold the minds of all people to your way of thinking. (53)

ਹਮਚੂ ਜਾਤਿ ਪਾਕਿ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਬਵਦ ।੧੩੬।
hamachoo jaat paak hak kaaeim bavad |136|

Second Guru, Guru Angad Dev Ji

ਰਸਮਿ ਸ਼ਾਣ ਆਈਨਿ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਬਵਦ ।
rasam shaan aaeen daraveshee bavad |

The second Guru, Guru Angad Dev Ji, became the first supplicating disciple of Guru Nanak Sahib. Then he transformed himself into a mentor worth supplicating to.

ਅਸ ਖ਼ੁਦਾ ਓ ਬਾਹਮਾ ਖ਼ੇਸੀ ਬਵਦ ।੧੩੭।
as khudaa o baahamaa khesee bavad |137|

The light emitted from the flame of his strong faith in truth and belief, due to his disposition and personality, was far greater than that of the day.

ਹਰ ਗਦਾ ਰਾ ਇੱਜ਼ੇ ਜਾਹੇ ਮੀਦਿਹੰਦ ।
har gadaa raa ize jaahe meedihand |

Both he and his mentor, Guru Nanak, had, in fact, one soul but outwardly were two torches to glisten the minds and the hearts of the people.

ਦੌਲਤਿ ਬੇ-ਇਸ਼ਤਬਾਹੀ ਮੀਦਿਹੰਦ ।੧੩੮।
daualat be-eishatabaahee meedihand |138|

Intrinsically, they were one but overtly were two sparks that could singe everything but the truth.

ਨਾਕਸਾਣ ਰਾ ਆਰਿਫ਼ਿ ਕਾਮਿਲ ਕੁਨੰਦ ।
naakasaan raa aarif kaamil kunand |

The second Guru was the wealth and treasure and the leader of the special persons of the court of the Akaalpurakh.

ਬੇ-ਦਿਲਾਣ ਰਾ ਸਾਹਿਬਿ-ਦਿਲ ਮੀਕੁਨੰਦ ।੧੩੯।
be-dilaan raa saahibi-dil meekunand |139|

He became the anchor for the people who were acceptable in the divine court.

ਖ਼ੁਦ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਜ਼ ਮਿਆਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤੰਦ ।
khuda-prasatee az miaan baradaashatand |

He was a selected member of the heavenly court of the majestic and awe-inspiring Waaheguru and had received high praises from Him.

ਤੁਖ਼ਮਿ ਹੱਕ ਦਰ ਕਿਸ਼ਤਿ ਦਿਲਹਾ ਕਾਸ਼ਤੰਦ ।੧੪੦।
tukham hak dar kishat dilahaa kaashatand |140|

The first letter of his name, 'Aliph', is the one that encompasses the virtues and blessings of high and low, rich and poor, and the king and the mendicant.

ਖ਼ੇਸ਼ਤਨ ਰਾ ਹੀਚ ਮੀ ਦਾਨੰਦ ਸ਼ਾਣ ।
kheshatan raa heech mee daanand shaan |

The aroma of the truth-filled letter 'Noon' in his name bestows and cares for the high rulers and the low like menials.

ਹਰਫ਼ਿ ਹੱਕ ਰਾ ਰੂਜ਼ੋ ਸ਼ਬ ਖ਼ਾਨੰਦ ਸ਼ਾਣ ।੧੪੧।
haraf hak raa roozo shab khaanand shaan |141|

The next letter in his name 'Gaaf' represents the traveler of the path to the eternal congregation and for the world to stay in the highest spirits.

ਤਾ ਕੁਜਾ ਔਸਾਫ਼ਿ ਮਰਦਾਨਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
taa kujaa aauasaaf maradaan khudaa-sat |

The last letter in his name, 'Daal' is the cure for all diseases and pains and is above and beyond progression and recession. (54)

ਅਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਣ ਗਰ ਯਕੇ ਗੋਇਮ ਰਵਾ-ਸਤ ।੧੪੨।
az hazaaraan gar yake goeim ravaa-sat |142|

Waaheguru is the Truth,

ਹਮਚੁਨੀਣ ਮਰਦੁਮ ਬਜੂ ਕਆਣ ਕੀਸਤੰਦ ।
hamachuneen maradum bajoo kaan keesatand |

Waaheguru is Omnipresent

ਦੀਗਰਾਣ ਮੁਰਦੰਦ ਈਹਾਣ ਜ਼ੀਸਤੰਦ ।੧੪੩।
deegaraan muradand eehaan zeesatand |143|

Guru Angad is the prophet for both the worlds,

ਜ਼ੀਸਤਨ ਰਾ ਮਾਅਨੀ ਦਾਨੀ ਕਿਹ ਚੀਸਤ ।
zeesatan raa maanee daanee kih cheesat |

With the grace of Akaalpurakh, he is the blessing for the sinners. (55)

ਐ ਖ਼ੁਸ਼ਾ ਉਮਰੇ ਕਿ ਦਰ ਯਾਦਸ਼ ਬਜ਼ੀਸਤ ।੧੪੪।
aai khushaa umare ki dar yaadash bazeesat |144|

What to talk of just two worlds! With his bestowals,

ਮਰਦਿ ਆਰਿਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਜ਼ ਇਰਫ਼ਾਨਿ ਊ-ਸਤ ।
marad aarif zindaa az irafaan aoo-sat |

Thousands worlds are successful to get redemption. (56)

ਨਿਅਮਤਿ ਹਰ ਦੋ ਜਹਾਣ ਦਰ ਖ਼ਾਨਾਇ ਊ-ਸਤ ।੧੪੫।
niamat har do jahaan dar khaanaae aoo-sat |145|

His body is the treasure of the graces of the forgiving Waaheguru,

ਮਾਅਨੀਏ ਈਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
maanee een zindagee yaad khudaa-sat |

He manifested from Him and at the end, he got absorbed in Him as well. (57)

ਕਜ਼ ਤੁਫ਼ੈਲਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਿ ਔਲੀਆ-ਸਤ ।੧੪੬।
kaz tufailash zindaa jaan aaualeeaa-sat |146|

He is always manifest whether he is visible or hidden,

ਜ਼ਿਕਰਿ ਊ ਬਰ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨਿ ਗੋਯਾ ਸ਼ੁਦ ।
zikar aoo bar har zabaan goyaa shud |

He is present everywhere here and there, inside and outside. (58)

ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਰਾਹਿ ਹੱਕ ਜੂਯਾ ਸ਼ੁਦਾ ।੧੪੭।
har do aalam raeh hak jooyaa shudaa |147|

His admirer is, in fact, an admirer of Akaalpurakh,

ਜੁਮਲਾ ਮੀ-ਖ਼ਾਨੰਦ ਜ਼ਿਕਰਿ ਜ਼ੁਲਜਲਾਲ ।
jumalaa mee-khaanand zikar zulajalaal |

And, his disposition is a page from the tome of the gods. (59)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਕੀਲੋ ਜ਼ਹੇ ਫ਼ਰਖ਼ੰਦਾ ਕਾਲ ।੧੪੮।
aai zahe keelo zahe farakhandaa kaal |148|

He cannot be admired enough by the tongues of both the worlds,

ਕੀਲੋ ਕਾਲੇ ਗਰ ਬਰਾਇ ਹੱਕ ਬਵਦ ।
keelo kaale gar baraae hak bavad |

And, for him, the vast courtyard of the soul is not large enough. (60)

ਅਜ਼ ਬਰਾਇ ਕਾਦਰਿ ਮੁਤਲਿਕ ਬਵਦ ।੧੪੯।
az baraae kaadar mutalik bavad |149|

Therefore, it would be prudent for us that we should, from his eclat and beneficence

ਯਾਫ਼ਤ ਈਣ ਸਰਮਾਯਾਇ ਉਮਰਿ ਨਜੀਬ ।
yaafat een saramaayaae umar najeeb |

And His kindness and generosity, obtain His command. (61)

ਹਸਤ ਅੰਦਰ ਸੁਹਬਤਿ ਏਸ਼ਾਣ ਨਸੀਬ ।੧੫੦।
hasat andar suhabat eshaan naseeb |150|

Our heads should, therefore, always bow at His lotus feet,

ਆਣ ਰਵਾ ਬਾਸ਼ਦ ਦਿਗਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੀਸਤ ।
aan ravaa baashad digar manazoor neesat |

And, our heart and soul should always be willing to sacrifice themselves for Him. (62)

ਗ਼ਰਿ ਹਰਫ਼ਿ ਰਾਸਤੀ ਦਸਤੂਰ ਨੀਸਤ ।੧੫੧।
gar haraf raasatee dasatoor neesat |151|

Third Guru Guru Amar Das Ji

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮਿ ਸ਼ਾਣ ਦਰ ਹਿੰਦਵੀਸਤ ।
saadh sangat naam shaan dar hindaveesat |

The Third Guru, Guru Amar Das Ji, was the noursiher-upholder of truth, emperor of regions and expansive ocean of bestowals and largess.

ਈਣ ਹਮਾ ਤਾਰੀਫ਼ਿ ਸ਼ਾਣ ਐ ਮੌਲਵੀਸਤ ।੧੫੨।
een hamaa taareef shaan aai maualaveesat |152|

The strong and powerful angel of death was subservient to him, and the chief of gods of maintaining the accounts of each and every person was under his supervision.

ਸੁਹਬਤਿ ਏਸ਼ਾਣ ਬਵਦ ਲੁਤਫ਼ਿ ਖ਼ੁਦਾ ।
suhabat eshaan bavad lutaf khudaa |

The glow of the garb of the flame of truth, and the blossoming of the closed buds is their joy and happiness.

ਤਾ ਨਸੀਬਿ ਕਸ ਸ਼ਵਦ ਈਣ ਰੂ-ਨਮਾ ।੧੫੩।
taa naseeb kas shavad een roo-namaa |153|

The first letter of his holy name, 'Alif', bestows elation and serenity to every strayed person.

ਹਰ ਕਸੇ ਈਣ ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਯਾਫ਼ਤ ।
har kase een daualat jaaveed yaafat |

The sacred 'Meem", blesses the ear of every grieved and afflicted person with the savor of poetry. The fortunate 'Ray' of his name is the glory and grace of his divine face and the well-intentioned 'Daal' is the support of every helpless. The second 'Alif' of his name provides protection and refuge to every sinner and the last 'Seen' is the image of the Almighty Waaheguru. (63) Waaheguru is the Truth, Waaheguru is Omnipresent Gueu Amar Das was from a great family lineage, Whose personality received the wherewithal (to complete the task) from the compassion and benignity of Akaalpurakh. (64) He is uperior than all in terms of laudation and admiration, He is sitting cross-legged on the seat of the truthful Akaalpurakh. (65) This world is glittering with the radiance of his message, And, this earth and the world have transformed into a beautiful garden due to his fairness. (66) What to talk about eighty thousand population, in fact, both the worlds are his slaves and servitors. His praises and extols are innumerable and beyond any count. (67) Fourth Guru, Guru Ram Das Ji The rank of the fourth Guru, Guru Ram Das Ji, is higher than the ranks of the four holy sects of angels. Those who have been accepted in the Divine Court are ever ready to perform service for him. Every unfortunate, ignoble, debased, sordid and mean person, who has sought refuge at his door, he, due to the greatness of the blessings of the fourth Guru, gets enthroned on the seat of honor and eclat. Any sinner and immoral person who had meditated on his Naam, take it, that he was able to shake off the filth and the dirt of his crimes and sins far away from the ends of his body. The ever-gifted 'Ray' in his name is the soul of every body; the first 'Alif' in his name is better and higher than every other name; the 'Meem' that is the model of the benevolence and kindness from head to toe is the favorite of the Omnipotent; the 'Daal' including 'Alif' in his name is always attuned to the Naam of Waaheguru. The last 'Seen' is the one to bestow honor and eclat on every handicapped and the destitute and is adequate to be of help and support in both the worlds. (68) Waaheguru is the Truth, Waaheguru is Omnipresent Guru Ram Das, the asset and the treasure of the entire world And, is the protector/caretaker of the realm of faith and chastity. (69) He includes (in his personality) symbols of both royalty and renunciation, And, he is the king of kings. (70) The tongues of all the three worlds, the earth, the underworld, and the skies, are incapable to describe his eclat, And, pearls-like messages and words (metaphors and expressions) from the four Vedaas and six Shaastraas emerge from his utterances. (71) Akaalpurakh has selected him as one of His specially close favorites, And, has elevated him to even a higher position than His personal sacred souls. (72) Everyone prostrates before him with a truthful and clear conscience, Whether he is high or low, a king or a mendicant. (73) Fifth Guru, Guru Arjan Dev Ji The fifth Guru, the burnisher of the flames of the previous four Gurus of heavenly glow, was the fifth successor to the divine seat of Guru Nanak. He was the withholder of the truth and the disseminator of the brilliance of Akaalpurakh, a teacher of high status with spiritual ostentation because of his own greatness and his rank was a way higher than the five sacred sections of the society. He was the favorite of the heavenly shrine and a beloved of the extraordinary divine court. He was one with God and vice versa. Our tongue is incapable to describe his virtues and kudos. Persons of distinction are the dust of his path, and the heavenly angels are under his auspicious patronage. The letter 'Alif' in the word Arjan that implies to weave the whole world into one link and is the proponent of the unity of Waaheguru, is the supporter and helper to every hopeless, cursed and disdained person. The 'Ray' in his name is the friend of every tired, languid and exhausted individual. The heavenly aromatic 'Jeem' blesses freshness to the faithful and the companion of largess, 'Noon', patronizes the devoted believers. (74) Guru Arjan is the personification of bestowals and praises, And, is the searcher of the reality of the glory of Akaalpurakh. (75) His entire body is the glimpse and reflection of the kindness and benevolence of Akaalpurakh, And, is the propagator of the eternal virtues. (76) What to speak of just two worlds, he had millions of followers, All of them are drinking gulps of divine nectar of his kindness. (77) Verses full of divine thought comes down out of him, And, faith and trust-revealing essays, full of spiritual enlightenment, are also from him. (78) Divine thought and conversation get the glitter and shine from him, And, the divine beauty also gets its freshness and bloom from him.(79) The Sixth Guru, Guru Har Gobind Ji The personality of sixth Guru, Guru Har Gobind Ji, was spreading holy glitters and represented the form and the shape of scared lights. The penetrating glow of the beams of his blessings was providing day light to the world, and the radiance of his laudation was the one that would remove the darkness for those living in utter ignorance. His sword would annihilate the tyrannical enemies and his arrows could easily break open the stones. His chaste miracles were as clear and bright as the clear day; and his lofty court was more lustrous than every high and holy sky. He was the gaiety of the congregations where discourses of imparting the spiritual education were held and where the magnificence of the five torches that adorn the world was highlighted. The first 'Hay' of his name was the bestower of the divine teachings of Waaheguru's Naam and was the guide for both the worlds. The compassionate 'Ray' of his name was the pupil and darling of everyone's eye; the Farsi 'Kaaf' (Gaaf) represented a pearl of divine affection and amity and the first 'Vaayo' was the rose providing freshness. The eternal-life-granting 'Bay' was the beam of immortal truth; the meaningful 'Noon' was the God-given boon of ever-lasting Gurbaanee. The last 'Daal' in his name was conversant with the knowledge of the secret and open mysteries (of Nature) and the Guru was able to foresee clearly all the invisible and supernatural mysteries. (80) Waaheguru is the Truth, Waaheguru is Omnipresent Guru Har Gobind was the personification of eternal grace and boon, And, because of him, the unfortunate and the languishing people were also accepted in Akaalpurakh's court. (81) Fazaalo Kraamash Fazoon' Az Hisaa Shikohish Hamaa Faraahaaye Kibreeyaa (82) Vajoodash Saraapaa Karamhaaye Haqq Ze Khvaasaan' Rabaaendaa Gooye Sabaqq (83) Hamm Az Fukro Hamm Salatnat Naamvar B-Farmaane Oo Jumlaa Zayro Zabar (84) Do Aalam Maunnavar Ze Anvaare Oo Hamaa Tishnaaye Faize Deedaare Oo (85) The seventh Guru, Guru Har Rai Ji The seventh Guru, Guru (Kartaa) Har Rai Ji, was larger than the seven foreign countries, specially, Great Britain and nine skies. Millions of people from all the seven directions and nine boundaries are standing in attention at his gate and the holy angels and gods are his obedient servitors. He is the one who can break the noose of death; the chest of dreadful Yamraaj bursts open (with envy) when he listens to his laudation. He occupies the immortal throne and is the favorite in the court of ever-bestowing-eternal Akaalpurakh. Granter of blessings and boons, the Akaalpurakh Himself, is desirous of him and his strength is overpowering over His powerful Nature. The 'Kaaf' of his sacred name is soothing for those who are the near and dear ones of Waaheguru. The truth-tilted 'Ray' provides nectarous eternal savor for the angels. The 'Alif' along with 'Tay' in his name is powerful enough to crumple and mangle the hands of famous wrestlers like Rustam and Behman. The 'Hay' along with 'Ray' can defeat the armed and weapon-wearing influential angels of the skies. The 'Ray' along with 'Alif' can tame even the strong lions, and his last 'Yeh' is supporter of every common and special person. (86) Waaheguru is the Truth Waaheguru is Omnipresent Guru Kartaa Har Raaye was the nourisher and the anchor for truth; He was royalty as well as a mendicant. (87) Guru Har Rai is the bewtower for both the worlds, Guru Kartaa Har Rai is the chief of both this and the next worlds. (88) Even the Akaalpurakh is a connoisseur of the boons granted by Guru Har Rai, All special persons become successful only because of Guru Har Rai (89) The discourses of Guru Har Rai are the royalty of 'truth', And, Guru Har Rai is commanding all the nine skies. (90) Guru Kartaa Har Rai is the one to sever the heads of the rebels and arrogant tyrants (from their bodies), On the other hand, He is the friend and support of the helpless and the destitute, (91) The Eighth Guru, Guru Har Kishen Ji The eighth Guru, Guru Har Kishen Ji, was the crown of the 'accepted' and the 'chaste' believers of Waaheguru and the honorific master of those who have merged into Him. His extraordinary miracle is world-famous and the radiance of his personality lights up the 'truth'. The special and near-ones are willing to sacrifice themselves for him and the chaste constantly bow at his door. His numerous followers and those who have an appreciation of real virtues are the elite of the three worlds and the six directions, and there are countless persons who pick up bits and scraps from the refectory and pool of Guru's qualities. The jewel-studded 'Hay' in his name is capable to defeat and bring down even the world-conquering and strong giants. The truth-telling 'Ray' deserves to be seated respectfully with the status of a president on the eternal throne. The Arabic 'Kaaf' in his name can open the doors of generosity and benevolence, and the glorious 'Sheen' with its pomp and show can tame and overpower even the tiger-like strong monsters. The last 'Noon' in his name brings and enhances freshness and aroma in life and is the closest friend of the God-given boons. (92) Waaheguru is the Truth Waaheguru is Omnipresent Guru Har Kishen is the embodiment of grace and beneficence, And is the most admired one out of all special and selected near-ones of Akaalpurakh. (93) The dividing wall between him and the Akaalpurakh is just a thin leaf, His entire physical existence is a bundle of Waaheguru's compassion and bestowals. (94) Both the worlds become successful because of his mercy and grace, And, it is his kindness and clemency that brings out the strong and powerful shine of the sun in the smallest particle. (95) All are petitioners for his divinely sustaining boons, And, the entire world and the age are the followers of his command. (96) His protection is a God-given gift to all of his loyal followers, And, everyone, from the underworld to the skies, is subservient to his command. (97) The Nineth Guru,Guru Tegh Bahadur Ji The nineth Guru, Guru Teg Bahadur Ji, with a new agenda was the chief of the heads of protectors of the truth. He was the ornate of the honored and proud throne of the Lord of both the worlds. In spite of the fact that he was the master of divine power, he still would always acquiesce and bow before the will and command of Waaheguru and was the mysterious instrument for the godly glory and majestic grandeur. His personality was such that he had the capability of putting those who were his chaste and loyal followers to a severe test and to invigorate those devotees who follow an impartial methodology. The travelers on the grand divine path and the inhabitants of the next world were existent due to his personality that was totally dependent on truth and was a close companion of the highest spiritual power. He was the crown of the specialy selected devotees and the coronet of the proponents of God's adherents with truthful virtues. The blessed 'Tay' in his name was a believer in living under His will and command. The Farsi 'Yay' was the indicative of complete faith; the blessed Farsi 'Kaaf" ('Gaggaa') was representing his god-blessed personality as an embodiment of humility from head to his feet;

ਜ਼ਿੰਦਗੀਏ ਉਮਰ ਰਾ ਉਮੀਦ ਯਾਫ਼ਤ ।੧੫੪।
zindagee umar raa umeed yaafat |154|

The 'Bay' along with 'Hay' was the adornment of the social and cultural party in education and teaching.

ਈਣ ਹਮਾ ਫ਼ਾਨੀ ਵ ਆਣ ਬਾਕੀ ਬਿਦਾਣ ।
een hamaa faanee v aan baakee bidaan |

The truth-compiled 'Alif' was the embellishment of the truth; the infinitely formed 'Daal' in his name was the just and fair ruler of both the worlds.

ਜਾਮਿ ਇਸ਼ਕ ਪਾਕ ਰਾ ਸਾਕੀ ਬਿਦਾਣ ।੧੫੫।
jaam ishak paak raa saakee bidaan |155|

The last 'Ray' understood and appreciated the divine mysteries and was the rightful foundation of the highest truth. (98)

ਹਰ ਚਿ ਹਸਤ ਅਜ਼ ਸੁਹਬਤਿ ਏਸ਼ਾਣ ਬਵਦ ।
har chi hasat az suhabat eshaan bavad |

Guru Teg Bahadur was the storehouse of elevated moralities and virtues,

ਕਜ਼ ਤਫ਼ੈਲਸ਼ ਜੁਮਲਾ ਆਬਾਦਾ ਬਵਦ ।੧੫੬।
kaz tafailash jumalaa aabaadaa bavad |156|

And, he was instrumental to enhance the gaiety and pomp and show of the divine parties. (99)

ਈਣ ਹਮਾ ਆਬਾਦੀ ਅਜ਼ ਲੁਤਫ਼ਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
een hamaa aabaadee az lutaf khudaa-sat |

The rays of truth derive their brightness from his sacred torso,

ਗ਼ਫਲਤ ਅਜ਼ ਵੈ ਯੱਕ ਨਫ਼ਸ ਮਰਗੋ ਜਫ਼ਾ ਸਤ ।੧੫੭।
gafalat az vai yak nafas marago jafaa sat |157|

And, both the worlds are bright because of his grace and blessings. (100)

ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਹਾਸਲਿ ਈਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀਸਤ ।
suhabat shaan haasal een zindageesat |

Akaalpurakh chose him fro among His selected elite,

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਣ ਬੰਦਗੀ-ਸਤ ।੧੫੮।
zindagee een zindagee een bandagee-sat |158|

And, he considered accepting His will as the loftiest bevahior. (101)

ਗਰ ਤੂ ਮੀਖ਼ਾਹੀ ਕਿ ਮਰਦਿ ਹੱਕ ਸ਼ਵੀ ।
gar too meekhaahee ki marad hak shavee |

His status and rank is far higher than those selected accepted ones,

ਆਰਿਫ਼ਿ ਊ ਕਾਮਿਲ ਮੁਤਲਿਕ ਸ਼ਵੀ ।੧੫੯।
aarif aoo kaamil mutalik shavee |159|

And, with His own benevolence, He made him worshippable in both the worlds. (102)

ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਕੀਮੀਆ ਬਾਸ਼ਦ ਤੁਰਾ ।
suhabat shaan keemeea baashad turaa |

Everyone's hand is trying to grab the corner of his beneficent robe,

ਤਾ ਚਿਹ ਮੀਖ਼ਾਹੀ ਰਵਾ ਬਾਸ਼ਦ ਤੁਰਾ ।੧੬੦।
taa chih meekhaahee ravaa baashad turaa |160|

And, his message of truth is far more elevated than the glow of divine enlightenment. (103)

ਈਣ ਹਮਾ ਕੂ ਸਾਹਿਬਿ ਜਾਣ ਆਮਦੰਦ ।
een hamaa koo saahib jaan aamadand |

The Tenth Guru,Guru Gobind Singh Ji

ਅਜ਼ ਬਰਾਇ ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਆਮਦੰਦ ।੧੬੧।
az baraae suhabat shaan aamadand |161|

The Tenth Guru, Guru Gobind Singh Ji, had the capability of twisting the arms of the goddess that overpowered the world.

ਜ਼ਿੰਦਗੀਏ ਸ਼ਾਣ ਜ਼ਿਫ਼ੈਜ਼ਿ ਸਹੁਬਤ ਅਸਤ ।
zindagee shaan zifaiz sahubat asat |

He was sitting on the eternal throne from where he bestowed a special honor to it.

ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਆਇਤਿ ਪੁਰ ਰਹਿਮਤ ਅਸਤ ।੧੬੨।
suhabat shaan aaeit pur rahimat asat |162|

He was the one to exhibit the panorama of the nine-lighted torches displaying the 'truth' and annihilating the night of darkness of lies and untruths.

ਹਰ ਕਸੇ ਰਾ ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਬਾਇਦਸ਼ ।
har kase raa suhabat shaan baaeidash |

The master of this throne was the first and the last monarch who was divinely equipped to visualize the interior and exterior happenings.

ਤਾ ਜ਼ਿ ਦਿਲ ਅਕਦਿ ਗੁਹਰ ਬਿਕੁਸ਼ਾਇਦਸ਼ ।੧੬੩।
taa zi dil akad guhar bikushaaeidash |163|

He was the one to expose the instruments of sacred miracles and to lighten the principles of service for the All-powerful Waaheguru and meditation.

ਸਾਹਿਬਿ ਗੰਜੀਨਾਈ ਅ ਬੇ-ਖ਼ਬਰ ।
saahib ganjeenaaee a be-khabar |

His brave victorious tiger-like valiant soldiers would overshadow every place in every instant. His redeeming and emancipating flag was adorned with victory at its borders.

ਲੇਕ ਜ਼ਾਣ ਗੰਜੇ ਤੁਰਾ ਨਭਬਵਦ ਖ਼ਬਰ ।੧੬੪।
lek zaan ganje turaa nabhabavad khabar |164|

The eternal truth-depicting Farsi 'Kaaf' (Gaaf) in his name is the one to overcome and conquer the whole world;

ਕੈ ਅਜ਼ਾਣ ਗੰਜੇ ਬ-ਯਾਬੀ ਇਤਲਾਅ ।
kai azaan ganje ba-yaabee italaa |

the first 'Vaayo' is to connect the positions of the earth and the world.

ਅੰਦਰੂਨਿ ਕੁਫ਼ਲ ਚੂੰ ਬਾਸ਼ਦ ਮਤਾਅ ।੧੬੫।
andaroon kufal choon baashad mataa |165|

The 'Bay' of immortal life is the one to pardon and bless the refugees;

ਪਸ ਤੁਰਾ ਲਾਜ਼ਿਮ ਬਵਦ ਜੂਈ ਕੁਲੀਦ ।
pas turaa laazim bavad jooee kuleed |

the aroma of the sacred 'Noon' in his name will honor the meditators.

ਤਾ ਬ-ਬੀਨੀ ਗੰਜਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਾ ਪਦੀਦ ।੧੬੬।
taa ba-beenee ganj khufeea raa padeed |166|

The 'Daal' in his name, representing his virtues and gaiety, will break the snare of death and his highly impressive 'Seen' is the asset of life.

ਕੁਫ਼ਲ ਬਿਕੁਸ਼ਾ ਅਜ਼ ਕੁਲੀਦਿ ਨਾਮਿ ਹੱਕ ।
kufal bikushaa az kuleed naam hak |

The 'Noon' in his name is the congregationalist of the Omnipotent; and the second Farsi 'Kaaf' (Gaaf) is the one to decompose the lives of those strayed in the jungles of non-obedience.

ਅਜ਼ ਕਿਤਾਬਿ ਗੰਜ ਮਖ਼ਫ਼ੀ ਖ਼ਾਣ ਸਬਕ ।੧੬੭।
az kitaab ganj makhafee khaan sabak |167|

The last 'Hay' is the true guide to steer to the right path in both the worlds and the big drums of his teachings and command is resounding over the nine skies.

ਈਣ ਕੁਲੀਦਿ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ਿ ਸ਼ਾਣ ਬਵਦ ।
een kuleed naam pesh shaan bavad |

People from the three universes and six directions are at his beck and call; Thousands from the four oceans and nine cosmos and millions from the ten directions appreciate and praise his divine court;

ਮਰਹਮਿ ਦਿਲਹਾਇ ਰੇਸ਼ੇ ਜਾਣ ਬਵਦ ।੧੬੮।
maraham dilahaae reshe jaan bavad |168|

Millions of Ishars, Brahmaas, Arshes, and Kurshes are anxious to seek his patronage and protection, and millions of earths and skies are his slaves.

ਚੂੰ ਕਸੇ ਰਾ ਈਣ ਕੁਲੀਦ ਆਇਦ ਬ-ਦਸਤ ।
choon kase raa een kuleed aaeid ba-dasat |

Hundreds of thousands of suns and moons have earned the blessings of wearing the robes bestowed by him, and millions of skies and universes are captives of his Naam and are suffering from his separation.

ਸਾਹਿਬਿ ਗੰਜੀਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਹਰ ਕਿ ਹਸਤ ।੧੬੯।
saahib ganjeenaa baashad har ki hasat |169|

Similarly, millions of Ramas, Rajas, Kahans and Krishnas are putting the dust of his lotus feet on their foreheads and thousands of the accepted and selected ones are reciting his eclat with their thousands of tongues.

ਗੰਜ ਰਾ ਚੂੰ ਯਾਫ਼ਤਾ ਜੋਯਾਇ ਗੰਜ ।
ganj raa choon yaafataa joyaae ganj |

Millions of Ishars and Brahmas are his adherents and millions of sacred mothers, the true powers of organizing the earths and the skies, are standing in his service and millions of powers are accepting his commands. (104)

ਗਸ਼ਤ ਫ਼ਾਰਿਗ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ੋ ਰੰਜ ।੧੭੦।
gashat faarig az hamaa tashaveesho ranj |170|

Waaheguru is the Truth

ਆਣ ਹਮ ਅਜ਼ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ਸ਼ੁਦ ਐ ਸ਼ਫ਼ੀਕ ।
aan ham az maradaan hak shud aai shafeek |

Waaheguru is Omnipresent

ਆਣ ਕਿ ਰਾਹੇ ਯਾਫ਼ਤ ਦਰ ਕੂਇ ਰਫ਼ੀਕ ।੧੭੧।
aan ki raahe yaafat dar kooe rafeek |171|

Guru Gobind Singh: Protector of the poor and destitute:

ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਜ਼ੱਰਾ ਰਾ ਚੂੰ ਮਾਹ ਕਰਦ ।
suhabat shaan zaraa raa choon maah karad |

In the protection of Akaalpurakh, and accepted in the court of Waaheguru (105)

ਹਰ ਗਦਾ ਰਾ ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦ ।੧੭੨।
har gadaa raa suhabat shaan shaah karad |172|

Guru Gobind Singh is the repository of truth

ਰਹਿਮਤਿ ਹੱਕ ਬਾਦ ਬਰ ਔਜ਼ਾਇ ਸ਼ਾਣ ।
rahimat hak baad bar aauazaae shaan |

Guru Gobind Singh is the grace of the entire brilliance. (106)

ਬਰ ਪਿਦਰ ਬਰ ਮਾਦਰੇ ਇਬਨਾਇ ਸ਼ਾਣ ।੧੭੩।
bar pidar bar maadare ibanaae shaan |173|

Guru Gobind Singh was the truth for the connoisseurs of truth,

ਹਰ ਕਿ ਸ਼ਾਣ ਰਾ ਦੀਦ ਹੱਕ ਰਾ ਦੀਦਾ ਅਸਤ ।
har ki shaan raa deed hak raa deedaa asat |

Guru Gobind Singh was the king of kings. (107)

ਖ਼ੁਸ਼ ਗੁਲ ਅਜ਼ ਬਾਗ਼ਿ ਮੁਹੱਬਤ ਚੀਦਾ ਅਸਤ ।੧੭੪।
khush gul az baag muhabat cheedaa asat |174|

Guru Gobind Singh was the king of both the worlds,

ਗੁਲ ਜ਼ਿ ਬਾਗ਼ਿ ਮਾਅਰਫ਼ਤ ਬਰ-ਚੀਦਨ ਅਸਤ ।
gul zi baag maarafat bara-cheedan asat |

And, Guru Gobind Singh was the conqueror of the enemy-lives. (108)

ਦੀਦਨਿ ਏਸ਼ਾਣ ਖ਼ੁਦਾ ਰਾ ਦੀਦਨ ਅਸਤ ।੧੭੫।
deedan eshaan khudaa raa deedan asat |175|

Guru Gobind Singh is the bestower of divine radiance.

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਮਦ ਦੀਦਨਿ ਹੱਕ ਰਾ ਬਿਆਣ ।
mushakil aamad deedan hak raa biaan |

Guru Gobind Singh is the Revealer of the divine mysteries. (109)

ਮੀਦਿਹਦ ਈਣ ਜੁਮਲਾ ਰਾ ਕੁਦਰਤ ਨਿਸ਼ਾਣ ।੧੭੬।
meedihad een jumalaa raa kudarat nishaan |176|

Guru Gobind Singh is knowledgeable of the secrets behind the screen,

ਅਜ਼ ਤੁਫ਼ੈਲਿ ਸ਼ਾਣ ਖ਼ੁਦਾ ਰਾ ਦੀਦਾ-ਅਮ ।
az tufail shaan khudaa raa deedaa-am |

Guru Gobind Singh is the one show showers blessings all over. (110)

ਗੁਲ ਜ਼ ਬਾਗ਼ਿ ਮਾਅਰਫ਼ਤ ਬਰ ਚੀਦਾ-ਅਮ ।੧੭੭।
gul z baag maarafat bar cheedaa-am |177|

Guru Gobind Singh is the accepted one and is the favorite of everyone.

ਦੀਦਨਿ ਹੱਕ ਮਾਅਨੀਏ ਦਾਰਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ।
deedan hak maanee daarad shareef |

Guru Gobind Singh is connected with the Akaalpurakh and is capable of connecting with Him. (111)

ਮਨ ਨਿ-ਅਮ ਈਣ ਜੁਮਲਾ ਆਣ ਜ਼ਾਤਿ ਲਤੀਫ ।੧੭੮।
man ni-am een jumalaa aan zaat lateef |178|

Guru Gobind Singh is the bestower of life to the world,

ਹਰ ਕਿ ਊ ਦਾਨਿਸਤ ਈਣ ਹਰਫ਼ਿ ਤਮਾਮ ।
har ki aoo daanisat een haraf tamaam |

And Guru Gobind Singh is the ocean of the divine blessings and grace. (112)

ਯਾਫ਼ਤ ਊ ਆਣ ਗੰਜਿ ਮਖ਼ਫ਼ੀ ਰਾ ਮਕਾਮ ।੧੭੯।
yaafat aoo aan ganj makhafee raa makaam |179|

Guru Gobind Singh is the beloved of Waaheguru,

ਮਾਅਨੀਏ ਹੱਕ ਸੂਰਤੇ ਦਾਰਦ ਨਿਕੂ-ਸਤ ।
maanee hak soorate daarad nikoo-sat |

And, Guru Gobind Singh is the seeker of God and is likeable and desirable of the people. (113)

ਸੁਰਤਿ ਹੱਕ ਸੁਰਤਿ ਮਰਦਾਨਿ ਊ-ਸਤ ।੧੮੦।
surat hak surat maradaan aoo-sat |180|

Guru Gobind Singh is affluent in swordsmanship,

ਖ਼ਲਵਤਿ ਏਸ਼ਾਣ ਬਵਦ ਦਰ ਅੰਜੁਮਨ ।
khalavat eshaan bavad dar anjuman |

And Guru Gobind Singh is the elixir for the heart and the soul. (114)

ਵਸਫ਼ਿ ਏਸ਼ਾਣ ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਨਿ ਮਰਦੋ ਜ਼ਨ ।੧੮੧।
vasaf eshaan bar zubaan marado zan |181|

Guru Gobind Singh is the master of all crowns,

ਜ਼ੀਣ ਖ਼ਬਰ ਵਾਕਿਫ਼ ਕਸੇ ਬਾਸ਼ਦ ਕਿ ਊ ।
zeen khabar vaakif kase baashad ki aoo |

Guru Gobind Singh is the image of the shadow of Akaalpurakh. (115)

ਦਾਰਦ ਅਜ਼ ਸ਼ੌਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਗ਼ੁਫ਼ਤਗ਼ੂ ।੧੮੨।
daarad az shauak muhabat gufatagoo |182|

Guru Gobind Singh is the treasurer of all treasures,

ਸ਼ੌਕਿ ਮੌਲਾ-ਅਸ਼ ਗਿਰੇਬਾਣ ਗੀਰ ਸ਼ੁਦ ।
shauak maualaa-ash girebaan geer shud |

And, Guru Gobind Singh is the one who dispels all sorrows and pains. (116)

ਨਾਕਸੇ ਹਮ ਸਾਹਿਬਿ ਤਦਬੀਰ ਸ਼ੁਦ ।੧੮੩।
naakase ham saahib tadabeer shud |183|

Guru Gobind Singh rules in both the worlds,

ਸ਼ੌਕਿ ਮੌਲਾਯਤ ਚੂੰ ਬਾਸ਼ਦ ਦਸਤਗੀਰ ।
shauak maualaayat choon baashad dasatageer |

And, there is no rival to Guru Gobind Singh in the two worlds. (117)

ਜ਼ੱਰਾ ਗਰਦਦ ਰਸ਼ਕਿ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਮੁਨੀਰ ।੧੮੪।
zaraa garadad rashak khurasheed muneer |184|

Waaheguru Himself is the balladeer of Guru Gobind Singh,

ਬਸਕਿ ਹੱਕ ਮੀਬਾਰਦ ਅਜ਼ ਗ਼ੁਫ਼ਤਾਰਿ ਸ਼ਾਣ ।
basak hak meebaarad az gufataar shaan |

And, Guru Gobind Singh is the composite of all noble virtues. (118)

ਦੀਦਾਹਾ ਰੌਸ਼ਨ ਸ਼ੁਦ ਅਜ਼ ਦੀਦਾਰਿ ਸ਼ਾਣ ।੧੮੫।
deedaahaa rauashan shud az deedaar shaan |185|

The elite of Akaalpurakh prostrate at the lotus feet of Guru Gobind Singh

ਰੂਜ਼ੋ ਸ਼ਬ ਬਾਸ਼ੰਦ ਦਰ ਜ਼ਿਕਰਸ਼ ਮੁਦਾਮ ।
roozo shab baashand dar zikarash mudaam |

And, those entities that are sacred and near ones of Waaheguru are under Guru Gobind Singh's command. (119)

ਦਰ ਲਿਬਾਸਿ ਦੁਨਯਵੀ ਮਰਦਿ ਤਮਾਮ ।੧੮੬।
dar libaas dunayavee marad tamaam |186|

Persons and entities accepted by Waaheguru are the admirers of Guru Gobind Singh,

ਬਾ ਹਮਾ ਅਜ਼ ਜੁਮਲਾ ਆਜ਼ਾਦੰਦ ਸ਼ਾਣ ।
baa hamaa az jumalaa aazaadand shaan |

Guru Gobind Singh bestows tranquility and serenity to both heart and the soul. (120)

ਦਰ ਹਮਾ ਹਾਲ ਅਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਦੰਦ ਸ਼ਾਣ ।੧੮੭।
dar hamaa haal az khudaa shaadand shaan |187|

The Eternal Entity kisses the lotus feet of Guru Gobind Singh,

ਦਰ ਲਿਬਾਸਿ ਦੁਨਯਵੀਣ ਵ ਰਸਮਿ ਦੀਣ ।
dar libaas dunayaveen v rasam deen |

And, the kettledrum of Guru Gobind Singh resounds in both the worlds. (121)

ਹਮਚੂ ਏਸਾਣ ਸਾਨੀਏ ਦੀਗਰ ਮਬੀਣ ।੧੮੮।
hamachoo esaan saanee deegar mabeen |188|

All the three universes obey the command of Guru Gobind Singh,

ਹਮ ਚੁਨਾਣ ਦਰ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਦਾਰੰਦ ਦਸਤ ।
ham chunaan dar yaad hak daarand dasat |

And, all the four principal mineral deposits are under his seal. (122)

ਹੱਕ ਸ਼ਨਾਸੋ ਹੱਕ ਪਸੰਦੋ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤ ।੧੮੯।
hak shanaaso hak pasando hak prasat |189|

The whole world is a slave to Guru Gobind Singh,

ਦਰ ਲਿਬਾਸਿ ਦੁਨਯਵੀ ਸਰ ਤਾ ਕਦਮ ।
dar libaas dunayavee sar taa kadam |

And, he annihilates his enemies with his zeal and enthusiasm. (123)

ਬੀਨੀ ਵਾ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਨਭਬੀਨੀ ਨੀਮ ਦਮ ।੧੯੦।
beenee vaa gaafil nabhabeenee neem dam |190|

Guru Gobind Singh's heart is chaste and free from any kind of enmity or feeling of alienation,

ਆਣ ਖ਼ੁਦਾਇ ਪਾਕ ਸ਼ਾਣ ਰਾ ਪਾਕ ਕਰਦ ।
aan khudaae paak shaan raa paak karad |

Guru Gobind Singh is truth himself and is the mirror of truthfulness. (124)

ਗਰ ਚਿਹ ਜਿਸਮਿ ਸ਼ਾਣ ਜ਼ਿ-ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕ ਕਰਦ ।੧੯੧।
gar chih jisam shaan zi-mushat khaak karad |191|

Guru Gobind Singh is the true observant of truthfulness,

ਈਣ ਵਜੂਦਿ ਖ਼ਾਕ ਪਾਕ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਊ-ਸਤ ।
een vajood khaak paak az yaad aoo-sat |

And, Guru Gobind Singh is the mendicant and king as well. (125)

ਜ਼ਾਣ ਕਿ ਏਸ਼ਾਣ ਮਜ਼ਹਰਿ ਬੁਨਿਆਦਿ ਊ-ਸਤ ।੧੯੨।
zaan ki eshaan mazahar buniaad aoo-sat |192|

Guru gobind Singh is the bestower of godly blessings,

ਰਸਮਿ ਸ਼ਾਣ ਆਈਨਿ ਦਿਲਦਾਰੀ ਬਵਦ ।
rasam shaan aaeen diladaaree bavad |

And, he is the grantor of wealth and divine boons. (126)

ਦਰ ਹਮਾ ਹਾਲ ਅਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਯਾਰੀ ਬਵਦ ।੧੯੩।
dar hamaa haal az khudaa yaaree bavad |193|

Guru Gobind Singh is even more benevolent for the generous,

ਹਰ ਕਸੇ ਰਾ ਕੈ ਨਸੀਬ ਈਣ ਦੌਲਤ ਅਸਤ ।
har kase raa kai naseeb een daualat asat |

Guru Gobind Singh is even kindlier for the compassionate. (127)

ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਅੰਦਰ ਸੁਹਬਤ ਅਸਤ ।੧੯੪।
daualat jaaveed andar suhabat asat |194|

Guru Gobind Singh even bestows divine boons to those who themselves are blessed to do so;

ਈਣ ਹਮਾ ਅਜ਼ ਸੁਹਬਤਿ ਮਰਦਾਨਿ ਊਸਤ ।
een hamaa az suhabat maradaan aoosat |

Guru Gobind Singh is the preceptor for the perceivers. Also the observer for the observent. (128)

ਦੌਲਤਿ ਹਰ ਦੋ ਜਹਾਣ ਦਰ ਸ਼ਾਨਿ ਊਸਤ ।੧੯੫।
daualat har do jahaan dar shaan aoosat |195|

Guru Gobind Singh is stable and going to live forever,

ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਣ ਨਫ਼ੀਆ ਬਿਸੀਆਰ ਆਵੁਰਦ ।
suhabat shaan nafeea biseeaar aavurad |

Guru Gobind Singh is noble and extremely fortunate. (129)

ਨਖ਼ਲਿ ਜਿਸਮਿ ਖ਼ਾਕ ਹੱਕ ਬਾਰ ਆਵੁਰਦ ।੧੯੬।
nakhal jisam khaak hak baar aavurad |196|

Guru Gobind Singh is the blessing of the Omnipotent Waaheguru,

ਹਮਚੁਨੀਣ ਸੁਹਬਤ ਕੁਜਾ ਬਾਜ਼ ਆਇਦਤ ।
hamachuneen suhabat kujaa baaz aaeidat |

Guru Gobind Singh is the radiance-filled light of the divine ray. (130)

ਕਜ਼ ਬਰਾਏ ਮਰਦਮੀ ਮੀ-ਸ਼ਾਇਦਤ ।੧੯੭।
kaz baraae maradamee mee-shaaeidat |197|

Listeners of the name of Guru Gobind Singh,

ਮਰਦਮੀ ਯਾਅਨੀ ਬ-ਹੱਕ ਪੈਵਸਤਨ ਅਸਤ ।
maradamee yaanee ba-hak paivasatan asat |

With his blessings, are able to perceive Akaalpurakh. (131)

ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿਕਰਸ਼ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਵਾ ਰਿਸਤਨ ਅਸਤ ।੧੯੮।
gair zikarash az hamaa vaa risatan asat |198|

Admirers of the persona of Guru Gobind Singh

ਚੂੰ ਦਿਲਿ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ਿਕਰਸ਼ ਰਾਹ ਯਾਫ਼ਤ ।
choon dil bandaa bazikarash raah yaafat |

Become legitimate recipients of his bountiful blessings. (132)

ਹਾਸਿਲਿ ਉਮਰੋ ਦਿਲ ਆਗਾਹ ਯਾਫ਼ਤ ।੧੯੯।
haasil umaro dil aagaah yaafat |199|

The scribe of the virtues of Guru Gobind Singh,

ਕਾਰਸ਼ ਅਜ਼ ਗਰਦੂਨਿ ਗਰਦਾਂ ਦਰ ਗੂਜ਼ਰਤ ।
kaarash az garadoon garadaan dar goozarat |

Attain eminence and prominence with his kindness and blessings. (133)

ਬਰ ਸਰਿ ਦੁਨਿਆ ਚੂ ਮਰਦਾਂ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰਤ ।੨੦੦।
bar sar duniaa choo maradaan dar guzarat |200|

Those who are fortunate enough to get a glimpse of the face of Guru Gobind Singh

ਈਂ ਜਹਾਨੋ ਆਂ ਜਹਾਂ ਤਹਿਸੀਂ ਕੁਨੰਦ ।
een jahaano aan jahaan tahiseen kunand |

Do get enamored and intoxicated in his love and affection while in his street. (134)

ਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਅਜ਼ ਜ਼ਿਕਰਿ ਹੱਕ ਰੰਗੀਂ ਕੁਨੰਦ ।੨੦੧।
aan ki dil az zikar hak rangeen kunand |201|

Those who kiss the dust of the lotus feet of Guru Gobind Singh,

ਦਰ ਵਜੂਦਸ਼ ਆਫਤਾਬੇ ਤਾਫ਼ਤਾ ।
dar vajoodash aafataabe taafataa |

Become accepted (in divine court) due to his blessings and boons. (135)

ਨਾਮਿ ਹੱਕ ਦਰ ਸੁਹਬਤਿ ਸ਼ਾਂ ਯਾਫ਼ਤਾ ।੨੦੨।
naam hak dar suhabat shaan yaafataa |202|

Guru Gobind Singh is capable to tackle any problem and issue,

ਨਾਮਿ ਹੱਕ ਅਜ਼ ਬਸਕਿ ਰੂਜ਼ੋ ਸ਼ਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ।
naam hak az basak roozo shab grifat |

And, Guru Gobind Singh is the supporter of those who do not have any support. (136)

ਦਸਤਿ ਊ ਰਾ ਜ਼ਿਕਰਿ ਮੌਲਾ ਬਰ-ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ।੨੦੩।
dasat aoo raa zikar maualaa bara-grifat |203|

Guru Gobind Singh is both the worshiper and the worshiped,

ਜ਼ਿਕਰਿ ਮੌਲਾ ਆਂ ਕਿ ਯਾਰੀ ਦਾਦਾ ਸ਼ੁਦ ।
zikar maualaa aan ki yaaree daadaa shud |

Guru Gobind Singh is the composite of grace and largess. (137)

ਖ਼ਾਨਾਇ ਵੀਰਾਂ ਜ਼ਿ ਹੱਕ ਆਬਾਦਾ ਸ਼ੁਦ ।੨੦੪।
khaanaae veeraan zi hak aabaadaa shud |204|

Guru Gobind Singh is the crown of the chiefs,

ਜ਼ਿਕਰਿ ਮੌਲਾ ਦੌਲਤੇ ਬਾਸ਼ਦ ਅਜ਼ੀਮ ।
zikar maualaa daualate baashad azeem |

And, he is the best means and instrument to attain the Almighty. (138)

ਕੈ ਬਦਸਤ ਆਇਦ ਜ਼ਿ ਗੰਜੋ ਮਾਲੋ ਸੀਮ ।੨੦੫।
kai badasat aaeid zi ganjo maalo seem |205|

All the holy angels obey the command of Guru Gobind Singh,

ਹਰ ਕਿ ਹੱਕ ਰਾ ਖਾਸਤ ਹੱਕ ਊ ਰਾ ਬਖ਼ਾਸਤ ।
har ki hak raa khaasat hak aoo raa bakhaasat |

And, are the admirers of his innumerable blessings. (139)

ਸ਼ੌੋਕਿ ਮੌਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨਿ ਕੀਮੀਆ-ਸਤ ।੨੦੬।
shauok maualaa bihatareen keemeeaa-sat |206|

The sacred creator of the world stays in the service of Guru Gobind Singh,

ਗੋਹਰਿ ਮਕਸੂਦ ਤਨ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
gohar makasood tan yaad khudaa-sat |

And is his attendant and a servitor. (140)

ਲੇਕਨ ਊ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨਿ ਔਲੀਆ ਸਤ ।੨੦੭।
lekan aoo andar zubaan aaualeea sat |207|

How does the Nature matter before Guru Gobind Singh?

ਪਾਰਸਾਈ ਬਿਹ ਕਿ ਬਹਿਰਿ ਹੱਕ ਬਵਦ ।
paarasaaee bih ki bahir hak bavad |

In fact, it, too, wants to be bound in is worship. (141)

ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਂਚੀਸਤ ਕਾਂ ਨਾਹੱਕ ਬਵਦ ।੨੦੮।
baadashaahee ncheesat kaan naahak bavad |208|

All the seven skies are the dust of the feet of Guru Gobind Singh,

ਹਰ ਦੋ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅੰਦ ਰਿੰਦੋ ਪਾਰਸਾ ।
har do mushataak and rindo paarasaa |

And, his servants are smart and clever. (142)

ਤਾ ਕਿਰਾ ਖ਼ਾਹਦ ਖ਼ੁਦਾਇ ਕਿਬਰੀਆ ।੨੦੯।
taa kiraa khaahad khudaae kibareea |209|

The elevated throne of the sky is under Guru Gobind Singh,

ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਸ਼ਦ ਬਰਾਇ ਬੰਦਗੀਸਤ ।
bandaa taan baashad baraae bandageesat |

And he strolls in the eternal atmosphere. (143)

ਗੈਰ ਹਰਫ਼ਿ ਹੱਕ ਹਮਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਸਤ ।੨੧੦॥ ।
gair haraf hak hamaa sharamindageesat |210| |

The worth and value of Guru Gobind Singh is the highest of all,

ਲੇਕ ਦਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਸੇ ਬਾਸ਼ਦ ਦਰੁਸਤ ।
lek dar zaahir kase baashad darusat |

And, he is the master of the indestructible throne. (144)

ਆਂ ਕਿ ਆਰਦ ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਬਦਸਤ ।੨੧੧।
aan ki aarad murashad kaamil badasat |211|

This world is bright because of Guru Gobind Singh,

ਦੀਨੋ ਦੁਨਿਆ ਹਰ ਦੋ ਫ਼ਰਮਾਂ-ਦਾਰ ਊ ।
deeno duniaa har do faramaan-daar aoo |

And, due to him, the heart and the soul are pleasant like a garden of flowers. (145)

ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਇਕਿ ਦੀਦਾਰਿ ਊ ।੨੧੨।
har do aalam shaaeik deedaar aoo |212|

The stature of Guru Gobind Singh rises by the day,

ਹਰ ਕਿ ਰਾ ਉਲਫ਼ਤ ਜ਼ਿ ਨਾਮਿ ਹੱਕ ਬਵਦ ।
har ki raa ulafat zi naam hak bavad |

And, he is the pride and praise of the both the throne and the place. (146)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਆਰਫ਼ਿ ਮੁਤਲਿਕ ਬਵਦ ।੨੧੩।
dar hakeekat aaraf mutalik bavad |213|

Guru Gobind Singh is the true Guru of both the worlds,

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਰਾ ਤਾਲਿਬਿ ਊ ਮੀ ਕੁਨੰਦ ।
yaad hak raa taalib aoo mee kunand |

And, he is the light of every eye. (147)

ਆਰਿਫ਼ਿ ਹੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨੇਕੋ ਮੀ ਕੁਨੰਦ ।੨੧੪।
aarif hak jumalaa neko mee kunand |214|

The whole world is under Guru Gobind Singh's command,

ਹੱਕ ਹਮਾਂ ਬਾਸ਼ਦ ਕਿ ਬਾਸ਼ੀ ਬੰਦਾਇ ।
hak hamaan baashad ki baashee bandaae |

And, he has the loftiest glory and grandeur. (148)

ਬੇ-ਅਦਬ ਦਾਇਮ ਜ਼ ਹੱਕ ਸ਼ਰਮੰਿਦਾਇ ।੨੧੫।
be-adab daaeim z hak sharamanidaae |215|

Both the worlds are the families of Guru Gobind Singh,

ਉਮਰ ਆਂ ਬਾਸ਼ਦ ਕਿ ਊ ਦਰ ਯਾਦ ਰਫ਼ਤ ।
aumar aan baashad ki aoo dar yaad rafat |

All people would like to hold on to the corners of his (royal) robe. (149)

ਉਮਰ ਨਾ ਬੂਦ ਆਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਰਫ਼ਤ ।੨੧੬।
aumar naa bood aan ki barabaad rafat |216|

Guru Gobind Singh is the philanthropist who bestows blessings,

ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਦ ਬਰਾਏ ਬੰਦਗੀ ।
bandaa paidaa shud baraae bandagee |

And he is the one who is capable of opening all doors, is victorious in every chapter and situation. (150)

ਖ਼ੁਸ਼ ਇਲਾਜੇ ਹਸਤ ਬਹਿਰਿ ਬੰਦਗੀ ।੨੧੭।
khush ilaaje hasat bahir bandagee |217|

Guru Gobind Singh is filled with mercies and compassion,

ਐ ਖ਼ੁਸ਼ਾ ਚਸ਼ਮੇ ਕਿ ਦੀਦਾ ਰੂਇ ਦੂਸਤ ।
aai khushaa chashame ki deedaa rooe doosat |

And, he is perfect in his virtuous conduct and character. (151)

ਮਰਦੁਮਿ ਚਸ਼ਮਿ ਦੋ ਆਲਮ ਸੂਇ ਊ ਸਤ ।੨੧੮।
maradum chasham do aalam sooe aoo sat |218|

Guru Gobind Singh is the soul and spirit in every body,

ਈਂ ਜਹਾਨੋ ਆਂ ਜਹਾਂ ਅਜ਼ ਹੱਕ ਪੁਰ ਅਸਤ ।
een jahaano aan jahaan az hak pur asat |

And, he is the light and radiance in each and every eye. (152)

ਲੇਕ ਮਰਦਿ ਹੱਕ ਬ-ਆਲਮ ਕਮਤਰ ਅਸਤ ।੨੧੯।
lek marad hak ba-aalam kamatar asat |219|

All seek and obtain sustenance from the doors of Guru Gobind Singh,

ਹਰ ਕਸੇ ਕੂ ਬ-ਖ਼ੁਦਾ ਹਮਰੰਗ ਸ਼ੁਦ ।
har kase koo ba-khudaa hamarang shud |

And, he is capable to shower clouds full of blessings. (153)

ਵਸਫ਼ਿ ਊ ਦਰ ਮੁਲਕਿ ਰੂਮੋ ਜ਼ੰਗ ਸ਼ੁਦ ।੨੨੦।
vasaf aoo dar mulak roomo zang shud |220|

Twenty-seven foreign countries are the beggars at The door of Guru Gobind Singh,

ਮਾਅਨੀਏ ਯਕਰੰਗੀ ਆਮਦ ਸ਼ੌਕਿ ਹੱਕ ।
maanee yakarangee aamad shauak hak |

All the seven worlds are willing to sacrifice themselves for him. (154)

ਬੰਦਾ ਰਾ ਆਰਾਮ ਅੰਦਰ ਜ਼ੌਕਿ ਹੱਕ ।੨੨੧।
bandaa raa aaraam andar zauak hak |221|

All the five senses and reproductive organs highlight the virtues of Guru Gobind Singh in praises,

ਊ ਬਰੰਗਿ ਸਾਹਿਬੀ ਬਾ ਇੱਜ਼ੋ ਜਾਹ ।
aoo barang saahibee baa izo jaah |

And are the sweepers in his living quarters. (155)

ਮਾ ਬਾਰੰਗ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ।੨੨੨।
maa baarang bandagee andar panaah |222|

Guu Gobind Singh has his hand of blessings and grace over both the worlds,

ਊ ਬਰੰਗਿ ਸਾਹਿਬਿ ਫ਼ਰਮਾਂ ਰਵਾ ।
aoo barang saahib faramaan ravaa |

All angels and gods are just trivial and inconsequential before Guru Gobind Singh. (156)

ਮਾ ਬਰੰਗਿ ਬੰਦਗੀ ਨਿਜ਼ਦਸ਼ ਗਦਾ ।੨੨੩।
maa barang bandagee nizadash gadaa |223|

(Nand) Lal is the slave dog at the door of Guru Gobind Singh,

ਊ ਬਰੰਗਿ ਸਾਹਿਬੀ ਦਾਰਦ ਨਜ਼ਰ ।
aoo barang saahibee daarad nazar |

And he is spotted and smeared with the name of Guru Gobind Singh (157)

ਬੰਦਾ ਰਾ ਅਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਬਾਸ਼ਦ ਖ਼ਬਰ ।੨੨੪।
bandaa raa az bandagee baashad khabar |224|

(Nand Lal) is lowlier than Guru Gobind Singh's slave dogs,

ਉਮਰ ਹਾ ਜੋਯਾਇ ਈਂ ਦੌਲਤ ਸ਼ੁਦੰਦ ।
aumar haa joyaae een daualat shudand |

And, he picks up crumbs and bits from the dinner table of the Guru. (158)

ਸਾਲਹਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕਿ ਈਂ ਸੁਹਬਤ ਸ਼ੁਦੰਦ ।੨੨੫।
saalahaa mushataak een suhabat shudand |225|

This slave is desirous of the rewards from Guru GObind Singh,

ਹਰ ਕਸੇ ਰਾ ਜ਼ੱਰਾ ਜ਼ਾਂ ਬਾਸ਼ਦ ਨਸੀਬ ।
har kase raa zaraa zaan baashad naseeb |

And, is anxious to receive the blessing of the dust of the feet of Guru Gobind Singh. (159)

ਆਂ ਬਖ਼ੂਬੀ ਗਸ਼ਤ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦਿ ਨਜੀਬ ।੨੨੬।
aan bakhoobee gashat khurasheed najeeb |226|

May I be blessed that I (Nand Lal) could sacrifice my life for Guru Gobind Singh,

ਗੈਰ ਊ ਯਾਅਨੀ ਜ਼ਿ ਹੱਕ ਗਫ਼ਲਤ ਬਵਦ ।
gair aoo yaanee zi hak gafalat bavad |

And, that my head should lay stable and balanced at the feet of Guru Gobind Singh. (160)

ਯਾਦਿ ਊ ਸਰਮਾਯਾਇ ਦੌਲਤ ਬਵਦ ।੨੨੭।
yaad aoo saramaayaae daualat bavad |227|

Joth Bigaas

ਦੀਦਨਿ ਹੱਕ ਤਾ ਮੁਯੱਸਰ ਮੀ-ਸ਼ਵਦ ।
deedan hak taa muyasar mee-shavad |

ਸੁਹਬਤਿ ਮਰਦਾਂ ਤਅਸੁਰ ਮੀ-ਸ਼ਵਦ ।੨੨੮।
suhabat maradaan tasur mee-shavad |228|

Guru Nanak is the complete form of Akaalpurakh,

ਹਰਫ਼ਿ ਹੱਕ ਦਰ ਦਿਲ ਅਗਰ ਮਾਵਾ ਕੁਨਦ ।
haraf hak dar dil agar maavaa kunad |

Without doubt, he is the image of the Formless and the Immaculate. (1)

ਦਰ ਬੁਨਿ ਹਰ ਮੂਇ ਊ ਹੱਕ ਜਾ ਕੁਨਦ ।੨੨੯।
dar bun har mooe aoo hak jaa kunad |229|

Waaheguru created him out of His own radiance,

ਹਰ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਰਾ ਸੂਇ ਹੱਕ ਮੀ-ਆਦਰਸ਼ ।
har ki khud raa sooe hak mee-aadarash |

The whole world, then, receives numerous boons from him. (2)

ਅਜ਼ ਰੁਖ਼ਿ ਊ ਨੂਰਿ-ਹੱਕ ਮੀ-ਬਾਰਦਸ਼ ।੨੩੦।
az rukh aoo noori-hak mee-baaradash |230|

Akaalpurakh has selected him out of all the selected ones,

ਈਂ ਹਮਾ ਫ਼ੈਜ ਅਜ਼ ਤੁਫ਼ੈਲਿ ਸੁਹਬਤ ਅਸਤ ।
een hamaa faij az tufail suhabat asat |

And, has placed him on a higher place out of all high places. (3)

ਸੁਹਬਤਿ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਦੌਲਤ ਅਸਤ ।੨੩੧।
suhabat maradaan hak khush daualat asat |231|

Waaheguru has declared and appointed him as the prophet of both the worlds,

ਹੀਚ ਕਸ ਅਜ਼ ਹਾਲਿ ਸ਼ਾਂ ਆਗਾਹ ਨੀਸਤ ।
heech kas az haal shaan aagaah neesat |

Without doubt, Guru Nanak is the grace and benignity of heavenly salvation and bestowal. (4)

ਹਰ ਕਿ ਓ ਮਿਹ ਰਾ ਦਰਾਂਜਾ ਰਾਹ ਨੀਸਤ ।੨੩੨।
har ki o mih raa daraanjaa raah neesat |232|

The Omnipotent has addressed him as the emperor of this world and the heavens,

ਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇੰਦ ਚੂੰ ਜ਼ਾਤਿ ਅੱਲਾਹ ।
dar nazar aaeind choon zaat alaah |

His disciples receive a spring of super natural powers. (5)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਅਪਨਾਹ ।੨੩੩।
dar hakeekat har do aalam apanaah |233|

The Lord Himself adorned his (Guru's) exalted throne,

ਦਰ ਕਸਬ ਬਾਸ਼ੰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਅਜ਼ ਕਸਬ ।
dar kasab baashand aazaad az kasab |

And, admired him with every possible virtue and goodness. (6)

ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਾਨੰਦ ਅੰਦਰ ਯਾਦਿ ਰੱਬ ।੨੩੪।
aumar guzaraanand andar yaad rab |234|

The Almighty Himself directed all His near and selected ones to fall at Guru's feet,

ਖ਼ੇਸ਼ ਰਾ ਚੂੰ ਮੂਰ ਬਿਸ਼ਨਾਸੰਦ ਸ਼ਾਂ ।
khesh raa choon moor bishanaasand shaan |

And, His flag, a symbol of victory, is so tall that it challenges the sky. (7)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਹਤਰ ਅਜ਼ ਪੀਲਿ ਦਮਾਂ ।੨੩੫।
dar hakeekat bihatar az peel damaan |235|

The throne of his empire will always be stable and permanent,

ਹਰ ਚਿ ਮੀ-ਬੀਨੀ ਹਮਾ ਹੈਰਾਨਿ ਸ਼ਾਂ ।
har chi mee-beenee hamaa hairaan shaan |

And, his high-gloried crown with eclat will last for ever. (8)

ਸ਼ਾਨਿ ਸ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਵਦ ਅਜ਼ ਇਮਤਿਹਾਂ ।੨੩੬।
shaan shaan bihatar bavad az imatihaan |236|

Akaalpurakh has blessed him with praises and generosity,

ਸੁਹਬਤਿ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ਬਾਸ਼ਦ ਕਰਮ ।
suhabat maradaan hak baashad karam |

And, it is because of him that all towns and regions are so gracefully elegant. (9)

ਦੌਲਤੇ ਕਆਂ ਰਾ ਨਭਬਾਸ਼ਦ ਹੀਚ ਗ਼ਮ ।੨੩੭।
daualate kaan raa nabhabaashad heech gam |237|

Guru Nanak was the prophet even before his predecessor prophets,

ਖ਼ੁਦ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹਰ ਕਸੇ ਸ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਸਤ ।
khud bazurago har kase shaan nishasat |

And, he was much more valuable in worth and importance. (10)

ਊ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਯਾਫ਼ਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾ ਕਿ ਹਸਤ ।੨੩੮।
aoo bazuragee yaafat taan har jaa ki hasat |238|

Thousands of Brahmaas are admiring Guru Nanak,

ਹਰ ਕਸੇ ਕੂ ਖ਼ੇਸ਼ ਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਖ਼ਤਾ ।
har kase koo khesh raa bishanaakhataa |

The rank and status of Guru Nanak is higher than the glory and splendor of all great persons. (11)

ਦਰ ਤਰੀਕਿ ਬੰਦਗੀ ਪਰਦਾਖ਼ਤਾ ।੨੩੯।
dar tareek bandagee paradaakhataa |239|

Thousands of Ishars and Inders contained in the lotus feet of Guru Nanak.

ਈਂ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਪੁਰ ਅਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
een zameeno aasamaan pur az khudaa-sat |

And, his status and place is higher than all the selected and the great ones. (12)

ਆਲਮੇ ਹਰ ਸੂ ਦਵਾਂ ਕਆਂ ਸ਼ਹਿ ਕੁਜਾ-ਸਤ ।੨੪੦।
aalame har soo davaan kaan sheh kujaa-sat |240|

Thousands like Dhroo and thousands like Bishan, and similarly,

ਦੀਦਾ ਬਰ ਦੀਦਾਰਿ ਹੱਕ ਗਰ ਮੁਬਤਲਾ-ਸਤ ।
deedaa bar deedaar hak gar mubatalaa-sat |

Numerous Raams and numerous Krishens (13)

ਹਰ ਚਿਹ ਮੀ ਬੀਨੀ ਬਚਸ਼ਮਤ ਹੱਕ-ਨੁਮਾ-ਸਤ ।੨੪੧।
har chih mee beenee bachashamat haka-numaa-sat |241|

Thousands of gods and goddeses and thousands like Gorakh Naathh

ਹਰ ਕਿ ਸ਼ਾਂ ਰਾ ਦੀਦ ਹੱਕ ਰਾ ਦੀਦਾ ਅਸਤ ।
har ki shaan raa deed hak raa deedaa asat |

Are willing to sacrifice their lives at the feet of Guru Nanak. (14)

ਊ ਤਰੀਕਿ ਬੰਦਗੀ ਫ਼ਹਿਮੀਦਾ ਅਸਤ ।੨੪੨।
aoo tareek bandagee fahimeedaa asat |242|

Thousands of skies and thousands of cosmos

ਤਰਜ਼ਿ ਯੱਕ-ਰੰਗੀ ਅਜਬ ਰੰਗ ਆਰਦਸ਼ ।
taraz yaka-rangee ajab rang aaradash |

Thousands of the earths and thousands of netherworlds (15)

ਕਜ਼ ਬਦਨ ਨੂਰਿ ਖ਼ੁਦਾ ਮੀ-ਬਾਰਦਸ਼ ।੨੪੩।
kaz badan noor khudaa mee-baaradash |243|

Thousands of seats of firmaments and thousands of thrones

ਊ ਬਰੰਗਿ ਸਾਹਿਬੀ ਈਂ ਹਸਤੋ ਬੂਦ ।
aoo barang saahibee een hasato bood |

Are willing to spread their hearts and souls in the lotus feet of Guru Nanak. (16)

ਬੰਦਗੀ ਦਾਇਮ ਬ-ਆਦਾਬ ਸਜੂਦ ।੨੪੪।
bandagee daaeim ba-aadaab sajood |244|

To thousands of the material worlds and thousands of the worlds of gods and angels,

ਊ ਬਰੰਗਿ ਸਾਹਿਬੀ ਅਰਸ਼ਾਦਿ ਊ ।
aoo barang saahibee arashaad aoo |

Thousands of the regions representing the forms of Waaheguru, and thousands of heavens; (17)

ਬੰਦਗੀ ਤਾ ਸਰ ਕਦਮ ਬੁਬਯਾਦਿ ਊ ।੨੪੫।
bandagee taa sar kadam bubayaad aoo |245|

To thousands of inhabitants and thousands of localities

ਸਾਹਿਬੇ ਬਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜ਼ੇਬਦ ਮੁਦਾਮ ।
saahibe baa saahibaan zebad mudaam |

And, to thousands of earths and thousands of ages (18)

ਬੰਦਾ ਰਾ ਦਰ ਬੰਦਗੀ ਬਾਸ਼ਦ ਕਿਆਮ ।੨੪੬।
bandaa raa dar bandagee baashad kiaam |246|

Akaalprakh has directed (them all) at the feet of Guru Nanak as servitors,

ਸਾਹਿਬਾਂ ਰਾ ਸਾਹਿਬੀ ਬਾਸ਼ਦ ਸ਼ੁਆਰ ।
saahibaan raa saahibee baashad shuaar |

We are eternally grateful to and willing to sacrifice ourselves for Waaheguru for such a bestowal and kindness. (19)

ਬੰਦਾ ਰਾ ਦਰ ਬੰਦਗੀ ਫ਼ਸਲਿ ਬਹਾਰ ।੨੪੭।
bandaa raa dar bandagee fasal bahaar |247|

Both the worlds are radiant only because of Guru Nanak,

ਸਾਹਿਬਾਂ ਰਾ ਸਾਹਿਬੀ ਦਾਇਮ ਬਵਦ ।
saahibaan raa saahibee daaeim bavad |

Akaalpurakh has designated him superior than all the other selected nobles and the elite. (20)

ਬੰਦਾ ਹਮ ਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਬਵਦ ।੨੪੮।
bandaa ham dar bandagee kaaeim bavad |248|

Thousands of people and thousands of winds and

ਅਜ਼ ਬਰਾਇ ਆਂ ਕਿ ਤੂ ਸਰ-ਗਸ਼ਤਾਈ ।
az baraae aan ki too sara-gashataaee |

Thousands of gods and goddesses are willing to lay themselves at the feet of Guru Nanak as sacrificial objects. (21)

ਅਜ਼ ਪਏ ਦੁਨਿਆ ਜ਼ਿ ਹੱਕ ਬਰ-ਗਸ਼ਤਾਈ ।੨੪੯।
az pe duniaa zi hak bara-gashataaee |249|

Thousands of emperors are Guru Nanak's slaves in attendance,

ਦੌਲਤਿ ਗੀਤੀ ਨ ਬਾਸ਼ਦ ਪਾਇਦਾਰ ।
daualat geetee na baashad paaeidaar |

Thousands of suns and moons keep bowing to salute Guru Nanak. (22)

ਯੱਕ ਨਫ਼ਸ ਖ਼ੁਦ ਰਾ ਬਸੂਇ ਹੱਕ ਬਿਆਰ ।੨੫੦।
yak nafas khud raa basooe hak biaar |250|

Nanak and Angad are one and the same,

ਚੂੰ ਦਿਲਿ ਤੂ ਮਾਇਲਿ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
choon dil too maaeil yaad khudaa-sat |

And, the master of largess and great praises, Amar Das, is also the same. (23)

ਆਂ ਖ਼ੁਦਾਇ ਪਾਕ ਕੈ ਅਜ਼ ਤੂ ਜੁਦਾ-ਸਤ ।੨੫੧।
aan khudaae paak kai az too judaa-sat |251|

Ram Das and Arjun are also one and the same (as Guru Nanak)

ਗਰ ਤੂ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ-ਬਾਸ਼ੀ ਅਜ਼ ਫ਼ਿਕਰਿ ਬੁਲੰਦ ।
gar too gaafila-baashee az fikar buland |

The greatest and the best of all, Hargobind, is also the same. (24)

ਤੂ ਕੁਜਾ ਓ ਊ ਕੁਜਾ ਐ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ।੨੫੨।
too kujaa o aoo kujaa aai hoshamand |252|

Guru Har Rai is also the same, to whom

ਯਾਦਿ ਊ ਦਰਦਿ ਦੋ ਆਲਮ ਰਾ ਦਵਾ-ਸਤ ।
yaad aoo darad do aalam raa davaa-sat |

The observed and reversed sides of every thing become absolutely clear and apparent. (25)

ਯਾਦਿ ਊ ਹਰ ਗੁਮ-ਸ਼ੁਦਾ ਰਾ ਰਾਹਨੁਮਾ ਸਤ ।੨੫੩।
yaad aoo har guma-shudaa raa raahanumaa sat |253|

The prominent and distinguished Harekishen is also the same,

ਯਾਦਿ ਊ ਈਂ ਜੁਮਲਾ ਰਾ ਲਾਜ਼ਮ ਬਵਦ ।
yaad aoo een jumalaa raa laazam bavad |

From whom, the wishes of every needy person are fulfilled. (26)

ਹਰ ਕਿ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ਸ਼ੁਦ ਅਜ਼ੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਵਦ ।੨੫੪।
har ki gaafil shud azo mulazam shavad |254|

Guru Teg Bahaadar is the same also,

ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾ ਤੌਫ਼ੀਕ ਦਿਹ ।
yaa ilaahee bandaa raa tauafeek dih |

From whose radiance emanated Gobind Singh. (27)

ਤਾ ਬ-ਯਾਦਤ ਬਿਗੁਜ਼ਰਦ ਈਂ ਉਮਰ ਬਿਹ ।੨੫੫।
taa ba-yaadat biguzarad een umar bih |255|

Guru Gobind Singh and Guru Nanak are one and the same,

ਉਮਰ ਆਂ ਬਾਸ਼ਦ ਕਿ ਦਰ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ।
aumar aan baashad ki dar yaad khudaa |

Whose words and messages are diamonds and pearls. (28)

ਬਿਗੁਜ਼ਰਦ ਦੀਗਰ ਨਭਬਾਸ਼ਦ ਮੁਦਆ ।੨੫੬।
biguzarad deegar nabhabaashad mudaa |256|

His word is a precious jewel that has been tempered with the real Truth,

ਮੁਦਆ ਬਿਹਤਰ ਜੁਜ਼ ਯਾਦ ਨੀਸਤ ।
mudaa bihatar juz yaad neesat |

His word is a diamond which has been blessed with the shine of the real Truth. (29)

ਗ਼ੈਰ ਯਾਦਸ਼ ਈਂ ਦਿਲਿ ਮਾ ਸ਼ਾਦ ਨੀਸਤ ।੨੫੭।
gair yaadash een dil maa shaad neesat |257|

He is more sacred than every sacred word,

ਸ਼ਾਦੀਇ ਦਾਇਮ ਬਵਦ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ।
shaadee daaeim bavad yaad khudaa |

And, he is more elevated than all the four types of mineral resources and six types of manifestations. (30)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਦੌਲਤ ਕਿ ਬਾਸ਼ਦ ਰਾਹਨੁਮਾ ।੨੫੮।
aai zahe daualat ki baashad raahanumaa |258|

His command is obeyed in all the six directions,

ਗਰ ਚਿ ਹੱਕ ਦਰ ਜੁਮਲਾਇ ਦਿਲਹਾ ਬਵਦ ।
gar chi hak dar jumalaae dilahaa bavad |

And, the entire kingdom is illuminated because of him. (31)

ਲੇਕ ਆਰਿਫ਼ ਸਾਹਿਬਿ ਈਮਾਂ ਬਵਦ ।੨੫੯।
lek aarif saahib eemaan bavad |259|

The beat of His kettle-drum resonates in both the worlds,

ਚਸ਼ਮਿ ਆਰਿਫ਼ ਕਾਬਲਿ ਦੀਦਾਰ ਹਸਤ ।
chasham aarif kaabal deedaar hasat |

And, His godliness is the glory of the world. (32)

ਮਰਦਿ ਆਰਿਫ ਵਾਕਿਫ਼ਿ ਅਸਰਾਰ ਹਸਤ ।੨੬੦।
marad aarif vaakif asaraar hasat |260|

His elevated prominence illuminates both the worlds,

ਸੁਹਬਤਿ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ਰਾ ਦੂਸਤ ਦਾਰ ।
suhabat maradaan hak raa doosat daar |

And, it burns down the enemies. (33)

ਤਾ ਤੂ ਹਮ ਗਰਦੀ ਜ਼ਿ ਯਮਨਸ਼ ਰੁਸਤਗਾਰ ।੨੬੧।
taa too ham garadee zi yamanash rusatagaar |261|

From the fish in the netherworld to the highest eternal limits,

ਹਰ ਚਿਹ ਹਸਤ ਅਜ਼ ਸੁਹਬਤਿ ਈਸ਼ਾਂ ਬਵਦ ।
har chih hasat az suhabat eeshaan bavad |

The whole world follows his sacred Naam with their heart and soul. (34)

ਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਸਮੋ ਜਾ ਸਰਾਪਾ ਜਾਂ ਬਵਦ ।੨੬੨।
zaan ki jisamo jaa saraapaa jaan bavad |262|

Kings and gods remember and worship Him in their meditation,

ਮੁਰਦੁਮਾਨਿ ਦੀਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁਦ ਅਜ਼ੋ ।
muradumaan deedaa roshan shud azo |

And, His belief and faith are much more fortunate and sublime than every other religion. (35)

ਖ਼ਾਕਿ ਜਿਸਮਮ ਜੁਮਲਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ੁਦ ਅਜ਼ੋ ।੨੬੩।
khaak jisamam jumalaa gulashan shud azo |263|

How about millions of Kaisers, emperors of Germany and millions of Mongolian kings

ਐ ਜ਼ਹੇ ਸਹੁਬਤ ਕਿ ਖ਼ਾਕ ਅਕਸੀਰ ਕਰਦ ।
aai zahe sahubat ki khaak akaseer karad |

How about innumerable Nausheervaans and countless emperors of Iran (36)

ਨਾਕਸੇ ਰਾ ਸਾਹਿਬਿ ਤਦਬੀਰ ਕਰਦ ।੨੬੪।
naakase raa saahib tadabeer karad |264|

Whether we talk abouit Egyptian kings or Chinese rulers of high rank,

ਗੋਹਰੋ ਲਾਲੋ ਜਵਾਹਰ ਪੇਸ਼ਿ ਸ਼ਾਂ ।
goharo laalo javaahar pesh shaan |

They all are the dust of his lotus feet (dust of the path on which he treads) (37)

ਹਰ ਦਮੇ ਕੂ ਬਿਗੁਜ਼ਰਦ ਦਰ ਯਾਦਿ ਆਂ ।੨੬੫।
har dame koo biguzarad dar yaad aan |265|

All these people adore his feet and are his servitors and sleves,

ਈਂ ਜਵਾਹਰ-ਹਾ ਹਮਾ ਫ਼ਾਨੀ ਬਵਦ ।
een javaahara-haa hamaa faanee bavad |

And, all of them are the followers of his divine commands. (38)

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਬਰ ਬੰਦਾ ਅਰਜ਼ਾਨੀ ਬਵਦ ।੨੬੬।
yaad hak bar bandaa arazaanee bavad |266|

Whether it be the Sultaan of Iran, or Khan of Khutan

ਰਸਮਿ ਮਰਦਾਨਿ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾਨੀ ਕਿ ਚੀਸਤ ।
rasam maradaan khudaa daanee ki cheesat |

Whether it be the Daaraa of Tooraan, or the king of Yemen (39)

ਫ਼ਾਰਿਗ਼ ਅੰਦ ਅਜ਼ ਕੈਦਹਾਇ ਮਰਜੋ ਜ਼ੀਸਤ ।੨੬੭।
faarig and az kaidahaae marajo zeesat |267|

Whether it be the Tsar of Russia, or the ruler of India

ਯੱਕ ਨਫ਼ਸ ਬੇ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਨਭਗੁਜ਼ਾਸ਼ਤੰਦ ।
yak nafas be yaad hak nabhaguzaashatand |

Whether it be the officials of the South or those fortunate Raos (40)

ਖ਼ੁਸ਼ ਆਲਮ ਬਰ ਨਹੁ ਤਬਕ ਅਫਰਾਸ਼ਤੰਦ ।੨੬੮।
khush aalam bar nahu tabak afaraashatand |268|

All the chiefs and the kings from the east to the west

ਖ਼ੈਰਖ਼ਾਹਿ ਜੁਲਗੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅੰਦ ।
khairakhaeh julagee paidaaeish and |

Are obeying his sacred command even at the cost of their lives. (41)

ਜ਼ੇਬ ਬਖ਼ਸ਼ਿ ਈਂ ਹਮਾ ਆਰਾਇਸ਼ ਅੰਦ ।੨੬੯।
zeb bakhash een hamaa aaraaeish and |269|

Thousands of emperors of olden Iran and tzars of Russsia

ਨਾਮਿ ਹੱਕ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਅਸਤ ।
naam hak maradaan hak raa zevar asat |

Are standing by, with their folded hands like slaves, ready to serve him. (42)

ਚਸ਼ਮਿ ਸ਼ਾਂ ਅਜ਼ ਨੂਰਿ ਹੱਕ ਪੁਰ ਗੌਹਰ ਅਸਤ ।੨੭੦।
chasham shaan az noor hak pur gauahar asat |270|

Thousands like Rustam and Saam, father of Rustam

ਹਰਫ਼ਿ ਸ਼ਾਂ ਤਾਅਲੀਮਿ ਉਮਰਿ ਜਾਵਿਦਾਂ ।
haraf shaan taaleem umar jaavidaan |

And thousands of Asfand Yaars, the son of Gustapus who was blinded by Rustam with his arrow and then killed, are his slaves. (43)

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਦਾਰੰਦ ਦਾਇਮ ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਂ ।੨੭੧।
yaad hak daarand daaeim bar zubaan |271|

Thousands of rivers like Jamnaa and Gangaa

ਹਰ ਚਿਹ ਮੀਗੋਇੰਦ ਅਰਸ਼ਾਦਸਤੋ ਬਸ ।
har chih meegoeind arashaadasato bas |

Bow their heads respectfully on his lotus feet. (44)

ਬਰ ਨਮੀ ਆਰੰਦ ਗ਼ੈਰ ਅਜ਼ ਹੱਕ ਨਫ਼ਸ ।੨੭੨।
bar namee aarand gair az hak nafas |272|

Whether (we talk of) gods like Indar or Brahmaa

ਈਂ ਹਮਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕਿ ਦੀਦਾਰਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
een hamaa mushataak deedaar khudaa-sat |

Whether (we talk about) gods like Raam or Krishen (45)

ਬੋਸਤਾਨਿ ਦਹਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।੨੭੩।
bosataan dahir gulazaar khudaa-sat |273|

All of them are unable and inadequate to describe his eclats,

ਹਰ ਕਿ ਬਾ-ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ਸ਼ੁਦ ਆਸ਼ਨਾ ।
har ki baa-maradaan hak shud aashanaa |

And, All of them are the seekers of his blessings and bestowals. (46)

ਸਾਇਆਇ ਊ ਬਿਹਤਰ ਅਜ਼ ਬਾਲਿ ਹੁਮਾ ।੨੭੪।
saaeaae aoo bihatar az baal humaa |274|

His fame is being celebrated on the beat of a drum in all islands and directions,

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਯਾਅਨੀ ਜ਼ਿ ਖ਼ੁਦ ਬਿਗ਼ੁਜ਼ਸ਼ਤਨ ਅਸਤ ।
yaad hak yaanee zi khud biguzashatan asat |

And, his name is being honored in every country and region. (47)

ਅਜ਼ ਖ਼ਿਆਲਿ ਗ਼ੈਰਿ ਹੱਕ ਵਾਰੁਸਤਨ ਅਸਤ ।੨੭੫।
az khiaal gair hak vaarusatan asat |275|

His tales are talked about and discussed in every universe and cosmic region,

ਰਸਤਗੀ ਅਜ਼ ਖ਼ੇਸ਼ਤਨ ਵਾਰਸਤਗੀ-ਸਤ ।
rasatagee az kheshatan vaarasatagee-sat |

And, all the connoisseurs of truth delightfully accept and follow his command. (48)

ਬਾ ਖ਼ੁਦਾਇ ਖ਼ੇਸ਼ਤਨ ਦਿਲ-ਬਸਤਗੀ-ਸਤ ।੨੭੬।
baa khudaae kheshatan dila-basatagee-sat |276|

Everyone from the nethgerworld to the seventh sky are the followers of his orders,

ਹਰ ਕਸ ਕੂ ਬਾ ਖ਼ੁਦਾ ਦਿਲ ਬਸਤਾ ਅਸਤ ।
har kas koo baa khudaa dil basataa asat |

And, everyone from the moon to the fish deep below the earth are his servitors and slaves. (49)

ਊ ਜ਼ ਚਰਖ਼ਿ ਨਹੁ ਤਬਕ ਬਰ-ਜਸਤਾ ਅਸਤ ।੨੭੭।
aoo z charakh nahu tabak bara-jasataa asat |277|

His blessings and bestowals are infinite,

ਸੁਹਬਤਿ ਦਿਲ-ਬਸਤਗਾਨਿ ਬਾ ਖ਼ੁਦਾ ।
suhabat dila-basatagaan baa khudaa |

And, His miracles and antics are divine and celestial. (50)

ਕੈ ਮੁਯੱਸਰ ਆਇਦਤ ਈਂ ਕੀਮੀਆ ।੨੭੮।
kai muyasar aaeidat een keemeea |278|

All the tongues are dumbstruck in praising him,

ਦੀਨੋ ਦੁਨਿਆ ਹਰ ਦੋ ਹੈਰਾਂ ਮਾਂਦਾ ਅੰਦ ।
deeno duniaa har do hairaan maandaa and |

Neither any one can describe his eclat to any limits nor has enough courage to do so. (51)

ਬਸ ਜ਼ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾਂ ਮਾਂਦਾ ਅੰਦ ।੨੭੯।
bas z hairaanee preeshaan maandaa and |279|

By nature, he is generous, and comeliness is in his character,

ਹਰ ਕਿਹ ਰਾ ਈਂ ਆਰਜ਼ੂਏ ਪਾਕ ਹਸਤ ।
har kih raa een aarazooe paak hasat |

He is known for his generosities, and is remembered for his unlimited gifts. (52)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਊ ਸਾਹਿਬਿ ਅਦਰਾਕ ਹਸਤ ।੨੮੦।
murashad aoo saahib adaraak hasat |280|

He is desirous of condoning the sins of the populace,

ਵਾਸਿਲਾਨਿ-ਹੱਕ ਤੁਰਾ ਵਾਸਿਲ ਕੁਨੰਦ ।
vaasilaani-hak turaa vaasil kunand |

and he is the guarantor of the entire creations. (53)

ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੁਨੰਦ ।੨੮੧।
daualat jaaveed raa haasil kunand |281|

He is the redeemer of the people and he is the deposit in trust for all of them;

ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਪੇਸ਼ਿ ਆਰਿਫ਼ ਅਸਤ ।
daualat jaaveed pesh aarif asat |

Even the darkest clouds become shining with his touch. (54)

ਈਂ ਸਖ਼ੁਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਸ ਮੁਤਆਰਿਫ਼ ਅਸਤ ।੨੮੨।
een sakhun mashahoor bas mutaarif asat |282|

He is the treasure of bestowals and a great collection of blessings,

ਆਰਿਫ਼ਾਨੋ ਕਾਮਿਲਾਨੋ ਵਾਸਿਲਾਂ ।
aarifaano kaamilaano vaasilaan |

He is the abundance of beneficence and ultimate in generosity. (55)

ਨਾਮਿ ਊ ਦਾਰਦ ਦਾਇਮ ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਂ ।੨੮੩।
naam aoo daarad daaeim bar zubaan |283|

He unfurls and waves the flag of wisdom and justice,

ਬੰਦਗੀਇ ਸ਼ਾਂ ਬਵਦ ਜ਼ਿਕਰਿ ਖ਼ੁਦਾ ।
bandagee shaan bavad zikar khudaa |

He further glistens the eyes of trust. (56)

ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਬਾਸ਼ਦ ਹੱਕ-ਨੁਮਾ ।੨੮੪।
daualat jaaveed baashad haka-numaa |284|

He is the one with lofty palaces and tall mansions,

ਚੂੰ ਨੁਮਾਇਦ ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਰੂ ।
choon numaaeid daualat jaaveed roo |

He is generous in his character and habits, and gentle and suave in his facial features. (57)

ਤੂ ਜ਼ ਹੱਕ ਬਾਸ਼ੀ ਵਾ ਹੱਕ ਬਾਸ਼ਦ ਜ਼ ਤੂ ।੨੮੫।
too z hak baashee vaa hak baashad z too |285|

Sacred is His court, and higher is His title,

ਬਰ ਦਿਲਤ ਗਰ ਪਰਤਵੇ ਹੱਕ ਬਰਫ਼ਗੰਦ ।
bar dilat gar paratave hak barafagand |

Thousands of moons and suns are begging at His door. (58)

ਖ਼ਾਰਿ ਹਿਜਰਤ ਰਾ ਜ਼ ਪਾਇ ਦਿਲ ਕੁਨੰਦ ।੨੮੬।
khaar hijarat raa z paae dil kunand |286|

His ranks are higher and He is a great refuge,

ਖ਼ਾਰਿ ਹਿਜਰ ਅਜ਼ ਪਾਇ ਦਿਲ ਚੂੰ ਦੂਰ ਸ਼ੁਦ ।
khaar hijar az paae dil choon door shud |

He is the Knower of all the good and the bad secrets. (59)

ਖ਼ਾਨਾਇ ਦਿਲ ਅਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਮਾਮੂਰ ਸ਼ੁਦ ।੨੮੭।
khaanaae dil az khudaa maamoor shud |287|

He sanctifies different regions and is the donor of benedictions,

ਹਮਚੂ ਕਤਰਾ ਕੂ ਬਦਰਿਆ ਦਰ ਫ਼ਤਾਦ ।
hamachoo kataraa koo badariaa dar fataad |

He elevates the status and is the embodiment of compassion. (60)

ਐਨ ਦਰਿਆ ਗਸ਼ਤੋ ਵਸਲਸ਼ ਦਸਤਦਾਦ ।੨੮੮।
aain dariaa gashato vasalash dasatadaad |288|

He is great in His nobility and is most appreciated for His characteristics,

ਕਤਰਾ ਚੂੰ ਸ਼ੁਦ ਬਦਰਿਆ ਆਸ਼ਨਾ ।
kataraa choon shud badariaa aashanaa |

He is respected for His customs and habits, and is praiseworthy for His form and shape. (61)

ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਂ ਤਫ਼ਰੀਕ ਨਤਵਾਂ ਸ਼ੁਦ ਜ਼ ਜਾ ।੨੮੯।
baad azaan tafareek natavaan shud z jaa |289|

His elegance and radiance is the circumference of the Divine grandeur,

ਕਤਰਾ ਚੂੰ ਜਾਨਿਬਿ ਦਰਿਆ ਸ਼ਤਾਫ਼ਤ ।
kataraa choon jaanib dariaa shataafat |

His glory and pomp is eternal and his eclat indestructible. (62)

ਅਜ਼ ਰਹਿ ਤਫ਼ਰੀਕ ਖ਼ੁਦ ਰਾ ਕਤਰਾ ਯਾਫ਼ਤ ।੨੯੦।
az reh tafareek khud raa kataraa yaafat |290|

He is beautiful because of his noble qualities, and is perfect in his virtues,

ਕਤਰਾ ਰਾ ਈਂ ਦੌਲਤਿ ਚੂੰ ਦਸਤਦਾਦ ।
kataraa raa een daualat choon dasatadaad |

He is condoner of the sins and is the supporter of and advocates the cause of the world. (63)

ਕਤਰਾ ਸ਼ੁਦ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਾ-ਮੁਰਾਦ ।੨੯੧।
kataraa shud andar hakeekat baa-muraad |291|

He is generous by nature and is the master of blessings and generosity,

ਗੁਫ਼ਤ ਮਨ ਯੱਕ ਕਤਰਾ ਆਬੀ ਬੂਦਾ ਅਮ ।
gufat man yak kataraa aabee boodaa am |

All angels prostrate before him. (64)

ਪੈਹਨਿ ਦਰਿਆ ਰਾ ਚੁਨਾਂ ਪੈਮੂਦਾ ਅਮ ।੨੯੨।
paihan dariaa raa chunaan paimoodaa am |292|

He is the All-powerful master of the earth, the skies and the cosmos,

ਗਰ ਮਰਾ ਦਰ ਬਾਜ਼ ਰਾਹਿ ਲੁਤਫ਼ਿ ਖ਼ੇਸ਼ ।
gar maraa dar baaz raeh lutaf khesh |

He provides illumination in the darkest porches of the world. (65)

ਵਾਸਿਲ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦ ਅਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ ।੨੯੩।
vaasil khud karad az andaazaa besh |293|

He is, in fact, is the light of maturity and courtesy,

ਹਮਚੂ ਮੌਜ ਅਜ਼ ਪੈਹਨਿ ਦਰਿਆ ਰੂ ਨਮੂਦ ।
hamachoo mauaj az paihan dariaa roo namood |

He is the master of status and praises. (66)

ਮੌਜ ਗਸ਼ਤ ਵਾ ਕਰਦ ਦਰਿਆ ਰਾ ਸਜੂਦ ।੨੯੪।
mauaj gashat vaa karad dariaa raa sajood |294|

He is the prophet of virtues and blessings,

ਹਮ ਚੁਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁ ਵਾਸਿਲ ਅਸਤ ।
ham chunaan har bandaa ku vaasil asat |

He is the embodiment of boons and bestowals. (67)

ਦਰ ਤਰੀਕਿ ਬੰਦਗੀ ਬਸ ਕਾਮਿਲ ਅਸਤ ।੨੯੫।
dar tareek bandagee bas kaamil asat |295|

He is the 'abundance' of generosities and wisdom,

ਮੌਜੌ ਦਰਿਆ ਗਰ ਚਿ ਦਰ ਮਾਅਨੀ ਯਕੇਸਤ ।
mauajau dariaa gar chi dar maanee yakesat |

He is the 'collection' of accomplished and perfect persons. (68)

ਲੇਕ ਅੰਦਰ ਈਨੋ ਆਂ ਫ਼ਰਕੇ ਬਸੇਸਤ ।੨੯੬।
lek andar eeno aan farake basesat |296|

He is the manifestation and perfect jeweler of the offers and gifts.

ਮਨ ਯਕੇ ਮੌਜਮ ਤੂ ਬਹਿਰਿ ਬੇਕਰਾਂ ।
man yake mauajam too bahir bekaraan |

He recognizes and accedes to the helplessness of the lowly and meek.(69)

ਫ਼ਰਕ ਬਾਸ਼ਦ ਅਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ।੨੯੭।
farak baashad az zameeno aasamaan |297|

He is the pride of the elderly and kings and chief of the amiable and the suave.

ਮਨ ਨੀਅੱਮ ਈਂ ਜੁਮਲਾ ਅਜ਼ ਅਲਤਾਫ਼ਿ ਤੂ ।
man neeam een jumalaa az alataaf too |

He is the abundance of blessings and representative of the competent, dexterous and the intelligent. (70)

ਮਨ ਯੱਕ ਮੌਜਮ ਜ਼ ਤਬਆਇ ਸਾਫ਼ਿ ਤੂ ।੨੯੮।
man yak mauajam z tabaae saaf too |298|

The world has gained beauty, splendor and glory from his radiance,

ਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੁਹਬਤੇ ਮੀ ਬਾਇਦਤ ।
baa bazuragaan suhabate mee baaeidat |

The world and its people have profited a great deal from his blessings. (71)

ਅਜ਼ ਹੁਮਾ ਅੱਵਲ ਹਮੀਂ ਮੀ ਬਾਇਦਤ ।੨੯੯।
az humaa aval hameen mee baaeidat |299|

He has two diamonds in his hand that are brilliant like the Sun,

ਕਾਦਰਿ ਮੁਤਲਿਕ ਬਕੁਦਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸਤ ।
kaadar mutalik bakudarat zaahir asat |

One of them represents beneficence and the other disaster and wrath. (72)

ਦਰਮਿਆਨਿ ਕੁਦਰਤਿ ਖ਼ੁਦ ਕਾਦਰ ਅਸਤ ।੩੦੦।
daramiaan kudarat khud kaadar asat |300|

Due to the first (diamond), this world becomes a demonstration of truth,

ਕਾਦਰੋ ਕੁਦਰਤ ਬਹਮ ਆਮੇਖ਼ਤੰਦ ।
kaadaro kudarat baham aamekhatand |

And, second is capable to dispel all darkness and tyranny. (73)

ਆਂ ਮਤਾਇ ਗ਼ੈਰ ਹੱਕ ਰਾ ਰੇਖ਼ਤੰਦ ।੩੦੧।
aan mataae gair hak raa rekhatand |301|

He has dispelled all the darkness and cruelty from this world,

ਪਸ ਤੁਰਾ ਹਮ ਬਾਇਦ ਐ ਯਾਰਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ।
pas turaa ham baaeid aai yaar azeez |

And, it is because of him that the whole world is filled with aroma and ecstacy. (74)

ਹੱਕ ਕੁਦਾਮ ਵਾ ਤੂ ਕੁਦਾਮੀ ਕੁਨ ਤਮੀਜ਼ ।੩੦੨।
hak kudaam vaa too kudaamee kun tameez |302|

His face is lit with the Devine eclat,

ਗਰ ਤੂ ਵਾਸਿਲ ਗਸ਼ਤਾਈ ਦਰ ਜ਼ਾਤਿ ਊ ।
gar too vaasil gashataaee dar zaat aoo |

And his body is eternal due to the refulgence of Akaalpurakh. (75)

ਗ਼ੈਰ ਹਰਫ਼ਿ ਬੰਦਗੀ ਦੀਗਰ ਮਗੂ ।੩੦੩।
gair haraf bandagee deegar magoo |303|

Whether big or small, high or low, all, on his doorsteps,

ਈਂ ਹਮਾ ਅਜ਼ ਦੌਲਤਿ ਈਂ ਬੰਦਗੀਸਤ ।
een hamaa az daualat een bandageesat |

Are standing as slaves and servitors with their heads bowed. (76)

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇ-ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗਸਿਤ ।੩੦੪।
zindagee be-bandagee sharamindagasit |304|

Whether kings or whether beggars, all profit from his kindness,

ਹੱਕ ਤਾਅਲਾ ਬੰਦਗੀ ਫ਼ਰਮੂਦਾ ਅਸਤ ।
hak taalaa bandagee faramoodaa asat |

Whether heavenly or whether earthly people, all become respectable because of him. (77)

ਹਰ ਕਸੇ ਕੂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਦ ਆਸੂਦਾ ਅਸਤ ।੩੦੫।
har kase koo bandaa shud aasoodaa asat |305|

Whether older folks or the youngsters, all have their wishes fulfilled from him,

ਚੂੰ ਅਨਅਲਹੱਕ ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦ ।
choon analahak bar zubaan izahaar karad |

Whether the wise or the naive, all are able to do good, virtuous and charitable deeds because of him. (78)

ਸ਼ਰਆ ਆਂ ਮਨਸੂਰ ਰਾ ਬਰ-ਦਾਰ ਕਰਦ ।੩੦੬।
sharaa aan manasoor raa bara-daar karad |306|

He has brought Satgujj during the age of Kaljugg in such a way

ਮਸਤੀਏ ਹੱਕ ਮਾਅਨੀਇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਅਸਤ ।
masatee hak maanee hushiaaree asat |

That, young and old, all have become disciples and followers of truth. (79)

ਆਰਿਫ਼ਾਂ ਰਾ ਖ਼ਾਬ ਹਮ ਬੇਦਾਰੀ ਅਸਤ ।੩੦੭।
aarifaan raa khaab ham bedaaree asat |307|

All falsehood and fraud were driven away,

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬੇ-ਅਦਬ ਯਾਬਦ ਸਜ਼ਾ ।
dar hakeekat be-adab yaabad sazaa |

And, the pitch-dark night became brightened emitting refulgence. (80)

ਚੂੰ ਆਦਬ ਅਮਦ ਹਮਾ ਰਾ ਰਹਾਨੁਮਾ ।੩੦੮।
choon aadab amad hamaa raa rahaanumaa |308|

He spared the world from the evils of monsters and demons and made it sacred,

ਗਰ ਤੂ ਸਰ ਤਾ ਪਾ ਹਮਾ ਹੱਕ ਗਸ਼ਤਾਈ ।
gar too sar taa paa hamaa hak gashataaee |

And he reduced to dust all darkness and tyranny from the face of the earth. (81)

ਵਾਸਿਲਿ ਬੇ-ਚੂਨਿ ਮੁਤਲਿਕ ਗਸ਼ਤਾਈ ।੩੦੯।
vaasil be-choon mutalik gashataaee |309|

The dark night of the world became brightened due to him,

ਬਾਜ਼ ਰਾਹਿ ਬੰਦਗੀ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਗੀਰ ।
baaz raeh bandagee dar pesh geer |

And, there remained no tyrants any more because of him. (82)

ਬੰਦਾਇ ਊ ਬਾਸ਼ ਵਾ ਰਾਹਿ ਖੇਸ਼ ਗੀਰ ।੩੧੦।
bandaae aoo baash vaa raeh khesh geer |310|

This world is ornamented because of his wisdom and viewpoint,

ਦਰ ਹਮਾ ਹਾਲਤ ਖ਼ੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਬੀਂ ।
dar hamaa haalat khudaa haazar babeen |

And, it is because of him that every level of intellect gets excited and outbursts with passion. (83)

ਹਾਜ਼ਿਰੋ ਨਾਜ਼ਿਰ ਹਮਾਂ ਨਾਜ਼ਿਰ ਬਬੀਂ ।੩੧੧।
haaziro naazir hamaan naazir babeen |311|

His entire chaste body is all eyes and eyes alone,

ਦਰ ਰਾਹਿ ਹੱਕ ਜੁਜ਼ ਅਦਬ ਤਾਅਲੀਮ ਨੀਸਤ ।
dar raeh hak juz adab taaleem neesat |

And, the whole past and future events manifest before his eyes. (84)

ਤਾਲਿਬਿ ਊ ਰਾ ਬਜੁਜ਼ ਤਸਲੀਮ ਨੀਸਤ ।੩੧੨।
taalib aoo raa bajuz tasaleem neesat |312|

All the mysteries of the world are perceptible to him.

ਤਾਲਿਬਾਨਿ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾ ਅਦਬ ।
taalibaan hak hameshaa baa adab |

And, even the dry wood of a stem, with his strength, starts to bear fruits. (85)

ਬਾ ਅਦਬ ਬਾਸ਼ੰਦ ਅੰਦਰ ਯਾਦਿ ਰੱਬ ।੩੧੩।
baa adab baashand andar yaad rab |313|

Whether (we talk about) the stars or the skies, all are his subjects,

ਬੇਅਦਬ ਰਾ ਕੈ ਜ਼ਿ ਰਾਹਿ ਸ਼ਾਂ ਖ਼ਬਰ ।
beadab raa kai zi raeh shaan khabar |

Everyone, high and low, is under his management and control. (86)

ਬੇਅਦਬ ਅਜ਼ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੇ-ਅਸਰ ।੩੧੪।
beadab az hak hameshaan be-asar |314|

Whether it is the dust or the fire, whether it is the wind or the water,

ਬੇਅਦਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਬ-ਹੱਕ ਰਾਹਿ ਨਯਾਫ਼ਤ ।
beadab haragiz ba-hak raeh nayaafat |

Whether it is the bright sun and whether it is the star-studded moon, (87)

ਰਾਹਿ ਹੱਕ ਰਾ ਰੀਚ ਗੁਮਰਾਹੇ ਨਯਾਫ਼ਤ ।੩੧੫।
raeh hak raa reech gumaraahe nayaafat |315|

Whether (we talk about) the skies and cosmos, or the earthlings and the earth, all these are his slaves;

ਹਾਦੀਏ ਰਾਹਿ ਖ਼ੁਦਾ ਆਮਦ ਅਦਬ ।
haadee raeh khudaa aamad adab |

All of them are standing with their heads bowed before him and willing to serve him. (88)

ਬੇ-ਅਦਬ ਖ਼ਾਲੀ-ਸਤ ਅਜ਼ ਅਲਤਾਫ਼ਿ ਰੱਬ ।੩੧੬।
be-adab khaalee-sat az alataaf rab |316|

The three species, born out of egg, placental, and out moisture and heat, and the ten organs of sense and reproduction,

ਬੇ-ਅਦਬ ਰਾਹਿ ਖ਼ੁਦਾ ਕੈ ਦਾਨਦਸ਼ ।
be-adab raeh khudaa kai daanadash |

All give special consideration to his meditation and worship. (89)

ਹਰ ਕਿਰਾ ਕਹਿਰਿ ਖ਼ੁਦਾ ਮੀਰਾਨਦਸ਼ ।੩੧੭।
har kiraa kahir khudaa meeraanadash |317|

Pillar of wisdom received fortification from him,

ਦਰ ਪਨਾਹਿ ਸਾਇਆਇ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ।
dar panaeh saaeaae maradaan hak |

And, because of him, the foundation of bestowals became cemented and strong. (90)

ਗਰ ਰਵੀ ਆਂ ਜਾ ਅਦਬ ਯਾਬੀ ਸਬਕ ।੩੧੮।
gar ravee aan jaa adab yaabee sabak |318|

The foundations of truth became firmer only because of him,

ਬੇ ਅਦਬ ਈਂਜਾ ਅਦਬ ਆਮੋਜ਼ ਸ਼ੁਦ ।
be adab eenjaa adab aamoz shud |

And, the world got its illumination from his refulgence and brilliance. (91)

ਈਂ ਚਰਾਗ਼ਿ ਗੁਲ ਜਹਾਂ ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਦ ।੩੧੯।
een charaag gul jahaan afaroz shud |319|

The decorated beauty and elegance of realism and truth

ਐ ਖ਼ੁਦਾ ਹਰ ਬੇ ਅਦਬ ਰਾ ਦਿਹ ਅਦਬ ।
aai khudaa har be adab raa dih adab |

Was able to dispel all the darkness and tyranny from this world and made it clean and chaste. (92)

ਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦ ਉਮਰ ਰਾ ਦਰ ਯਾਦਿ ਰੱਬ ।੩੨੦।
taa guzaarad umar raa dar yaad rab |320|

The face of justice, equity and fair play glistened,

ਗਰ ਬਯਾਬੀ ਲੱਜ਼ਤੇ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਊ ।
gar bayaabee lazate az yaad aoo |

And, the hearts of cruelty and outrage were frustrated and burnt into ashes. (93)

ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਸ਼ੀ ਦਾਇਮਾ ਐ ਨੇਕ-ਖੂ ।੩੨੧।
zindaa baashee daaeimaa aai neka-khoo |321|

The foundations of tyrannt were uprooted,

ਈਂ ਵਜੂਦਿ ਖ਼ਾਕ ਰਾ ਕਾਇਮ ਬਦਾਂ ।
een vajood khaak raa kaaeim badaan |

And, the head of justice and fair play was elevated and raised high. (94)

ਕਾਇਮ ਆਮਦ ਸ਼ੌਕਿ ਊ ਦਰ ਹਿਰਜ਼ਿ ਜਾਂ ।੩੨੨।
kaaeim aamad shauak aoo dar hiraz jaan |322|

He is the raining cloud to nurture the vines of grace and blessings,

ਸ਼ੌਕਿ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਏ ਜਾਂ ਬਵਦ ।
shauak maualaa zindagee jaan bavad |

And, he is the sun of the skies of miracles and generosity. (95)

ਯਾਦਿ ਊ ਸਰਮਾਆਇ ਈਮਾਂ ਬਵਦ ।੩੨੩।
yaad aoo saramaaae eemaan bavad |323|

He is dense cloud for the gardens of blessings and generosity,

ਸ਼ੌਕਿ ਊ ਦਰ ਹਰ ਦਿਲੇ ਕੈ ਜਾ ਕੁਨਦ ।
shauak aoo dar har dile kai jaa kunad |

And, he is the management for the world of gifts and donations. (96)

ਦਰ ਵਜੂਦਿ ਖ਼ਾਕ ਕੈ ਮਾਵਾ ਕੁਨਦ ।੩੨੪।
dar vajood khaak kai maavaa kunad |324|

He is the ocean of bestowals and a sea of compassion,

ਸ਼ੌਕਿ ਮੌਲਾ ਮਰ ਤੁਰਾ ਚੂੰ ਦਸਤਦਾਦ ।
shauak maualaa mar turaa choon dasatadaad |

And, he is the cloud full of largess and showers of generosity. (97)

ਦੌਲਤਿ ਦਾਇਮ ਬਦਸਤਤ ਦਰ-ਫ਼ਤਾਦ ।੩੨੫।
daualat daaeim badasatat dara-fataad |325|

This world is pleasant and the universe inhabited because of him,

ਖ਼ਾਕਿ ਰਾਹਸ਼ ਸੁਰਮਾਇ ਸਰ ਅਸਤ ।
khaak raahash suramaae sar asat |

And, the subjects are satisfied and happy and the country is comfortable due to him. (98)

ਆਰਿਫ਼ਾਂ ਰਾ ਬਿਹ ਜ਼ ਤਾਜ਼ੋ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਤ ।੩੨੬।
aarifaan raa bih z taazo afasar asat |326|

From an ordinary citizen to the entire army, and in fact the whole world

ਦੌਲਤਿ ਦੁਨਿਆ ਨਭਬਾਸ਼ਦ ਪਾਇਦਾਰ ।
daualat duniaa nabhabaashad paaeidaar |

follow the command of this noble star. (99)

ਦਰ ਤਰੀਕਿ ਆਰਿਫ਼ਾਨਿ ਹੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ।੩੨੭।
dar tareek aarifaan hak guzaar |327|

The wishes of this world are fulfilled because of his compassion and grace,

ਯਾਦਿ ਊ ਲਾਜ਼ਿਮ ਬਵਦ ਦਾਇਮ ਤੁਰਾ ।
yaad aoo laazim bavad daaeim turaa |

And, it is due to him that both the worlds are functioning under an orderly management and rules. (100)

ਜ਼ਿਕਰਿ ਊ ਕਾਇਮ ਕੁਨਦ ਕਾਇਮ ਤੁਰਾ ।੩੨੮।
zikar aoo kaaeim kunad kaaeim turaa |328|

God has blessed him with a solution to every problem,

ਆਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾਰੰਦ ਬਾ ਇਰਫ਼ਾਨਿ ਖ਼ੇਸ਼ ।
aarifaan daarand baa irafaan khesh |

And, he has defeated even the greatest tyrants in every encounter. (101)

ਹਾਸਲਿ ਇਰਫ਼ਾਂ ਦਰੂਨਿ ਜਾਨਿ ਖ਼ੇਸ਼ ।੩੨੯।
haasal irafaan daroon jaan khesh |329|

He is the king of the rule of grandeur and grace,

ਮਸਨਦਿ ਸ਼ੌਕਿ ਇਲਾਹੀ ਬੇ-ਜ਼ਵਾਲ ।
masanad shauak ilaahee be-zavaal |

And, he is the master of the anthology of poems of venerability and status. (102)

ਵਰਨਾ ਬੀਨੀ ਪੁਰ ਜ਼ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਮਾਲ ।੩੩੦।
varanaa beenee pur zavaale har kamaal |330|

He is the gem of the grandeur and glory of miracles and status,

ਬੇ-ਜ਼ਵਾਲ ਆਮਦ ਕਮਾਲਿ ਜ਼ੌਕਿ ਹੱਕ ।
be-zavaal aamad kamaal zauak hak |

He blesses the luster and chasteness with radiance. (103)

ਤਾ ਕਿ ਯਾਬਦ ਜ਼ੱਰਾ ਅਜ਼ ਸ਼ੌਕਿ ਹੱਕ ।੩੩੧।
taa ki yaabad zaraa az shauak hak |331|

He is the brilliance of the stones of respectability and honor,

ਹਰ ਕਸੇ ਕੂ ਯਾਫ਼ਤ ਊ ਜਾਵੀਦ ਸ਼ੁਦ ।
har kase koo yaafat aoo jaaveed shud |

And, he is the light of the sun of elderliness and veneration. (104)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਿਬਿ ਉਮੀਦ ਸ਼ੁਦ ।੩੩੨।
dar hakeekat saahib umeed shud |332|

He blesses the face of respectability and status with happy disposition,

ਚੂੰ ਉਮੀਦਸ਼ ਸੂਰਤਿ ਹਾਸਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ।
choon umeedash soorat haasal grifat |

And, he raises the banner of veneration and maturity high in the sky.(105)

ਜ਼ੱਰਾ ਅਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਜਾ ਦਰ ਦਿਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ।੩੩੩।
zaraa az shauak jaa dar dil grifat |333|

He is the pearl of the ocean of blessings and generosity,

ਆਬਿ ਹੈਵਾਂ ਮੀਚਕਦ ਅਜ਼ ਮੂਇ ਊ ।
aab haivaan meechakad az mooe aoo |

And, he is the moon in the sky of blessings, donations and offerings. (106)

ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੀਗਰਦਦ ਜਹਾਂ ਅਜ਼ ਬੂਇ ਊ ।੩੩੪।
zindaa meegaradad jahaan az booe aoo |334|

He is the overseer and monitor of the realm of grace and compassion,

ਐ ਜ਼ਹੇ ਇਮਸਾਨ ਕਿ ਹੱਕ ਰਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ।
aai zahe imasaan ki hak raa yaafataa |

And, he is the general manager of the tasks and actions of both the worlds. (107)

ਰੂ ਜ਼ ਯਾਦਿ ਗੈਰਿ ਹੱਕ ਬਰ-ਤਾਫ਼ਤਾ ।੩੩੫।
roo z yaad gair hak bara-taafataa |335|

He is the chemical to convert the nature of the brass of the sky (into gold).

ਦਰ ਲਿਬਾਸਿ ਦੁਨਿਯਵੀ ਫ਼ਾਰਿਗ਼ ਅਜ਼ਾਂ ।
dar libaas duniyavee faarig azaan |

He is the happy disposition of the face of justice and love. (108)

ਹਮਚੂ ਜ਼ਾਤਿਸ਼ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਰਾ ਊ ਨਿਹਾਂ ।੩੩੬।
hamachoo zaatish aashikaan raa aoo nihaan |336|

He is beneficial to the status of honor and wealth,

ਜ਼ਾਹਿਰਿਸ਼ ਦਰ ਕੈਦਿ ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕ ਹਸਤ ।
zaahirish dar kaid mushat khaak hasat |

And, he is the light of the eyes of command and greatness. (109)

ਬਾਤਨਿ ਊ ਬਾ ਖ਼ੁਦਾਇ ਪਾਕ ਹਸਤ ।੩੩੭।
baatan aoo baa khudaae paak hasat |337|

He is the early morning frangrance for the heavenly gardens,

ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਲਿ ਫਰਜ਼ੰਦੋ ਜ਼ਨ ।
zaahir andar maaeil farazando zan |

And, he is the new sprouting fruit for the tree of generosity. (110)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਾ ਖ਼ੁਦਾਇ ਖ਼ੇਸ਼ਤਨ ।੩੩੮।
dar hakeekat baa khudaae kheshatan |338|

He is the trimming of the cuffs of months and years,

ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਲਿ ਹਿਰਸੋ ਹਵਾ ।
zaahir andar maaeil hiraso havaa |

And, he is the sky (limit) of the heights of honor and glory. (111)

ਬਾਤਨਿ ਊ ਪਾਕ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ।੩੩੯।
baatan aoo paak az yaad khudaa |339|

He is courageous, powerful, and a victorious valiant in the war,

ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਲਿ ਅਸਪੋ ਸ਼ੁਤਰ ।
zaahir andar maaeil asapo shutar |

And, he is the fragrance an colors of the flower of justice. (112)

ਬਾਤਨਸ਼ ਫ਼ਾਰਿਗ਼ ਜ਼ ਕੈਦਿ ਸ਼ੋਰੋ ਸ਼ਰ ।੩੪੦।
baatanash faarig z kaid shoro shar |340|

He is the world of generosity and a universe of blessings,

ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਲਿ ਸੀਮੋ ਜ਼ਰ ਅਸਤ ।
zaahir andar maaeil seemo zar asat |

And, he is the sea of bestowals and deep ocean of grace and kindness. (113)

ਬਾਤਨ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਿ ਬਹਿਰੋ ਬਰ ਅਸਤ ।੩੪੧।
baatan andar saahib bahiro bar asat |341|

He is sky of high altitude and the chief of the selected ones,

ਰਫ਼ਤਾ ਰਫ਼ਤਾ ਬਾਤਨਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ੁਦਾ ।
rafataa rafataa baatanash zaahir shudaa |

He is the cloud bursting with blessings and the sun of learning. (114)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਤਿਬਲਾਇ ਅੰਬਰ ਸ਼ੁਦਾ ।੩੪੨।
dar hakeekat tibalaae anbar shudaa |342|

He is the light of the forehead of the truthful conversation,

ਜ਼ਾਹਿਰੋ ਬਾਤਨ ਸ਼ੁਦਾ ਯਕਸਾਨਿ ਊ ।
zaahiro baatan shudaa yakasaan aoo |

And, he is the brightness of the face of justice and fairness. (115)

ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਬੰਦਾਇ ਫ਼ਰਮਾਨਿ ਊ ।੩੪੩।
har do aalam bandaae faramaan aoo |343|

He is the lighted oil lamp of the long and wedding night of confluence,

ਹਮ ਬਦਿਲ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ਵਾ ਰਾ ਜ਼ੁਬਾਂ ।
ham badil yaad khudaa vaa raa zubaan |

And, he is the spring of the garden of greatness, nobility, honor and reputation.(116)

ਈਂ ਜ਼ੁਬਾਨਸ਼ ਦਿਲ ਸ਼ੁਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੁਦ ਜ਼ੁਬਾਂ ।੩੪੪।
een zubaanash dil shudaa dil shud zubaan |344|

He is the gem of the ring of justice and fairness,

ਵਾਸਿਲਾਨਿ ਹੱਕ ਚੁਨੀਂ ਫ਼ਰਮੂਦਾ ਅੰਦ ।
vaasilaan hak chuneen faramoodaa and |

And, he is the fruit of the tree of kindness and grace. (117)

ਬੰਦਾ ਹਾ ਦਰ ਬੰਦਗੀ ਆਸੂਦਾ ਅੰਦ ।੩੪੫।
bandaa haa dar bandagee aasoodaa and |345|

He is the diamond of the mine of compassion and largess,

ਸਾਹਿਬੀ ਬਾਸ਼ਦ ਮੁਸੱਲਮ ਸ਼ਾਹ ਰਾ ।
saahibee baashad musalam shaah raa |

And, he is the light that grants boons and gratitude. (118)

ਕੁਰਨਸ਼ਿ ਮਨ ਸਾਲਿਕਿ ਈਂ ਰਾਹ ਰਾ ।੩੪੬।
kuranash man saalik een raah raa |346|

He is the moisture for the vines of the Unique Primal Lord,

ਸਾਲਾਕਿ ਈਂ ਰਾਹ ਬਮੰਜ਼ਲ ਰਾਹ ਯਾਫ਼ਤ ।
saalaak een raah bamanzal raah yaafat |

And, he is the aroma of the garden of the One and the only One. (119)

ਹਾਸਿਲਿ ਉਮਰਿ ਦਿਲ ਆਗਾਹ ਯਾਫ਼ਤ ।੩੪੭।
haasil umar dil aagaah yaafat |347|

He is a roaring lion in the battlefields, and

ਬੰਦਾ ਹਾ ਰਾ ਬੰਦਗੀ ਦਰਕਾਰ ਹਸਤ ।
bandaa haa raa bandagee darakaar hasat |

He is the cloud that showers pearls and gems in a happy social cultural party(120)

ਜਾਮਿ ਸ਼ੌਕਿ ਬੰਦਗੀ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹਸਤ ।੩੪੮।
jaam shauak bandagee sarashaar hasat |348|

He is great a cavalaryman in the battlefields, and

ਸਾਹਿਬੀ ਜ਼ੇਬਦ ਖ਼ੁਦਾਇ ਪਾਕ ਰਾ ।
saahibee zebad khudaae paak raa |

He is famous for the race knocking down the enemies. (121)

ਆਂ ਕਿ ਜ਼ੀਨਤ ਦਾਦ ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕ ਰਾ ।੩੪੯।
aan ki zeenat daad mushat khaak raa |349|

He is a snorting alligator in the ocean of battles, and

ਸ਼ੌਕ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਹੱਕਸ਼ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰਦ ।
shauak az yaad hakash mumataaz karad |

He is capable to pierce through the hearts of the enemy with his arrows and muskets (122).

ਸਰ ਫ਼ਰਾਜ਼ੋ ਸਾਹਿਬਿ ਹਰ ਰਾਜ਼ ਕਰਦ ।੩੫੦।
sar faraazo saahib har raaz karad |350|

He is the shining sun of the palaces of gala parties,

ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਰੌਣਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ।
mushat khaak az yaad hak rauanak grifat |

And, he is the hissing snake of the battlefronts. (123)

ਬਸਕਿ ਦਰ ਦਿਲ ਸ਼ੌਕਿ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ।੩੫੧।
basak dar dil shauak yaad hak grifat |351|

He is the mythical bird, Humaa, whose shadow brings in luck, of the heights of competence and skill,

ਐ ਜ਼ਹੇ ਕਾਦਰ ਕਿ ਅਜ਼ ਯੱਕ ਕਤਰਾ ਆਬ ।
aai zahe kaadar ki az yak kataraa aab |

And, he is the shining moon of the elevations of praises and idealism. (124)

ਖ਼ਾਕ ਰਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੁਨਦ ਚੂੰ ਆਫ਼ਤਾਬ ।੩੫੨।
khaak raan rauashan kunad choon aafataab |352|

He is the decorator of the flowers of the garden providing sustainence to

ਐ ਜ਼ਹੇ ਖ਼ਾਕੇ ਕਿ ਨੂਰ-ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਦ ।
aai zahe khaake ki noora-afaroz shud |

He is the light of the heart and eyes of chief-ship. (125)

ਈਂ ਸਆਦਤ ਹਾ ਨਸੀਬ ਅੰਦੋਜ਼ ਸ਼ੁਦ ।੩੫੩।
een saadat haa naseeb andoz shud |353|

He is the fresh flower of the garden of glory and decoration, and

ਐ ਜ਼ਹੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਹੱਕ ਬਾਰ ਆਵੁਰਦ ।
aai zahe kudarat ki hak baar aavurad |

He is beyond the arithmetic of ups and downs. (126)

ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕੀ ਰਾ ਬਗੁਫ਼ਤਾਰ ਆਵੁਰਦ ।੩੫੪।
mushat khaakee raa bagufataar aavurad |354|

He is the caretaker of the eternal and immortal country or region, and

ਹਾਸਲਿ ਈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
haasal een zindagee yaad khudaa-sat |

He, based on knowledge and belief, is the same entity in both the worlds. (127)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕਿ ਬਰ ਹੱਕ ਮੁਬਤਲਾ-ਸਤ ।੩੫੫।
aai zahe chashame ki bar hak mubatalaa-sat |355|

All prophets and all saints have

ਐ ਜ਼ਹੇ ਦਿਲ ਕਿ ਅੰਦਰਸ਼ ਸ਼ੌਕਸ਼ ਬਵਦ ।
aai zahe dil ki andarash shauakash bavad |

All Sufis, Muslims mystics and religious persons practicing abstinence have bowed (128)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਿਬਿ ਜ਼ੌਕਸ਼ ਬਵਦ ।੩੫੬।
dar hakeekat saahib zauakash bavad |356|

Bowed their heads with utmost humility at the dust of his door, and

ਆਂ ਜ਼ਹੇ ਸਰ ਕੂ ਬਰਾਹਿਸ਼ ਦਰ ਸਜੂਦ ।
aan zahe sar koo baraahish dar sajood |

They have fallen on his feet with utter respect and honor. (129)

ਹਮ ਚੂੰ ਚੌਗਾਂ ਗੁਏ ਸ਼ੌਕਸ਼ ਦਰ ਰਬੂਦ ।੩੫੭।
ham choon chauagaan gue shauakash dar rabood |357|

Whether we talk about the elders or carefree Muslim ascetics,

ਐ ਜ਼ਹੇ ਦਸਤੇ ਕਿ ਵਸਫ਼ਸ਼ ਊ ਨਵਿਸ਼ਤ ।
aai zahe dasate ki vasafash aoo navishat |

Whether we talk about the Kutab or the accepted ones with chaste intentions (130)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਪਾਏ ਕੂ ਦਰ ਕੂਇਸ਼ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ।੩੫੮।
aai zahe paae koo dar kooeish guzashat |358|

Whether we talk about Sidhs or Naaths (those who prolong their lives by controlling their breath), or whether we talk about Gaus group of Muslin saints of higher rank, or the prophets, and

ਆਂ ਜ਼ਬਾਨੇ ਬਿਹ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਿ ਊ ਕੁਨਦ ।
aan zabaane bih ki zikar aoo kunad |

Whether we talk about the holy persons or hermits, or we talk about kings or beggars (131)

ਖ਼ਾਤਰੇ ਆਂ ਬਿਹ ਕਿ ਫ਼ਿਕਰਿ ਊ ਕੁਨਦ ।੩੫੯।
khaatare aan bih ki fikar aoo kunad |359|

All of them are the servants and slaves of his Naam, and

ਦਰ ਹਮਾ ਉਜ਼ਵੇ ਕਿ ਊ ਅੰਦਰ ਤਨਸਤ ।
dar hamaa uzave ki aoo andar tanasat |

All of them are extremely anxious to fulfill his desires and wishes. (132)

ਸ਼ੌਕਿ ਊ ਅੰਦਰ ਸਰਿ ਮਰਦੋ ਜ਼ਨ ਅਸਤ ।੩੬੦।
shauak aoo andar sar marado zan asat |360|

Both the destiny and Nature are subservient to him, and

ਆਰਜ਼ੂਏ ਜੁਮਲਾ ਸ਼ੂਇ ਊ ਬਵਦ ।
aarazooe jumalaa shooe aoo bavad |

Both the sky and the earth are (always) ready to be at his service. (133)

ਸ਼ੌਕਿ ਊ ਆਗੁਸ਼ਤਾ ਦਰ ਹਰ ਮੂ ਬਵਦ ।੩੬੧।
shauak aoo aagushataa dar har moo bavad |361|

Both the sun and the moon are beggars at his door, and

ਗਰ ਤੂ ਖ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬਿ ਇਰਫ਼ਾਂ ਸ਼ਵੀ ।
gar too khaahee saahib irafaan shavee |

Both the water and the land are spreading his praises, virtues and qualities. (134)

ਜਾਂ ਬ-ਜਾਨਾਂ ਦਿਹ ਕਿ ਤਾ ਜਾਨਾਂ ਂਸ਼ਵੀ ।੩੬੨।
jaan ba-jaanaan dih ki taa jaanaan nshavee |362|

He is the pursuer and appreciator of kindness and blessing,

ਹਰਚਿ ਦਾਰੀ ਕੁਨ ਹਮਾ ਕੁਰਬਾਨਿ ਊ ।
harach daaree kun hamaa kurabaan aoo |

He is the bounty of benevolence and ultimate of granting boons. (135)

ਰੇਜ਼ਾ-ਚੀਨੀ ਕੁਨ ਦਮੇ ਅਜ਼ ਖ਼ਾਨਿ ਊ ।੩੬੩।
rezaa-cheenee kun dame az khaan aoo |363|

His words and messages are full of fragrance for the Arab and Iran regions, and

ਸ਼ੌਕਿ ਇਰਫ਼ਾਨਸ਼ ਅਗਰ ਕਾਮਿਲ ਬਵਦ ।
shauak irafaanash agar kaamil bavad |

Both the east and the west are illuminated with his radiance. (136)

ਗੌਹਰਿ ਮਕਸੂਦ ਤੂ ਹਾਸਿਲ ਸ਼ਵਦ ।੩੬੪।
gauahar makasood too haasil shavad |364|

Every such person who with a chaste mind and firm faith

ਤੂ ਹਮ ਅਜ਼ ਈਂ ਉਮਰ ਯਾਬੀ ਬਹਿਰਾਇ ।
too ham az een umar yaabee bahiraae |

Put his head down on his sacred lotus feet, (137)

ਮਿਹਰਿ ਇਰਫ਼ਾਨਸ਼ ਚੂ ਬਖ਼ਸ਼ਦ ਜ਼ੱਰਾਇ ।੩੬੫।
mihar irafaanash choo bakhashad zaraae |365|

The Primal Lord blessed him with honors higher than even the great persons,

ਨਾਮਿ ਤੂ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂ ਗਰਦਦ ਬੁਲੰਦ ।
naam too andar jahaan garadad buland |

Even though, he had a bad fortune and his star of destiny was bleak.(138)

ਸ਼ੌਕਿ ਇਰਫ਼ਾਨਤ ਕੁਨਦ ਬਸ ਅਰਜ਼ਮੰਦ ।੩੬੬।
shauak irafaanat kunad bas arazamand |366|

Every such person who remembered his name with a true faith,

ਸ਼ੌਕਿ ਇਰਫ਼ਾਨਿਸ਼ ਕਸੇ ਰਾ ਦਸਤਬਾਦ ।
shauak irafaanish kase raa dasatabaad |

Without any doubt, every wish and ambition of that person was fulfilled. (139)

ਕਜ਼ ਕੁਲੀਦਸ਼ ਕੁਫ਼ਲਿ ਦਿਲਹਾ ਰਾ ਕੁਸ਼ਾਦ ।੩੬੭।
kaz kuleedash kufal dilahaa raa kushaad |367|

Every such person who heard or listened to his sacred name

ਕੁਫ਼ਲ ਰਾ ਬਿਕੁਸ਼ਾ ਵਾ ਮਾਲਿ ਬੇਕਰਾਂ ।
kufal raa bikushaa vaa maal bekaraan |

Was forgiven and redeemed of the punishement of every sin that he had committed. (140)

ਦਰ ਕਫ਼ਿ ਖ਼ੁਦ ਆਰ ਅਜ਼ ਗੰਜਿ ਨਿਹਾਂ ।੩੬੮।
dar kaf khud aar az ganj nihaan |368|

Every such person who happened to have had a sacred glimpse of him,

ਕੰਦਰਾਂ ਲਾਲੋ ਗੁਹਰ ਬਿਸੀਆਰ ਹਸਤ ।
kandaraan laalo guhar biseeaar hasat |

The Divine Light manifested with resplendent glow in his eyes. (141)

ਅਜ਼ ਮਤਾਇ ਲੁਲੂਏ ਸ਼ਹਿਵਾਰ ਹਸਤ ।੩੬੯।
az mataae lulooe shahivaar hasat |369|

Anyone who happens to be favored in his eyes,

ਹਰ ਚਿਹ ਮੀਖ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿ ਗੰਜਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ।
har chih meekhaahee zi ganj beshumaar |

Was blessed with the Divine meeting thus enhancing his esteem. (142)

ਆਇਦਤ ਦਰ ਦਸਤ ਐ ਆਲੀ ਤਬਾਰ ।੩੭੦।
aaeidat dar dasat aai aalee tabaar |370|

With his clemency, all sinner are forgiven and granted salvation,

ਪਸ ਬਖ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨਿ ਸ਼ੌਕ ਰਾ ।
pas bakhaanee saahibaan shauak raa |

By washing his lotus feet, even the dead become alive, are revived. (143)

ਤਾ ਜ਼ਿ ਹਾਸਿਲ ਕੁਨੀਂ ਈਂ ਜ਼ੌਕ ਰਾ ।੩੭੧।
taa zi haasil kuneen een zauak raa |371|

Compared to washing his lotus feet, even the nectar becomes far inferior,

ਜ਼ੌਕਿ ਸ਼ੌਕਿ ਹੱਕ ਗਰ ਬਾਸ਼ਦ ਤੁਰਾ ।
zauak shauak hak gar baashad turaa |

Because, it also becomes a slave of his street (realm). (144)

ਫ਼ੈਜ਼ਿ ਈਂ ਸੁਹਬਤ ਅਸਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦ ਤੁਰਾ ।੩੭੨।
faiz een suhabat asar bakhashad turaa |372|

If the dead dirt can be revived with this life-giving potion,

ਗਰ ਚਿਹ ਬਾਸ਼ਦ ਦਿਲਹਾ ਨਭਬਾਸ਼ਦ ਜੁਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ ।
gar chih baashad dilahaa nabhabaashad juz khudaa |

Then, with this nectar, soul and heart become alive again. (145)

ਆਰਿਫ਼ਾਂ ਰਾ ਮੰਜ਼ਲੇ ਬਾਸ਼ਦ ਊਲਾ ।੩੭੩।
aarifaan raa manzale baashad aoolaa |373|

The tenor of his conversation is such, that

ਗ਼ੈਰ ਆਰਿਫ਼ ਵਾਕਿਫ਼ਿ ਈਂ ਹਾਲ ਨੀਸਤ ।
gair aarif vaakif een haal neesat |

Hundreds of life-giving nectars become contained therein. (146)

ਆਰਿਫ਼ਾਂ ਰਾ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿਕਰਸ਼ ਕਾਲ ਨੀਸਤ ।੩੭੪।
aarifaan raa gair zikarash kaal neesat |374|

He revived dead people of numerous worlds (world after world), and

ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਸਲਤਨਤ ਬਿ-ਗੁਜ਼ਾਸ਼ਤਦ ।
baadashaahaan salatanat bi-guzaashatad |

He made servitors out of thousands of enlivened hearts. (147)

ਚੂ ਗਦਾਯਾਂ ਕੂ ਬਕੂ ਬਿਸ਼ਤਾਫ਼ਤੰਦ ।੩੭੫।
choo gadaayaan koo bakoo bishataafatand |375|

Sacred river Gangaa is absolutely no match to his pool of nectar, (Amrit Sarovar of Amritsar), because

ਅਜ਼ ਬਰਾਇ ਆਂ ਕਿ ਯਾਦਿ ਕੁਨੰਦ ।
az baraae aan ki yaad kunand |

Every one of the sixty pilgrim centers is at his beck and call and his servant. (148)

ਅਜ਼ ਮਕਾਫ਼ਾਤਿ ਦੋ ਆਲਮ ਵਾ ਰਹੰਦ ।੩੭੬।
az makaafaat do aalam vaa rahand |376|

Because of truthfulness, his body and stature is eternal and immortal,

ਵਾਕਫ਼ਿ ਈਂ ਰਾਹ ਅਗਰ ਦਸਤ ਆਮਦੇ ।
vaakaf een raah agar dasat aamade |

Due to the radiance of Akaalpurakh's blessings, his heart is always brilliance and illuminated. (149)

ਮਕਸਦਸ਼ ਦਰ ਸਲਤਨਤ ਦਸਤ ਆਮਦੇ ।੩੭੭।
makasadash dar salatanat dasat aamade |377|

He has the highest divine insight to appreciate and recognize the 'truth',

ਜੁਮਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨਿ ਹੱਕ ਸ਼ੁਦੇ ।
jumalaa lashakar taalibaan hak shude |

He has the keenest luminous and brilliant vision to examine the truth and take the right decision. (150)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਆਰਫ਼ਿ ਮੁਤਲਿਕ ਸ਼ੁਦੇ ।੩੭੮।
dar hakeekat aaraf mutalik shude |378|

He is most familiar about the knowledge about truth than all, and

ਸਾਲਿਕਿ ਈਂ ਰਾਹ ਅਗਰ ਦਰਯਾਫ਼ਤੇ ।
saalik een raah agar darayaafate |

He is the king of wisdom and perception. (151)

ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਜਾ ਬਰਤਾਫ਼ਤੇ ।੩੭੯।
dil azeen shaahee kujaa barataafate |379|

His steel-like forehead radiates with heavenly glow, and

ਤੁਖ਼ਮਿ ਹੱਕ ਦਰ ਮਜ਼ਰਾਇ ਦਿਲ ਕਾਸ਼ਤੇ ।
tukham hak dar mazaraae dil kaashate |

His divine and luminous soul is a shining sun. (152)

ਤਾ ਗ਼ੁਬਾਰਿ ਦਿਲ ਜ਼ਿ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤੇ ।੩੮੦।
taa gubaar dil zi dil baradaashate |380|

He is absolutely forgiving in terms of compassiona and generosity, and

ਬਰ ਸਰਿ ਤਖ਼ਤਿ ਨਗੀਨ ਕਾਇਮ ਬੁਦੇ ।
bar sar takhat nageen kaaeim bude |

He is all beauty for grace and embellishment from head to toes. (153)

ਜ਼ਿਕਰਿ ਮੌਲਾ ਗਰ ਬਦਿਲ ਕਾਇਮ ਸ਼ੁਦੇ ।੩੮੧।
zikar maualaa gar badil kaaeim shude |381|

In terms of courage, he is the most courageous of all, and

ਬੂਇ ਹੱਕ ਮੀਆਇਦ ਅਜ਼ ਹਰ ਮੁਇ ਸ਼ਾਂ ।
booe hak meeaeid az har mue shaan |

As far as rank and status is concerned, he is most fortunate of all. (154)

ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੀ ਸ਼ੁਦ ਹਰ ਕਸੇ ਅਜ਼ ਬੂਇ ਸ਼ਾਂ ।੩੮੨।
zindaa mee shud har kase az booe shaan |382|

Even though, in order to conquer both the worlds

ਨਾਮਿ ਹੱਕ ਬੀਰੂੰ ਨ ਬੂਦ ਅਜ਼ ਜਿਸਮਿ ਸ਼ਾਂ ।
naam hak beeroon na bood az jisam shaan |

He does not need swords and spears, (155)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਅਗਰ ਦਾਦੇ ਨਿਸ਼ਾਂ ।੩੮੩।
murashad kaamil agar daade nishaan |383|

But when the skill, feat and the power of his sword springs up

ਆਬਿ ਹੈਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨਿ ਖ਼ਾਨਾ ਹਸਤ ।
aab haivaan andaroon khaanaa hasat |

Then, with its lightening, the hearts of the enemy get singed. (156)

ਲੇਕ ਬੇ-ਹਾਦੀ ਜਹਾਂ ਬੇਗ਼ਾਨਾਂ ਹਸਤ ।੩੮੪।
lek be-haadee jahaan begaanaan hasat |384|

The heart of an elephant is bludgeoned with his lance, and

ਚੂੰ ਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਗ਼ ਹਸਤ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰ ।
choon z shahirag hasat shaah nazadeek tar |

Even the heart of a lion is scorched with his arrow. (157)

ਚੂੰ ਬਸਹਿਰਾ ਮੀਰਵੀ ਐ ਬੇ-ਖ਼ਬਰ ।੩੮੫।
choon basahiraa meeravee aai be-khabar |385|

His scaling rope has captured animals and ferocious beasts in its snare,

ਵਾਕਫ਼ਿ ਈਂ ਰਾਹ ਚੂ ਗਰਦਦ ਰਾਹਨੁਮਾ ।
vaakaf een raah choo garadad raahanumaa |

And, his heavy spear has spread the dirt under the demons and Satans, (by defeating them) (158)

ਖ਼ਲਵਤੇ ਦਰ ਅੰਜੁਮਨ ਬਾਸ਼ਦ ਤੁਰਾ ।੩੮੬।
khalavate dar anjuman baashad turaa |386|

His sharp arrow pierced the mountain in such a manner

ਹਰ ਚਿ ਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾਸ਼ਤੰਦ ।
har chi shaan andar khilaafat daashatand |

That even the brave Arjun could not do on the day of the battle. (159)

ਜਮਲਾ ਰਾ ਯੱਕ ਬਾਰੋਗੀ ਬਿਗੁਜ਼ਾਸ਼ਤੰਦ ।੩੮੭।
jamalaa raa yak baarogee biguzaashatand |387|

Whether we talk about Arjun, Bheem, Rustam or Saam, or

ਅਜ਼ ਬਰਾਇ ਆਂ ਕਿ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੁਨੰਦ ।
az baraae aan ki hak haasil kunand |

Whether we talk about Asafan’ Dayar, Lachhman, or Ram; who and what were these brave men? (160)

ਪੈਰਵੀਇ ਆਰਿਫ਼ਿ ਕਾਮਿਲ ਕੁਨੰਦ ।੩੮੮।
pairavee aarif kaamil kunand |388|

Thousands of Mahayshs and Thousands of Ganayshs

ਆਰਿਫ਼ਿ ਕਾਮਿਲ ਤੁਰਾ ਕਾਮਿਲ ਕੁਨੰਦ ।
aarif kaamil turaa kaamil kunand |

Bow their heads with humility and reverence on his lotus feet. (161)

ਹਰ ਚਿਹ ਮੀਖ਼ਾਹੀ ਤੁਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੁਨੰਦ ।੩੮੯।
har chih meekhaahee turaa haasil kunand |389|

All of them are servitors-slaves of this victorious king of the battle, and

ਰਾਸਤੀ ਈਨਸਤ ਰਾਹਿ ਹੱਕ ਬਗੀਰ ।
raasatee eenasat raeh hak bageer |

Both the worlds were bestowed with fragrance, gaiety and brilliance by him. (162)

ਤਾ ਤੂ ਹਮ ਗਰਦੀ ਚੂ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦਿ ਮੁਨੀਰ ।੩੯੦।
taa too ham garadee choo khurasheed muneer |390|

Thousands of Alis and thousands of prophets

ਹੱਕ ਦਰੂਨਿ ਦਿਲ ਕਿ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕੁਨਦ ।
hak daroon dil ki diladaaree kunad |

All bow their heads of their chieftainship with humilty and respect at his feet. (163)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਤੁਰਾ ਯਾਰੀ ਕੁਨਦ ।੩੯੧।
murashad kaamil turaa yaaree kunad |391|

When his arrow is shot from his bow in the battle with tremendous speed,

ਵਾਕਫ਼ਿ ਈਂ ਰਾਹ ਅਗਰ ਆਰੀ ਬਦਸਤ ।
vaakaf een raah agar aaree badasat |

It pierces through the hearts of the enemy. (164)

ਅੰਦਰੂੰ ਯਾਬੀ ਮਤਾਇ ਹਰ ਚਿ ਹਸਤ ।੩੯੨।
andaroon yaabee mataae har chi hasat |392|

His arrow cuts through the hard stone in such a manner,

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਕਸੇ ਰਾ ਦਸਤ ਦਾਦ ।
murashad kaamil kase raa dasat daad |

Like an Indian sword that can mow through the grass. (165)

ਤਾਜਿ ਇਰਫ਼ਾਂ ਰਾ ਬਫ਼ਰਕਿ ਊ ਨਿਹਾਦ ।੩੯੩।
taaj irafaan raa bafarak aoo nihaad |393|

Neither the stone nor the steel are no match against his arrow, and

ਮਹਿਰਮਿ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਕੁਨਦ ।
mahiram hak murashad kaamil kunad |

The wisdom of the intellectuals does not cut much ice before his plans and procedures. (166)

ਦੌਲਤਿ ਜਾਵੀਦ ਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੁਨਦ ।੩੯੪।
daualat jaaveed raa haasil kunad |394|

When his heavy steel mace falls on the head of an elephant,

ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਬੰਦਾਇ ਫ਼ਰਮਾਨਿ ਊ ।
har do aalam bandaae faramaan aoo |

At that time, even if it were a mountain, it will become a part of the dust. (167)

ਈਂ ਜਹਾਨੋ ਆਂ ਜਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨਿ ਊ ।੩੯੫।
een jahaano aan jahaan kurabaan aoo |395|

His praise and glory cannot be contained within any periphery or boundry, and

ਮਾਅਨੀਇੇ ਇਹਸਾਨ ਇਰਫ਼ਾਨਿ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ ।
maanee ihasaan irafaan khudaa-sat |

His loftiness is much beyond the intellectual capacity even of the angels.(168)

ਆਰਿਫ਼ਾਂ ਰਾ ਦੌਲਤਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੂ ਨੁਮਾ ਸਤ ।੩੯੬।
aarifaan raa daualat khush roo numaa sat |396|

He is much loftier than our intellect or perception, and

ਤਾ ਖ਼ੁਦਾਇ ਖ਼ੇਸ਼ਤਨ ਬਿਸ਼ਨਾਖ਼ਤਸ਼ ।
taa khudaae kheshatan bishanaakhatash |

Our tongue is incapable to describe his praises and glory. (169)

ਨਕਦਿ ਉਮਰਿ ਜਾਵਿਦਾਂ ਦਰਯਾਫ਼ਤਸ਼ ।੩੯੭।
nakad umar jaavidaan darayaafatash |397|

His body is the pillar and post for the roof of the plan to search for Akaalpurakh, and

ਊ ਦਰੂਨਿ ਦਿਲ ਤੂ ਬੀਰੂੰ ਮੀ-ਰਵੀ ।
aoo daroon dil too beeroon mee-ravee |

His face, with Waaheguru's magnanimity and munificence, is always radiant and shininmg. (170)

ਊ ਬਖ਼ਾਨਾ ਤੂ ਬਹੱਜ ਚੂੰ ਮੀ-ਰਵੀ ।੩੯੮।
aoo bakhaanaa too bahaj choon mee-ravee |398|

His heart is the bright sun shining with the divine radiance,

ਊ ਸਤ ਅਜ਼ ਹਰ ਮੂਇ ਤੂ ਚੂੰ ਆਸ਼ਕਾਰ ।
aoo sat az har mooe too choon aashakaar |

In faith, he is ahead and higher than all the true followers and sincere believers. (171)

ਤੂ ਕੁਜਾ ਬੀਰੂੰ ਰਵੀ ਬਹਿਰਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ।੩੯੯।
too kujaa beeroon ravee bahir shikaar |399|

He has a higher rank and status than anyone who is recognizable anywhere and anybody,

ਅੰਦਰੂਨਿ ਖ਼ਾਨਾ-ਅਤ ਨੂਰਿ ਅੱਲਾਹ ।
andaroon khaanaa-at noor alaah |

He is more reverential than anyone could describe. (172)

ਤਾਫ਼ਤ ਚੂੰ ਬਰ ਆਸਮਾਂ ਰਖ਼ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਾਹ ।੪੦੦।
taafat choon bar aasamaan rakhashindaa maah |400|

All the worlds are saturated with the graciousness of his personality, and

ਅੰਦਰੂਨਿ ਚਸ਼ਮਿ ਤਰ ਬੀਨਾ ਸ਼ੁਦਾ ।
andaroon chasham tar beenaa shudaa |

His feats cannot be confined within any limits. (173)

ਬਰ ਜ਼ਬਾਨਤ ਹੁਕਮਿ ਹੱਕ ਗੋਯਾ ਸ਼ੁਦਾ ।੪੦੧।
bar zabaanat hukam hak goyaa shudaa |401|

When his praises and glory are beyond any accountability,

ਈਂ ਵਜੂਦਤ ਰੌਸ਼ਨ ਅਜ਼ ਨੂਰਿ ਹੱਕ ਅਸਤ ।
een vajoodat rauashan az noor hak asat |

How could, then, they be confined to the screens (pages) of any book. (174)

ਰੌਸ਼ਨ ਅਜ਼ ਨੂਰਿ ਖ਼ੁਦਾਇ ਮੁਤਲਿਕ ਅਸਤ ।੪੦੨।
rauashan az noor khudaae mutalik asat |402|

With Waaheguru's grace, I pray that the head of Nand Lal be sacrificed for his naam, and that

ਲੇਕ ਵਾਕਿਫ਼ ਨੀਸਤੀ ਅਜ਼ ਹਾਲਿ ਖ਼ੇਸ਼ ।
lek vaakif neesatee az haal khesh |

With Akaalpurakh's kindness, the soul and heart of Nand Lal be offered before Him. (175)

ਰੂਜ਼ੋ ਸ਼ਬ ਹੈਰਾਨੀ ਅਜ਼ ਅਫ਼ਆਲਿ ਖ਼ੇਸ਼ ।੪੦੩।
roozo shab hairaanee az afaal khesh |403|

You are distraught day and night because of your own actions and deeds. (403)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਤੁਰਾ ਮਹਿਰਮ ਕੁਨਦ ।
murashad kaamil turaa mahiram kunad |

The perfect true Guru makes you Waaheguru's confidant,

ਦਰਦਿ ਰੇਸ਼ਿ ਹਿਜ਼ਰ ਰਾ ਮਰਹਮ ਕੁਨਦ ।੪੦੪।
darad resh hizar raa maraham kunad |404|

He provides ointment and dressing for the pain of the wounds of separation. (404)

ਤਾ ਤੂ ਹਮ ਅਜ਼ ਵਾਸਿਲਾਨਿ ਊ ਸ਼ਵੀ ।
taa too ham az vaasilaan aoo shavee |

So that you can also become one of Waaheguru's close companions,

ਸਾਹਿਬਿ ਦਿਲ ਗਰਦੀ ਵਾ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਵੀ ।੪੦੫।
saahib dil garadee vaa khushaboo shavee |405|

And, you could become the master of your heart with a noble character. (405)

ਅਜ਼ ਬਰਾਇ ਆਂ ਕਿ ਸਰ-ਗਰਦਾਂ ਸ਼ਵੀ ।
az baraae aan ki sara-garadaan shavee |

You have ever been perplexed and confused about the Akaalpurakh,

ਉਮਰ ਹਾ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੈਰਾਂ ਸ਼ਵੀ ।੪੦੬।
aumar haa andar talab hairaan shavee |406|

Because, you have been troubled for ages searching for Him. (406)

ਤੂ ਚਿਹ ਬਾਸ਼ੀ ਆਲਮੇ ਹੈਰਾਨਿ ਊ ।
too chih baashee aalame hairaan aoo |

What to speak of you alone! The whole world is perplexed indeed for Him,

ਅਰਸ਼ੋ ਕੁਰਸੀ ਜੁਮਲਾ ਸਰ-ਗਰਦਾਨਿ ਊ ।੪੦੭।
arasho kurasee jumalaa sara-garadaan aoo |407|

This sky and the fourth firmament are all distressed about Him. (407)

ਚਰਖ਼ ਮੀ ਗਰਦਦ ਬਗਿਰਦਿ ਆਂ ਕਿ ਊ ।
charakh mee garadad bagirad aan ki aoo |

This sky revolves around Him for the reason

ਦਾਰਦ ਅਜ਼ ਸ਼ੌਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਫ਼ਰਖ਼ੰਦਾ ਖ਼ੂ ।੪੦੮।
daarad az shauak khudaa farakhandaa khoo |408|

That it, too, can adopt noble virtues because of its fondness for Him. (408)

ਜੁਮਲਾ ਹੈਰਾਨੰਦ ਸਰ-ਗਰਦਾਨਿ ਊ ।
jumalaa hairaanand sara-garadaan aoo |

The people of the whole world are amazed and confused about Waaheguru,

ਚੂੰ ਗਦਾ ਜੋਇਦ ਊ ਰਾ ਕੂ ਬ-ਕੂ ।੪੦੯।
choon gadaa joeid aoo raa koo ba-koo |409|

Just like the beggars are looking for Him from street to street. (409)

ਬਾਦਸ਼ਾਹਿ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦਰ ਦਿਲ ਅਸਤ ।
baadashaeh har do aalam dar dil asat |

The king of both the worlds is abiding inside the heart,

ਲੈਕਨ ਈਂ ਆਗ਼ਿਸ਼ਤਾਇ ਆਬੋ ਗਿੱਲ ਅਸਤ ।੪੧੦।
laikan een aagishataae aabo gil asat |410|

But this body of our is mired in water and mud. (410)

ਦਰ ਦਿਲਿ ਤੂ ਨਕਸ਼ਿ ਹੱਕ ਚੂੰ ਨਕਸ਼ ਬਸਤ ।
dar dil too nakash hak choon nakash basat |

When the True Image of Waaheguru definitely made a stern image and abode in your heart.

ਜੁਮਲਾ ਨਫ਼ਸਿ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਦ ਐ ਹੱਕ-ਪ੍ਰਸਤ ।੪੧੧।
jumalaa nafas shauak shud aai haka-prasat |411|

Then O devotee of True Akaalpurakh! Your entire family, out of elation and euphoria, will be transformed itself into His image. (411)

ਨਕਸ਼ਿ ਹੱਕ ਯਾਅਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿ ਨਾਮਿ ਹੱਕ ।
nakash hak yaanee nishaan naam hak |

The form of Akaalpurakh is really the symbol of His Naam,

ਆਬਿ ਹੈਵਾਂ ਰਾ ਬਨੋਸ਼ ਅਜ਼ ਜਾਮਿ ਹੱਕ ।੪੧੨।
aab haivaan raa banosh az jaam hak |412|

Therefore, you should drink the nectar from the cup of Truth. (412)

ਆਂ ਕਿ ਊ ਰਾ ਜੁਸਤਮ ਅਜ਼ ਹਰ ਖ਼ਾਨਾਇ ।
aan ki aoo raa jusatam az har khaanaae |

The Lord that I have been looking for from home to home,

ਯਾਫ਼ਤਮ ਨਾਗਾਹ ਦਰ ਕਾਸ਼ਾਨਾਇ ।੪੧੩।
yaafatam naagaah dar kaashaanaae |413|

Suddenly, I discovered Him inside my own home (body). (413)

ਈਂ ਤੁਫ਼ੈਲਿ ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਬਵਦ ।
een tufail murashad kaamil bavad |

This blessing is from the true and perfect Guru,

ਹਰ ਚਿਹ ਮੀ ਖ਼ਾਹੀ ਅਜ਼ੋ ਹਾਸਿਲ ਸ਼ਵਦ ।੪੧੪।
har chih mee khaahee azo haasil shavad |414|

Whatever I wanted or needed, I could get that from Him. (414)

ਈਂ ਮੁਰਾਦਿ ਦਿਲ ਕਸੇ ਬੇ ਆਂ ਨ ਯਾਫ਼ਤ ।
een muraad dil kase be aan na yaafat |

No one else can fulfill his heart's desire,

ਹਰ ਗਦਾਇ ਦੌਲਤਿ ਸੁਲਤਾਂ ਨ ਯਾਫ਼ਤ ।੪੧੫।
har gadaae daualat sulataan na yaafat |415|

And, every beggar is not able to acquire royal riches. (415)

ਨਾਮ ਬੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਆ ਵਰ ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਂ ।
naam be murashad miaa var bar zubaan |

Do not bring any name other than that of the Guru on your tongue,

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਦਿਹਦ ਅਜ਼ ਹੱਕ ਨਿਸ਼ਾਂ ।੪੧੬।
murashad kaamil dihad az hak nishaan |416|

In fact, a perfect Guru alone can give us the correct whereabouts of Akaalpurakh. (416)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੀ ਬਾਸ਼ਦ ਬਸੇ ।
murashad har cheez mee baashad base |

There may be numerous teachers and instructors for every item (in this world),

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਕੁਜਾ ਯਾਬਦ ਕਸੇ ।੪੧੭।
murashad kaamil kujaa yaabad kase |417|

However, when can one meet a perfect Guru? (417)

ਆਂ ਖ਼ੁਦਾਇ ਪਾਕ ਦਿਲ ਰਾ ਕਾਮ ਦਾਦ ।
aan khudaae paak dil raa kaam daad |

The chaste Waaheguru fulfilled the keen desire of my heart,

ਈਂ ਦਿਲਿ ਬਿਸ਼ਕਸਤਾ ਰਾ ਆਰਾਮ ਦਾਦ ।੪੧੮।
een dil bishakasataa raa aaraam daad |418|

And provided succor to the heart-broken. (418)

ਹਾਸਿਲਿ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਬਵਦ ।
haasil hak murashad kaamil bavad |

To meet a perfect Guru is the real attainment of Akaalpurakh,

ਜ਼ਾਂ ਕਿ ਊ ਆਰਾਮਿ ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਬਵਦ ।੪੧੯।
zaan ki aoo aaraam jaano dil bavad |419|

Because it is him (Him) who can bestow tranquility to the mind and the soul. (419)

ਅੱਵਲਨ ਐ ਦਿਲ ਫ਼ਨਾਇ ਖ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੌ ।
avalan aai dil fanaae khesh shau |

O my heart! Firstly, you must get rid of your vanity and ego,

ਤਾ ਬਯਾਬੀ ਰਾਹਿ ਹੱਕ ਦਰ ਕੂਇ ਓ ।੪੨੦।
taa bayaabee raeh hak dar kooe o |420|

So that you could get the correct direction from His street to the path of Truth. (420)

ਵਾਕਿਫ਼ ਅਰ ਅਜ਼ ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਵੀ ।
vaakif ar az murashad kaamil shavee |

If you can get to know the perfect and complete true Guru,

ਬੇ ਤਕੱਲਫ਼ ਸਾਹਿਬਿ ਈਂ ਦਿਲ ਸ਼ਵੀ ।੪੨੧।
be takalaf saahib een dil shavee |421|

Then, you can be the master of this heart without any (ritual) problems. (421)

ਹਰ ਕਿ ਊ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਨਾਇ ਊ ਨ ਕਰਦ ।
har ki aoo khud fanaae aoo na karad |

Whosoever has not been able to eradicate his self ego,

ਹੱਕ ਮਰ ਊ ਰਾ ਸਾਹਿਬਿ ਇਰਫ਼ਾਂ ਨ ਕਰਦ ।੪੨੨।
hak mar aoo raa saahib irafaan na karad |422|

The Akaalpurakh does not divulge His mysteries to him. (422)

ਹਰ ਚਿਹ ਹਸਤ ਆਂ ਅੰਦਰੂਨਿ ਖ਼ਾਨਾ ਅਸਤ ।
har chih hasat aan andaroon khaanaa asat |

Whatever is there, is inside the house, the human body,

ਸੈਰ ਕੁਨ ਦਰ ਕਿਸ਼ਤਿ ਦਿਲ ਈਂ ਦਾਨਾ ਹਸਤ ।੪੨੩।
sair kun dar kishat dil een daanaa hasat |423|

You should walk around your heart's field of crops; the grain of enlightenment is there only inside it. (423)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਚੂ ਬਾਸ਼ਦ ਰਾਹਨੁਮਾ ।
murashad kaamil choo baashad raahanumaa |

When the complete and perfect true Guru becomes your guide and mentor,

ਬਾ ਖ਼ੁਦਾਇ ਖ਼ੇਸ਼ ਗਰਦੀ ਆਸ਼ਨਾ ।੪੨੪।
baa khudaae khesh garadee aashanaa |424|

You would then become very well informed and conversant about your Waaheguru. (424)

ਗਰ ਦਿਲਿ ਤੂ ਜਾਨਬਿ ਹੱਕ ਆਰਦਤ ।
gar dil too jaanab hak aaradat |

If your heart can be motivated and inspired towards the Omnipotent,

ਅਜ਼ ਬੁਨਿ ਹਰ ਮੂਇ ਹੱਕ ਮੀ ਬਾਰਦਤ ।੪੨੫।
az bun har mooe hak mee baaradat |425|

Then, there would be a pouring showers of His Naam in every hair of your body. (425)

ਹਮ ਦਰੀਂ ਦੁਨਿਆ ਬ-ਯਾਬੀ ਕਾਮ ਰਾ ।
ham dareen duniaa ba-yaabee kaam raa |

Then, all your desires in this world would be fulfilled,

ਖ਼ਾਕ ਬਰ ਸਰ ਕੁਨ ਗ਼ਮਿ ਅੱਯਾਮ ਰਾ ।੪੨੬।
khaak bar sar kun gam ayaam raa |426|

And, you will bury all the worries and apprehensions of the time. (426)

ਬੀਰੂੰ ਅਜ਼ ਜਿਸਮਿ ਤੂ ਨਭਬਵਦ ਹੀਚ ਚੀਜ਼ ।
beeroon az jisam too nabhabavad heech cheez |

Nothing exists in this world outside your body,

ਯੱਕ ਦਮੇ ਹਮ ਖ਼ੇਸ਼ਤਨ ਤਾ ਕੁਨ ਤਮੀਜ਼ ।੪੨੭।
yak dame ham kheshatan taa kun tameez |427|

You should introspect just for a moment to realize your own self. (427)

ਤਾ ਬ-ਯਾਬੀ ਈਂ ਸਆਦਤ ਰਾ ਮਦਾਮ ।
taa ba-yaabee een saadat raa madaam |

You will be bestowed with the Waaheguru's true boon for ever,

ਗਰ ਬਿਦਾਨੀ ਹੱਕ ਕੁਦਾਮੋ ਮਨ ਕੁਦਾਮ ।੪੨੮।
gar bidaanee hak kudaamo man kudaam |428|

If you can appreciate (the stark distinction) as to who you are and who God is? (428)

ਮਨ ਚਿਹ ਜ਼ੱਰਾ ਮੁਸ਼ਤੇ ਅਜ਼ ਖ਼ਾਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ।
man chih zaraa mushate az khaak gareeb |

Who am I? I am just one particle of one fistful of dust of top-layer,

ਈਂ ਹਮਾ ਦੌਲਤ ਜ਼ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸ਼ੁਦ ਨਸੀਬ ।੪੨੯।
een hamaa daualat z murashad shud naseeb |429|

All this blessing, due to my good fortune, was bestowed upon me by my true Guru. (429)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿ ਨਾਮਿ ਪਾਕ ਰਾ ।
aai zahe murashad ki naam paak raa |

Great is the true Guru who has blessed me with Akaalpurakh's sacred Naam,

ਅਜ਼ ਕਰਮ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕ ਰਾ ।੪੩੦।
az karam bakhasheed mushat khaak raa |430|

With his enormous kindness and compassion to this fistful of dust. (430)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚੂ ਮਾ ਤੀਰਾ ਦਿਲਾਂ ।
aai zahe murashad choo maa teeraa dilaan |

Great is the true Guru who has, blind minds like mine,

ਕਰਦ ਰੌਸ਼ਨ ਦਰ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਂ ।੪੩੧।
karad rauashan dar zameenon aasamaan |431|

Made them refulgent on both the earth and the sky. (431)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿ ਦਿਲ ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾਦ ।
aai zahe murashad ki dil raa shauak daad |

Great is the true Guru who has blessed my heart with a keen desire and fondness,

ਐ ਜ਼ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿ ਬੰਦਿ ਦਿਲ ਕੁਸ਼ਾਦ ।੪੩੨।
aai zahe murashad ki band dil kushaad |432|

Blessed is the true Guru who has broken all the limitations and shackles of my heart. (432)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿ ਬਾ ਹੱਕ ਆਸ਼ਨਾ ।
aai zahe murashad ki baa hak aashanaa |

Great is the true Guru, Guru Gobind Singh, who introduced me to the Lord,

ਕਰਦ ਫ਼ਾਰਿਗ਼ ਅਜ਼ ਗ਼ਮਿ ਰੰਜੋ ਬਲਾ ।੪੩੩।
karad faarig az gam ranjo balaa |433|

And, got me redeemed from worldly worries and griefs. (433)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿ ਉਮਰਿ ਜਾਵਿਦਾਂ ।
aai zahe murashad ki umar jaavidaan |

Great is the true Guru who has blessed persons like me the eternal life only

ਬਖ਼ਸ਼ਦ ਅਜ਼ ਨਾਮਿ ਖ਼ੁਦਾਇ ਬੇ-ਨਿਸ਼ਾਂ ।੪੩੪।
bakhashad az naam khudaae be-nishaan |434|

because of the Naam of the Untraceable Akaalpurakh. (434)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿ ਊ ਅਜ਼ ਕਤਰਾ ਆਬ ।
aai zahe murashad ki aoo az kataraa aab |

Great is the perfect and true Guru, who has

ਕਰਦ ਰੌਸ਼ਨ ਹਮਚੂ ਮਾਹੋ ਆਫ਼ਤਾਬ ।੪੩੫।
karad rauashan hamachoo maaho aafataab |435|

Illuminated just a drop of water like the brightness of moon and the sun. (435)

ਐ ਜ਼ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜ਼ਹੇ ਇਹਸਾਨਿ ਊ ।
aai zahe murashad zahe ihasaan aoo |

Blessed is that true Guru and blessed are his numerous boons and bestowals,

ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਮਚੂ ਮਨ ਕੁਰਬਾਨਿ ਊ ।੪੩੬।
sad hazaaraan hamachoo man kurabaan aoo |436|

For whom millions of people like me are willing to sacrifice themselves. (436)

ਦਰ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਨਾਮਸ਼ ਬਵਦ ।
dar zameeno aasamaan naamash bavad |

His Naam pervades and is prevalent over the earth and the sky,

ਹਰ ਮੁਰੀਦੇ ਸਾਹਿਬਿ ਕਾਮਸ਼ ਬਵਦ ।੪੩੭।
har mureede saahib kaamash bavad |437|

It is Him who fulfills all the strong desires of His disciples. (437)

ਹਰ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਬਾਸ਼ਦ ਜ਼ਿ ਗੁਫ਼ਤੋ ਗੂਇ ਊ ।
har ki khush baashad zi gufato gooe aoo |

Whosoever is elated and satisfied on hearing His conversation,

ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਸ਼ਦ ਊ ਰਾ ਰੂ-ਬਰੂ ।੪੩੮।
hak hameshaa baashad aoo raa roo-baroo |438|

Take it that he will be face to face with the Almighty for ever. (438)

ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਾਸ਼ਦ ਊ ਰਾ ਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ।
hak hameshaan baashad aoo raa dar hazoor |

The Akaalpurakh is always present before him,

ਜ਼ਿਕਰਿ ਊ ਬਾਸ਼ਦ ਮਰ ਊ ਰਾ ਦਰ ਸਦੂਰ ।੪੩੯।
zikar aoo baashad mar aoo raa dar sadoor |439|

And, the meditation and remembrance of Waaheguru always abides in his heart. (439)

ਗਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾ ਖ਼ੁਦਾ ਬਾਇਦ ਬ-ਤੌ ।
gar hazooree baa khudaa baaeid ba-tau |

If you have the yearning to be face to face to the Omnipotent,

ਦਰ ਹਜ਼ੂਰਿ ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਬਿਰੌ ।੪੪੦।
dar hazoor murashad kaamil birau |440|

Then, you should try to be face to face to the perfect and complete Guru. (440)

ਸੂਰਤਿ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਬਵਦ ।
soorat hak murashad kaamil bavad |

A perfect Guru is, in fact, the image of the Omnipresent,

ਦੀਦਨਸ਼ ਆਰਾਮਿ ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਬਵਦ ।੪੪੧।
deedanash aaraam jaano dil bavad |441|

A glimpse of such a perfect Guru provides succor and serenity to the heart and soul. (441)

ਸੁਰਤਿ ਹੱਕ ਮਾਅਨੀ ਅਜ਼ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਵਦ ।
surat hak maanee az murashad bavad |

The perfect and true Guru is, indeed, an image of Akaalpurakh,

ਹਰ ਕਿ ਬਰ-ਗਰਦਦ ਅਜ਼ਾਂ ਮੁਰਤਦ ਬਵਦ ।੪੪੨।
har ki bara-garadad azaan muratad bavad |442|

Anyone who has turned himself away from him, was discarded and thrown away like a trash. (442)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਬਗ਼ੈਰ ਅਜ਼ ਹੱਕ ਨਭਗੁਫ਼ਤ ।
murashad kaamil bagair az hak nabhagufat |

The perfect and the true Guru does not utter anything but the truth,

ਦੁੱਰਿ ਈਂ ਮਾਅਨੀ ਬਗੈਰ ਅਜ਼ ਆਂ ਨ ਗੁਫ਼ਤ ।੪੪੩।
dur een maanee bagair az aan na gufat |443|

No one else but him has been able to pierce the pearl of this spiritual idea. (443)

ਤਾ ਕੁਜਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਜ਼ ਇਹਸਾਨਸ਼ ਕੁਨਮ ।
taa kujaa shukare z ihasaanash kunam |

How far and how much can I thank Him for His bestowals ?

ਹਰ ਚਿਹ ਆਇਦ ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਂ ਈਂ ਮੁਗ਼ਤਨਮ ।੪੪੪।
har chih aaeid bar zubaan een mugatanam |444|

Whatever comes on my lips and tongue, I would consider that as a boon. (444)

ਅਜ਼ ਗ਼ਿਲਾਜ਼ਤਿ ਦਿਲ ਖ਼ੁਦਾ ਚੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦ ।
az gilaazat dil khudaa choon paak karad |

When Akaalpurakh cleansed the heart from filth, profanity and muck

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਬ-ਈਂ ਇਦਰਾਕ ਕਰਦ ।੪੪੫।
murashad kaamil ba-een idaraak karad |445|

The complete and perfect Guru bestowed the good sense to it. (445)

ਵਰਨਾ ਈਂ ਰਾਹਿ ਖ਼ੁਦਾ ਕੈ ਜਾਨਦੇ ।
varanaa een raeh khudaa kai jaanade |

Otherwise, how could we find out the true path of God ?

ਅਜ਼ ਕਿਤਾਬਿ ਹੱਕ ਸਬਕ ਕੈ ਖ਼ਾਨਦੇ ।੪੪੬।
az kitaab hak sabak kai khaanade |446|

And, when and how could we learn a lesson from the book of Truth? (446)

ਈਂ ਹਮਾ ਚੂੰ ਅਜ਼ ਤੁਫ਼ੈਲਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਸਤ ।
een hamaa choon az tufail murashad asat |

If all this is the bestowal of the true Guru out of his compassion and kindness,

ਹਰ ਕਿਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾ ਨਾ-ਦਾਨਦ ਮੁਰਤਦ ਅਸਤ ।੪੪੭।
har kih murashad raa naa-daanad muratad asat |447|

Then, those who do not know or appreciate the Guru, are, indeed, apostates. (447)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਇਲਾਜਿ ਦਿਲ ਕੁਨਦ ।
murashad kaamil ilaaj dil kunad |

The perfect and true Guru removes the maladies of the heart,

ਕਾਮਿ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਿਲਤ ਹਾਸਿਲ ਕੁਨਦ ।੪੪੮।
kaam dil andar dilat haasil kunad |448|

In fact, all your cravings are fulfilled within your heart itself (448)

ਨਬਜ਼ਿ ਦਿਲ ਚੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ।
nabaz dil choon murashad kaamil shanaakhat |

When the perfect Guru correctly diagnosed the pulse of the heart,

ਜ਼ਿੰਦਗੀਇ ਉਮਰ ਰਾ ਹਾਸਿਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ।੪੪੯।
zindagee umar raa haasil shanaakhat |449|

Then the life attained the purpose of its existence. (449)

ਜ਼ਿੰਦਗੀਇ ਉਮਰ ਹਾਸਿਲ ਮੀ ਸ਼ਵਦ ।
zindagee umar haasil mee shavad |

Because of the perfect and true Guru, the human being gets an eternal life,

ਅਜ਼ ਤੁਫ਼ੈਲਸ਼ ਸਾਹਿਬਿ ਦਿਲ ਮੀ ਸ਼ਵਦ ।੪੫੦।
az tufailash saahib dil mee shavad |450|

With his grace and kindness, one attains the mastery and control of the heart. (450)

ਅਜ਼ ਬਰਾਇ ਆਂ ਕਿ ਈਂ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਦਾ ।
az baraae aan ki een paidaa shudaa |

This human being came into this world only to attain the Akaalpurakh,

ਦਰ ਫ਼ਿਰਾਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਓ ਸ਼ੈਦਾ ਸ਼ੁਦਾ ।੪੫੧।
dar firaakash vaalaa o shaidaa shudaa |451|

And, keeps wandering in His separation as a lunatic. (451)

ਈਂ ਮਤਾਅ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਿ ਹੱਕ ਬਵਦ ।
een mataa andar dukaan hak bavad |

This true deal is available only at the shop of Truth,

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿ ਹੱਕ ਬਵਦ ।੪੫੨।
murashad kaamil nishaan hak bavad |452|

The complete and perfect Guru is the symbolic image of Akaalpurakh Himself. (452)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਦਿਹਦ ਪਾਕੀ ਤੁਰਾ ।
murashad kaamil dihad paakee turaa |

The perfect Guru, reference here is to Guru Gobind Singh Ji, bestows chastity and holiness upon you;

ਮੀ ਕਸ਼ਦ ਅਜ਼ ਚਾਹਿ ਗ਼ਮਨਾਕੀ ਤੁਰਾ ।੪੫੩।
mee kashad az chaeh gamanaakee turaa |453|

And, drags you out of the well (depths) of grief and sorrow. (453)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਇਲਾਜਿ ਦਿਲ ਕੁਨਦ ।
murashad kaamil ilaaj dil kunad |

The perfect and true Guru removes the maladies of the heart,

ਈਂ ਮੁਰਾਦਿ ਦਿਲ ਬਦਿਲ ਹਾਸਿਲ ਕੁਨਦ ।੪੫੪।
een muraad dil badil haasil kunad |454|

With which, all the heart's desires are achieved (fulfilled) within the heart itself. (454)

ਸੁਹਬਤਿ ਆਰਿਫ਼ ਅਜਬ ਦੌਲਤ ਬਵਦ ।
suhabat aarif ajab daualat bavad |

The company of noble souls is, by itself, an extraordinary wealth,

ਈਂ ਹਮਾ ਮੌਕੂਫ਼ ਬਰ ਸੁਹਬਤ ਬਵਦ ।੪੫੫।
een hamaa mauakoof bar suhabat bavad |455|

All this (these) is attained only through the support of the noble persons' company. (455)

ਐ ਅਜ਼ੀਜ਼ਿ ਮਨ ਸ਼ਿਨੌ ਅਜ਼ ਮਨ ਸਖ਼ੁਨ ।
aai azeez man shinau az man sakhun |

O my dear ! Please listen to what I have to say,

ਤਾ ਬਯਾਬੀ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਨੋ ਤਨ ।੪੫੬।
taa bayaabee raah andar jaano tan |456|

So that you can realize the secret and mystery of life and the body. (456)

ਤਾਲਿਬਿ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ਰਾ ਦੂਸਤਦਾਰ ।
taalib maradaan hak raa doosatadaar |

You should become friendly to the seekers of the Waaheguru's devotees,

ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿਕਰਸ਼ ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਂ ਹਰਫ਼ੇ ਮਯਾਰ ।੪੫੭।
gair zikarash bar zubaan harafe mayaar |457|

And should not bring any word other than the meditation of the Naam of Akaalpurakh on your tongue and lips. (457)

ਖ਼ਾਕ ਸ਼ੌ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ਰਾ ਖ਼ਾਕ ਬਾਸ਼ ।
khaak shau maradaan hak raa khaak baash |

You should become and act like dust, i.e., be humble, and become the dust of the passage of the holy men,

ਨੇ ਪਏ ਦੁਨੀਆਇ ਦੂੰ ਗ਼ਮਨਾਕ ਬਾਸ਼ ।੪੫੮।
ne pe duneeae doon gamanaak baash |458|

And, do not worry about this frivolous and undignified world. (458)

ਗ਼ਰ ਤੂ ਖ਼ਾਨੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਜ਼ ਸ਼ਾਨਿ ਇਸ਼ਕ ।
gar too khaanee nusakhaa az shaan ishak |

If you can read the book of glory of romance,

ਮੀਸ਼ਵੀ ਸਰ ਦਫ਼ਤਰਿ ਦੀਵਾਨਿ ਇਸ਼ਕ ।੪੫੯।
meeshavee sar dafatar deevaan ishak |459|

Then, you could become the address and headline of the book of love. (459)

ਇਸ਼ਕਿ ਮੌਲਾ ਮਰ ਤੁਰਾ ਮੌਲਾ ਕੁਨਦ ।
eishak maualaa mar turaa maualaa kunad |

Love for Waaheguru transforms you into the very image of Waaheguru Himself,

ਦਰ ਦੋ ਆਲਮ ਮਿਹਤਰੋ ਔਲਾ ਕੁਨਦ ।੪੬੦।
dar do aalam mihataro aaualaa kunad |460|

And, makes you lofty and famous in both the worlds. (460)

ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਈਂ ਦਿਲਮ ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿਹ ।
yaa ilaahee een dilam raa shauak dih |

O my Akaalpurakh! Kindly bless this heart of mine with Your devotion and love,

ਲਜ਼ਤੇ ਅਜ਼ ਸ਼ੌਕਿ ਖ਼ਾਸੋ ਜ਼ੌਕ ਦਿਹ ।੪੬੧।
lazate az shauak khaaso zauak dih |461|

And, also bestow upon me the savor of the euphoria of Your love. (461)

ਤਾ ਬ-ਯਾਦਤ ਬਿਗੁਜ਼ਰਦ ਰੂਜ਼ੋ ਸ਼ਬਮ ।
taa ba-yaadat biguzarad roozo shabam |

So that, I can spend my days and nights remembering You,

ਦਿਹ ਰਹਾਈ ਬੰਦਾ ਰਾ ਅਜ਼ ਬੰਦਿ ਗ਼ਮ ।੪੬੨।
dih rahaaee bandaa raa az band gam |462|

And, You bless me with redemption from the shackles of worries and griefs of this world. (462)

ਦੌਲਤੇ ਆਂ ਦਿਹ ਕਿ ਬਾਸ਼ਦ ਪਾਇਦਾਰ ।
daualate aan dih ki baashad paaeidaar |

Kindly bless me with such a treasure that should be permanent and everlasting,

ਸੁਹਬਤੇ ਆਂ ਦਿਹ ਕਿ ਬਾਸ਼ਦ ਗ਼ਮਗ਼ੁਸਾਰ ।੪੬੩।
suhabate aan dih ki baashad gamagusaar |463|

Also bless me with the company (of such persons) that can dispel all my worries and griefs. (463)

ਨੀਅਤੇ ਆਂ ਦਿਹ ਕਿ ਬਾਸ਼ਦ ਹੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ।
neeate aan dih ki baashad hak guzaar |

Kindly bless me with such intentions and purposes that should worship the Truth,

ਹਿੰਮਤੇ ਆਂ ਦਿਹ ਕਿ ਬਾਸ਼ਦ ਜਾਂ ਨਿਸਾਰ ।੪੬੪।
hinmate aan dih ki baashad jaan nisaar |464|

Kindly bless me with such a courage and fortitude that I should be prepared to sacrifice my life to venture to go on the road to God. (464)

ਹਰ ਚਿਹ ਦਾਰਦ ਦਰ ਰਹਿਤ ਕੁਰਬਾਂ ਕੁਨਦ ।
har chih daarad dar rahit kurabaan kunad |

Whatever there is, he should be prepared to sacrifice on Your account,

ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਂ ਰਹਿ ਸੁਬਹਾਂ ਕੁਨਦ ।੪੬੫।
jaano dil kurabaan reh subahaan kunad |465|

Should also be prepared to sacrifice both the life and the soul on the path of Akaalpurakh. (465)

ਦੀਦਾ-ਅਮ ਰਾ ਲੱਜ਼ਤਿ ਦੀਦਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ ।
deedaa-am raa lazat deedaar bakhash |

Bless my eyes with the sweet taste of Your glimpse,

ਸੀਨਾ-ਅਮ ਰਾ ਮਖ਼ਜ਼ਨਿ ਅਸਰਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ ।੪੬੬।
seenaa-am raa makhazan asaraar bakhash |466|

And, bless my heart with the treasures of Your mysteries and secrets. (466)

ਈਂ ਦਿਲਿ ਬਿਰਯਾਨਿ ਮਾ ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿਹ ।
een dil birayaan maa raa shauak dih |

Kindly bless our charred hearts with the fervor (of Your love)

ਦਰ ਗ਼ੁਲਏਮ ਬੰਦਗੀ ਰਾ ਤੌਕ ਦਿਹ ।੪੬੭।
dar gulem bandagee raa tauak dih |467|

And, bless us with a strap (dog-collar) of meditation in our necks. (467)

ਹਿਜਰਿ ਮਾ ਰਾ ਆਰਜ਼ੂਇ ਵਸਲ ਬਖ਼ਸ਼ ।
hijar maa raa aarazooe vasal bakhash |

Please bless our "separation (from you)" with a strong yearning to meet with You,

ਈਂ ਖ਼ਿਜ਼ਾਨਿ ਜਿਸਮਿ ਮਾ ਰਾ ਫ਼ਜਲ ਬਖ਼ਸ਼ ।੪੬੮।
een khizaan jisam maa raa fajal bakhash |468|

And, bestow Your beneficence on the autumn-like-state of our bodies. (468)

ਹਰ ਸਰਿ ਮੂਏਮ ਜ਼ੁਬਾਂ ਕੁਨ ਅਜ਼ ਕਰਮ ।
har sar mooem zubaan kun az karam |

Kindly transform, with your Benefaction, each hair on my body into a tongue,

ਤਾ ਬਗੋਏਮ ਵਸਫ਼ਿ ਹੱਕ ਰਾ ਦਮ ਬਦਮ ।੪੬੯।
taa bagoem vasaf hak raa dam badam |469|

So that I could keep uttering and singing Your kudos in my every breath after breath. (469)

ਵਸਫ਼ਿ ਹੱਕ ਬੀਰੰ ਬਵਦ ਅਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ।
vasaf hak beeran bavad az gufatagoo |

The eclat and glories of Akaalpurakh are beyond any words or conversation,

ਈਂ ਹਦੀਸਿ ਸ਼ਾਹ ਬਾਸ਼ਦ ਕੂ ਬ ਕੈ ।੪੭੦।
een hadees shaah baashad koo b kai |470|

This discourse and tale of the true King can be heard in every street after street. (470)

ਮਾਅਨੀਇ ਈਂ ਕੂ ਬ-ਕੂ ਦਾਨੀ ਕਿ ਚੀਸਤ ।
maanee een koo ba-koo daanee ki cheesat |

Do you know as to what is the essence of this street?

ਹਮਦ ਗੋ ਦੀਗਰ ਮਗੋ ਈਨਸਤ ਜ਼ੀਸਤ ।੪੭੧।
hamad go deegar mago eenasat zeesat |471|

You should utter only His approbations and nothing else. This is life. (471)

ਜ਼ੀਸਤਨ ਦਰ ਬੰਦਗੀ ਊਲਾ ਬਵਦ ।
zeesatan dar bandagee aoolaa bavad |

It is superb to live with His constant meditation,

ਗਰ ਚਿਹ ਸਰ ਤਾ ਪਾ ਹਮਾ ਮੂਲਾ ਬਵਦ ।੪੭੨।
gar chih sar taa paa hamaa moolaa bavad |472|

Even though we may be the masters of the body from head to toes. (472)

ਗਰ ਦਿਹਦ ਤੌਫ਼ੀਕ ਫ਼ਜਲਿ ਜ਼ੁਲਜਲਾਲ ।
gar dihad tauafeek fajal zulajalaal |

If the all Truth Akaalpurakh blesses someone with courage and capability,

ਬੰਦਾ ਰਾ ਅਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਬਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ।੪੭੩।
bandaa raa az bandagee baashad kamaal |473|

Then that person can earn laurels because of meditation. (473)

ਬੰਦਗੀ ਬਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲਿ ਬੰਦਗੀ ।
bandagee baashad kamaal bandagee |

Meditation is the marvel and cornerstone of being a human being,

ਬੰਦਗੀ ਬਾਸ਼ਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ।੪੭੪।
bandagee baashad nishaan zindagee |474|

And, meditation is the real sign of being alive. (474)

ਜ਼ਿੰਦਗੀਇ ਬੰਦਾ ਰਾ ਈਂ ਬੰਦਗੀਸਤ ।
zindagee bandaa raa een bandageesat |

The (purpose of) life of a human being is indeed the meditation of Akaalpurakh,

ਬੰਦਗੀਇ ਹੱਕ ਕਿ ਐਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਸਤ ।੪੭੫।
bandagee hak ki aain zindageesat |475|

The remembrance of Waaheguru is the real (purpose of) life. (475)

ਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀ-ਬਾਇਦਤ ।
gar nishaan zindagee mee-baaeidat |

If you are looking for some signs and symbols of life for yourself,

ਬੰਦਗੀਇ ਹੱਕ ਤੁਰਾ ਮੀ-ਸ਼ਾਇਦਤ ।੪੭੬।
bandagee hak turaa mee-shaaeidat |476|

Then, it is absolutely appropriate for you to keep on meditating(on the Naam of Akaalpurakh). (476)

ਤਾ ਤਵਾਨੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌ ਸਾਹਿਬ ਮਬਾਸ਼ ।
taa tavaanee bandaa shau saahib mabaash |

As far as possible, you should become an humble person like a servant, and not an arrogant master,

ਬੰਦਾ ਰਾ ਜੁਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਨਬਵਦ ਤਲਾਸ਼ ।੪੭੭।
bandaa raa juz bandagee nabavad talaash |477|

A person should not be looking for anything in this world except meditation of the Almighty. (477)

ਈਂ ਵਜੂਦਿ ਖ਼ਾਕ ਪਾਕ ਅਜ਼ ਬੰਦਗੀਸਤ ।
een vajood khaak paak az bandageesat |

This body of dust becomes sacred only due to the remembrance of the Provident,

ਗੁਫ਼ਤਗੂਹਾਇ ਦਿਗਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਸਤ ।੪੭੮।
gufatagoohaae digar sharamindageesat |478|

To get involved in any conversation other than the meditation will be nothing but an utter shame. (478)

ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਜ਼ਾਂ ਕਿ ਊ ਬਾਸ਼ਦ ਕਬੂਲ ।
bandagee kun zaan ki aoo baashad kabool |

You should meditate so that you become acceptable in His court,

ਬਿਗੁਜ਼ਰ ਅਜ਼ ਖ਼ੁਦ-ਬੀਨੀ ਓ ਤਰਜ਼ਿ ਜ਼ਹੂਲ ।੪੭੯।
biguzar az khuda-beenee o taraz zahool |479|

And, give up the pattern of self ego and the way of life of that of an apostate. (479)

ਦਰ ਦਿਲਿ ਸਾਹਿਬਿ-ਦਿਲਾਂ ਆਇਦ ਪਸੰਦ ।
dar dil saahibi-dilaan aaeid pasand |

The meditation is extremely pleasing to the heart of the Master of all hearts,

ਰੁਤਬਾ-ਅਤ ਗਰਦਦ ਅਜ਼ਾਂ ਹਰਦਮ ਬੁਲੰਦ ।੪੮੦।
rutabaa-at garadad azaan haradam buland |480|

Your status in this world remains high at all times only because of meditation. (480)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਕਿ ਊ ਅਰਸ਼ਾਦ ਕਰਦ ।
murashad kaamil ki aoo arashaad karad |

The perfect and true Guru said like this,

ਈਂ ਦਿਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਆਬਾਦ ਕਰਦ ।੪੮੧।
een dilat az yaad hak aabaad karad |481|

"He has inhabited you desolate heart with the remembrance of Waaheguru." (481)

ਈਂ ਹਮਾ ਅਰਸ਼ਾਦ ਦਰ ਦਿਲ ਨਕਸ਼-ਬੰਦ ।
een hamaa arashaad dar dil nakasha-band |

You should etch this command of the perfectly true Guru in your heart,

ਤਾ ਸ਼ਵੀ ਦਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ।੪੮੨।
taa shavee dar har do aalam sar buland |482|

So that you can have your head high in both the worlds. (482)

ਈਂ ਵਜੂਦਿ ਮਿਸ ਤੁਰਾ ਸਾਜ਼ਦ ਤਿਲਾ ।
een vajood mis turaa saazad tilaa |

This command of the perfect and true Guru transforms your body of copper into that of gold,

ਈਂ ਤਿਲਾ ਮਾਅਲੂਮ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਖ਼ੁਦਾ ।੪੮੩।
een tilaa maaloom az yaad khudaa |483|

And, this gold is realized only through the memory of Akaalpurakh. (483)

ਆਂ ਤਿਲਾ ਫ਼ਾਨੀ ਵਾ ਸਦ ਮੌਜ਼ਿ ਬਲਾ ।
aan tilaa faanee vaa sad mauaz balaa |

This materialistic gold is destructible and is the root cause and whirlpool of numerous problems and conflicts,

ਈਂ ਤਿਲਾ ਬਾਕੀ ਚੂ ਜ਼ਾਤਿ ਕਿਬਰੀਆ ।੪੮੪।
een tilaa baakee choo zaat kibareea |484|

The gold of meditation, however, like the Entity of Omnipresent and True Waaheguru is permanent. (484)

ਦੌਲਤ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਕਿ ਪਾਇ ਮੁਕਬਲਾਂ ।
daualat andar khaak paae mukabalaan |

The (true) wealth is in the dust of the feet of the noble and accepted souls,

ਦੌਲਤੇ ਕਾਂ ਰਾ ਨਮੀ ਆਯਦ ਜ਼ਿਆਂ ।੪੮੫।
daualate kaan raa namee aayad ziaan |485|

It is such a true wealth that it is above and beyond any damage or loss. (485)

ਆਕਬਤ ਦੀਦੀ ਖ਼ਿਜ਼ਾਂ ਆਵੁਰਦ ਬਹਾਰ ।
aakabat deedee khizaan aavurad bahaar |

You must have noticed that every spring brings in the autumn,

ਵਰਨਾ ਦਰ ਦੁਨਿਆ ਹਮਾ ਫ਼ਸਲਿ ਬਹਾਰ ।੪੮੬।
varanaa dar duniaa hamaa fasal bahaar |486|

Although the spring keeps coming into this world again and again. (486)

ਈਂ ਬਹਾਰਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬਾਸ਼ਦ ਤਾ ਅਬਦ ।
een bahaar taazaa baashad taa abad |

However, this meditational form of spring remains fresh and new till the doomsday,

ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਦੂਰ ਦਾਰ ਅਜ਼ ਂਚਸ਼ਮਿ ਬਦ ।੪੮੭।
yaa ilaahee door daar az nchasham bad |487|

O Akaalpurakh! Kindly keep the influence of the evil eye far away from this spring . (487)

ਹਰ ਕਿ ਖ਼ਾਕਿ ਪਾਇ ਸ਼ਾਂ ਰਾ ਸੁਰਮਾ ਯਾਫ਼ਤ ।
har ki khaak paae shaan raa suramaa yaafat |

Anyone who happens to obtain the collyrium of the dust of the feet of the holy persons,

ਬਰ ਰੁਖ਼ਸ਼ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂਰਿ ਮਿਹਰ ਤਾਫ਼ਤ ।੪੮੮।
bar rukhash tahikeek noor mihar taafat |488|

Rest assured that his face will shine like the brilliance and radiance of the divine sun. (488)

ਆਰਿਫ਼ਿ ਅੱਲਾਹ ਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਬਵਦ ।
aarif alaah dar duneean bavad |

Even though spiritually enlightened person lives in this world,

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਤਾਲਿਬਿ ਮੌਲਾ ਬਵਦ ।੪੮੯।
dar hakeekat taalib maualaa bavad |489|

He, in fact, is always a seeker-devotee of the Waaheguru. (489)

ਜ਼ਿਕਰਿ ਮੌਲਾ ਦਮ ਬ-ਦਮ ਦਰ ਜਾਨਿ ਊ ।
zikar maualaa dam ba-dam dar jaan aoo |

He meditates and describes His virtues every breath of his life,

ਆਇਤਿ ਨਾਮਿ ਖ਼ੁਦਾ ਦਰ ਸ਼ਾਨਿ ਊ ।੪੯੦।
aaeit naam khudaa dar shaan aoo |490|

And, he recites verses of His Naam every moment in His honor. (490)

ਹਰ ਨਫ਼ਸ ਦਾਰੰਦ ਦਿਲ ਰਾ ਸੂਇ ਹੱਕ ।
har nafas daarand dil raa sooe hak |

They keep directing their hearts and concentrating towards thoughts about Him,

ਸ਼ੁਦ ਮੁਅੱਤਰ ਮਗ਼ਜ਼ਿ ਸ਼ਾਂ ਅਜ਼ ਬੂਇ ਹੱਕ ।੪੯੧।
shud muatar magaz shaan az booe hak |491|

They make their intellect fragrant with the aroma of the memory of Akaalpurakhb in every breath. (491)

ਹਰ ਦਮੇ ਕੂ ਬਾ ਖ਼ੁਦਾ ਵਾਸਿਲ ਬਵਦ ।
har dame koo baa khudaa vaasil bavad |

He always concentrates and is united with the Almighty at all times,

ਹਾਸਿਲਿ ਈਂ ਉਮਰ ਰਾ ਹਾਸਿਲ ਬਵਦ ।੪੯੨।
haasil een umar raa haasil bavad |492|

And, he has been able to achieve the real fruits of this life. (492)

ਹਾਸਿਲਿ ਈਂ ਉਮਰ ਪੇਸ਼ਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਸਤ ।
haasil een umar pesh murashid asat |

The real fruits of this life lies with the Guru,

ਨਾਮਿ ਹੱਕ ਚੂੰ ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਨਸ਼ ਵਾਰਿਦ ਅਸਤ ।੪੯੩।
naam hak choon bar zubaanash vaarid asat |493|

And, silent repetition and meditation of His Naam is always on his tongue and the lips. (493)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਬਵਦ ਦੀਦਾਰਿ ਹੱਕ ।
murashad kaamil bavad deedaar hak |

The true Guru is the apparent glimpse of Akaalpurakh,

ਕਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨਿਸ਼ ਬਿਸ਼ਨਵੀ ਅਸਰਾਰਿ ਹੱਕ ।੪੯੪।
kaz zubaanish bishanavee asaraar hak |494|

Therefore, you should listen to His mysteries from his tongue. (494)

ਸੂਰਤਿ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਕਾਮਿਲ ਬਵਦ ।
soorat hak murashad kaamil bavad |

A true Guru is indeed a perfect personification of the image of God,

ਨਕਸ਼ਿ ਊ ਦਾਇਮ ਦਰੂਨਿ ਦਿਲ ਬਵਦ ।੪੯੫।
nakash aoo daaeim daroon dil bavad |495|

And, the image of Akaalpurakh always abides in his heart. (495)

ਨਕਸ਼ਿ ਊ ਦਰ ਦਿਲਿ ਕਸ ਜਾ ਕੁਨਦ ।
nakash aoo dar dil kas jaa kunad |

When His image resides permanently in someone's heart,

ਹਰਫ਼ਿ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦਿਲਸ਼ ਮਾਵਾ ਕੁਨਦ ।੪੯੬।
haraf hak andar dilash maavaa kunad |496|

Then, just one word of Akaalpurakh settles down in the depths of his heart. (496)

ਖ਼ਾਸਤਮ ਤਰਤੀਬਿ ਈਂ ਦੁੱਰ ਦਾਨਾ ਰਾ ।
khaasatam tarateeb een dur daanaa raa |

I have threaded these grains of pearls into a necklace,

ਕਿ ਆਸ਼ਨਾ ਸਾਜ਼ਦ ਦਿਲਿ ਬੇਗਾਨਾ ਰਾ ।੪੯੭।
ki aashanaa saazad dil begaanaa raa |497|

So that this arrangement may make the ignorant hearts aware of the secrets of Waaheguru. (497)

ਆਬਿ ਹੈਵਾਂ ਪੁਰ ਸ਼ੁਦਾ ਚੂ ਜਾਮਿ ਊ ।
aab haivaan pur shudaa choo jaam aoo |

(This compilation) Like a cup is filled to the brim with the divine elixir,

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਾਂ ਨਾਮਿ ਊ ।੪੯੮।
zindagee naamaa shudaa zaan naam aoo |498|

That is why, it has been given the name 'Zindagee Naamaa'. (498)

ਕਜ਼ ਤਕੱਲੁਮ ਬੂਇ ਇਰਫ਼ਾਂ ਆਇਦਸ਼ ।
kaz takalum booe irafaan aaeidash |

From his speeches emerges the fragrance of divine knowledge,

ਵਜ਼ ਦਿਲਿ ਆਲਮ ਗਿਰਾਹ ਬਿਕੁਸ਼ਾਇਦਸ਼ ।੪੯੯।
vaz dil aalam giraah bikushaaeidash |499|

With it, the knot (mysteries and suspicions) of the heart of the world is untangled. (499)

ਹਰ ਕਿ ਖ਼ਾਨਦ ਅਜ਼ ਰਹਿ ਲੁਤਫ਼ੋ ਕਰਮ ।
har ki khaanad az reh lutafo karam |

Whosoever recites this with the grace and compassion of Waaheguru,

ਗਰਦਦਸ਼ ਦਰ ਰਾਹਿ ਇਰਫ਼ਾਂ ਮੁਹਤਰਿਮ ।੫੦੦।
garadadash dar raeh irafaan muhatarim |500|

He receives laurels among the enlightened persons. (500)

ਹਸਤ ਜ਼ਿਕਰਿ ਆਰਿਫ਼ਾਨਿ ਪਾਕ ਰਾ ।
hasat zikar aarifaan paak raa |

This volume contains description and delineation of sacred and divine men;

ਆਂ ਕਿ ਊ ਰੌਸ਼ਨ ਕੁਨਦ ਇਦਰਾਕ ਰਾ ।੫੦੧।
aan ki aoo rauashan kunad idaraak raa |501|

This description lightens up the intelligence and the wisdom. (501)

ਨੀਸਤ ਦਰ ਵੈ ਮੁੰਦਰਜ ਐ ਬਾ-ਖ਼ਬਰ ।
neesat dar vai mundaraj aai baa-khabar |

O informed person! In this volume,

ਗ਼ੈਰ ਹਰਫ਼ਿ ਬੰਦਗੀ ਹਰਫ਼ਿ ਦਿਗਰ ।੫੦੨।
gair haraf bandagee haraf digar |502|

there is no other word or expression except the words or expressions of remembrance and meditation of Akaalpuralkh. (502)

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਸਰਮਾਯਾ-ਇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਲੀਸਤ ।
yaad hak saramaayaa-e rauashan dileesat |

Remembrance of Waaheguru is the treasure of the enlightened minds,

ਗ਼ੈਰ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਹਮਾ ਬੇ-ਹਾਸਲੀਅਤ ।੫੦੩।
gair yaad hak hamaa be-haasaleeat |503|

Everything else other than the meditation of Waaheguru is (absolutely) useless. (503)

ਹਰਫ਼ਿ ਦੀਗਰ ਨੀਸਤ ਗ਼ੈਰ ਅਜ਼ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ।
haraf deegar neesat gair az yaad hak |

Do not read or even look at any word or expression except the ones about meditation of the Omnipotent,

ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਹਾਂ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ਹਾਂ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ।੫੦੪।
yaad hak haan yaad hak haan yaad hak |504|

Remembrance of God, yes remembrance of God, and only remembrance of God. (504)

ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਹਰ ਦਿਲਿ ਪਜ਼ਮੁਰਦਾ ਰਾ ।
yaa ilaahee har dil pazamuradaa raa |

O Akaalpurakh! Kindly make every withered and disheartened mind green and confident again,

ਸਬਜ਼ ਕੁਨ ਹਰ ਖ਼ਾਤਿਰਿ ਅਫ਼ਸੁਰਦਾ ਰਾ ।੫੦੫।
sabaz kun har khaatir afasuradaa raa |505|

And, refresh and rejuvenate every wilted and languishing mind. (505)

ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਯਾਵਰੀ ਕੁਨ ਬੰਦਾ ਰਾ ।
yaa ilaahee yaavaree kun bandaa raa |

O Waaheguru! Kindly help this person, yours truly,

ਸੁਰਖ਼ੁਰੂ ਕੁਨ ਹਰ ਦਿਲਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰਾ ।੫੦੬।
surakhuroo kun har dil sharamindaa raa |506|

And, make every ashamed and timid person successful and triumphant. (506)

ਦਰ ਦਿਲਿ ਗੋਯਾ ਹਵਾਇ ਸ਼ੌਕ ਬਖ਼ਸ਼ ।
dar dil goyaa havaae shauak bakhash |

O Akaalpurakh! (Kindly) bless the heart of Goyaa with the yearning of love (for You),

ਬਰ ਜ਼ੁਬਾਨਸ਼ ਜ਼ੱਰਾ-ਇ ਅਜ਼ ਜ਼ੌਕ ਬਖ਼ਸ਼ ।੫੦੭।
bar zubaanash zaraa-e az zauak bakhash |507|

And, bestow upon the tongue of Goyaa just one particle of the fondness for Your love. (507)

ਤਾਂ ਨ ਬਾਸ਼ਦ ਵਿਰਦਿ ਆਂ ਜੁਜ਼ ਯਾਦਿ ਹੱਕ ।
taan na baashad virad aan juz yaad hak |

So that he would not meditate or remember anyone other than the Lord,

ਤਾਂ ਨ ਖ਼ਾਨਦ ਗ਼ੈਰ ਹੱਕ ਦੀਗਰ ਸਬੱਕ ।੫੦੮।
taan na khaanad gair hak deegar sabak |508|

And, so that he would not learn or recite any other lesson except that of the love and devotion for Waaheguru. (508)

ਤਾ ਨ ਗੀਰਦ ਗ਼ੈਰ ਨਾਮਿ ਜ਼ਿਕਰਿ ਹੱਕ ।
taa na geerad gair naam zikar hak |

So that he would not speak any other word except the meditation and remembrance of Akaalpurakh,

ਤਾ ਨ ਗੋਇਦ ਹਰਫ਼ਿ ਗ਼ੈਰ ਅਜ਼ ਫ਼ਿਕਰਿ ਹੱਕ ।੫੦੯।
taa na goeid haraf gair az fikar hak |509|

So that he would not recite or read any other word or expression except that the one(s) on the concentration of spiritual thought. (509)

ਦੀਦਾ ਅਜ਼ ਦੀਦਾਰਿ-ਹੱਕ ਪੁਰ-ਨੂਰ ਕੁਨ ।
deedaa az deedaari-hak pura-noor kun |

(O Akaalpurakh!) Kindly make my eyes refulgent with glow by blessing me with a glimpse of the Almighty,

ਗ਼ੈਰ ਹੱਕ ਅਜ਼ ਖ਼ਾਤਰਿ ਦਿਲਿ ਦੂਰ ਕੁਨ ।੫੧੦।
gair hak az khaatar dil door kun |510|

Kindly remove everything from my heart except the entity of God. (510)


Flag Counter