Ganj Nama Bhai Nand Lal Ji

Page - 1


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ।
vaahiguroo jeeo haazar naazar hai |

Waaheguru is Omnipresent

ਦਿਲੋ ਜਾਨਮ ਬ-ਹਰ ਸਬਾਹੋ ਮਸਾ ।
dilo jaanam ba-har sabaaho masaa |

Every morning and evening, my heart and soul,

ਸਰੋ ਫ਼ਰਕਮ ਜ਼ਿ ਰੂਇ ਸਿਦਕੋ ਸਫ਼ਾ ।੧।
saro farakam zi rooe sidako safaa |1|

My head and forehead with faith and clarity (1)

ਬਾਦ ਬਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਰੀਕਿ ਨਿਸਾਰ ।
baad bar murashad tareek nisaar |

Shall sacrifice for my Guru,

ਅਜ਼ ਸਰਿ ਇਜਜ਼ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰ ।੨।
az sar ijaz sad hazaaraan baar |2|

And sacrifice with humility by bowing my head millions of times. (2)

ਕਿ ਜ਼ਿ ਇਨਸਾਂ ਮਲਿਕ ਨਮੂਦਸਤ ਊ ।
ki zi inasaan malik namoodasat aoo |

Because, he created angels out of ordinary human beings,

ਇਜ਼ਤਿ ਖ਼ਾਕੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ੂਦਸਤ ਊ ।੩।
eizat khaakeean fazoodasat aoo |3|

And, he elevated the status and honor of the earthly beings. (3)

ਖ਼ਾਸਗਾਂ ਜੁਮਲਾ ਖ਼ਾਕਿ ਪਾਇ ਊ ।
khaasagaan jumalaa khaak paae aoo |

All those honored by Him are, in fact, the dust of His feet,

ਹਮਾ ਮਲਕੂਤੀਆਂ ਫ਼ਿਦਾਇ ਊ ।੪।
hamaa malakooteean fidaae aoo |4|

And, all gods and goddesses are willing to sacrifice themselves for Him. (4)

ਗਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਹਰੋ ਮਾਹ ।
gar firozad hazaar miharo maah |

Even though, thousands of moons and suns might be shinig,

ਆਲਮੇ ਦਾਂ ਜੁਜ਼ ਊ ਤਮਾਮ ਸਿਆਹ ।੫।
aalame daan juz aoo tamaam siaah |5|

Still the whole world will be in pitch darkness without Him. (5)

ਮੁਰਸ਼ਦਿ ਪਾਕ ਨੂਰਿ ਹੱਕ ਆਮਦ ।
murashad paak noor hak aamad |

Holy and chaste Guru is the image of Akaalpurakh Himself,

ਜ਼ਾਂ ਸਬੱਬ ਦਰ ਦਿਲਮ ਸਬਕ ਆਮਦ ।੬।
zaan sabab dar dilam sabak aamad |6|

That is the reason that I have settled Him inside my heart. (6)

ਆਂ ਕਸਾਨੇ ਕਿ ਜ਼ੋ ਨ ਯਾਦ ਆਰੰਦ ।
aan kasaane ki zo na yaad aarand |

Those persons who do not contemplate Him,

ਸਮਰਾ-ਏ ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਬਬਾਦ ਆਰੰਦ ।੭।
samaraa-e jaano dil babaad aarand |7|

Take it that they have wasted the fruit of their heart and soul for nothing. (7)

ਮਜ਼ਰਾ-ਇ ਪੁਰ ਸਮਰ ਬ-ਅਰਜ਼ਾਨੀ ।
mazaraa-e pur samar ba-arazaanee |

This field loaded with cheap fruits,

ਚੂੰ ਮ-ਬੀਨਦ ਜ਼ਿ ਦੂਰ ਸੇਰਾਨੀ ।੮।
choon ma-beenad zi door seraanee |8|

When he looks at them to his heart's content, (8)

ਇੰਬਸਾਤ ਆਇਦਸ਼ ਅਜ਼ਾਂ ਦੀਦਨ ।
einbasaat aaeidash azaan deedan |

Then he gets a special kind of pleasure to look at them,

ਬਰ ਸ਼ਤਾਬਦ ਜ਼ਿ ਬਹਿਰਿ ਬਰਚੀਦਨ ।੯।
bar shataabad zi bahir baracheedan |9|

And, he runs towards them to pluck them. (9)

ਲੇਕ ਹਾਸਿਲ ਨਿਆਰਦ ਅਜ਼ ਵੈ ਬਾਰ ।
lek haasil niaarad az vai baar |

However, he does not get any results from his fields,

ਬਾਜ਼ ਗਰਦਦ ਗੁਰਜਨਾ ਖ਼ੁਆਰੋ ਨਜ਼ਾਰ ।੧੦।
baaz garadad gurajanaa khuaaro nazaar |10|

And, returns disappointed hungry, thirsty and debilitated. (10)

ਗ਼ੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾ ਬ-ਦਾਂ ਮਾਨਦ ।
gair satigur hamaa ba-daan maanad |

Without Satguru, you should consider everything to be like as if

ਕਾਂ ਚੁਨਾਂ ਜ਼ਰਇ ਬਾਰ-ਵਰ ਦਾਨਦ ।੧੧।
kaan chunaan zare baara-var daanad |11|

The field is ripe and grown but full of weeds and thorns. (11)

ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ।
pahilee paatashaahee |

Pehlee Paatshaahee (Sri Guru Nanak Dev Ji). The first Sikh Guru, Guru Nanak Dev Ji, was the one who glistened the true and all-powerful refulgence of the Almighty and to highlight the significance of knowledge of complete faith in Him. He was the one who elevated the flag of eternal spirituality and eliminated the darkness of ignorance of divine enlightenment and who took upon his own shoulders the responsibility of propagating the message of Akaalpurakh. Beginning from the earliest time to the present world, everyone considers himself to be the dust at his door; The highest-ranked, the Lord, Himself sings his praises; and his disciple-student is the divine lineage of Waaheguru Himself. Every fourth and sixth angel is unable to describe Guru's eclat in their expressions; and his radiance filled flag is flying over both the worlds. Examples of his command are the brilliant rays emanating from the Provident and when compared to him, millions of suns and moons get drowned in the oceans of darkness. His words, messages and orders are the supreme for the people of the world and his recommendations rank absolutely first in both the worlds. His true titles are the guide for both the worlds; and his true disposition is the compassion for the sinful. The gods in the court of Waaheguru consider it a privilege to kiss the dust of his lotus feet and the angles of the higher court are slaves and servitors of this mentor. Both the N's in his name depict nurturer, nourisher ans neighborly (boons, support and benefactions); the middle A represents the Akaalpurakh, and the last K represents the Ultimate great prophet. His mendicancy raises the bar of detachment from the worldly distractions to the highest level and his generosity and benevolence prevails all over both the worlds.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਤ ।
vaahiguroo jeeo sat |

Waaheguru is the Truth,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ।
vaahiguroo jeeo haazar naazar hai |

Waaheguru is Omnipresent

ਨਾਮਿ ਊ ਸ਼ਾਹਿ ਨਾਨਕ ਹੱਕ ਕੇਸ਼ ।
naam aoo shaeh naanak hak kesh |

His name is Nanak, the emperor and his religion is the truth,

ਕਿ ਨਿਆਇਦ ਚੁਨੂੰ ਦਿਗਰ ਦਰਵੇਸ਼ ।੧੩।
ki niaaeid chunoo digar daravesh |13|

And that, there has not been another prophet like him who emanated in this world. (13)

ਫ਼ੁਕਰੇ ਊ ਫ਼ਕਰ ਰਾ ਸਰ-ਫ਼ਰਾਜ਼ੀ ।
fukare aoo fakar raa sara-faraazee |

His mendicancy (by precept and practice) lifts the head of saintly living to lofty heights,

ਪੇਸ਼ਿ ਊ ਕਾਰਿ ਜੁਮਲਾ ਜਾਨਬਾਜ਼ੀ ।੧੪।
pesh aoo kaar jumalaa jaanabaazee |14|

And, in his view, everyone should be prepared to venture his life for the principles of truth and noble deeds. (14)

ਤਾਲਿਬੇ ਖ਼ਾਕਿ ਊ ਚਿਹ ਖ਼ਾਸੋ ਚਿਹ ਆਮ ।
taalibe khaak aoo chih khaaso chih aam |

Whether special person of high status or ordinary people, whether angels or

ਚਿਹ ਮਲਾਇਕ ਚਿਹ ਹਾਜ਼ਿਰਾਨਿ ਤਮਾਮ ।੧੫।
chih malaaeik chih haaziraan tamaam |15|

Whether onlookers of the heavenly court, all of them are desirous-petitioners of the dust of his lotus feet. (15)

ਹੱਕ ਚੂ ਖ਼ੁੱਦ ਵਾਸਿਫ਼ਸ਼ ਚਿਗੋਇਮ ਮਨ ।
hak choo khud vaasifash chigoeim man |

When God Himself is showering praises on him, what can I add to that?

ਦਰ ਰਹਿ ਵਸਫ਼ਿ ਊ ਚਿ ਪੇਇਮ ਮਨ ।੧੬।
dar reh vasaf aoo chi peeim man |16|

In fact, how should I travel on the path of approbations? (16)

ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰੀਦਸ਼ ਅਜ਼ ਮਲਕੂਤ ।
sad hazaaraan mureedash az malakoot |

Millions from the world of souls, the angels, are his devotees,

ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰੀਦਸ਼ ਅਜ਼ ਨਾਸੂਤ ।੧੭।
sad hazaaraan mureedash az naasoot |17|

And, millions of people from this world are also his disciples. (17)

ਹਮਾ ਜਬਰੂਤੀਆਂ ਫ਼ਿਦਾਇ ਊ ।
hamaa jabarooteean fidaae aoo |

Gods of the metaphysical world are all willing to sacrifice themselves for him,

ਹਮਾ ਲਾਹੂਤੀਆਂ ਬਪਾਇ ਊ ।੧੮।
hamaa laahooteean bapaae aoo |18|

And, even all the angels of the spiritual world are also prepared to follow suit. (18)

ਹਮਾ ਨਾਸੂਤੀਆਂ ਮਲਾਇਕਿ ਊ ।
hamaa naasooteean malaaeik aoo |

People of this world are all his creations as angels,

ਜਲਵਾ-ਅਸ਼ ਦਾਂ ਤਹਿਤੋ ਫ਼ੌਕਿ ਨਿਕੂ ।੧੯।
jalavaa-ash daan tahito fauak nikoo |19|

And, his glimpse is clearly manifested on the lips of everyone. (19)

ਜਾ-ਨਸ਼ੀਨਾਨਿ ਊ ਅਜ਼ ਊ ਲਾਇਕ ।
jaa-nasheenaan aoo az aoo laaeik |

All his associates enjoying his company become knowledgeable (of spiritualism)

ਜ਼ਿਕਰਿ ਤੰਸੀਫ਼ਿ ਜ਼ਾਤ ਰਾ ਲਾਇਕ ।੨੦।
zikar tanseef zaat raa laaeik |20|

And, they begin to describe the glories of Waaheguru in their speeches. (20)

ਅਬਦ ਆਬਾਦ ਕਦਰੋ ਜਾਹੋ ਨਿਸ਼ਾਂ ।
abad aabaad kadaro jaaho nishaan |

Their honor and esteem, status and rank and name and imprints stay in this world forever;

ਬਰ ਅਫ਼ਰਾਜ਼ਦ ਜ਼ਿ ਯਕ ਦਿਗਰ ਸੁਬਹਾਂ ।੨੧।
bar afaraazad zi yak digar subahaan |21|

And, the chaste Creator bestows upon them a higher rank than others. (21)

ਮੁਰਸ਼ਦੁਲ-ਆਲਮੀਂ ਸ਼ੁਦਸ਼ ਚੂ ਖ਼ਿਤਾਬ ।
murashadula-aalameen shudash choo khitaab |

When the prophet of both the world addressed

ਅਜ਼ ਅਨਾਯਾਤਿ ਹਜ਼ਰਤਿ ਵਹਾਬ ।੨੨।
az anaayaat hazarat vahaab |22|

Through his benefaction, the all-powerful Waaheguru, he said (22)

ਗੁਫ਼ਤ ਮਨ ਬੰਦਾ ਓ ਗੁਲਾਮਿ ਤੂ ਅਮ ।
gufat man bandaa o gulaam too am |

Then he said, "I am Your servitor, and I am Your slave,

ਖ਼ਾਕਿ ਅਕਦਾਮਿ ਖ਼ਾਸੋ ਆਮਿ ਤੂ ਅਮ ।੨੩।
khaak akadaam khaaso aam too am |23|

And, I am the dust of the feet of all of Your ordinary and special people." (23)

ਬਾਜ਼ ਚੂੰ ਹਮਚੂਨੀਂ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਮਦ ।
baaz choon hamachooneen khitaab aamad |

Thus when he addressed Him like this (in stark humility)

ਮਤਵਾਤਰ ਚੁਨੀਂ ਜਵਾਬ ਆਮਦ ।੨੪।
matavaatar chuneen javaab aamad |24|

Then he got the same response again and again. (24)

ਕਿ ਮਨਮ ਦਰ ਤੂ ਗ਼ੈਰ ਤੂ ਕਸ ਨੀਸਤ ।
ki manam dar too gair too kas neesat |

"That I, the Akaalpurkh, abide in you and I do not recognize anyone other than you,

ਹਰ ਚਿਹ ਖ਼ਾਹਮ ਕੁਨਮ ਹਮਾ ਅਦਲੀਸਤ ।੨੫।
har chih khaaham kunam hamaa adaleesat |25|

Whatever I, the Waheeguru, desire, I do; and I do only the justice." (25)

ਰਾਹਿ ਜ਼ਿਕਰਮ ਬ ਆਲਮੇ ਬਿਨੁਮਾ ।
raeh zikaram b aalame binumaa |

"You should show the meditation (of my Naam) to the entire world,

ਬ-ਹਮਾ ਸ਼ੋ ਜ਼ਿ ਵਸਫ਼ਿ ਮਨ ਗੋਯਾ ।੨੬।
ba-hamaa sho zi vasaf man goyaa |26|

And, make every one chaste and sacred through My (Akaalpurakh's) kudos." (26)

ਦਰ ਹਮਾ ਜਾ ਪਨਾਹੋ ਯਾਰਿ ਤੂ ਅਮ ।
dar hamaa jaa panaaho yaar too am |

"I am your friend and well wisher at all places and in all situations, and I am your refuge;

ਯਾਵਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਖ਼ਾਸਤਗਾਰਿ ਤੂ ਅਮ ।੨੭।
yaavaree bakhasho khaasatagaar too am |27|

I am there to support you, and I am your avid fan." (27)

ਹਰ ਕਿ ਨਾਮਿ ਤੂ ਬਰਤਰੀਂ ਦਾਨਦ ।
har ki naam too baratareen daanad |

"Anyone who would try to elevate your name and make you famous,

ਅਜ਼ ਦਿਲੋ ਜਾਂ ਬ-ਵਸਫ਼ਿ ਮਨ ਖ਼ਾਨਦ ।੨੮।
az dilo jaan ba-vasaf man khaanad |28|

He would, in fact, be approbating Me with his heart and soul." (28)

ਮਨ ਊ ਰਾ ਜ਼ਾਤਿ ਖ਼ੁਦ ਨੁਮਾਇਮ ਬਾਜ਼ ।
man aoo raa zaat khud numaaeim baaz |

Then, kindly show me Your Limitless Entity,

ਐਹਦਿ ਮਨ ਸਖ਼ਤਗੀਰ ਬਰ ਕੁਨ ਸਾਜ਼ ।੨੯।
aaihad man sakhatageer bar kun saaz |29|

And, thus make my difficult resolves and situations eased up. (29)

ਗਿਰਦਿ ਆਲਮ ਬਰਆ ਵਾ ਹਾਦੀ ਸ਼ੌ ।
girad aalam baraa vaa haadee shau |

"You should come to this world and act like a guide and captain,

ਕਿ ਜਹਾਂ ਗ਼ੈਰਿ ਮਨ ਨਿਯਰਜ਼ਦ ਜੌ ।੩੦।
ki jahaan gair man niyarazad jau |30|

Because this world is not worth even a grain of barley without Me, the Akaalpurakh." (30)

ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਮਨਮ ਚੂ ਰਾਹ-ਨੁਮਾ ।
dar hakeekat manam choo raaha-numaa |

"In reality, when I am your guide and steer,

ਤੂ ਜਹਾਂ ਰਾ ਬਪਾਇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਮਾ ।੩੧।
too jahaan raa bapaae khud paimaa |31|

Then, you should traverse the journey of this world with your own feet." (31)

ਹਰ ਕਿ ਰਾ ਖ਼ਾਹਮ ਵ ਸ਼ਵਮ ਹਾਦੀ ।
har ki raa khaaham v shavam haadee |

"Whomsoever I like and I show him the direction in this world,

ਅਜ਼ ਤੂ ਦਰ ਦਿਲ ਦਰ-ਆਰਮਸ਼ ਸਾਦੀ ।੩੨।
az too dar dil dara-aaramash saadee |32|

Then, for his sake, I bring elation and happiness in his heart." (32)

ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਸਾਜ਼ਮਸ਼ ਜ਼ਿ ਗ਼ਜ਼ਬ ।
vaan ki gumaraah saazamash zi gazab |

"Whomsoever I will misdirect and put him on a wrong track out of My indignation for him,

ਨ-ਰਸਦ ਅਜ਼ ਹਦਾਇਤਿ ਤੂ ਬ-ਰੱਬ ।੩੩।
na-rasad az hadaaeit too ba-rab |33|

He will not be able to reach Me, the Akaalpurakh, in spite of your advice and counsel." (33)

ਸ਼ੁਦਾ ਗੁਮਰਾਹ ਆਲਮੇ ਬੇਮਨ ।
shudaa gumaraah aalame beman |

This world is being misdirected and strayed without me,

ਸਾਹਿਰਾਂ ਗਸ਼ਤਾ ਅੰਦ ਜਾਦੂਇ ਮਨ ।੩੪।
saahiraan gashataa and jaadooe man |34|

My sorcery has become the sorcerer himself. (34)

ਮੁਰਦਗਾਂ ਰਾ ਕੁਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਮੀ ।
muradagaan raa kunand zindaa hamee |

My charms and spells bring the dead back alive,

ਜ਼ਿੰਦਗਾਂ ਰਾ ਬਜਾਂ ਕੁਸ਼ੰਦਾ ਹਮੀ ।੩੫।
zindagaan raa bajaan kushandaa hamee |35|

And, those who are living (in sin) kill them. (35)

ਆਤਿਸ਼ੇ ਰਾ ਕੁਨੰਦ ਆਬ ਵਸ਼ ।
aatishe raa kunand aab vash |

My charms transform the 'fire' into ordinary water,

ਬਰ ਸਰੇ ਆਬ ਜ਼ਨੰਦ ਆਤਿਸ਼ ।੩੬।
bar sare aab zanand aatish |36|

And, with the ordinary water, they extinguish and cool off the fires. (36)

ਹਰ ਚਿਹ ਖ਼ਾਹੰਦ ਮੀ-ਕੁਨੰਦ ਹਮਾਂ ।
har chih khaahand mee-kunand hamaan |

My charms do whatever they like;

ਜੁਮਲਾ ਜਾਦੂ ਫ਼ਨ ਅੰਦ ਬਰ ਸਾਮਾਂ ।੩੭।
jumalaa jaadoo fan and bar saamaan |37|

And, they mystify with their spell all material and non-material things. (37)

ਰਾਹਿ ਸ਼ਾਂ ਰਾ ਨੁਮਾ ਬ-ਸੂਇ ਮਨ ।
raeh shaan raa numaa ba-sooe man |

Please divert their path in my direction,

ਕਿ ਪਜ਼ੀਰੰਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂਇ ਮਨ ।੩੮।
ki pazeerand gufatagooe man |38|

So that they can adopt and acquisition my words and message. (38)

ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿਕਰਮ ਬ-ਜਾਦੁਏ ਨ-ਰਵੰਦ ।
gair zikaram ba-jaadue na-ravand |

They do not go for any spells except My meditation,

ਜੁਜ਼ ਦਰਿ ਮਨ ਬਜਾਨਬੇ ਨ-ਰਵੰਦ ।੩੯।
juz dar man bajaanabe na-ravand |39|

And, they do not move in any direction other than towards My door. (39)

ਕਿ ਜ਼ਿ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਸ਼ਵੰਦ ਰੁਸਤਾ ਹਮੇ ।
ki zi dozakh shavand rusataa hame |

Because they have been spared of the Hades,

ਵਰਨਾ ਉਫ਼ਤੰਦ ਦਸਤ-ਬਸਤਾ ਹਮੇ ।੪੦।
varanaa ufatand dasata-basataa hame |40|

Otherwise, they would fall with their hands tied down. (40)

ਕਾਫ਼ ਤਾ ਕਾਫ਼ ਆਲਮੇ ਜੁਮਲਾ ।
kaaf taa kaaf aalame jumalaa |

This whole world, from one end to the other,

ਦਾਅਵਤ ਆਮੋਜ਼ੋ ਜ਼ਾਲਮੇ ਜੁਮਲਾ ।੪੧।
daavat aamozo zaalame jumalaa |41|

Is relaying the message that this world is cruel and corrupt. (41)

ਰੰਜੋ ਫ਼ਰਹਤ ਜ਼ਿ ਮਨ ਨ ਮੀ-ਦਾਨੰਦ ।
ranjo farahat zi man na mee-daanand |

They do not realize any grief or happiness because of me,

ਹਮਾ ਅਜ਼ ਗ਼ੈਰਿ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੰਦ ।੪੨।
hamaa az gair man pareshaanand |42|

And, without me, they all are confused and perplexed. (42)

ਔਜੁਮਨ ਮੀ-ਕੁਨੰਦ ਵ ਅਜ਼ ਅੰਜਮ ।
aauajuman mee-kunand v az anjam |

They congregate and from the stars

ਬਰ ਸ਼ੁਮਾਰੰਦ ਰੂਜ਼ਿ ਸ਼ਾਦੀ ਓ ਗ਼ਮ ।੪੩।
bar shumaarand rooz shaadee o gam |43|

They count the number of days of sorrow and happiness. (43)

ਬਰ ਨਿਗਾਰੰਦ ਨਹਿਸੋ ਸਾਅਦ ਹਮੇ ।
bar nigaarand nahiso saad hame |

Then they pen down their good and not-so-good fortunes in their horoscopes,

ਬਾਜ਼ ਗੋਇੰਦ ਕਬਲੋ ਬਾਅਦ ਹਮੇ ।੪੪।
baaz goeind kabalo baad hame |44|

And say, sometimes before and other times afterwards, as: (44)

ਨੀਸਤ ਸ਼ਾਂ ਰਾ ਬ-ਜ਼ਿਕਰ ਇਸਤਿਕਲਾਲ ।
neesat shaan raa ba-zikar isatikalaal |

They are not firm and consistent in their meditation chores,

ਕਾਲ ਦਾਨੰਦ ਜੁਮਲਗਾਂ ਬੇ-ਹਾਲ ।੪੫।
kaal daanand jumalagaan be-haal |45|

And, they talk and project themselves like confused and perplexed persons. (45)

ਰੂ ਨੁਮਾ ਜੁਮਲਾ ਰਾ ਸੂਇ ਫ਼ਿਕਰਮ ।
roo numaa jumalaa raa sooe fikaram |

Divert their attention and face towards My meditation

ਕਿ ਨਦਾਰੰਦ ਦੋਸਤ ਜੁਜ਼ ਜ਼ਿਕਰਮ ।੪੬।
ki nadaarand dosat juz zikaram |46|

So that they will not consider anything other than discourses about Me as their friend. (46)

ਤਾ ਹਮਾ ਕਾਰਿ ਸ਼ਾਂ ਨਿਕੋ ਸਾਜ਼ਮ ।
taa hamaa kaar shaan niko saazam |

So that I could set their worldly tasks on the right path,

ਖ਼ਾਤਰਿ ਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿ ਨੂਰ ਬਿਤਰਾਜ਼ਮ ।੪੭।
khaatar shaan zi noor bitaraazam |47|

And, I could improve and refine their inclinations and tendencies with the divine glow. (47)

ਮਨ ਤੁਰਾ ਆਫ਼ਰੀਦਮ ਅਜ਼ ਪਏ ਆਂ ।
man turaa aafareedam az pe aan |

I have created you for this purpose

ਕਿ ਸ਼ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬ-ਜੁਮਲਾ ਜਹਾਂ ।੪੮।
ki shavee rahinumaa ba-jumalaa jahaan |48|

So that you should be the leader to steer the whole world towrads the right path. (48)

ਹੁੱਬਿ ਗ਼ੈਰ ਅਜ਼ ਜ਼ਮੀਰਿ ਸ਼ਾਂ ਬਜ਼ਦਾਇ ।
hub gair az zameer shaan bazadaae |

You should dispel the love for dualism from their hearts and minds,

ਹਮਗਨਾਂ ਰਾ ਤੂ ਰਾਹਿ ਰਾਸਤ ਨੁਮਾਇ ।੪੯।
hamaganaan raa too raeh raasat numaae |49|

And, you should direct them towards the true path. (49)

ਸ਼ਾਹ ਗੁਫ਼ਤਾ ਚਿ ਲਾਇਕ ਆਨਮ ।
shaah gufataa chi laaeik aanam |

The Guru (Nanak) said, "How can I be so capable of this stupendous task

ਕਿ ਦਿਲਿ ਜੁਮਲਾ ਬਾਜ਼ ਗਰਦਾਨਮ ।੫੦।
ki dil jumalaa baaz garadaanam |50|

That I should be able to divert the minds of everyone towards the true path." (50)

ਮਨ ਕੁਜਾ ਵ ਚੁਨੀਂ ਕਮਾਲ ਕੁਜਾ ।
man kujaa v chuneen kamaal kujaa |

The Guru said, "I am no where near such a miracle,

ਮਨ ਕਿਹ ਵ ਫ਼ੱਰੇ ਜ਼ੁਲਜਲਾਲ ਕੁਜਾ ।੫੧।
man kih v fare zulajalaal kujaa |51|

I am lowly without any virtues compared to the grandiose and exquisiteness of the form of Akaalpurakh." (51)

ਲੇਕ ਹੁਕਮਤ ਕਸ਼ਮ ਬਜਾਨੇ ਬਦਿਲ ।
lek hukamat kasham bajaane badil |

"However, Your command is entirely acceptable to my heart and soul,

ਨਸ਼ਵਮ ਯੱਕ ਜ਼ਮਾਂ ਅਜ਼ੋ ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ ।੫੨।
nashavam yak zamaan azo gaafil |52|

And, I shall not be negligent of Your order even for a moment." (52)

ਹਾਦੀ ਓ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜੁਮਲਾ ਤੂਈ ।
haadee o rahinumaaee jumalaa tooee |

Only you are the guide to lead the people to the right path, and you are the mentor for all;

ਰਹਿਬਰੋ ਦਿਲ-ਗਿਰਾਮੀਇ ਜੁਮਲਾ ਤੂਈ ।੫੩।
rahibaro dila-giraamee jumalaa tooee |53|

You are the one who can lead the way and who can mold the minds of all people to your way of thinking. (53)


Flag Counter