Tav Prasad Savaiye (Sravag Sudh)

(Page: 1)


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

The Lord is One and He can be attained through the grace of the true Guru.

ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ ॥
paatisaahee 10 |

The Tenth Sovereign.

ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਵਯੇ ॥
tv prasaad | savaye |

BY THY GRACE SWAYYAS

ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖਿ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ॥
sraavag sudh samooh sidhaan ke dekh firio ghar jog jatee ke |

I have seen during my tours pure Sravaks (Jaina and Buddhist monks), group of adepts and abodes of ascetics and Yogi.

ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ॥
soor suraaradan sudh sudhaadik sant samooh anek matee ke |

Valiant heroes, demons killing gods, gods drinking nectar and assemblies of saints of various sects.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖਿ ਰਹਿਓ ਮਤ ਕੋਊ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਕੇ ॥
saare hee des ko dekh rahio mat koaoo na dekheeat praanapatee ke |

I have seen the disciplines of the religious systems of all the countries, but seen none of the Lord, the Master of my life.

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੂ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨੁ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ॥੧॥੨੧॥
sree bhagavaan kee bhaae kripaa hoo te ek ratee bin ek ratee ke |1|21|

They are worth nothing without an iota of the Grace of the Lord. 1.21.

ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ॥
maate matang jare jar sang anoop utang surang savaare |

With intoxicated elephants, studded with gold, incomparable and huge, painted in bright colours.

ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਉਨ ਕੇ ਗਉਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ॥
kott turang kurang se koodat paun ke gaun ko jaat nivaare |

With millions of horses galloping like deer, moving faster than the wind.

ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਬਿਚਾਰੇ ॥
bhaaree bhujaan ke bhoop bhalee bidh niaavat sees na jaat bichaare |

With many kings indescribable, having long arms (of heavy allied forces), bowing their heads in fine array.

ਏਤੇ ਭਏ ਤੁ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤਿ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਂਇ ਪਧਾਰੇ ॥੨॥੨੨॥
ete bhe tu kahaa bhe bhoopat ant ko naange hee paane padhaare |2|22|

What matters if such mighty emperors were there, because they had to leave the world with bare feet.2.22.

ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ॥
jeet firai sabh des disaan ko baajat dtol mridang nagaare |

With the beat of drums and trumpets if the emperor conquers all the countries.

ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੈਂ ਹਯਰਾਜ ਹਜਾਰੇ ॥
gunjat goorr gajaan ke sundar hinsat hain hayaraaj hajaare |

Along with many beautiful roaring elephants and thousands of neighing houses of best breed.

ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕਉਨੁ ਗਨੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਬਿਚਾਰੇ ॥
bhoot bhavikh bhavaan ke bhoopat kaun ganai naheen jaat bichaare |

Such like emperors of the past, present and future cannot be counted and ascertained.

ਸ੍ਰੀ ਪਤਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨੁ ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ॥੩॥੨੩॥
sree pat sree bhagavaan bhaje bin ant kau ant ke dhaam sidhaare |3|23|

But without remembering the Name of the Lord, they ultimately leave for their final abode. 3.23.

ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੁ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਿਸੇਖੈ ॥
teerath naan deaa dam daan su sanjam nem anek bisekhai |

Taking bath at holy places, exercising mercy, controlling passions, performing acts of charity, practicing austerity and many special rituals.

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ॥
bed puraan kateb kuraan jameen jamaan sabaan ke pekhai |

Studying of Vedas, Puranas and holy Quran and scanning all this world and the next world.

ਪਉਨ ਅਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਬੈ ਸੁ ਬਿਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ॥
paun ahaar jatee jat dhaar sabai su bichaar hajaar k dekhai |

Subsisting only on air, practicing continence and meeting thousands of persons of all good thoughts.

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨੁ ਭੂਪਤਿ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨੁ ਏਕ ਨ ਲੇਖੈ ॥੪॥੨੪॥
sree bhagavaan bhaje bin bhoopat ek ratee bin ek na lekhai |4|24|

But O King! Without the remembrance of the Name of the Lord, all this is of no account, being without an iota of the Grace of the Lord. 4.24.

ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੁ ਸਾਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ॥
sudh sipaah durant dubaah su saaj sanaah durajaan dalainge |

The trained soldiers, mightly and invincible, clad in coat of mail, who would be able to crush the enemies.

Flag Counter